DE CONSTANTIA
  Ap<er>tum et animosum bonae fiduciae pectus 3.8.pr.1
emenso quasi debitum opus superest constantiae re-
praesentatio: natura enim sic conparatum est ut,
quisquis se aliquid ordine ac recte mente complexum
confidit, uel iam gestum, si obtrectetur, acriter tuea- 5
tur, uel nondum editum, si interpelletur, sine ulla
cunctatione ad effectum perducat.
  Sed dum exempla propositae rei persequor, 1.1
latius mihi circumspicienti ante omnia se Fului Flacci
constantia offert. Capuam fallacibus Hannibalis
promissis Italiae regnum nefaria defectione pacisci
persuasam armis occupauerat. tam deinde culpae 5
hostium iustus aestimator quam speciosus uictor
Campanum senatum impii decreti auctorem funditus
delere constituit. itaque catenis onustum in duas
custodias, Teanam Calenamque diuisit consilium ex-
ecuturus, cum ea peregisset, quorum administran- 10
dorum citerior esse necessitas uidebatur. rumore
autem de senatus mitiore sententia orto, ne debitam
poenam scelerati effugerent, nocte admisso equo
Teanum contendit interfectisque qui ibi adseruaban-
tur e uestigio Cales <est> transgressus perseuerantiae 15
suae opus execut<ur>us et iam deligatis ad palum ho-
stibus litteras a patribus conscriptis nequiquam sa-
lutaris Campanis accepit: in sinistra enim eas manu,
sicut erant traditae, reposuit ac iusso lictore lege
agere tum demum aperuit, postquam illis obtem- 20
perari non poterat. qua constantia uictoriae quoque
gloriam antecessit, quia, si eum intra se ipsam par-
tita laude aestimes, maiorem punita Capua quam
capta reperias.
  Atque ista quidem seueritatis, illa uero pietatis 2.1
constantia admirabilis, quam Q. Fabius Maximus in-
fatigabilem patriae praestitit. pecuniam pro captiuis
Hannibali numerauerat, fraudatus ea publice tacuit:
dictatori ei magistrum equitum Minucium iure im- 5
perii senatus aequauerat, silentium egit: conpluri-
bus praeterea iniuriis lacessitus in eodem animi ha-
bitu mansit nec umquam sibi rei publicae permisit
irasci. tam perseuerans in amore ciuium: quid? in
bello gerendo nonne par eius constantia? imperium 10
Romanum Cannensi proelio paene destructum uix
sufficere ad exercitus conparandos uidebatur. itaque
frustrari et eludere Poenorum impetus quam manum
cum his tota acie conserere melius ratus, plurimis
conminationibus Hannibalis inritatus, saepe etiam 15
specie bene gerendae rei oblata numquam a consilii
salubritate ne parui quidem certaminis discrimine
recessit, quodque est difficillimum, ubique ira ac spe
superior apparuit. ergo ut Scipio pugnando, ita hic
non dimicando maxime ciuitati nostrae succurrisse 20
uisus est: alter enim celeritate sua Karthaginem op-
pressit, alter cunctatione id egit, ne Roma opprimi
posset.
  C. etiam Pisonem mirifice et constanter turbu- 3.1
lento rei publicae statu egisse consulem narratione
insequenti patebit. M. Palicani seditiosissimi homi-
nis pestiferis blanditiis praereptus populi fauor con-
sularibus comitiis summum dedecus admittere cona- 5
batur amplissimum ei deferre imperium cupiens,
cuius taeterrimis actis exquisitum potius supplicium
quam ullus honos debebatur. nec deerat consterna-
tae multitudini furialis fax tribunicia, quae teme-
ritatem eius et ruentem comitaretur et languentem 10
actionibus suis inflammaret. in hoc miserando pa-
riter atque erubescendo statu ciuitatis tantum non
manibus tribunorum pro rostris Piso conlocatus, cum
hinc atque illinc ambissent ac Palicanum num suf-
fragiis populi consulem creatum renuntiaturus esset 15
interrogaretur, primo respondit non existimare se
tantis tenebris offusam esse rem publicam, ut huc
indignitatis ueniretur. deinde, cum perseueranter
instarent ac dicerent 'age, si uentum fuerit?' 'non
renuntiabo' inquit. quo quidem tam absciso re- 20
sponso consulatum Palicano prius quam illum adipi-
sceretur eripuit. multa et terribilia Piso contempsit,
dum speciosum mentis suae flecti non uolt rigorem.
  Metellus autem Numidicus propter consimile 4.1
perseuerantiae genus excepit quoque indignam maie-
state ac moribus suis procellam: cum enim animad-
uerteret quo tenderent Saturnini tribuni pl. funesti
conatus quantoque malo rei publicae, nisi his occur- 5
reretur, erupturi essent, in exilium quam in legem
eius ire maluit. potest aliquis hoc uiro dici constan-
tior, qui, ne sententia sua pelleretur, patria, in
qua summum dignitatis gradum obtinebat, carere
sustinuit? 10
  Ceterum ut neminem ei praetulerim, ita Q. 5.1
Scaeuolam augurem merito conparauerim. dispulsis
prostratisque inimicorum partibus Sulla occupata
urbe senatum armatus coegerat ac summa cupiditate
ferebatur ut C. Marius quam celerrime hostis iudi- 5
caretur. cuius uoluntati nullo obuiam ire audente
solus Scaeuola de hac re interrogatus sententiam di-
cere noluit. quin etiam truculentius sibi instanti
Sullae 'licet' inquit 'mihi agmina militum, quibus
curiam circumsedisti, ostentes, licet mortem identi- 10
dem miniteris, numquam tamen efficies ut propter
exiguum senilemque sanguinem meum Marium, a
quo urbs et Italia conseruata est, hostem iudicem'.
  Quid feminae cum contione? si patrius mos 6.1
seruetur, nihil: sed ubi domestica quies seditionum
agitata fluctibus est, priscae consuetudinis auctori-
tas conuellitur, plusque ualet quod uiolentia cogit
quam quod suadet et praecipit uerecundia. itaque 5
te, Sempronia, Ti. et C. Gracchorum soror, uxor
Scipionis Aemiliani, non ut absurde <te> grauissimis
uirorum operibus inserentem, maligna relatione con-
prehendam, sed quia ab tribuno plebei producta ad
populum in maxima confusione nihil a tuorum am- 10
plitudine degenerasti, honorata memoria prosequar.
coacta es eo loci consistere, ubi principum ciuitatis
perturbari frons solebat, instabat tibi toruo uultu
minas profundens amplissima potestas, clamore im-
peritae multitudinis obstrepens totum forum acer- 15
rimo studio nitebatur ut Equitio, cui Semproniae
gentis falsum ius quaerebatur, tamquam filio Tiberii
fratris tui osculum dares. tu tamen illum, nescio
quibus tenebris protractum portentum, execrabili
audacia ad usurpandam alienam propinquitatem ten- 20
dentem reppulisti.
  Non indignabuntur lumina nostrae urbis, si 7.1
inter eorum eximium fulgorem centurionum quoque
uirtus spectandam se obtulerit: nam ut humilitas
amplitudinem uenerari debet, ita nobilitati fouenda
magis quam spernenda bonae indolis nouitas est. an 5
abigi debet Titius ab horum exemplorum contextu?
qui pro Caesaris partibus excubans, Scipionis prae-
sidio interceptus, cum uno modo salus ab eo dare-
tur, si se futurum Cn. Pompei generi ipsius mili-
tem adfirmasset, ita respondere non dubitauit: 'tibi 10
quidem, Scipio, gratias ago, sed mihi uti ista condi-
cione uitae non est opus'. sine ullis imaginibus
nobilem animum!
  Idem constantiae propositum secutus Maeuius 8.1
centurio diui Augusti, cum Antoniano bello saepe
numero excellentes pugnas edidisset, inprouisis ho-
stium insidiis circumuentus et ad Antonium Alexan-
driam perductus interrogatusque quidnam de eo sta- 5
tui deberet, 'iugulari me' inquit 'iube, quia non
salutis beneficio neque mortis supplicio adduci pos-
sum ut aut Caesaris miles <esse> desinam aut tuus
incipiam. ceterum quo constantius uitam contempsit,
eo facilius impetrauit: Antonius enim uirtuti eius 10
incolumitatem tribuit.