SCRIBONIVS LARGVS CALLISTO SVO SALVTEM
  Inter maximos quondam habitus medicos Herophilus, Cai Iuli Calliste, ep(1).1
fertur dixisse medicamenta divum manus esse, et non sine ratione, ut
mea fert opinio: prorsus enim quod tactus divinus efficere potest, id
praestant medicamenta usu experientiaque probata. animadvertimus
itaque saepe inter deliberationes contentionesque medicorum auctori- 5
tate praecellentium, dum quaereretur, quidnam faciendum aut qua ra-
tione succurrendum sit aegro, quosdam humiles quidem et alioquin igno-
tos, usu vero peritiores, vel (quod fateri pudet) longe summotos a disci-
plina medicinae ac ne adfines quidem eius professioni, medicamento effi-
caci dato protinus velut praesenti numine omni dolore periculoque li- 10
berasse aegrum. quamobrem spernendi quidem sunt, qui medicinam spo- ep(2).1
liare temptant usu medicamentorum, non a medendo, sed a potentia
effectuque medicamentorum ita appellatam, probandi autem, qui omni
modo succurrere periclitantibus student. ego certe aliquotiens magnum
scientiae consecutus sum titulum ex usu prospere datorum medicamen- 5
torum multosque ex eadem causa non mediocrem gloriam tulisse memini.
est enim haec pars medicinae vel maxime necessaria, certe antiquissima
et ob hoc primum celebrata atque inlustrata, siquidem verum est anti-
quos herbis ac radicibus earum corporis vitia curasse, quia timidum ge-
nus mortalium inter initia non facile se ferro ignique committebant. quod 10
etiam nunc plerique faciunt, ne dicam omnes, et nisi magna compulsi ne-
cessitate speque ipsius salutis non patiuntur sibi fieri, quae sane vix sunt
toleranda. cur ergo aliqui excludant medicinam ex usu medicamentorum, ep(3).1
non invenio, nisi ut detegant imprudentiam suam. sive enim nullum ex-
perimentum eius generis remediorum habent, merito accusandi sunt,
quod tam neglegentes in tam necessaria parte artis fuerint, sive experti
quidem sunt eorum utilitatem, denegant autem usum, magis culpandi 5
sunt, quia crimine invidentiae flagrant, quod malum cum omnibus ani-
mantibus invisum esse debeat, tum praecipue medicis, in quibus nisi ple-
nus misericordiae et humanitatis animus est secundum ipsius professionis
voluntatem, omnibus diis et hominibus invisi esse debent. idcirco ne ep(4).1
hostibus quidem malum medicamentum dabit, qui sacramento medici-
nae legitime est obligatus (sed persequetur eos, cum res postulaverit, ut
militans et civis bonus omni modo), quia medicina non fortuna neque
personis homines aestimat, verum aequaliter omnibus implorantibus 5
auxilia sua succursuram se pollicetur nullique umquam nocituram profi-
tetur.
  Hippocrates, conditor nostrae professionis, initia disciplinae ab iure- ep(5).1
iurando tradidit, in quo sanctum est, ut ne praegnanti quidem medicamen-
tum, quo conceptum excutitur, aut detur aut demonstretur a quoquam
medico, longe praeformans animos discentium ad humanitatem. qui enim
nefas existimaverint spem dubiam hominis laedere, quanto scelestius 5
perfecto iam nocere iudicabunt? magni ergo aestimavit nomen decusque
medicinae conservare pio sanctoque animo quemque secundum ipsius
propositum se gerentem: scientia enim sanandi, non nocendi est medi-
cina. quae nisi omni parte sua plene excubat in auxilia laborantium, non
praestat quam pollicetur hominibus misericordiam. desinant ergo, qui ep(6).1
prodesse adflictis aut nolunt aut non possunt, alios quoque deterrere ne-
gando aegris auxilia, quae per vim medicamentorum frequenter exhiben-
tur. etenim quasi per gradus quosdam medicina laborantibus succurrit.
nam primum cibis ratione aptoque tempore datis temptat prodesse lan- 5
guentibus; deinde, si ad hos non responderit curatio, ad medicamento-
rum decurrit vim: potentiora enim haec et efficaciora quam cibi. post, ubi
ne ad haec quidem cedunt difficultates adversae valetudinis, tunc coacta
ad sectionem vel ultimo ad ustionem devenit. at Asclepiades, maximus ep(7).1
auctor medicinae, negavit aegris danda medicamenta: quidam enim hoc
mendacio etiam pro argumento utuntur. poteram tamen, si verum id
esset, dicere: viderit Asclepiades, quid senserit; forsan non omnino in
hanc partem animum intendit. homo fuit, parum feliciter se in hoc ne- 5
gotio gessit. non deterreor persona, cum rem manifeste prodesse videam.
nunc vero cum tam impudenter comminiscantur de eo, quid possum ultra
dicere nisi genere quodam parricidium ac sacrilegium eos committere, qui
haec dicunt? ille enim febricitantibus vitiisque praecipitibus correptis, ep(8).1
quae ὀξέα πάθη Graeci dicunt, negavit medicamenta danda, quia cibo
vinoque apte interdum dato remediari tutius eos existimavit. ceterum in
libro, qui Parasceuasticon, id est praeparationum, inscribitur, contendit
ultimae sortis esse medicum, qui non ad singula quaeque vitia binas ter- 5
nasque compositiones et expertas et protinus paratas habeat. vides ergo,
quam non placeat Asclepiadi usus medicamentorum, cui, nisi plura quis
ad quodque genus vitii medicamenta composita habeat, non videtur di-
gnus professione medicinae. sed ista licentia nomine tantummodo medi- ep(9).1
corum propter quorundam neglegentiam latius processit. raro enim ali-
quis, priusquam se suosque tradat medico, diligenter de eo iudicat, cum
interim nemo ne imaginem quidem suam committat pingendam nisi
probato prius artifici per quaedam experimenta atque ita electo, habeant- 5
que omnes pondera atque mensuras exactas, ne quid errorum in rebus
non necessariis accidat: videlicet quia sunt quidam, qui pluris omnia
quam se ipsos aestimant. itaque sublata est studendi cuique necessitas,
et non solum antiquos auctores, per quos consummatur professio, qui-
dam ignorant, sed etiam comminisci falsa de his audent. ubi enim delec- ep(10).1
tus non est personarum, sed eodem numero malus bonusque habetur,
disciplinae ac sectae observatio perit, quodque sine labore potest contin-
gere idemque dignitatis utilitatisque praestare videtur posse, unus quis-
que id magis sequitur. sic ut quisque volet, faciet medicinam. quosdam 5
enim a perverso proposito nemo potest movere et sane omnibus permisit
liberum arbitrium magnitudo professionis. multos itaque animadverti-
mus unius partis sanandi scientia medici plenum nomen consecutos.
  Nos vero ab initio rectam viam secuti nihil prius in totius artis percep- ep(11).1
tione, qua homini permittitur, iudicavimus, quia ex hac omnia commoda
nos consecuturos existimabamus, non medius fidius tam ducti pecuniae
aut gloriae cupiditate quam ipsius artis scientia. magnum enim et supra
hominis naturam duximus posse aliquem tueri et recuperare suam et unius 5
cuiusque bonam valetudinem. itaque ut ceteris partibus disciplinae, ita
huic quoque, quae per medicamenta virtutem suam exhibet, curiose in-
stitimus, eo magis quod percipiebamus in dies ex usu profectus eius, quos
interdum supra fidem atque opinionem plurimorum exhibebamus. sed ep(12).1
quid ultra opus est probare necessarium usum esse medicamentorum,
praecipue tibi, qui, quia percepisti utilitatem eorum, idcirco a me compo-
sitiones quasdam petisti? ego autem memor humanitatis tuae candoris-
que animi tui, quem omnibus quidem hominibus plene, mihi autem etiam 5
peculiariter praestas, non solum quas desiderasti, verum etiam si quas
alias de expertis in praesenti habui, in hunc librum contuli. cupio enim
medius fidius, qua possum, tuae in me tam perseveranti benevolentiae
respondere adiutus omni tempore a te, praecipue vero istis diebus. ut pri- ep(13).1
mum enim potuisti, non es passus cessare tuae erga me pietatis officium
tradendo scripta mea Latina medicinalia deo nostro Caesari, quorum po-
testatem tibi feceram, ut ipse prior legeres simpliciterque indicares mihi,
quid sentires: plurimum enim iudicio tuo tribuo; tu porro candidissimo 5
animo et erga me benevolentissimo diligentiam meam sub tanti nominis
editione non verbis, sed re probasti periculumque non minus tu iudicii
quam ego stili propter me adisti, quo tempore divinis manibus laudando
consecrasti. fateor itaque libenter unicas me tibi gratias agere, quod et ep(14).1
prius quam rogaveris consummasti amicissimo affectu vota mea et quod
contigit mihi favore plenissimo tuo maturiorem percipere studii huius mei
fructum ac voluptatem. ignosces autem, si paucae visae tibi fuerint com-
positiones et non ad omnia vitia scriptae: sumus enim, ut scis, peregre 5
nec sequitur nos nisi necessarius admodum numerus libellorum. postea
tamen, si et tibi videbitur, ad singula quaeque vitia plures compositiones
colligemus. oportet enim copiam quoque earum selectam haberi, quoniam
revera quaedam quibusdam magis et non omnes omnibus conveniunt
propter differentiam scilicet corporum. quarum initium a capite faciemus ep(15).1
(summum enim et quasi primum locum hoc obtinet) dantes operam, ut
simplicia prima ponamus: interdum enim haec efficaciora sunt quam ex
pluribus composita medicamenta. erit autem nota <𐆖> denarii unius pro
Graeca drachma: aeque enim in libra denarii octoginta quattuor apud 5
nos sunt sicut drachmae apud Graecos incurrunt. primum ergo ad quae
vitia compositiones exquisitae et aptae sint, subiecimus et numeris no-
tavimus, quo facilius quod quaeretur inveniatur; deinde medicamento-
rum, quibus compositiones constant, nomina et pondera vitiis subiunximus.
  Ad capitis dolorem primis diebus, etiam in febre I ind.1
  Item ad eundem aliud II
  Ad capitis dolorem plurium dierum III
  Ad capitis dolorem omnem IIII
  Ad capitis dolorem, cum inveteraverit V 5
  Purgatio capitis per nares VI
  Alia purgatio per nares VII
  Alia purgatio VIII
  Purgatio capitis per os IX
  Sternutorium ad diuturnum capitis dolorem X 10
  Ad capitis omnem dolorem et quamvis veterem quae res
in perpetuum sanat XI
  Ad comitialem morbum simplicia IIII, compositum unum XII
  Ad eundem aliud XIII
  Ad eundem aliud XIIII 15
  Ad eundem aliud XV
  Ad eundem aliud XVI
  Ad eundem aliud XVII
  Ad eundem aliud XVIII
    Item collyria lenia 20
  Ad conturbationes et epiphoras oculorum simplex res quae
omni collyrio melius facit XIX
  Ad easdem collyrium XX
  Ad easdem aliud ex plantaginis suco mirificum XXI
  Ad easdem διαγλαύκιον nove factum XXII 25
  Ad plurium dierum ἐπιφορὰν cum glutinosa lacrima fluit XXIII
  Aliud collyrium ad tenuem lacrimam et ad pustulas
et ulcera pura XXIIII
  Collyrium ad sordida ulcera et crustas, quas ἐσχάρας
Graeci vocant. item ad carbunculos, pustulas, aspritudi- 30
nem palpebrarum recentem XXV
  Collyrium lene quod facit ad tenuem et acrem lacrimam,
pustulas et ad ustiones et ulcera. item ad solutas cicatrices:
quod quidam Ἀθήνιππον, alii διασμύρνης vocant XXVI
  Aliud ad idem ψιττακινόν XXVII 35
  Collyria acria et perichrista ad cicatrices extenuandas et
palpebrarum aspritudinem XXVIII
  Alio modo ad idem XXIX
  Ad palpebras perungendas XXX
  Aliud quo Augustus usus est XXXI 40
  Collyrium ψωρικὸν ad caliginem et aspritudinem oculorum
siccamque perturbationem quam ξηροφθαλμίαν Graeci
vocant XXXII
  Aliud ad caliginem et aspritudinem XXXIII
  Aliud ad idem, quod magis mulieribus convenit XXXIIII 45
  Ad cicatrices extenuandas veteres et caliginem et aspritu-
dinem acrem quod semel inunctum plurium dierum effec-
tum exhibet XXXV
  Collyrium quod proprie ad aspritudinem et callositatem
palpebrarum facit XXXVI 50
  Liquidum medicamentum ad veterrimam aspritudinem pal-
pebrarum et callos durissimos XXXVII
  Aliud liquidum medicamentum ad suffusiones XXXVIII
  Ad auriculae dolorem et tumorem simplicia bene facientia
sex XXXIX 55
  Ad idem compositum ex duabus rebus mirificum XL
  Ad tumorem et exulcerationem aurium XLI
  Aliud ad carnem in foramine auris excrescentem XLII
  Ad parotidas simplex XLIII
  Compositio ad idem XLIIII 60
  Alia compositio ad easdem antequam suppuraverint XLV
  Ad sanguinis eruptionem de naribus remedia XLVI
  Medicamentum compositum ad idem. si praefocabuntur
obturatis naribus, qua ratione efficiatur ut adspirent et
nihilominus nares spissatas habeant XLVII 65
  Ad ulcera in naribus compositiones duae XLVIII
  Ad idem XLIX
  Ad gravem odorem earum, quem ὄζαιναν Graeci dicunt L
  Ad polypos LI
  Ad gravedinem LII 70
  Ad dentium dolorem, quibus colluendum est LIII
  Quibus suffiri oportet LIIII
  Quae commanducare oportet LV
  Quae imponere extra LVI
  Qui moventur dentes, ut confirmentur LVII 75
  Ad eosdem aliud remedium LVIII
  Dentifricii <Octaviae> compositio LIX
  Dentifricium [Octaviae] Augustae. aliud Messalinae LX
  Ad fluorem gingivarum, quas praegnates quidam vocant,
et fluorem sanguinis LXI 80
  Ad cancer in ore simplicia duo, compositum unum LXII
  Ad idem LXIII
  Ad faucium et uvae tumorem LXIIII
  Ad idem LXV
  Ad suppurationem faucium suspectam et iam factam LXVI 85
  Ad anginam LXVII
  Ad idem compositum ex pluribus LXVIII
  Item ad idem compositum ex pluribus LXIX
  Item ad idem compositum ex pluribus LXX
  Ad uvam diu iacentem LXXI 90
  Ad arteriam diu exasperatam LXXII
  Ad tumorem arteriae et tussim LXXIII
  Ad fluorem et raucitatem arteriae LXXIIII
  Arteriace qua melior non est, facit ad omne vitium arteriae
vocemque eviratam restituit LXXV 95
  Ad suspirium simplicia quattuor LXXVI
  Ad idem compositum ex pluribus LXXVII
  Ad idem compositum ex pluribus LXXVIII
  Item ad idem compositum ex pluribus LXXIX
  Ad strumas simplicia duo LXXX 100
  Ad idem compositum ex pluribus et ad mammarum duri-
tiem LXXXI
  Item ad idem compositum ex pluribus et ad omnem duri-
tiem LXXXII
  Ad sanguinis eruptionem ex arteria vel de pectore vel de 105
pulmone, simplicia quinque LXXXIII
  Ponenda extra quae sunt et quae evitanda LXXXIIII
  Pastillus ad idem LXXXV
  Pastillus ad idem LXXXVI
  Catapotium ad tussim cum fluore LXXXVII 110
  Catapotium ad tussim aridam LXXXVIII
  Catapotium ad tussim veterem LXXXIX
  Pastillus ad destillationem pectoris et quicquid supprimen-
dum est, praecipue ad phthisicos initio: somnum facit, do-
lorem cuiusvis partis sedat XC 115
  Pastillus ad idem remissior Valentis praeceptoris mei XCI
  Pastillus ad stomachi solutionem. idem ad deiectionem et
vesicae dolorem adiuvat et oculorum ἐπιφοράς XCII
  Pastillus ex odoribus, facit ad omnem dolorem, proprie
autem ad tussim XCIII 120
  Medicamentum quod cocleario sumitur ad tussim aridam
et lateris dolorem cum febre XCIIII
  Alterum medicamentum ad tussim aridam et horrores qui
solent praecedere febres XCV
  Aliud medicamentum ad tussim aridam XCVI 125
  Ad lateris dolorem, sive cum febre, sive sine febre, Pacci
Antiochi mirifica compositio XCVII
  Eadem ad morbo comitiali correptos, quos ἐπιληπτικοὺς
dicunt et furiosos XCVIII
Eadem ad scotomaticos et cephalalgicos XCIX 130
  Ad suspiriosos et ad vocis abscisionem C
  Ad musculos maxillares et facies pravas CI
  Ad duritiem mammarum muliebrium CII
  Ad stomachicos quod evidenter convenit CIII
  Ad eos quibus frequenter inacescit cibus et inflationibus 135
urgentur et μελαγχολικούς CIIII
  Ad stomachi vitium quod cum siti ardescit CV
  Ad intestina et colum et vomicas et menstrua mulierum CVI
  Ad idem et comitialem morbum et furiosos et podagram CVII
  Ad stomachi solutionem et fluorem CVIII 140
  Ad stomachi dolorem et inflationem CIX
  Aliud ad idem CX
  Pastillus ad coeliacos et torminosos CXI
  Alter melior ad eosdem CXII
  Alter ad torminosos efficacior CXIII 145
  Pastillus qui per anum mittitur cum intestina cancer occu-
pavit CXIIII
  Potio quae, cum hoc medicamentum subtus immissum est,
proprie convenit CXV
  Ad εἰλεόν, quod est inflatio intestinorum perniciosa CXVI 150
  Ad idem vitium alterum medicamentum CXVII
  Ad idem quod per anum mittitur CXVIII
  Ad coli inflationem et dolorem vetustum CXIX
  Cassii medici colice bona CXX
  Tulli Bassi colice melior. eadem ad vitia muliebria facit CXXI 155
  Ad colum quod et in praesentia tollit dolorem et in futurum
remediat CXXII
  Ad tumorem iecinoris et ad duritiam CXXIII
  Ad duritiam iocineris veterem CXXIIII
  Ad tumorem et dolorem iocinoris et lienis et renum et 160
vesicae et qui propter haec mali coloris sunt. idemque prod-
est ad aquae mutationes CXXV
  Ad tumorem et duritiem iocinoris veterem. idem ad lienosos
et hydropicos et arquatos urinam movet CXXVI
  Ad auriginem, quod vitium quidam arquatum, quidam 165
regium vocant CXXVII
  Ad lienosos medicamentum CXXVIII
  Aliud ad lienosos medicamentum CXXIX
  Lienem quod sanat extra positum CXXX
  Aliud extra impositum CXXXI 170
  Ad infantes lienosos CXXXII
  Ad hydropicos cum iam distenti sunt aquae multitudine CXXXIII
  Alterum medicamentum eiusdem generis efficacius CXXXIIII
  Alvum mollientia CXXXV
  Ad idem CXXXVI 175
  Ad idem CXXXVII
  Altera purgatio per globulos qui devorati integri deiciuntur CXXXVIII
  Alia purgatio eiusdem generis CXXXIX
  Ad taenias necandas et lumbricos CXL
  Ad lumbricos CXLI 180
  Ad τεινεσμόν, quod vitium est extremi intestini inritatio
cum desurrectione CXLII
  Ad renum tumorem et ulcerationem CXLIII
  Ad renum dolorem potio ac renum, iocineris lienisque tu-
morem ac malum colorem et aquae mutationes CXLIIII 185
  Ad lapidem in renibus innatum et urinam suppressam CXLV
  Ad tumorem et exulcerationem vesicae CXLVI
  Ad dolorem vesicae et difficilem exitum urinae, quod vi-
tium Graeci δυσουρίαν vocant CXLVII
  Ad vesicam exulceratam CXLVIII 190
  Ad sanguinem per urinam reddentes CXLIX
  Ad calculosos et σκολοπένδριος CL
  Alterum ad eosdem CLI
  Aliud ad calculosos CLII
  Ad calculosos, lienosos, hydropicos CLIII 195
  Ad lumborum dolorem CLIIII
  Aliud ad lumborum dolorem CLV
  Ad paralysin et lumborum dolorem compositio Antiochi
antidotus. optime facit acopum ad paralysin CLVI
  Ad lumborum dolorem malagma CLVII 200
  Ad podagram cum tumore et fervore et rubore, quam cal-
dam vocant CLVIII
  Ad eandem podagram CLIX
  Ad podagram frigidam CLX
  Ad eandem quasi acopum CLXI 205
  Ad utramque podagram remedium, quod in perpetuum
sanat CLXII
  Ne cui serpens noceat CLXIII
  Ne quem scorpio feriat CLXIIII
  Ad morsus et ictus serpentium theriace CLXV 210
  Altera theriace ad eadem CLXVI
  Altera theriace etiam ad aspidem CLXVII
  Ad viperae morsum proprie CLXVIII
  Antidotos Ζωπύριος CLXIX
  Antidotos Μιθριδάτειος CLXX 215
  Antidotos Apulei Celsi ad canis rabiosi morsum CLXXI
  Ad idem remedium quod brachio alligatur CLXXII
  Antidotos Celsi CLXXIII
  Compositio alia CLXXIIII
  Emplastrum mirificum ad canis rabiosi morsum CLXXV 220
  Antidotus Cassii ad toxicum et tela veneno tincta CLXXVI
  Antidotus Marciani ad omnia mala medicamenta quae te-
leia, id est perfecta, dicitur, quae Augusto componebatur CLXXVII
  Singulorum malorum medicamentorum propria auxilia CLXXVIII
  Ad cicutam CLXXIX 225
  Ad opium CLXXX
  Ad altercum CLXXXI
  Ad gypsum CLXXXII
  Ad spumam argenti CLXXXIII
  Ad cerussam CLXXXIIII 230
  Ad coriandrum CLXXXV
  Ad leporem marinum CLXXXVI
  Ad salamandram CLXXXVII
  Ad aconitum CLXXXVIII
  Ad cantaridas CLXXXIX 235
  Ad buprestim CXC
  Ad dorycnion CXCI
  Ad ixiam CXCII
  Ad ἐφήμερον CXCIII
  Ad toxicum CXCIIII 240
  Ad pharicum CXCV
  Ad tauri sanguinem CXCVI
  Ad lac potum CXCVII
  Ad fungos venenatos CXCVIII
  Ad sanguisugam CXCIX 245
  Quotiens suspicio mali medicamenti fuerit, commune reme-
dium CC
    Item emplastra
  Emplastrum viride Tryphonis chirurgi quod facit cum ossa
in capite fracta sunt CCI 250
  Emplastrum viride Megetis chirurgi ad eadem CCII
  Emplastrum viride Tryphonis ad vulnera recentia CCIII
  Emplastrum Thraseae ad eadem minus acre CCIIII
  Emplastrum viride Tryphonis, facit ad vetera ulcera CCV
  Emplastrum viride Glyconis chirurgi ad omnia mirificum 255
(vocatur ἴσις) vitia corporis CCVI
  Emplastrum nigrum quod barbaros dicitur et facit ad omne
recens vulnus et contusum CCVII
  Emplastrum nigrum Thraseae, facit ad omne recens vulnus
nervorum musculorumque punctus. idem articulos praeci- 260
sos iungit CCVIII
  Emplastrum nigrum Aristi chirurgi, ad vulnera recentia
punctusque musculorum nervorumque, ad luxum, contusum:
praecipue cum ossa fracta sunt artuum: sine alligatura enim
dimidio celerius sanat CCIX 265
  Emplastrum nigrum Tryphonis chirurgi, facit ad contusa et
ad canis morsum et furunculos. idem rosa dilutum explet ul-
cera concava. idem vocatur βασιλική CCX
  Emplastrum nigrum Aristi chirurgi, facit ad eadem et vo-
catur τετραφάρμακος CCXI 270
  Emplastrum rubrum Dionysi chirurgi, facit ad levia vul-
nera et in tenerioribus corporibus CCXII
  Alterum rubrum emplastrum quo venatores utuntur (facit
enim ad canis et ad omnium quadrupedum morsus) Megetis
chirurgi CCXIII 275
  Emplastrum coloris incerti, facit ad omnia mediocria vul-
nera et ad morsum omnium quadrupedum: ad contusa, in-
cisa articulamenta mire facit. item cicatricem ducit, tumo-
rem non patitur fieri neque pus: fasciam, lanam sucidam
non desiderat; in balneo aut solio non excidit. furunculos, 280
strumas aut discutit aut aperit aut persanat CCXIIII
  Emplastrum luteum Euelpisti chirurgi, facit ad tenera ul-
cera mediocriter laesa CCXV
  Emplastrum quod aperit et educit pus, vel si quid aliud
subest; ἐπισπαστικὴ dicitur CCXVI 285
  Emplastrum ex sale album, quod διαλῶν Graeci vocant, fa-
cit ad omnem duritiem et diutinum dolorem et ducit su-
dores: eadem ulcera callosa renovat et cogit facilius cica-
tricem ducere CCXVII
  Emplastrum aliud ex sale nigrum ad eadem efficacius CCXVIII 290
  Emplastrum album ad combusta et exulcerata ex frigore,
quae perniones vocantur CCXIX
  Emplastrum album ad cicatricem ducendam Pacci An-
tiochi, ad perniones, ad combusta et ulcera quae κακόηθες
Graeci dicunt. idem ex rosa dilutum in igne, facit melius 295
omni lipara ad omnia vitia quae in ano fiunt CCXX
  Emplastrum ad combustum mirifice facit. idem nigrum et
cito persanat CCXXI
  Lipara ad intertriginem et exasperationem atque tumorem
ani CCXXII 300
  Lipara rufa, facit ad fissuras ani, quas ῥαγάδας Graeci vo-
cant. eadem ad eiusdem partis vitia et ulcera diutina CCXXIII
  Ad condylomata simplicia complura CCXXIIII
  Ad idem composita CCXXV
  Ad idem alia CCXXVI 305
  Haemorrhoidas quemadmodum medicamento curare opor-
teat CCXXVII
  Non exulceratas eminentias ex qualibet parte corporis me-
dicamento tollere CCXXVIII
  Suppurationem sine ferro aperire et quod idem medicamen- 310
tum pectoris, lateris, lumborum diutinos dolores tollit CCXXIX
  Melior tryphera, hoc enim nomine appellatur utrumque ge-
nus medicamenti CCXXX
  Ad stigmata tollenda medicamentum CCXXXI
  Intestinum extremum cum prodierit, quibus oportet reme- 315
diis uti CCXXXII
  Ad testiculorum tumorem CCXXXIII
  Ad veretri tumorem CCXXXIIII
  Si ulcus sordidum fuerit aut cancere temptabitur corrup-
tumve fuerit composita duo CCXXXV 320
  Si cicatrix ducenda est CCXXXVI
  Ad omne ulcus in omni parte corporis sordidum, communia
simplicia medicamenta et compositum unum CCXXXVII
  Ad omne purum ulcus et concavum quae complent CCXXXVIII
  Ad omne ulcus in quo caro excrescit duo quae compescant 325
ex pluribus et compositum unum CCXXXIX
  Ad idem alio modo compositum emplastrum ad cicatricem
ducendam, καταυτικὴ δρομὰς dicitur CCXL
  Emplastrum ad cicatricem ducendam CCXLI
  Emplastrum ad idem, διὰ καδμίας dicitur CCXLII 330
  Ad papulas in capite effervescentes vel qualibet corporis
parte CCXLIII
  Ad ignem sacrum complura simplicia CCXLIIII
  Ad idem compositum CCXLV
  Ad idem aliud CCXLVI 335
  Ad zonam quam Graeci ἕρπητα vocant CCXLVII
  Ad idem aliud medicamentum CCXLVIII
  Ad impetigines simplex CCXLIX
  Ad idem aliud CCL
  Ad scabiem simplex unum, compositum unum CCLI 340
  Ad lepram, quae quasi impetigo est cum prurigine cutis,
simplicia quattuor CCLII
  Ad idem compositio CCLIII
  Ad idem alterum malagma CCLIIII
  Malagma ad ὀπισθότονον, τέτανον, κυνικὸν σπασμόν. idem 345
facit ad omnem tensionem et contractionem nervorum CCLV
  Malagma quod stomachum solutum confirmat, alvum inci-
tat, supprimit et adstringit quicquid opus est CCLVI
  Malagma ad pectoris et lateris dolorem et quicquid ex per-
frictione fit CCLVII 350
  Malagma ad omnem dolorem, praecipue iocineris CCLVIII
  Malagma ad iocinoris et lienis tumorem et dolorem CCLIX
  Malagma ad praecordiorum tensionem CCLX
  Malagma ad lienosos CCLXI
  Malagma ad omnem veterem dolorem, praecipue lumborum CCLXII 355
  Malagma quod discutit strumas, parotidas, panum. idem
suppurationes interaneis partibus futuras aperit. facit ad
omnem dolorem item articulorum, praecipue lumborum CCLXIII
  Malagma ad omnem dolorem corporis et articulamentorum,
facit et ad podagram CCLXIIII 360
  Malagma ad contusionem pectoris, lateris. idem facit ad
suspectas in iisdem partibus suppurationes vel iam factas.
aperit enim cito et sanat. idem prodest praecordiis tensis,
iocineri duro CCLXV
  Malagma ad luxum, contusum, canis morsum, parotidas, 365
strumas, podagram CCLXVI
  Malagma ad podagram et omnem dolorem et tensionem ner-
vorum CCLXVII
  Acopum ad perfrictionem, lassitudinem, dolorem, tensio-
nem nervorum, item hieme non patitur perfrigescere CCLXVIII 370
  Acopum quod per vindemiae tempus componitur, facit ad
omnem dolorem corporis et nervorum CCLXIX
  Acopum odoris gravioris ad perfrictionem et dolorem ner-
vorum CCLXX
  Acopum optimi odoris quo Augusta et Antonia fere uteban- 375
tur, facit ad nervorum dolorem, perfrigescere non patitur CCLXXI