METAMORPHOSES
LIBER I
  At ego tibi sermone isto Milesio uarias fabulas 1.1.1
conseram auresque tuas beniuolas lepido susurro per-
mulceam—modo si papyrum Aegyptiam argutia
Nilotici calami inscriptam non spreueris inspicere—,
figuras fortunasque hominum in alias imagines co- 5
nuersas et in se rursum mutuo nexu refectas ut mire-
ris. Exordior. 'Quis ille?' Paucis accipe. Hymettos
Attica et Isthmos Ephyrea et Taenaros Spartiatica,
glebae felices aeternum libris felicioribus conditae,
mea uetus prosapia est; ibi linguam Atthidem primis 10
pueritiae stipendiis merui. Mox in urbe Latia aduena
studiorum Quiritium indigenam sermonem aerumna-
bili labore nullo magistro praeeunte aggressus exco-
lui. En ecce praefamur ueniam, siquid exotici ac fo-
rensis sermonis rudis locutor offendero. Iam haec 15
equidem ipsa uocis immutatio desultoriae scientiae
stilo quem accessimus respondet. Fabulam Graecani-
cam incipimus. Lector intende: laetaberis.
  Thessaliam—nam et illic originis maternae 2.1
nostrae fundamenta a Plutarcho illo inclito ac mox
Sexto philosopho nepote eius prodita gloriam nobis
faciunt—eam Thessaliam ex negotio petebam.
Postquam ardua montium et lubrica uallium et ros- 5
cida cespitum et glebosa camporum <emensus>
emersi, in equo indigena peralbo uehens iam eo quo-
que admodum fesso, ut ipse etiam fatigationem se-
dentariam incessus uegetatione discuterem in pedes
desilio, equi sudorem <fronde detergeo>, frontem 10
curiose exfrico, auris remulceo, frenos detraho, in
gradum lenem sensim proueho, quoad lassitudinis
incommodum alui solitum ac naturale praesidium eli-
quaret. Ac dum is ientaculum ambulatorium prata
quae praeterit ore in latus detorto pronus adfectat, 15
duobus comitum qui forte paululum processerant ter-
tium me facio. Ac dum ausculto quid sermonis agita-
rent, alter exerto cachinno: 'Parce' inquit 'in uerba
ista haec tam absurda tamque immania mentiendo.'
  Isto accepto sititor alioquin nouitatis: 'Immo 20
uero' inquam 'impertite sermone non quidem curio-
sum sed qui uelim scire uel cuncta uel certe plurima;
simul iugi quod insurgimus aspritudinem fabularum
lepida iucunditas leuigabit.'
  At ille qui coeperat: 'Ne' inquit 'istud menda- 3.1
cium tam uerum est quam siqui uelit dicere magico
susurramine amnes agiles reuerti, mare pigrum con-
ligari, uentos inanimes exspirare, solem inhiberi, lu-
nam despumari, stellas euelli, diem tolli, noctem 5
teneri.'
  Tunc ego in uerba fidentior: 'Heus tu' inquam 'qui
sermonem ieceras priorem, ne pigeat te uel taedeat
reliqua pertexere', et ad alium: 'Tu uero crassis auri-
bus et obstinato corde respuis quae forsitan uere per- 10
hibeantur. Minus hercule calles prauissimis opinio-
nibus ea putari mendacia quae uel auditu noua uel
uisu rudia uel certe supra captum cogitationis ardua
uideantur; quae si paulo accuratius exploraris, non
modo compertu euidentia uerum etiam factu facilia 15
senties.
Ego denique uespera, dum polentae ca- 4.1
seatae modico secus offulam grandiorem in conuiuas
aemulus contruncare gestio, mollitie cibi glutinosi
faucibus inhaerentis et meacula spiritus distinentis
minimo minus interii. Et tamen Athenis proxime et 5
ante Poecilen porticum isto gemino obtutu circulato-
rem aspexi equestrem spatham praeacutam mucrone
infesto deuorasse, ac mox eundem inuitamento exi-
guae stipis uenatoriam lanceam, qua parte minatur
exitium, in ima uiscera condidisse. Et ecce pone lan- 10
ceae ferrum, qua baccillum inuersi teli ad occipitium
per ingluuiem subit, puer in mollitiem decorus insur-
git inque flexibus tortuosis eneruam et exossam salta-
tionem explicat cum omnium qui aderamus admira-
tione: diceres dei medici baculo, quod ramulis se- 15
miamputatis nodosum gerit, serpentem generosum
lubricis amplexibus inhaerere. Sed iam cedo tu sodes,
qui coeperas, fabulam remetire. Ego tibi solus haec
pro isto credam, et quod ingressui primum fuerit sta-
bulum prandio participabo. Haec tibi merces depo- 20
sita est.'
  At ille: 'Istud quidem quod polliceris aequi 5.1
bonique facio, uerum quod inchoaueram porro exor-
diar. Sed tibi prius deierabo solem istum omniuiden-
tem deum me uera comperta memorare, nec uos
ulterius dubitabitis si Thessaliae proximam ciuitatem 5
perueneritis, quod ibidem passim per ora populi
sermo iactetur quae palam gesta sunt. Sed ut prius
noritis cuiatis sim, qui sim: <Aristomenes sum>,
Aegiensis; audite et quo quaestu me teneam: melle
uel caseo et huiusce modi cauponarum mercibus per 10
Thessaliam Aetoliam Boeotiam ultro citro discurrens.
Comperto itaque Hypatae, quae ciuitas cunctae
Thessaliae antepollet, caseum recens et sciti saporis
admodum commodo pretio distrahi, festinus adcu-
curri id omne praestinaturus. Sed ut fieri adsolet, 15
sinistro pede profectum me spes compendii frustrata
est; omne enim pridie Lupus negotiator magnarius
coemerat. Ergo igitur inefficaci celeritate fatigatus
commodum uespera oriente ad balneas processeram:
ecce Socraten contubernalem meum conspicio. 6.1
Humi sedebat scissili palliastro semiamictus, paene
alius lurore, ad miseram maciem deformatus, qualia
solent fortunae decermina stipes in triuiis erogare.
Hunc talem, quamquam necessarium et summe co- 5
gnitum, tamen dubia mente propius accessi. "Hem,"
inquam "mi Socrates, quid istud? Quae facies? Quod
flagitium? At uero domi tuae iam defletus et concla-
matus es, liberis tuis tutores iuridici prouincialis de-
creto dati, uxor persolutis feralibus officiis luctu et 10
maerore diuturno deformata, diffletis paene ad extre-
mam captiuitatem oculis suis, domus infortunium
nouarum nuptiarum gaudiis a suis sibi parentibus
hilarare compellitur. At tu hic laruale simulacrum
cum summo dedecore nostro uiseris." 15
  "Aristomene," inquit "ne tu fortunarum lubricas
ambages et instabiles incursiones et reciprocas uicis-
situdines ignoras", et cum dicto sutili centunculo fa-
ciem suam iam dudum punicantem prae pudore
obtexit ita ut ab umbilico pube tenus cetera corporis 20
renudaret. Nec denique perpessus ego tam miserum
aerumnae spectaculum iniecta manu ut adsurgat
enitor.
  At ille, ut erat, capite uelato: "Sine, sine" 7.1
inquit "fruatur diutius tropaeo Fortuna quod fixit
ipsa."
  Effeci sequatur, et simul unam e duabus laciniis
meis exuo eumque propere uestio dicam an contego 5
et ilico lauacro trado, quod unctui, quod tersui, ipse
praeministro, sordium enormem eluuiem operose
effrico, probe curato ad hospitium lassus ipse fatiga-
tum aegerrime sustinens perduco, lectulo refoueo,
cibo satio, poculo mitigo, fabulis permulceo. Iam 10
adlubentia procliuis est sermonis et ioci et scitum
etiam cauillum, iam dicacitas timida, cum ille imo
de pectore cruciabilem suspiritum ducens dextra
saeuiente frontem replaudens: "Me miserum" infit
"qui dum uoluptatem gladiatorii spectaculi satis fami- 15
gerabilis consector in has aerumnas incidi. Nam, ut
scis optime, secundum quaestum Macedoniam pro-
fectus, dum mense decimo ibidem attentus numma-
tior reuortor, modico prius quam Larissam accede-
rem, per transitum spectaculum obiturus in quadam 20
auia et lacunosa conualli a uastissimis latronibus ob-
sessus atque omnibus priuatus tandem euado, et
utpote ultime adfectus ad quandam cauponam Me-
roen, anum sed admodum scitulam, deuorto, eique
causas et peregrinationis diuturnae et domuitionis 25
anxiae et spoliationis [diuturnae et dum] miserae re-
fero; quae me nimis quam humane tractare adorta
cenae gratae atque gratuitae ac mox urigine percita
cubili suo adplicat. Et statim miser, ut cum illa ad-
quieui, ab unico congressu annosam ac pestilentem 30
con<suetudinem> contraho et ipsas etiam lacinias
quas boni latrones contegendo mihi concesserant in
eam contuli, operulas etiam quas adhuc uegetus sac-
cariam faciens merebam, quoad me ad istam faciem
quam paulo ante uidisti bona uxor et mala fortuna 35
perduxit."
  "Pol quidem tu dignus" inquam "es extrema 8.1
sustinere, si quid est tamen nouissimo extremius, qui
uoluptatem Veneriam et scortum scorteum Lari et
liberis praetulisti." At ille digitum a pollice proxi-
mum ori suo admouens et in stuporem attonitus 5
"Tace, tace" inquit et circumspiciens tutamenta ser-
monis: "Parce" inquit "in feminam diuinam, ne-
quam tibi lingua intemperante noxam contrahas."
  "Ain tandem?" inquam "Potens illa et regina cau-
pona quid mulieris est?" 10
  "Saga" inquit "et diuina, potens caelum deponere,
terram suspendere, fontes durare, montes diluere,
manes sublimare, deos infimare, sidera extinguere,
Tartarum ipsum inluminare."
  "Oro te" inquam "aulaeum tragicum dimoueto et 15
siparium scaenicum complicato et cedo uerbis com-
munibus."
  "Vis" inquit "unum uel alterum, immo plurima
eius audire facta? Nam ut se ament efflictim non modo
incolae uerum etiam Indi uel Aethiopes utrique uel 20
ipsi Anticthones, folia sunt artis et nugae merae. Sed
quod in conspectum plurium perpetrauit, audi.
  Amatorem suum, quod in aliam temerasset, 9.1
unico uerbo mutauit in feram castorem, quod ea bes-
tia captiuitatis metuens ab insequentibus se praeci-
sione genitalium liberat, ut illi quoque simile [quod
uenerem habuit in aliam] proueniret. Cauponem quo- 5
que uicinum atque ob id aemulum deformauit in ra-
nam, et nunc senex ille dolium innatans uini sui
aduentores pristinos in faece submissus officiosis ron-
cis raucus appellat. Alium de foro, quod aduersus
eam locutus esset, in arietem deformauit, et nunc 10
aries ille causas agit. Eadem amatoris sui uxorem,
quod in eam dicacule probrum dixerat iam in sarcina
praegnationis obsepto utero et repigrato fetu perpe-
tua praegnatione damnauit, et ut cuncti numerant,
iam octo annorum onere misella illa uelut elephan- 15
tum paritura distenditur.
  Quae cum subinde ac multi nocerentur, publi- 10.1
citus indignatio percrebruit statutumque ut in eam
die altera seuerissime saxorum iaculationibus uindi-
caretur. Quod consilium uirtutibus cantionum an-
teuortit et ut illa Medea unius dieculae a Creone im- 5
petratis indutiis totam eius domum filiamque cum
ipso sene flammis coronalibus deusserat, sic haec
deuotionibus sepulchralibus in scrobem procuratis, ut
mihi temulenta narrauit proxime, cunctos in suis sibi
domibus tacita numinum uiolentia clausit, ut toto 10
biduo non claustra perfringi, non fores euelli, non
denique parietes ipsi quiuerint perforari, quoad mu-
tua hortatione consone clamitarent quam sanctissime
deierantes sese neque ei manus admolituros, et si quis
aliud cogitarit salutare laturos subsidium. Et sic illa 15
propitiata totam ciuitatem absoluit. At uero coetus
illius auctorem nocte intempesta cum tota domo, id
est parietibus et ipso solo et omni fundamento, ut
erat, clausa ad centesimum lapidem in aliam ciuita-
tem summo uertice montis exasperati sitam et ob id 20
ad aquas sterilem transtulit. Et quoniam densa inha-
bitantium aedificia locum nouo hospiti non dabant,
ante portam proiecta domo discessit."
  "Mira" inquam "set nec minus saeua, mi So- 11.1
crates, memoras. Denique mihi quoque non paruam
incussisti sollicitudinem, immo uero formidinem,
iniecto non scrupulo sed lancea, ne quo numinis minis-
terio similiter usa sermones istos nostros anus illa co- 5
gnoscat. Itaque maturius quieti nos reponamus et
somno leuata lassitudine noctis antelucio aufugiamus
istinc quam pote longissime."
  Haec adhuc me suadente insolita uinolentia ac
diuturna fatigatione pertentatus bonus Socrates iam 10
sopitus stertebat altius. Ego uero adducta fore pes-
sulisque firmatis grabatulo etiam pone cardinem
supposito et probe adgesto super eum me recipio. Ac
primum prae metu aliquantisper uigilo, dein circa
tertiam ferme uigiliam paululum coniueo. Commo- 15
dum quieueram, et repente impulsu maiore quam ut
latrones crederes ianuae reserantur immo uero fractis
et euolsis funditus cardinibus prosternuntur. Graba-
tulus alioquin breuiculus et uno pede mutilus ac pu-
tris impetus tanti uiolentia prosternitur, me quoque 20
euolutum atque excussum humi recidens in inuersum
cooperit ac tegit.
  Tunc ego sensi naturalitus quosdam affectus 12.1
in contrarium prouenire. Nam ut lacrimae saepicule
de gaudio prodeunt, ita et in illo nimio pauore risum
nequiui continere de Aristomene testudo factus. Ac
dum in fimum deiectus obliquo aspectu quid rei sit 5
grabatuli sollertia munitus opperior, uideo mulieres
duas altioris aetatis; lucernam lucidam gerebat una,
spongiam et nudum gladium altera. Hoc habitu So-
cratem bene quietum circumstetere. Infit illa cum
gladio: "Hic est, soror Panthia, carus Endymion, hic 10
Catamitus meus, qui diebus ac noctibus inlusit aeta-
tulam meam, hic qui meis amoribus subterhabitis
non solum me diffamat probris uerum etiam fugam
instruit. At ego scilicet Vlixi astu deserta uice Calyp-
sonis aeternam solitudinem flebo." Et porrecta dex- 15
tera meque Panthiae suae demonstrato: "At hic
bonus" inquit "consiliator Aristomenes, qui fugae
huius auctor fuit et nunc morti proximus iam humi
prostratus grabattulo subcubans iacet et haec omnia
conspicit, impune se laturum meas contumelias pu- 20
tat. Faxo eum sero, immo statim, immo uero iam
nunc, ut et praecedentis dicacitatis et instantis curio-
sitatis paeniteat."
  Haec ego ut accepi, sudore frigido miser per- 13.1
fluo, tremore uiscera quatior, ut grabattulus etiam
succussu meo inquietus super dorsum meum palpi-
tando saltaret. At bona Panthia: "Quin igitur," in-
quit "soror, hunc primum bacchatim discerpimus uel 5
membris eius destinatis uirilia desecamus?"
  Ad haec Meroe—sic enim reapse nomen eius tunc
fabulis Socratis conuenire sentiebam—: "immo" ait
"supersit hic saltem qui miselli huius corpus paruo
contumulet humo," et capite Socratis in alterum di- 10
moto latus per iugulum sinistrum capulo tenus gla-
dium totum ei demergit et sanguinis eruptionem
utriculo admoto excipit diligenter, ut nulla stilla com-
pareret usquam. Haec ego meis oculis aspexi. Nam
etiam, ne quid demutaret, credo, a uictimae reli- 15
gione, immissa dextera per uulnus illud ad uiscera
penitus cor miseri contubernalis mei Meroe bona
scrutata protulit, cum ille inpetu teli praesecata gula
uocem immo stridorem incertum per uulnus effun-
deret et spiritum rebulliret. Quod uulnus, qua 20
maxime patebat, spongia offulciens Panthia: "Heus
tu," inquit "spongia, caue in mari nata per fluuium
transeas." His editis abeunt <et una> remoto grabat-
tulo uaricus super faciem meam residentes uesicam
exonerant, quoad me urinae spurcissimae madore per- 25
luerent.
  Commodum limen euaserant, et fores ad 14.1
pristinum statum integrae resurgunt: cardines ad fo-
ramina residunt, <ad> postes [ad] repagula redeunt,
ad claustra pessuli recurrunt. At ego, ut eram, etiam
nunc humi proiectus inanimis nudus et frigidus et 5
lotio perlutus, quasi recens utero matris editus, immo
uero semimortuus, uerum etiam ipse mihi superuiuens
et postumus uel certe destinatae iam cruci candida-
tus: "Quid" inquam "me fiet, ubi iste iugulatus
mane paruerit? Cui uidebor ueri similia dicere pro- 10
ferens uera? 'Proclamares saltem suppetiatum, si
resistere uir tantus mulieri nequibas. Sub oculis tuis
homo iugulatur, et siles? Cur autem te simile latro-
cinium non peremit? Cur saeua crudelitas uel propter
indicium sceleris arbitro pepercit? Ergo, quoniam 15
euasisti mortem, nunc illo redi.'"
  Haec identidem mecum replicabam, et nox ibat in
diem. Optimum itaque factu uisum est anteluculo
furtim euadere et uiam licet trepido uestigio capes-
sere. Sumo sarcinulam meam, subdita claui pessulos 20
reduco; at illae probae et fideles ianuae, quae sua
sponte reseratae nocte fuerant, uix tandem et aeger-
rime tunc clauis suae crebra immissione patefiunt.
  Et "Heus tu, ubi es?" inquam; "Valuas sta- 15.1
buli absolue, antelucio uolo ire." Ianitor pone stabuli
ostium humi cubitans etiam nunc semisomnus:
"Quid? Tu" inquit "ignoras latronibus infestari uias,
qui hoc noctis iter incipis? Nam etsi tu alicuius faci- 5
noris tibi conscius scilicet mori cupis, nos cucurbitae
caput non habemus ut pro te moriamur." "Non
longe" inquam "lux abest. Et praeterea quid uiatori
de summa pauperie latrones auferre possunt? An
ignoras, inepte, nudum nec a decem palaestritis des- 10
poliari posse?" Ad haec ille marcidus et semisopitus
in alterum latus reuolutus: "Vnde autem" inquit
"scio an conuectore illo tuo, cum quo sero deuorteras,
iugulato fugae mandes praesidium?"
  Illud horae memini me terra dehiscente ima Tar- 15
tara inque his canem Cerberum prorsus esurientem
mei prospexisse. Ac recordabar profecto bonam Me-
roen non misericordia iugulo meo pepercisse, sed
saeuitia cruci me reseruasse.
In cubiculum ita- 16.1
que reuersus de genere tumultuario mortis mecum
deliberabam. Sed cum nullum aliud telum mortife-
rum Fortuna quam solum mihi grabattulum submi-
nistraret, "Iam iam grabattule" inquam "animo meo 5
carissime, qui mecum tot aerumnas exanclasti con-
scius et arbiter quae nocte gesta sunt, quem solum
in meo reatu testem innocentiae citare possum, tu
mihi ad inferos festinanti sumministra telum salu-
tare," et cum dicto restim, qua erat intextus, adgre- 10
dior expedire ac tigillo, quod fenestrae subditum al-
trinsecus prominebat, iniecta atque obdita parte fu-
niculi et altera firmiter in nodum coacta ascenso gra-
battulo ad exitium sublimatus et immisso capite la-
queum induo. Sed dum pede altero fulcimentum quo 15
sustinebar repello, ut ponderis deductu restis ad in-
gluuiem adstricta spiritus officia discluderet, repente
putris alioquin et uetus funis dirumpitur, atque ego
de alto recidens Socraten—nam iuxta me iacebat—
superruo cumque eo in terram deuoluor. 20
Et 17.1
ecce in ipso momento ianitor introrumpit exerte cla-
mitans: "Vbi es tu qui alta nocte immodice festinabas
et nunc stertis inuolutus?"
  Ad haec nescio an casu nostro an illius absono cla- 5
more experrectus Socrates exsurgit prior et "Non"
inquit "inmerito stabularios hos omnes hospites de-
testantur. Nam iste curiosus dum inportune irrum-
pit—credo studio rapiendi aliquid—clamore uasto
marcidum alioquin me altissimo somno excussit." 10
  Emergo laetus atque alacer insperato gaudio per-
fusus et: "Ecce, ianitor fidelissime, comes [et pater
meus] et frater meus, quem nocte ebrius occisum a
me calumniabaris", et cum dicto Socraten deoscula-
bar amplexus. At ille, odore alioquin spurcissimi 15
humoris percussus quo me Lamiae illae infecerant,
uehementer aspernatur: "Apage te" inquit "fetorem
extremae latrinae", et causas coepit huius odoris co-
miter inquirere. At ego miser adficto ex tempore
absurdo ioco in alium sermonem intentionem eius 20
denuo deriuo et iniecta dextra: "Quin imus" in-
quam "et itineris matutini gratiam capimus?"
  Sumo sarcinulam et pretio mansionis stabulario
persoluto capessimus uiam.
  Aliquantum processeramus, et iam iubaris 18.1
exortu cuncta conlustrantur. Et ego curiose sedulo
arbitrabar iugulum comitis, qua parte gladium delap-
sum uideram, et mecum: "Vesane," aio "qui pocu-
lis et uino sepultus extrema somniasti. Ecce Socrates 5
integer sanus incolumis. Vbi uulnus? Spongia <ubi>?
Vbi postremum cicatrix tam alta, tam recens?" Et
ad illum: "Non" inquam "immerito medici fidi cibo
et crapula distentos saeua et grauia somniare autu-
mant; mihi denique, quod poculis uesperi minus 10
temperaui, nox acerba diras et truces imagines optu-
lit, ut adhuc me credam cruore humano aspersum
atque impiatum."
  Ad haec ille subridens: "At tu" inquit "non san-
guine sed lotio perfusus es. Verum tamen et ipse per 15
somnium iugulari uisus sum mihi, nam et iugulum
istum dolui et cor ipsum mihi auelli putaui, et nunc
etiam spiritu deficior et genua quatior et gradu titubo
et aliquid cibatus refouendo spiritu desidero."
  "En" inquam "paratum tibi adest ientaculum", 20
et cum dicto manticam meam humero exuo, caseum
cum pane propere ei porrigo, et "Iuxta platanum
istam residamus" aio.
  Quo facto et ipse aliquid indidem sumo 19.1
eumque auide essitantem aspiciens aliquanto inten-
tiore macie atque pallore buxeo deficientem uideo.
Sic denique eum uitalis color turbauerat ut mihi
prae metu, nocturnas etiam Furias illas imaginanti, 5
frustulum panis quod primum sumseram quamuis
admodum modicum mediis faucibus inhaereret ac ne-
que deorsum demeare neque sursum remeare posset.
Nam et breuitas ipsa commeantium metum mihi
cumulabat. Quis enim de duobus comitum alterum 10
sine alterius noxa peremtum crederet? Verum ille,
ut satis detruncauerat cibum, sitire inpatienter coe-
perat; nam et optimi casei bonam partem auide
deuorauerat, et haud ita longe radices platani lenis
fluuius in speciem placidae paludis ignauus ibat ar- 15
gento uel uitro aemulus in colorem. "En" inquam
"explere latice fontis lacteo." Adsurgit et oppertus
paululum planiorem ripae marginem complicitus in
genua adpronat se auidus adfectans poculum. Nec-
dum satis extremis labiis summum aquae rorem atti- 20
gerat, et iugulo eius uulnus dehiscit in profundum
patorem et illa spongia de eo repente deuoluitur
eamque paruus admodum comitatur cruor. Denique
corpus exanimatum in flumen paene cernuat, nisi ego
altero eius pede retento uix et aegre ad ripam supe- 25
riorem adtraxi, ubi defletum pro tempore comitem
misellum arenosa humo in amnis uicinia sempiterna
contexi. Ipse trepidus et eximie metuens mihi per
diuersas et auias solitudines aufugi et quasi conscius
mihi caedis humanae relicta patria et lare ultroneum 30
exilium amplexus nunc Aetoliam nouo contracto ma-
trimonio colo.'
  Haec Aristomenes. At ille comes eius, qui sta- 20.1
tim initio obstinata incredulitate sermonem eius res-
puebat: 'Nihil' inquit 'hac fabula fabulosius, nihil
isto mendacio absurdius', et ad me conuersus: 'Tu
autem' inquit 'uir ut habitus et habitudo demonstrat 5
ornatus accedis huic fabulae?'
  'Ego uero' inquam 'nihil impossibile arbitror, sed
utcumque fata decreuerint ita cuncta mortalibus
prouenire: nam et mihi et tibi et cunctis hominibus
multa usu uenire mira et paene infecta, quae tamen 10
ignaro relata fidem perdant. Sed ego huic et credo
hercules et gratas gratias memini, quod lepidae fabu-
lae festiuitate nos auocauit, asperam denique ac pro-
lixam uiam sine labore ac taedio euasi. Quod bene-
ficium etiam illum uectorem meum credo laetari, sine 15
fatigatione sui me usque ad istam ciuitatis portam
non dorso illius sed meis auribus peruecto.'
  Is finis nobis et sermonis et itineris commu- 21.1
nis fuit. Nam comites uterque ad uillulam proximam
laeuorsum abierunt. Ego uero quod primum ingres-
sui stabulum conspicatus sum accessi et de quadam
anu caupona ilico percontor: 'Estne' inquam 'Hypata 5
haec ciuitas?' Adnuit. 'Nostine Milonem quendam e
primoribus?' Adrisit et: 'Vere' inquit 'primus istic
perhibetur Milo, qui extra pomerium et urbem totam
colit.' 'Remoto' inquam 'ioco, parens optima, dic oro
et cuiatis sit et quibus deuersetur aedibus' 'Videsne' 10
inquit 'extremas fenestras, quae foris urbem prospi-
ciunt, et altrinsecus fores proxumum respicientes an-
giportum? Inibi iste Milo deuersatur ampliter num-
matus et longe opulentus uerum extremae auaritiae
et sordis infimae infamis homo, foenus denique co- 15
piosum sub arrabone auri et argenti crebriter exer-
cens, exiguo Lare inclusus et aerugini semper intentus,
cum uxorem etiam calamitatis suae comitem habeat.
Neque praeter unicam pascit ancillulam et habitu
mendicantis semper incedit.' 20
  Ad haec ego risum subicio: 'Benigne' inquam 'et
prospicue Demeas meus in me consuluit, qui peregri-
naturum tali uiro conciliauit, in cuius hospitio nec
fumi nec nidoris nebulam uererer';
et cum 22.1
dicto modico secus progressus ostium accedo et
ianuam firmiter oppessulatam pulsare uocaliter inci-
pio. Tandem adulescentula quaedam procedens:
'Heus tu' inquit 'qui tam fortiter fores uerberasti, sub 5
qua specie mutuari cupis? An tu solus ignoras praeter
aurum argentumque nullum nos pignus admittere?'
'Meliora' inquam 'ominare et potius responde an
intra aedes erum tuum offenderim.' 'Plane,' inquit
'sed quae causa quaestionis huius?' 'Litteras ei a 10
Corinthio Demea scriptas ad eum reddo.' 'Dum an-
nuntio,' inquit 'hic ibidem me opperimino', et cum
dicto rursum foribus oppessulatis intro capessit. Mo-
dico deinde regressa patefactis aedibus: 'Rogat te'
inquit. 15
  Intuli me eumque accumbentem exiguo admodum
grabattulo et commodum cenare incipientem inuenio.
Assidebat pedes uxor et mensa uacua posita, cuius
monstratu 'En' inquit 'hospitium.' 'Bene' ego, et
ilico ei litteras Demeae trado. Quibus properiter lec- 20
tis: 'Amo' inquit 'meum Demean qui mihi tantum
conciliauit hospitem',
et cum dicto iubet uxo- 23.1
rem decedere utque in eius locum adsidam iubet me-
que etiam nunc uerecundia cunctantem adrepta laci-
nia detrahens: 'Adside' inquit 'istic. Nam prae metu
latronum nulla sessibula ac ne sufficientem supellec- 5
tilem parare nobis licet.' Feci. Et sic 'Ego te' inquit
'etiam de ista corporis speciosa habitudine deque hac
uirginali prorsus uerecundia generosa stirpe proditum
et recte conicerem. Sed et meus Demeas eadem lit-
teris pronuntiat. Ergo breuitatem gurgustioli nostri 10
ne spernas peto. Erit tibi adiacens en ecce illud cubi-
culum honestum receptaculum. Fac libenter deuer-
seris in nostro. Nam et maiorem domum dignatione
tua feceris et tibi specimen gloriosum adrogaris, si
contentus lare paruulo Thesei illius cognominis pa- 15
tris tui uirtutes aemulaueris, qui non est aspernatus
Hecales anus hospitium tenue', et uocata ancillula:
'Photis,' inquit 'sarcinulas hospitis susceptas cum
fide conde in illud cubiculum ac simul ex promptua-
rio oleum unctui et lintea tersui et cetera hoc eidem 20
usui profer ociter et hospitem meum produc ad proxi-
mas balneas; satis arduo itinere atque prolixo fati-
gatus est.'
  His ego auditis mores atque parsimoniam 24.1
ratiocinans Milonis uolensque me artius ei conciliare:
'Nihil' inquam 'rerum istarum, quae itineris ubique
nos comitantur, indigemus. Sed et balneas facile per-
contabimur. Plane, quod est mihi summe praecipuum, 5
equo, qui me strenue peruexit, faenum atque or-
deum acceptis istis nummulis tu, Photis, emito.'
  His actis et rebus meis in illo cubiculo conditis
pergens ipse ad balneas, ut prius aliquid nobis cibatui
prospicerem, forum cupidinis peto, inque eo pisca- 10
tum opiparem expositum uideo et percontato pretio,
quod centum nummis indicaret, aspernatus uiginti
denariis praestinaui. Inde me commodum egredien-
tem continatur Pythias condiscipulus apud Athenas
Atticas meus, qui me post aliquantum multum tem- 15
poris amanter agnitum inuadit amplexusque ac co-
miter deosculatus: 'Mi Luci,' ait 'sat pol diu est
quod interuisimus te, at hercules exinde cum a Clytio
magistro digressi sumus. Quae autem tibi causa pere-
grinationis huius?' 'Crastino die scies,' inquam 'Sed 20
quid istud? Voti gaudeo. Nam et lixas et uirgas et
habitum prorsus magistratui congruentem in te ui-
deo.' 'Annonam curamus' ait 'et aedilem gerimus et
siquid obsonare cupis utique commodabimus.' Ab-
nuebam, quippe qui iam cenae affatim piscatum 25
prospexeramus. Sed enim Pythias uisa sportula
succussisque in aspectum planiorem piscibus: 'At has
quisquilias quanti parasti?' 'Vix' inquam 'piscatori
extorsimus accipere uiginti denarium.'
  Quo audito statim adrepta dextera postli- 25.1
minio me in forum cupidinis reducens: 'Et a quo'
inquit 'istorum nugamenta haec comparasti?' De-
monstro seniculum: in angulo sedebat. Quem con-
festim pro aedilitatis imperio uoce asperrima incre- 5
pans: 'Iam iam' inquit 'nec amicis quidem nostris
uel omnino ullis hospitibus parcitis, quod tam ma-
gnis pretiis pisces friuolos indicatis et florem Thessa-
licae regionis ad instar solitudinis et scopuli edulium
caritate deducitis? Sed non impune. Iam enim faxo 10
scias quem ad modum sub meo magisterio mali de-
beant coerceri', et profusa in medium sportula iubet
officialem suum insuper pisces inscendere ac pedibus
suis totos obterere. Qua contentus morum seueritu-
dine meus Pythias ac mihi ut abirem suadens: 'Suf- 15
ficit mihi, o Luci,' inquit 'seniculi tanta haec con-
tumelia.'
  His actis consternatus ac prorsus obstupidus ad
balneas me refero prudentis condiscipuli ualido con-
silio et nummis simul priuatus et cena, lautusque ad 20
hospitium Milonis ac dehinc cubiculum me reporto.
  Et ecce Photis ancilla: 'Rogat te' inquit 26.1
'hospes.' At ego iam inde Milonis abstinentiae cogni-
tor excusaui comiter, quod uiae uexationem non cibo
sed somno censerem diluendam. Isto accepto pergit
ipse et iniecta dextera clementer me trahere adoritur. 5
Ac dum cunctor, dum modeste renitor, 'Non prius'
inquit 'discedam quam me sequaris', et dictum iure
iurando secutus iam obstinationi suae me ingratis
oboedientem perducit ad illum suum grabattulum et
residenti: 'Quam salue agit' inquit 'Demeas noster? 10
Quid uxor? Quid liberi? Quid uernaculi?' Narro sin-
gula. Percontatur accuratius causas etiam peregri-
nationis meae. Quas ubi probe protuli, iam et de pa-
tria nostra et eius primoribus ac denique de ipso prae-
side scrupulosissime explorans, ubi me post itineris 15
tam saeui uexationem sensit fabularum quoque serie
fatigatum in uerba media somnolentum desinere ac
necquicquam, defectum iam, incerta uerborum sale-
bra balbuttire, tandem patitur cubitum concederem.
Euasi aliquando rancidi senis loquax et famelicum 20
conuiuium somno non cibo grauatus, cenatus solis fabu-
lis, et in cubiculum reuersus optatae me quieti reddidi.