VIDVLARIA
PROLOGVS
* hanc rem ṿẹṭẹrẹ nomine 1
* g * ẹṣṭịṭịṭ
p̣oṭẹnṭịaṃ ịnịmị<co>ṛuṃ ṣ··ṭịsịṭịọ
laudatụṣ ịa··s * gṛạ<ti>as
··ịus sc̣ * g * f̣ * ṇṛọ 5
Sc<h>ẹdịa * ụọ * g<r>ae····c *
<p>oeta ha<nc> noster f<ecit> V<idularia>m.
ịsqu··ṭ·ṛ·ọ···cịụṇṭṃ ẹgọ fạ<x>o s<cibi>ṭịs.
p̣ṛịus nosciṭẹ <alia: sane> sc̣ịṭis, ịpsụṣ <e>ṣ<t>;
crẹḍo argumẹntum ṿellẹ vọṣ <pern>ọs<cer>ẹ; 10
ịṇṭ<elle>g<etis poti>ụṣ q<uid a>g̣<an>ṭ q̣<ua>ṇd<o a>gent.
ạ * uoṣ ịṇ loco mọnitum··p̣ẹṭro
ḍị····q̣ * ṣ·c̣ọṃṃọdiụ···ṭaṣ·
ịnạ * ḅ ṃẹạṃ
magis qu * ạḅẹọ····ọṛtis nụnciaṃ 15
uọs ill * ẹ··ṇọx̣ p̣ṛọ ḥọc̣ *
* ṣ··ṣ·ụṣ * 16a
Hominem, semel quem úsurpavit servitus 17
* * * 17a