LIBER QUARTUS
  Multa lectione conquisitis strategematibus et non exiguo scrupulo digestis, 4.pr.1.1
ut promissum trium librorum implerem, si modo implevi, hoc exhibebo ea,
quae parum apte discriptioni priorum ad speciem alligata<e> subici videban-
tur et erant exempla potius strategicon quam strategemata: quae idcirco
separavi, quia quamvis clara diversae tamen erant substantiae, ne, si qui forte 5
in aliqua ex his incidissent, similitudine inducti praetermissa opinarentur.
et sane velut <res> residua expedienda fuit: in qua et ipsa ordinem per species
servare conabor:
      I. De disciplina.
     II. De effectu disciplinae. 10
    III. De continentia.
     IV. De iustitia.
      V. De constantia.
     VI. De affectu et moderatione.
    VII. De variis consiliis. 15
DE DISCIPLINA
  P. Scipio ad Numantiam corruptum superiorum ducum socordia 1.1.1
exercitum correxit dimisso ingenti lixarum numero, redactis ad munus
cotidiana exercitatione militibus. quibus cum frequens iniungeret iter,
portare complurium dierum cibaria imperabat, ita ut frigora et imbres pati,
vada fluminum pedibus traicere assuesceret miles, exprobrante subinde 5
imperatore timiditatem et ignaviam, frangente delicatioris usus ac parum
necessaria expeditioni vasa. quod maxime notabiliter accidit C. Memmio
tribuno, cui dixisse traditur Scipio: "Mihi paulisper, tibi et rei publicae
semper nequam eris."
  Q. Metellus bello Iugurthino similiter lapsam militum disciplinam pari 2.1
severitate restituit, cum insuper prohibuisset alia carne quam assa elixave
milites uti.
  Pyrrhus dilectatori suo fertur dixisse: "tu grandes elige, ego, eos fortes 3.1
reddam."
  L. Paulo et C. Varrone consulibus milites primo iure iurando adacti 4.1
sunt: antea enim sacramento tantummodo a tribunis rogabantur, ceterum
ipsi inter se coniurabant se fugae atque formidinis causa non abituros neque
ex ordine recessuros nisi teli petendi feriendive hostis aut civis servandi
causa. 5
  Scipio Africanus, cum ornatum scutum elegantius cuiusdam vidisset, 5.1
dixit non mirari se, quod tanta cura ornasset, in quo plus praesidii quam in
gladio haberet.
  Philippus, cum primum exercitum constitueret, vehiculorum usum 6.1
omnibus interdixit, equitibus non amplius quam singulos calones habere
permisit, peditibus autem denis singulos, qui molas et funes ferrent: in
aestiva exeuntibus triginta dierum farinam collo portari imperavit.
  C. Marius recidendorum impedimentorum gratia, quibus maxime 7.1
exercitus agmen oneratur, vasa et cibaria militis in fasciculos aptata furcis
imposuit, sub quibus et habile onus et facilis requies esset: unde et prover-
bium tractum est "muli Mariani".
  Theagenes Atheniensis, cum exercitum Megaram duceret, petentibus 8.1
ordines respondit ibi se daturum. deinde clam equites praemisit eosque
hostium specie impetum in suos retorquere iussit. quo facto cum <quos
secum> habebat tamquam ad hostium occursum praepararentur, permisit
ita ordinari aciem, ut quo quis voluisset loco consisteret: cum inertissi- 5
mus quisque retro se dedisset, strenui autem in fronte<m> prosiluissent,
ut quemque invenerat stantem, ita ad ordines militiae provexit.
  Lysander Lacedaemonius egressum via quendam castigabat. cui dicenti 9.1
ad nullius rei rapinam se ab agmine recessisse respondit: "ne speciem
quidem rapturi praebeas volo."
  Antigonus, cum filium suum audisset devertisse in eius domum, cui 10.1
tres filiae insignes specie essent, "audio", inquit, "fili, anguste habitare te
pluribus dominis domum possidentibus: hospitium laxius accipe"; iusso-
que commigrare edixit, ne quis minor quinquaginta annos natus hospitio
matris familias uteretur. 5
  Q. Metellus consul, quamvis nulla lege impediretur, quin filium contu- 11.1
bernalem perpetuum haberet, maluit tamen eum in ordine merere.
  P. Rutilius consul, cum secundum leges in contubernio suo habere 12.1
posset filium, in legione militem fecit.
  M. Scaurus filium, quod in saltu Tridentino loco hostibus cesserat, in 13.1
conspectum suum venire vetuit: adulescens verecundia ignominiae pressus
mortem sibi conscivit.
  Castra antiquitus Romani ceteraeque gentes passim per corpora cohor- 14.1
tium velut mapalia constituere soliti erant, cum solos urbium muros nosset
antiquitas. Pyrrhus Epirotarum rex primus totum exercitum sub eodem
vallo continere instituit. Romani deinde, victo eo in campis Arusinis circa
urbem Malventum, castris eius potiti et ordinatione notata paulatim ad hanc 5
usque metationem, quae nunc effecta est, pervenerunt.
  P. Nasica in hibernis, quamvis classis usus non esset necessarius, ne 15.1
tamen desidia miles corrumperetur aut per otii licentiam sociis iniuriam
inferret, navis aedificare instituit.
  M. Cato memoriae tradidit in furto comprehensis inter commilitones 16.1
dextras esse praecisas aut, si lenius animadvertere voluissent, in principiis
sanguinem missum.
  Clearchus, dux Lacedaemoniorum, exercitui dicebat imperatorem 17.1
potius quam hostem metui debere, significans eos, qui in proelio dubiam
mortem timuissent, certum, si deseruissent, manere supplicium.
  Appii Claudii sententia senatus eos, qui a Pyrrho, rege Epirotarum, 18.1
capti et postea remissi erant, equites ad pedites redegit, pedites ad levem
armaturam, omnibus extra vallum iussis tendere, donec bina hostium
spolia singuli referrent.
  Otacilius Crassus consul eos, qui ab Hannibale sub iugum missi 19.1
redierant, tendere extra vallum iussit, ut immuniti assuescerent periculis et
adversus hostem audentiores fierent.
  P. Cornelio Nasica Decimo Iunio consulibus, qui exercitum 20.1
deseruerant, damnati virgis caesi publice venierunt.
  Domitius Corbulo in Armenia duas alas et tres cohortes, quae ad 21.1
castellum Initia hostibus cesserant, extra vallum iussit tendere, donec assiduo
labore et prosperis excursionibus redimerent ignominiam.
  Aurelius Cotta consul, cum ad opus equites necessitate cogente iussis- 22.1
set accedere eorumque pars detractasset imperium, questus apud censores
effecit, ut notarentur; a patribus deinde obtinuit, ne eis praeterita aera
procederent; tribuni quoque plebis de eadem re ad populum pertulerunt
omniumque consensu stabilita disciplina est. 5
  Q. Metellus Macedonicus in Hispania quinque cohortes, quae hosti- 23.1
bus cesserant, testamentum facere iussas ad locum reciperandum remisit,
minatus non nisi post victoriam receptum iri.
  P. Valerio consuli senatus praecepit, exercitum ad Sirim victum ducere 24.1
Saepinum ibique castra munire et hiemem sub tentoriis exigere.
  Senatus, cum turpiter fugati eius milites essent, decrevit, ne auxilia eis 24a.1
summitterentur, nisi captis eius . . .
  Legionibus, quae Punico bello militiam detractaverant, in Siciliam 25.1
velut relegatis per septem annos hordeum ex senatus consulto datum est.
  L. Piso C. Titium praefectum cohortis, quod loco fugitivis cesserat, 26.1
cinctu togae praeciso, soluta tunica, nudis pedibus in principiis cotidie
stare, dum vigiles venirent, iussit, conviviis et balneo abstinere.
  Sulla cohortem et centuriones, quorum stationem hostis perruperat, 27.1
galeatos et discinctos perstare in principiis iussit.
  Domitius Corbulo in Armenia Aemilio Rufo praefecto equitum, quia 28.1
hostibus cesserat et parum instructam armis alam habebat, vestimenta per
lictorem scidit eidemque ut erat foedato habitu perstare in principiis, donec
mitterentur, imperavit.
  Atilius Regulus, cum ex Samnio in Luceriam transgrederetur exer- 29.1
citusque eius obviis hostibus aversus esset, opposita cohorte iussit fugien-
tes pro desertoribus caedi.
  Cotta consul in Sicilia in Valerium, nobilem tribunum militum ex gente 30.1
Valeria, virgis animadvertit.
  Idem P. Aurelium sanguine sibi iunctum, quem obsidioni Lipararum, 31.1
ipse ad auspicia repetenda Messanam transiturus, praefecerat, cum agger
incensus et capta castra essent, virgis caesum in numerum gregalium pedi-
tum referri et muneribus fungi iussit.
  Fulvius Flaccus censor Fulvium fratrem suum, quia legionem, in qua 32.1
tribunus militum erat, iniussu consulis dimiserat, senatu movit.
  M. Cato ab hostili litore, in quo per aliquot dies manserat, cum ter dato 33.1
profectionis signo classem solvisset et relictus e militibus quidam a terra
voce et gestu expostularet, uti tolleretur, circumacta ad litus universa
classe, comprehensum supplicio affici iussit et, quem occisuri per ignomi-
niam hostes fuerant, exemplo potius impendit. 5
  Appius Claudius ex his, qui loco cesserant, decimum quemque militem 34.1
sorte ductum fusti percussit.
  Fabius Rullus consul ex duabus legionibus, quae loco cesserant, sorte 35.1
ductos in conspectu militum securi percussit.
  Aquilius ternos ex centuriis, quarum statio ab hoste perrupta erat, securi 36.1
percussit.
  M. Antonius, cum agger ab hostibus incensus esset, ex his, qui in 37.1
opere fuerant, duarum cohortium militem decimavit et in singulos ex his
centuriones animadvertit, legatum cum ignominia dimisit, reliquis ex legione
hordeum dari iussit.
  In legionem, quae Regium oppidum iniussu ducis dir<ip>uerat, anim- 38.1
adversum est ita, ut quattuor milia tradita custodiae necarentur: praeterea
senatus consulto cautum est, ne quem ex eis sepelire vel lugere fas esset.
  L. Papirius Cursor dictator Fabium Rutilium magistrum equitum, 39.1
quod adversum edictum eius quamvis prospere pugnaverat, <ad> virgas
poposcit, caesum securi percussurus: nec contentioni aut precibus militum
concessit animadversionem eumque profugientem Romam persecutus est,
ne ibi quidem remisso prius supplicii metu, quam ad genua eius et Fabius 5
cum patre provolveretur et pariter senatus ac populus rogarent.
  Manlius, cui Imperioso postea cognomen fuit, filium, quod is contra 40.1
edictum patris cum hoste pugnaverat, quamvis victorem in conspectu
exercitus virgis caesum securi percussit.
  Manlius filius, exercitu pro se adversus patrem seditionem parante, 41.1
negavit tanti esse quemquam, ut propter illum disciplina corrumperetur, et
obtinuit, ut ipsum puniri paterentur.
  Q. Fabius Maximus transfugarum dextras praecidit. 42.1
  C. Curio consul bello Dardanico circa Dyrrachium, cum ex quinque 43.1
legionibus una seditione facta militiam detractasset securturamque se temeri-
tatem ducis in expeditionem asperam et insidiosam negasset, quattuor
legiones eduxit armatas et consistere ordinibus detectis armis velut in acie
iussit. post hoc seditiosam legionem inermem procedere discinctamque in 5
conspectu armati exercitus stramenta coegit secare, postero autem die simi-
liter fossam discinctos milites facere, nullisque precibus legionis impetrari
ab eo potuit, ne signa eius summitteret nomenque aboleret, milites autem
in supplementum ceterarum legionum distribueret.
  Q. Fulvio Appio Claudio consulibus milites ex pugna Cannensi in 44.1
Siciliam a senatu relegati postulaverunt a consule M. Marcello, ut in proe-
lium ducerentur. ille senatum consuluit: senatus negavit sibi placere com-
mitti his rempublicam, qui eam deseruissent: Marcello tamen permisit
facere, quod videretur, dum ne quis eorum munere vacaret neve donaretur 5
neve quod praemium ferret aut in Italiam reportaretur, dum Poeni in ea
fuissent.
  M. Salinator consularis damnatus est a populo, quod praedam non 45.1
aequaliter diviserat militibus.
  Cum ab Liguribus in proelio Q. Petilius consul interfectus esset, decre- 46.1
vit senatus, uti ea legio, in cuius acie consul erat occisus, tota infrequens
referretur, stipendium ei annuum non daretur, aera reciderentur.
DE EFFECTU DISCIPLINAE
  Bruti et Cassi exercitus, memoriae proditum est, bello civili cum 2.1.1
una per Macedoniam iter facerent priorque Brutus ad fluvium, in quo
pontem iungi oportebat, pervenisset, Cassi tamen exercitum et in efficiendo
ponte et in maturando transitu praecessisse: qui vigor disciplinae effecit, ne
solum in operibus, verum et in summa belli praestarent Cassiani Brutianos. 5
  C. Marius, cum facultatem eligendi exercitus haberet ex duobus, qui 2.1
sub Rutilio et qui sub Metello ac postea sub se ipso meruerant, Rutilianum
quamquam minorem, quia certioris disciplinae arbitrabatur, praeoptavit.
  Domitius Corbulo duabus legionibus et paucissimis auxiliis disciplina 3.1
correcta Parthos sustinuit.
  Alexander Macedo XL milibus hominum iam inde a Philippo patre 4.1
disciplinae assuefactis orbem terrarum aggressus innumerabiles hostium
copias vicit.
  Cyrus bello adversus Persas quattuordecim milibus armatorum immensas 5.1
difficultates superavit.
  Epaminondas, dux Thebanorum, quattuor milibus hominum, ex qui- 6.1
bus CCCC tantum equites erant, Lacedaemoniorum exercitum viginti
quattuor milium peditum, equitum mille sescentorum vicit.
  A quattuordecim milibus Graecorum, qui numerus in auxiliis 7.1
Cyri adversus Artaxerxen fuit, centum milia barbarorum proelio superata
sunt.
  Eadem Graecorum [proelio] quattuordecim milia amissis ducibus, 8.1
reditus sui cura uni ex corpore suo Xenophonti Atheniensi demandata, per
iniqua et ignota loca incolumia reversa sunt.
  Xerxes a trecentis Lacedaemoniorum ad Thermopylas vexatus, cum 9.1
vix eos confecisset, hoc se deceptum aiebat, quod multos quidem homines
haberet, viros autem disciplinae tenaces nullos.
DE CONTINENTIA
  M. Catonem vino eodem quo remiges contentum fuisse traditur. 3.1.1
  Fabricius, cum Cineas legatus Epirotarum grande pondus auri dono 2.1
ei daret, non accepto eo dixit malle se habentibus id imperare quam habere.
  Atilius Regulus, cum summis rebus praefuisset, adeo pauper fuit, ut 3.1
se coniugem liberosque tolararet agello, qui colebatur per unum vilicum:
cuius audita morte scripsit senatui de successore, destitutis rebus obitu servi
necessariam esse praesentiam suam.
  Cn. Scipio post res prospere in Hispania gestas in summa paupertate 4.1
decessit, ne ea quidem relicta pecunia, quae sufficeret in dotem filiarum,
quas ob inopiam publice dotavit senatus.
  Idem praestiterunt Athenienses filiis Aristidis post amplissimarum 5.1
rerum administrationem in maxima paupertate defuncti.
  Epaminondas, dux Thebanorum, tantae abstinentiae fuit, ut in sup- 6.1
pellectili eius praeter stoream et unicum veru nihil inveniretur.
  Hannibal surgere de nocte solitus ante noctem non requiescebat: cre- 7.1
pusculo demum ad cenam vocabat neque amplius quam duobus lectis dis-
cumbebatur apud eum.
  Idem, cum sub Hasdrubale imperatore militaret, plerumque super nudam 8.1
humum sagulo tectus somnos capiebat.
  Aemilianum Scipionem traditur in itinere cum amicis ambulantem 9.1
accepto pane vesci solitum.
  Idem et de Alexandro Macedone dicitur. 10.1
  Masinissam, nonagensimum aetatis annum agentem, meridie ante 11.1
tabernaculum stantem vel ambulantem capere solitum cibos legimus.
  M'. Curius, cum victis ab eo Sabinis ex senatus consulto ampliaretur 12.1
ei modus agri, quem consummati milites accipiebant, gregalium portione
contentus fuit, malum civem dicens, cui non esset idem quod ceteris satis.
  Universi quoque exercitus notabilis saepe fuit continentia, sicut eius qui 13.1
sub M. Scauro meruit. namque memoriae tradidit Scaurus pomiferam
arborem, quam in pede castrorum fuerat complexa metatio, postero die
abeunte exercitu intactis fructibus relictam.
  Auspiciis Imperatoris Caesaris Domitiani Augusti Germanici eo bello, 14.1
quod Iulius Civilis in Gallia moverat, Lingonum opulentissima civitas,
quae ad Civilem desciverat, cum adveniente exercitu Caesaris populationem
timeret, quod contra exspectationem inviolata nihil ex rebus suis amiserat,
ad obsequium redacta septuaginta milia armatorum tradidit mihi. 5
  L. Mummius, qui Corintho capta non Italiam solum sed etiam pro- 15.1
vincias tabulis statuisque exornavit, adeo nihil ex tantis manubiis in suum
convertit, ut filiam eius inopem senatus ex publico dotaverit.
DE IUSTITIA
  Camillo Faliscos obsidenti ludi magister liberos Faliscorum tamquam 4.1.1
ambulandi causa extra murum eductos tradidit, dicens retentis eis obsidibus
necessario civitatem imperata facturam. Camillus non solum sprevit per-
fidiam, sed et restrictis post terga manibus magistrum virgis agendum ad
parentes tradidit pueris, adeptus beneficio victoriam, quam fraude non 5
concupierat: nam Falisci ob hanc iustitiam sponte ei se dediderunt.
  Ad Fabricium, ducem Romanorum, medicus Pyrrhi, Epirotarum regis, 2.1
pervenit pollicitusque est daturum se Pyrrho venenum, si merces sibi, in
qua operae pretium foret, constitueretur. quo facinore Fabricius egere
victoriam suam non arbitratus regi medicum detexit atque ea fide meruit, ut
ad petendam amicitiam Romanorum compelleret Pyrrhum. 5
DE CONSTANTIA
  Cn. Pompeius minantibus direpturos pecuniam militibus, quae in 5.1.1
triumpho ferretur, Servilio et Glaucia cohortantibus, ut divideret eam, ne
seditio fieret, affirmavit non triumphaturum se potius sed moriturum, quam
licentiae militum succumberet, castigatisque oratione gravi laureatos fasces
obiecit, ut ab illorum inciperent direptione: eaque invidia redegit eos ad 5
modestiam.
  C. Caesar, seditione in tumultu civilium armorum facta, maxime animis 2.1
tumentibus, legionem totam exauctoravit, ducibus seditionis securi per-
cussis: mox eosdem, quos exauctoraverat, ignominiam deprecantis restituit
et optimos milites habuit.
  Postumius consularis cohortatus suos, cum interrogatus esset a militi- 3.1
bus, quid imperaret, dixit, ut se imitarentur, et arrepto signo hostis primus
invasit: quem secuti victoriam adepti sunt.
  Claudius Marcellus, cum in manus Gallorum imprudens incidisset, 4.1
circumspiciendae regionis qua evaderet causa equum in orbem flexit, deinde
cum omnia esse infesta vidisset, precatus deos in medios hostis irrupit:
quibus inopinata audacia perculsis ducem quoque eorum trucidavit atque,
ubi spes salutis vix superfuerat, inde opima rettulit spolia. 5
  L. Paulus, amisso ad Cannas exercitu, offerente equom Lentulo, quo 5.1
fugeret, superesse cladi quamquam non per ipsum contractae noluit, sed in
eo saxo, cui se vulneratus acclinaverat, persedit, donec ab hostibus oppressus
confoderetur.
  Varro, collega eius, vel maiore constantia post eandem cladem vixit 6.1
gratiaeque ei a senatu et populo actae sunt, quod non desperasset rem
publicam. non autem vitae cupiditate, sed rei publicae amore se superfuisse
reliquo aetatis suae tempore approbavit: et barbam capillumque summisit
et postea numquam recubans cibum cepit; honoribus quoque, cum ei 5
deferrentur a populo, renuntiavit, dicens felicioribus magistratibus rei
publicae opus esse.
  Sempronius Tuditanus et Cn. Octavius tribuni militum omnibus 7.1
fusis ad Cannas, cum in minoribus castris circumsederentur, suaserunt
commilitonibus, stringerent gladios et per hostium praesidia erumperent
secum, id sibi animi esse, etiamsi nemini ad erumpendum audacia fuisset,
affirmantes: de cunctantibus XII omnino equitibus, L. peditibus, qui 5
comitari sustinerent, repertis incolumes Canusium pervenerunt.
  C. Fonteius Crassus in Hispania cum tribus milibus hominum prae- 8.1
datum profectus locoque iniquo circumventus ab Hasdrubale, ad primos
tantum ordines relato consilio, incipiente nocte, quo tempore minime
exspectabatur, per stationes hostium erupit.
  P. Decius tribunus militum bello Samnitico Cornelio consuli iniquis 9.1
locis deprehenso ab hostibus suasit, ut ad occupandum collem, qui in
propinquo erat, modicam manum mitteret, seque ducem his qui mittebantur
obtulit: avocatus in diversum hostis emisit consulem, Decium autem cinxit
obseditque. illas quoque angustias nocte eruptione facta cum eluctatus esset 5
Decius, incolumis cum militibus consuli accessit.
  Idem fecit sub Atilio Calatino consule, cuius varie traduntur nomina: alii 10.1
Laberium, nonnulli Q. Caedicium, plurimi Calpurnium Flammam
vocitatum scripserunt. hic cum demissum in eam vallem videret exercitum,
cuius latera omniaque superiora hostis insederat, depoposcit et accepit a
consule trecentos milites, quos hortatus, ut virtute sua exercitum ser- 5
varent, in mediam vallem decucurrit: ad opprimendos eos undique descendit
hostis longoque et aspero proelio retentus occasionem consuli ad extra-
hendum exercitum dedit.
  C. Caesar adversus Germanos et regem Ariovistum pugnaturus, confusis 11.1
suorum animis pro contione dixit nullius se eo die opera nisi decimae legionis
usurum: quo assecutus est, ut et decimani tamquam praecipuae fortitudinis
testimonio concitarentur et ceteri pudore, ne penes alios gloria virtutis esset.
  Lacedaemonius quidam nobilis, Philippo denuntiante multis se prohi- 12.1
biturum, nisi civitas sibi traderetur, "num", inquit, "et pro patria mori nos
prohibebit?"
  Leonidas Lacedaemonius, cum dicerentur Persae sagittarum multitudine 13.1
nubes esse facturi, fertur dixisse: "melius in umbra pugnabimus."
  C. Aelius praetor urbanus, cum ei ius dicenti picus in capite insedisset 14.1
et haruspices respondissent dimissa ave hostium victoriam fore, necata
populum Romanum superiorem, at C. Aelium cum familia periturum, non
dubitavit necare picum: atque nostro exercitu vincente ipse cum quattuor-
decim Aeliis ex eadem familia in proelio est occisus. [hunc quidam non 5
C. Caelium, sed Laelium fuisse et Laelios, non Caelios perisse credunt.]
  P. Decius, primo pater, postea filius, in magistratu se pro re publica 15.1
devoverunt admissisque in hostem equis adepti victoriam patriae contule-
runt.
  P. Crassus, cum bellum adversus Aristonicum in Asia gerens inter 16.1
Elaeam et Myrinam in hostium copias incidisset vivosque abduceretur,
exsecratus in consule Romano captivitatem virga, qua ad equum erat usus,
oculum Thracis, a quo tenebatur, eruit atque ab eo per dolorem concitato
transverberatus dedecus servitutis, ut voluerat, effugit. 5
  M. Cato, Censorii filius, in acie decidente equo prolapsus, cum se recolle- 17.1
gisset animadvertissetque gladium excidisse vaginae, veritus ignominiam
redit in hostem exceptisque aliquot vulneribus, reciperato demum gladio,
reversus est ad suos.
  Petilini a Poenis obsessi parentes et liberos propter inopiam eiecerunt, 18.1
ipsi coriis madefactis et igne siccatis foliisque arborum et omni genere
animalium vitam trahentes undecim menses obsidionem toleraverunt.
  Hispani Consabrae obsessi eadem omnia passi sunt nec oppidum Hir- 19.1
tuleio tradiderunt.
  Casilini obsidente Hannibale tantam inopiam perpessi sunt, ut CC 20.1
denariis murem venisse proditum memoriae sit eiusque venditorem fame
perisse, emptorem autem vixisse: fidem tamen servare Romanis perseverave-
runt.
  Cyzicum cum oppugnaret Mithridates, captivos eius urbis produxit 21.1
ostenditque obsessis, arbitratus futurum, ut miseratione suorum compelleret
ad deditionem oppidanos: at illi cohortati ad patiendam fortiter mortem
captivos servare Romanis fidem perseveraverunt.
  Segovienses, cum a Viriatho his liberi et coniuges redderentur, praeop- 22.1
taverunt spectare supplicia pignorum suorum quam a Romanis deficere.
  Numantini, ne se dederent, fame mori praefixis foribus domuum 23.1
suarum maluerunt.
DE AFFECTU ET MODERATIONE
  Q. Fabius hortante filio, ut locum idoneum paucorum iactura caperet, 6.1.1
"visne", inquit, "tu ex illis paucis esse?"
  Xenophon, cum equo veheretur et pedites iugum quoddam occupare 2.1
iussisset, unum ex eis obmurmurantem <audiens> [quod diceret] facile tam
laboriosa sedentem imperare, desiluit et gregalem equo imposuit, cursu
ipse ad destinatum iugum contendens. cuius facti ruborem cum perpeti
miles non posset, irridentibus commilitonibus sponte descendit: Xeno- 5
phontem vix universi perpulerunt, ut conscenderet equum et laborem suum
in necessaria duci munera reservaret.
  Alexander, cum hieme duceret exercitum, residens ad ignem recog- 3.1
noscere praetereuntis copias coepit; cumque conspexisset quendam prope
exanimatum frigore, considere loco suo iussit dixitque ei: "Si in Persis natus
esses, in regia sella resedisse tibi capital foret, in Macedonia nato conceditur."
  Divus Augustus Vespasianus, cum quendam adulescentem honeste 4.1
natum, militiae inhabilem, angustiarum rei familiaris causa deductum ad
longiorem ordinem rescisset, censu constituto honesta missione exauc-
toravit.
DE VARIIS CONSILIIS
  C. Caesar dicebat idem sibi esse consilium adversus hostem, quod 7.1.1
plerisque medicis contra vitia corporum, fame potius quam ferro superandi.
  Domitius Corbulo dolabra [id est operibus] hostem vincendum esse 2.1
dicebat.
  L. Paulus imperatorem senem moribus dicebat esse oportere, significans 3.1
moderatiora sequenda consilia.
  Scipio Africanus fertur dixisse, cum eum parum quidam pugnacem 4.1
dicerent: "imperatorem me mater, non bellatorem peperit."
  C. Marius Teutono provocanti eum et postulanti, ut prodiret, respondit, 5.1
si cupidus mortis esset, laqueo posse eum vitam finire: cum deinde instaret,
gladiatorem contemptae staturae et prope exactae aetatis obiecit ei dixitque,
si eum superasset, cum victore congressurum.
  Q. Sertorius, quod experimento didicerat imparem se universo Roma- 6.1
norum exercitui, ut barbaros quoque inconsulte pugnam deposcentis doce-
ret, adductis in conspectum duobus equis, eorum praevalido alteri, alteri
admodum exili duos admovit iuvenes similiter electos, robustum et gra-
cilem. ac robustiori imperavit equi exilis universam caudam abrumpere, 5
gracili autem valentioris per singulos pilos vellere; cumque gracili succes-
sisset quod imperatum erat, validissimus cum infirmis equi cauda sine
effectu luctaretur, "naturam", inquit Sertorius, "Romanarum virium per
hoc vobis exemplum ostendi, milites: insuperabiles sunt universas aggre-
dienti; easdem lacerabit et carpet, qui per partes attemptaverit." 10
  Valerius Laevinus consul, cum intra castra sua exploratorem hostium 7.1
deprehendisset magnamque copiarum suarum fiduciam haberet, circumduci
eum iussit terrendique hostis causa exercitus suos visendos speculatoribus
eorum, quotiens voluissent, patere.
  Caedi<ci>us primipilaris, qui in Germania post Varianam cladem ob- 8.1
sessis nostris pro duce fuit, veritus, ne barbari ligna, quae congesta erant,
vallo admoverent et castra eius incenderent, simulata lignorum inopia,
missis undique, qui ea furarentur, effecit, ut Germani universos truncos
amolirentur. 5
  Cn. Scipio bello navali amphoras pice et taeda plenas in hostium classem 9.1
iaculatus, quarum iactus et pondere foret noxius et diffundendo, quae
continuerant, alimentum praestaret incendio.
  Hannibal regi Antiocho monstravit, ut in hostium classem vascula 10.1
iacularetur viperis plena, quarum metu perterriti milites a dimicatione et
nauticis ministeriis impedirentur.
  Idem fecit iam cedente classe sua Prusias. 11.1
  M. Porcius Cato, in classem hostium cum transiluisset, deturbatis ex 12.1
ea Poenis eorumque armis et insignibus inter suos distributis multas naves
hostium, quos sociali habitu fefellerat, mersit.
  Athenienses, cum subinde a Lacedaemoniis infestarentur, diebus festis, 13.1
quos sacros Minervae extra urbem celebrabant, omnium quidem colentium
imitationem expresserunt, armis tamen [et] veste celatis: peracto ritu suo
non statim Athenas reversi, sed protinus inde raptim acto Lacedaemonem
versus agmine eo tempore, quo minime timebantur, agrum hostium, quibus 5
subinde praedae fuerant, ultro depopulati sunt.
  Cassius onerarias naves, non magni ad alia usus, accensas opportuno 14.1
vento in classem hostium misit et incendio eam consumpsit.
  M. Livius, fuso Hasdrubale hortantibus eum quibusdam, ut hostem ad 15.1
internicionem persequeretur, respondit: "aliqui et supersint, qui de victoria
nostra hostibus nuntient."
  Scipio Africanus dicere solitus est hosti non solum dandam esse viam 16.1
ad fugiendum, sed etiam muniendam.
  Paches Atheniensis affirmavit incolumes futuros hostes, si deponerent 17.1
ferrum: eisque obsecutis condicionibus universos, qui in sagulis ferreas
fibulas habuissent, interfici iussit.
  Hasdrubal subigendorum Numidarum causa ingressus fines eorum 18.1
resistere parantibus affirmavit ad capiendos se venisse elephantos, quibus
ferax est Numidia: ut hoc permitterent, poscentibus <pretium cum> pro-
misisset, ea persuasione avocatos adortus sub leges redegit.
  Alcetas Lacedaemonius, ut Thebanorum commeatum facilius ex inopi- 19.1
nato aggrederetur, in occulto paratis navibus, tamquam unam omnino
haberet triremem, vicibus in ea remigem exercebat: quodam deinde tempore
omnis naves in Thebanos transnavigantis immisit et commeatibus eorum
potitus est. 5
  Ptolomaeus adversus Perdiccam exercitu praevalentem, ipse invalidus, 20.1
omne pecudum genus, religatis ad tergum, quae traherent, sarmentis,
agendum per paucos curavit equites: ipse praegressus cum copiis, quas
habebat, effecit, ut pulvis, quem pecora excitaverant, speciem magni se-
quentis exercitus moveret, cuius exspectatione territum vicit hostem. 5
  Myronides Atheniensis adversus Thebanos equitatu praevalentes pugna- 21.1
turus in campis suos edocuit manentibus esse spem aliquam salutis, cedenti-
bus autem perniciem certissimam: qua ratione confirmatis militibus victo-
riam consecutus est.
  C. Pinarius in Sicilia praesidio Hennae praepositus, claves portarum, 22.1
quas penes se habebat, reposcentibus magistratibus Hennensium, quod
suspectos eos, tamquam transitionem ad Poenum pararent, habebat, petit
unius noctis ad deliberationem spatium indicataque militibus fraude Grae-
corum, cum praecepisset, ut parati postera die signum exspectarent, prima 5
luce assistentibus militibus redditurum se claves dixit, si idem omnes
Hennenses censuissent: ob eam causam universa multitudine convocata in
theatrum et idem flagitante, manifesta deficiendi voluntate, signo militibus
dato universos Hennenses cecidit.
  Iphicrates, dux Atheniensium, classem suam hostili habitu instruxit et 23.1
ad eos quos suspectos habebat invectus, cum effuso studio exciperetur,
deprehensa eorum perfidia oppidum diripuit.
  Ti. Gracchus, cum edixisset futurum, ut ex volonum numero fortibus 24.1
libertatem daret, ignavos crucibus affigeret, et quattuor milia ex his, quia
segnius pugnaverant, metu poenae in quendam munitum collem coissent,
misit qui eis dicerent totum sibi exercitum volonum vicisse videri, quod
hostes fudissent; et sic eos et sua fide et ipsorum metu exsolutos recepit. 5
  Hannibal post proelium, quo ingentem cladem ad Trasumennum 25.1
Romani acceperunt, cum sex milia hostium interposita pactione in potesta-
tem suam redegisset, socios Latini nominis benigne in civitates suas dimisit,
dictitans se Italiae liberandae causa bellum gerere: eorumque opera aliquot
populos in deditionem accepit. 5
  Mago, cum Locri obsiderentur a Crispino classis nostrae praefecto, 26.1
diffudit ad Romana castra rumorem Hannibalem caeso Marcello ad liberan-
dos obsidione Locros venire; clam deinde equites emissos iussit a montibus,
qui in conspectu erant, se ostendere: quo facto effecit, ut Crispinus Hanni-
balem adesse ratus conscenderet naves ac fugeret. 5
  Scipio Aemilianus ad Numantiam omnibus non cohortibus tantum, 27.1
sed centuriis sagittarios et funditores interposuit.
  Pelopidas Thebanus, cum a Thessalis in fugam versus flumen, in quo 28.1
tumultuarium fecerat pontem, liberasset, ne sequentibus hostibus idem
transitus maneret, novissimo agmini praecepit, incenderent pontem.
  Romani, cum Campanis equitibus nullo modo pares essent, Q. Naevius 29.1
centurio in exercitu Fulvi Flacci proconsulis excogitavit, ut delectos ex toto
exercitu, qui velocissimi videbantur et mediocris erant staturae, parmulis
non amplis et galeiculis gladiisque ac septenis singulos hastis quaternorum
circiter pedum armare<t> eosque adiunctos equitibus iuberet usque ad 5
moenia provehi, deinde ibi positos, nostris equitibus recipientibus, inter
hostium equitatum proeliari: quo facto vehementer et ipsi Campani afflicti
sunt et maxime equi eorum, quibus turbatis prona nostris victoria fuit.
  P. Scipio in Lydia, cum die ac nocte imbre continuo vexatum exercitum 30.1
Antiochi videret nec homines tantum aut equos deficere, verum arcus
quoque madentibus nervis inhabiles factos, exhortatus est fratrem, ut postero
quamvis religioso die committeret proelium: quam sententiam secuta vic-
toria est. 5
  Catonem vastantem Hispaniam legati Ilergetum, qui sociorum populus 31.1
erat, adierunt oraveruntque auxilia. ille, ne aut negato adiutorio socios
alienaret aut diducto exercitu vires minueret, tertiam partem militum cibaria
parare et naves ascendere iussit, dato praecepto, ut cau<sa>ti ventos retro
redirent: praecedens interim adventantis auxilii rumor ut Ilergetum excitavit 5
animos, ita hostium consilia discussit.
  C. Caesar, cum in partibus Pompeianis magna equitum Romanorum 32.1
esset manus eaque armorum scientia milites conficeret, ora oculosque eorum
gladiis peti iussit et sic aversa[m] facie[m] cedere coegit.
  Voccaei, cum a Sempronio Graccho collatis signis urgerentur, uni- 33.1
versas copias cinxere plaustris, quae impleverant fortissimis viris muliebri
veste tectis: Sempronium, tamquam adversus feminas audentius ad obsiden-
dos hostis consurgentem, hi qui in plaustris erant aggressi fugaverunt.
  Eumenes Cardianus, ex successoribus Alexandri, in castello quodam 34.1
clausus, quoniam exercere equos non poterat, certis cotidie horis ita sus-
pendebat, ut posterioribus pedibus innixi, prioribus allevatis, dum natu-
ralem assistendi appetunt consuetudinem, ad sudorem usque crura iactarent.
  M. Cato pollicentibus barbaris duces itinerum et insuper praesidium, si 35.1
magna summa eis promitteretur, non dubitavit polliceri, quia aut victoribus
ex spoliis hostilibus poterat dare aut interfectis exsolvebatur promisso.
  Q. Maximus transfugere ad hostes volentem Statilium, nobilem clarae 36.1
operae equitem, vocari ad se iussit eique excusavit, quod invidia commili-
tonum virtutes illius ad id tempus ignorasset: tum donato ei equo pecuniam
insuper largitus obtinuit, ut, quem ex conscientia trepidum arcessierat,
laetum dimitteret et ex dubio in reliquum non minus fidelem quam fortem 5
haberet equitem.
  Philippus, cum audisset Pythian quendam bonum pugnatorem alie- 37.1
natum sibi, quod tres filias inops vix aleret nec a rege adiuvaretur, monentibus
quibusdam, uti eum caveret, "quid? si", inquit, "partem aegram corporis
haberem, absciderem potius quam curarem?" deinde familiariter secreto
elicitum Pythian, accepta difficultate necessitatium domesticarum, pecunia 5
instruxit ac meliorem fidelioremque habuit, quam habuerat, antequam
offenderet.
  T. Quintius Crispinus post infaustam adversus Poenos dimicationem, 38.1
qua collegam Marcellum amiserat, cum comperisset potitum anulo inter-
fecti Hannibalem, litteras circa municipia totius Italiae dimisit, ne crederent
epistulis, si quae Marcelli anulo signatae perferrentur: <ea> monitione conse-
cutus est, ut Salapia et aliae urbes frustra Hannibalis dolis temptarentur. 5
  Post Cannensem cladem perculsis ita Romanorum animis, ut pars magna 39.1
reliquiarum nobilissimis auctoribus deserendae Italiae iniret consilium,
P. Scipio adulescens admodum impetu facto in eo ipso, in quo talia
agitabantur, coetu pronuntiavit manu se sua interfecturum, nisi qui iurasset
non esse sibi mentem destituendae rei publicae: cumque ipse se primus 5
religione tali obligasset, stricto gladio mortem uni ex proximis minatus, nisi
acciperet sacramentum, illum metu, ceteros etiam exemplo coegit ad
iurandum.
  Volscorum castra cum prope a virgultis silvaque posita essent, Camillus 40.1
ea omnia, quae conceptum ignem usque in vallum perferre poterant, incen-
dit et sic adversarios exuit castris.
  P. Crassus bello sociali eodem modo prope cum copiis omnibus inter- 41.1
ceptus est.
  Q. Metellus in Hispania castra moturus, cum in agmine milites con<ti>- 42.1
nere velle[n]t, pronuntiavit comperisse se insidias ab hostibus dispositas;
idcirco ne discederent a signis neve agmen laxarent: quod cum [solveret]
ex disciplina fecisset, exceptus forte veris insidiis, quia praedixerat, interritos
milites habuit. 5