FRAGMENTA DE IVRE FISCI
  . . . n . . . t capere poss . . . Heredi eius qui ca- 1.1
pe<re> non poterat defe<re>ndi potestas concessa <non> est,
nisi <si> ostendi possit eius u<oluntatis> decessisse de<fun-
ctum>, ut deferre se u<ellet>.
Antequam quis ab alio 2.1
deferatur, ipse se deferre debet: alias sero ad auxilium
delationis conf<u>git. Quod si per <er>rorem se detulerit,
nihil ei officit inconsiderata diligentia.
Ius patrum 3.1
non minuitur, si se is deferat, qui solidum id, quod
relictum est, capere non potest. Sane si post diem
centensimum patres caducum uindicent, omnino fisco
locus non est. 5
Si se is deferat, cui taci<tum fidei- 4.1
commissum>
*
. . . con- 4a.1
sid . . . ceterum . . . tam p<er>sonam . . .
gu . . . eius rei . . . nister uero f . . .
<qua>dru<p>lum . . . nomen sequi fis . . . tet.
Bona e<orum> qui cum fisco contrahun<t> . . . 5.1
e uacuaria uelut <pign>oris iure fisco o<bligan>tur, non
solum ea q<uae> habent, sed <et> ea quae postea habituri
sunt.
<E>dicto diui Traiani cau<etur>, ne qui prouin- 6.1
cialium <c>um seruis fiscalibus contrah<ant> nisi absignante
procuratore: quod factum dupli damno uel reliquorum
e<x>solutione p<en>satur. Et ideo qui cu<m> . . .
* 5
. . . um . . .
cus ideo . . . contra amo . . . que . . . sa . . .
m . . . o contrax . . . i non in cu . . . u . . .
<at>men eo<rum> . . . uere cogitur na . . . c tu
ad eum lo . . . io peruenit ht . . . Caesaris ab ad<mi- 10
nist>ratione reru<m su>arum itemque comm<un>ium rerum
comme<r>cio non prohibentur: ideo et stipulari ab his
et <e>mere donatumu<e> accipere possumus, nisi cum in
fr<a>udem portionis Caesaris fiat.
<Qui> mutuam pe- 7.1
cuniam contra interdictum dispensatori uicarioue eius
crediderit . . .
*
. . . in <p>oenam . . . enitur, quia quod <cred>i- 5
dit non amisit.
<Qui contra e>dictum diui Augus<ti 8.1
re>m litigiosam a <non possi>dente comparauit, praeter-
quam <quod> emptio nullius momenti est, poenam quin-
quaginta sestertiorum fisco repraesentare compellitur.
Res autem litigiosa uidetur, de qua lis apud suum 5
iudicem delata est. Sed hoc in prouincialibus fundis
praua usurpatione optinuit.
Absentes fugitiuos 9.1
uenum dari aut comparare amplissimus ordo prohi-
buit denuntiata in emptorem uenditoremque poena
sestertiorum quinquaginta, quae hodie fisco uindi<catur>.
  . . . excepto castrensi peculio bona sua con- 10.1
ferre debebunt.
Caesare a liberto su<o ex> a<s>se 11.1
herede instituto <filia> iure ad semisse<m uo>cat<ur>: cum
extranei<s> uero instituto fili<a> ex semiss<e> extranei<s>, non
et<iam> Caesari adcrescit. Quod si plus semisse Caesar
accepit, in id quod plus est etiam Caesari adcrescit. 5
Libertae Caesaris tam manumissione quam bene- 12.1
ficio coniunctionis effectae si testatae decedant, dimi-
dium, si intestatae, <to>tum fisco uindicatur. Sane pa-
tris et patroni ignorantis ius non minuitur.
Ancilla 13.1
Caesaris quae quinque liberos habuerit, . . .
*
in nu . . . n . . .
Caes . . . orem . . . milib<us> s . . . 5
. . . edan . . . um . . . na . . . dican-
tur . . . q . . . causa fisco ae . . . p . . . non
possunt n . . . en . . . uato contra . . . n . . . inter s<e fis>co
stipulantur.
Eo<rum> bonorum, quae a<d> fiscum per- 14.1
tinere dicuntur, s<i> controuersia moueatur, an<t>e s<enten-
tiam> nec obsign<ari> nec describi aut incorporari possunt.
Idem seruatur et cum a sententia prouocatio interpo-
nitur. 5
Pro his bonis, quae fiscus inquietat, manus 15.1
op<po>nere nemo quidem prohib<etur> . . .
. . . tur
. . . es . . . rian . . . pellunt . . .
. . . 5
. . . io . . . i . . . ra . . . tum officium 16.1
. . . <fi>scum, a quo sa<l>a<rium> acce<p>erunt, nisi in
<sua par>en<t>um filiorum <pupil>l<o>rumue su<oru>m causa,
liberto<rum> etiam, adesse <proh>ibentur: et si adfue<rint>,
<i>nfamia plectun<tur. S>ane hoc principa<l>i bene<fic>io im- 5
petrare non proh<i>bentur.
Fisci adu<o>cati, quibus 17.1
ad tempus offici<um> mandatum est, quia salarium non
accip<i>unt, contra fiscum adesse non prohibentur.
Ca- 18.1
pite legis censoriae cauetur, ut non tantum, cum quid
. . . praestatur, cuius
rei omissa professio commis<so in>tra quinquennium lo-
cum <facit>. 5
Earum rerum <nomi>ne, quae per frau- 18a.1
dem <fisco> ablata<e> sunt uel professioni subtra<c>ta<e>, qua-
druplum fisco de<p>enditur, alias duplum.
A debi- 19.1
tore fisci in fraudem datas libertates retrahi placuit.
Sane ipsum ita emere, ut manumittat, aut fideicom-
missam libertatem praest<are> non est prohibitum.
Ab eo, qui reus criminis postulatus aduersam sen- 20.1
tentiam meruit, tempore reatus quocum<que> modo alie-
nata a fisco cum quadruplis fructibus reuocantur.
Fideiussorem eius, qui cum dispensatore contra- 21.1
xit, ip . . .