ΑΝΕΧΟΜΕΝΟΣ
anth. 712 R. 1:2 (1906) 176
Amare liceat, si potiri non licet. 1
Fruantur alii: non moror, non sum inuidus;
Nam sese excruciat, qui beatis inuidet.
Quos Venus amauit, facit, amoris compotes:
Nobis Cupido uelle dat, posse abnegat. 5
Olli purpurea delibantes oscula
Clemente morsu rosea labia uellicent,
Candentes dentes effigient suauio,
Malas adorent ore et ingenuas genas
Et pupularum nitidas geminas gemmulas. 10
Quin et cum tenera membra molli lectulo
Compactiora adhaerent Veneris glutino,
Libido cum lasciuo instinctu suscitat
Sinuare ad Veneris cursum femina feminae:
Inter gannitus et subantis uoculas 15
Carpant papillas atque amplexus intiment
A[e]rentque sulcos molles aruo Venerio
Thyrsumque pangant hortulo Cupidinis,
Dent crebros ictus coniuente lumine,
Trepidante cursu uenae et anima fessula 20
Eiaculent tepidum rorem niueis laticibus.
Haec illi faciant, queis Venus non inuidet;
At nobis casso saltem delectamine
Amare liceat, si potiri non licet!