LIBERE DICTA AVT FACTA
  Libertatem autem uehementis spiritus dictis pa- 6.2.pr.1
riter et factis testatam ut non inuitauerim, ita ultro
uenientem non excluserim. quae inter uirtutem uiti-
umque posita, si salubri modo se temperauit, laudem,
si quo non debuit profudit, reprehensionem meretur. 5
ac uulgi sic auribus gratior quam sapientissimi cu-
iusque animo probabilior est utpote frequentius aliena
uenia quam sua prouidentia tuta. sed quia humanae
uitae partes persequi propositum est, nostra fide
propria aestimatione referatur. 10
  Priuerno capto interfectisque qui id oppidum 1.1
ad rebellandum incitauerant senatus indignatione
accensus consilium agitabat quidnam sibi de reliquis
quoque Priuernatibus esset faciendum. ancipiti igi-
tur casu salus eorum fluctuabatur eodem tempore et 5
uictoribus et iratis subiecta. Ceterum cum auxilium
unicum in precibus restare animaduerterent, ingenui
et Italici sanguinis obliuisci non potuerunt: princeps
enim eorum in curia interrogatus quam poenam me-
rerentur, respondit 'quam merentur qui se dignos 10
libertate iudicant'. uerbis arma sumpserat exaspera-
tosque patrum conscriptorum animos inflammauerat.
sed Plautius consul fauens Priuernatium causae re-
gressum animoso eius dicto obtulit quaesiuitque qua-
lem cum eis Romani pacem habituri essent inpuni- 15
tate donata. at is constantissimo uultu 'si bonam
dederitis', inquit 'perpetuam, si malam, non diu-
turnam'. qua uoce perfectum est ut uictis non so-
lum uenia, sed etiam ius et beneficium nostrae
ciuitatis daretur. 20
  Sic in senatu loqui Priuernas ausus est: L. 2.1
uero Philippus consul aduersus eundem ordinem li-
bertatem exercere non dubitauit: nam segnitiam pro
rostris exprobrans alio sibi senatu opus esse dixit
tantumque a paenitentia dicti afuit, ut etiam L. Crasso 5
summae dignitatis atque eloquentiae uiro id in curia
grauiter ferenti manum inici iuberet. ille reiecto
lictore 'non es' inquit 'mihi, Philippe, consul, quia
ne ego quidem <tibi> senator sum'.
  Quid? populum ab incursu suo libertas tutum 3.1
reliquit? immo et similiter adgressa et aeque experta
patientem est. Cn. Carbo tribunus pl., nuper sepul-
tae Gracchanae seditionis turbulentissimus uindex
idemque orientium ciuilium malorum fax ardentis- 5
sima, P. Africanum a Numantiae ruinis summo cum
gloriae fulgore uenientem ab ipsa paene porta in
rostra perductum quid de Ti. Gracchi morte, cuius
sororem in matrimonio habebat, sentiret interrogauit,
ut auctoritate clarissimi uiri inchoato iam incendio 10
multum incrementi adiceret, quia non dubitabat quin
propter tam artam adfinitatem aliquid pro memoria
interfecti necessarii miserabiliter esset locuturus. at
is iure eum caesum uideri respondit. cui dicto cum
contio tribunicio furore instincta uiolenter succla- 15
masset, 'taceant' inquit 'quibus Italia nouerca est'.
orto deinde murmure 'non efficietis' ait 'ut solutos
uerear quos alligatos adduxi'. uniuersus populus ab
uno iterum contumeliose correptus erat—quantus
est honos uirtutis!—et tacuit. recens ipsius uicto- 20
ria Numantina et patris Macedonica deuictaeque Kar-
thaginis auita spolia ac duorum regum Syphacis et
Persei ante triumphales currus caten<at>ae ceruices
totius tunc fori <ora> clauserunt. nec timori datum est
silentium, sed quia beneficio Aemiliae Corneliaeque 25
gentis multi metus urbis atque Italiae finiti erant,
plebs Romana libertati Scipionis libera non fuit.
  Quapropter minus mirari debemus, quod am- 4.1
plissima Cn. Pompei auctoritas totiens cum libertate
luctata est, nec sine magna laude, quoniam omnis
generis hominum licentiae ludibrio esse quieta fronte
tulit. Cn. Piso, cum Manilium Crispum reum ageret 5
eumque euidenter nocentem gratia Pompei eripi ui-
deret, iuuenili impetu ac studio accusationis proue-
ctus multa et grauia crimina praepotenti defensori
obiecit. interrogatus deinde ab eo cur non <se> quo-
que accusaret, 'da' inquit 'praedes rei publicae te, 10
si postulatus fueris, ciuile bellum non excitaturum,
etiam te tuo prius quam de Manilii capite in consi-
lium iudices mittam'. ita eodem iudicio duos susti-
nuit reos, accusatione Manilium, libertate Pompeium,
et eorum alterum lege peregit, alterum professione, 15
qua solum poterat.
  Quid ergo? libertas sine Catone? non magis 5.1
quam Cato sine libertate: nam cum in senatorem
nocentem et infamem reum iudex sedisset tabellae-
que Cn. Pompei laudationem eius continentes pro-
latae essent, procul dubio efficaces futurae pro noxio, 5
summouit eas e quaestione legem recitando, qua
cautum erat ne senatoribus tali auxilio uti liceret.
huic facto persona admirationem adimit: nam quae in
alio audacia uideretur, in Catone fiducia cognoscitur.
  Cn. Lentulus Marcellinus consul, cum in con- 6.1
tione de Magni Pompei nimia potentia quereretur,
adsensusque ei clara uoce uniuersus populus esset,
'adclamate' inquit, 'adclamate, Quirites, dum licet:
iam enim uobis inpune facere non lice<bi>t'. pulsata 5
tunc est eximii ciuis potentia hinc inuidiosa que-
rella, hinc lamentatione miserabili.
  Cui candida fascia crus alligatum habenti Fa- 7.1
uonius 'non refert' inquit 'qua in parte sit corporis
diadema', exigui panni cauillatione regias ei uires
exprobrans. at is neutram in partem mutato uultu
utrumque cauit, ne aut hilari fronte libenter adgno- 5
scere potentiam <aut tristi iam> profiteri uideretur.
eaque patientia inferioris etiam generis et fortunae
hominibus aditum aduersus se dedit: e quorum turba
duos retulisse abunde erit.
  Heluius Mancia Formianus, libertini filius ul- 8.1
timae senectutis, L. Libonem apud censores accusa-
bat. in quo certamine cum Pompeius Magnus humi-
litatem ei aetatemque exprobrans ab inferis illum ad
accusandum remissum dixisset, 'non mentiris' inquit, 5
'Pompei: uenio enim ab inferis, in L. Libonem
accusator uenio. sed dum illic moror, uidi cruentum
Cn. Domitium Ahenobarbum deflentem, quod summo
genere natus, integerrimae uitae, amantissimus pa-
triae, in ipso iuuentae flore tuo iussu esset occisus. 10
uidi pari claritate conspicuum <M.> Brutum ferro lace-
ratum, querentem id sibi prius perfidia, deinde etiam
crudelitate tua accidisse. uidi Cn. Carbonem acer-
rimum pueritiae tuae bonorumque patris tui defen-
sorem in tertio consulatu catenis, quas tu ei inici 15
iusseras, uinctum, obtestantem se aduersus omne fas
ac nefas, cum in summo esset imperio, a te equite
Romano trucidatum. uidi eodem habitu et quiritatu
praetorium uirum Perpennam saeuitiam tuam exe-
crantem, omnesque eos una uoce indignantes, quod 20
indemnati sub te adulescentulo carnifice occidissent'.
obducta iam uetus<tis> cicatricibus bellorum ciuilium
uastissima uulnera municipali homini, seruitutem pa-
ternam redolenti, effrenatae temeritatis, intolerabilis
spiritus, inpune renouare licuit. itaque eo<dem> tem- 25
pore et fortissimum erat Cn. Pompeio maledicere et
tutissimum. sed non patitur nos hoc longiore que-
rella prosequi personae insequentis aliquanto sors
humilior.
  Diphilus tragoedus, cum Apollinaribus ludis 9.1
inter actum ad eum uersum uenisset, in quo haec
sententia continetur, 'miseria nostra magnus est', di-
rectis in Pompeium Magnum manibus pronuntiauit,
reuocatusque aliquotiens a populo sine ulla cuncta- 5
tione nimiae illum et intolerabilis potentiae reum
gestu perseueranter egit. eadem petulantia usus est
in ea quoque parte, 'uirtutem istam ueniet tempus
cum grauiter gemes'.
  M. etiam Castricii libertate inflammatus ani- 10.1
mus. qui, cum Placentiae magistratum gereret, Cn.
Carbone consule iubente decretum fieri, quo sibi ob-
sides a Placentinis darentur, nec summo eius imperio
obtemperauit nec maximis uiribus cessit: atque etiam 5
dicente multos se gladios habere respondit 'et ego
annos'. obstipuerunt tot legiones tam robustas se-
nectutis reliquias intuentes. Carbonis quoque ira,
quia materiam saeuiendi perquam exiguam habe-
bat, paruulum uitae tempus ablatura, in se ipsa con- 10
lapsa est.
  Iam Serui Galbae temeritatis plena postulatio, 11.1
qui diuum Iulium consummatis uictoriis in foro ius
dicentem in hunc modum interpellare sustinuit: 'C.
Iuli Caesar, pro Cn. Pompeio Magno, quondam ge-
nero tuo, in tertio eius consulatu pecuniam spopondi, 5
quo nomine nunc appellor. quid agam? dependam?'
palam atque aperte ei bonorum Pompei uenditionem
exprobrando ut a tribunali summoueretur meruerat.
sed illud ipsa mansuetudine mitius pectus aes alie-
num Pompei ex suo fisco solui iussit. 10
  Age, Cascellius uir iuris ciuilis scientia cla- 12.1
rus quam periculose contumax! nullius enim aut
gratia aut auctoritate conpelli potuit ut de aliqua ea-
rum rerum, quas triumuiri dederant, formulam con-
poneret, hoc animi iudicio uniuersa eorum beneficia 5
extra omnem ordinem legum ponens. idem cum
multa de temporibus <Caesaris> liberius loqueretur,
amicique ne id faceret monerent, duas res, quae
hominibus amarissimae uiderentur, magnam sibi li-
centiam praebere respondit, senectutem et orbitatem. 10