De resurrectione
  Quisquis resurrectionem negat, uitam suam, semet 1.2.1.1
ipse condemnat. Cur enim mereatur felicitatem futuri tempo-
ris cernere, quem uideas sacrilega incredulitate dei potentiae
derogare? Sed hoc amore criminum faciunt, ut putent im-
punita fore quae clanculo gerunt. Nam si iudicii diei adpropin- 5
quare iam cursus aduerterent, procul dubio et praesentia
odissent et futura credidissent pariterque metuissent.
Nemo 2.1
est enim tam uel ab istius mundi sapientiae gustu ieiunus, qui
audeat dicere animas cum corporibus interire, caelestia cum
terrenis absumi, praesertim cum eorundem ille sapientissimus
dicat hanc esse mortem, cum corpore animus tamquam car- 5
cere clausus tenetur, illam esse ueram uitam, cum idem ani-
mus custodia carceris liberatus ad eum locum, unde uenerit,
reuertatur. Si ergo hoc ille sensit, qui non nouerat Christum,
cur dubitet Christianus, qui resurrectionem futuram et audit
et sperat et repositam sibi praesumit de Christo? 10
  Igitur primo omnium probandum puto animas nostras 3.1
suorum corporum exuuiis <exui> nec cum labe carnalis huiusce
domicilii ista prima morte dissolui, sed pro qualitate factorum
quasdam locis poenalibus relegari, quasdam placidis sedibus
refoueri, ut tunc demum credi possit resurgere, quod omnibus 5
palam sit non penitus interire. Gentes, quae ista non credunt,
tamen cum libamine infausto ad sepulcra concurrunt et a mor-
tuis, quos in quiete tacitae noctis agnouerint, expeti a se
aliquotiens alimenta contendunt; ac sic fidem rei quam repro-
bant faciunt. 10
Philosophi de anima uaria disserunt, sed 4.1
tamen hanc esse inmortalem <et> Epicuri, Dicaearchi Demo-
critique uanitatem argumentatione manifesta conuincunt.
Poetae autem melius, qui duplicem uiam apud inferos ponunt:
impiorum unam, quae ducit in Tartarum, piorum aliam, quae 5
ducit ad Elisium, eo fortius addentes, quod defunctorum ibi-
dem non tam formae quam facta noscantur ac necessario reci-
piant secundum quod mundanae administrationis suis in
actibus portant, recte dicentes: Quisque suos patimur manes.
  Nos uero, fratres, quos non ingeniosa suspicio, sed 5.1
deus magister instruxit, propter nos in semet ipso probando
quod docuit, uiuere animas mortuorum non tam dicere quam
oculatis rebus sufficimus approbare. Denique uagi atque in-
mundi spiritus utriusque sexus humani dolosa blanditiarum 5
captione seu uiolentia uiuentium domos corporales infringunt
et latibulum sibi perniciosum eorum in captiuitatibus quae-
runt.
At ubi uentum fuerit ad diuini certaminis campum 6.1
coeperintque sacri nominis telo pulsari, tunc, cum alium noue-
ris, alium certe misereris: discoloratur per momenta color,
figura sua tollitur a natura, in obliquos horrores insani uer-
tuntur orbes oculorum, acies dentium spumosis horrida globis 5
inter labra liuentia stridit, intorta omnia passim membra
tremore uibrantur; gemit, flet, denuntiatum pauet iudicii
diem pellique se plangit, confitetur sexum, confitetur adgres-
surae tempus et locum et nomen proprium confitetur disces-
sumque, uel qui sit signis euidentibus docet, ut plerumque 10
aliquos noscamus eos esse, quos in idolatria commorantes
nuper uel maxime ui aliqua obisse meminerimus.
Hic nunc 7.1
mihi responde, qui hominis post mortem nihil superesse con-
tendis, quemadmodum per alium locutus sit mortuus ille,
quem noueris. At dicis: 'Hoc daemones fingunt'. O probatio
melior, quod etiam fallaces testimonium perhibent ueritati! 5
Cur autem fingant nomina, quorum est confessio in ceteris
uera, aut qua ratione isto argumento nitantur, quod hominibus,
quos perditos cupiunt, magis proficiat ad dei timorem et ipsis
nihil prosit ad utilitatem? Sane recte hoc facere existimaren-
tur, si sub praetextu alieni nominis inuasa optinere potuis- 10
sent. At cum diuina adiuratione in eculeo spiritali et qui sint
nolentes edicant et inuiti discedant, procul dubio hoc sunt,
quod sese esse unicuique confitentur.
  Accipe et alia exempla et quidem certiora. Primo in 8.1
libro Regnorum Samuel, egregius ille sacerdos, mortis iam lege
dispunctus Sauli regi se desideranti sine ambiguitate non tan-
tum suam praesentiam exhibet, sed etiam ad consulta respon-
det liberiusque canit mortuus, quam canere consueuerat uiuus; 5
unde libet exclamare: 'Profectus potius est iste quam mortuus.'
In euangelio quoque Petrus filiique Zebedaei cum domino 9.1
adstare fulgentes Moysen Eliamque, quos propter tunc impedi-
mentum carnis uidere non possent, libertate spiritus uident,
exinde intellegentes in thesauro naturae depositum incolume
requiescere, quod in hoc mundo ad tempus perspicitur in- 5
terire. Similiter in inferno diues ille tenacissimus, quem chaos
immensum a pauperis felicitate discernit, ardoribus suis
implorando refrigerium Lazarum uerum diuitem sero cognos-
cit cupitque mortuus uel uno digito illis contingi manibus,
quibus stipem denegauerat uiuus. 10
Odit iam sine causa 10.1
ante quod amauerat; probat felicius esse quod oderat. Gemit
instanti poenae aliquid de facultatibus notis mederi non posse,
pro uno puncto requiei incunctanter tota, si liceat, paratus
offerre. Superstitibus fratribus saltem cupit esse consultum; 5
Abraham patrem deprecatur obnixe, ut aliquis nuntius per-
gat, qui eos tanti negotii certos efficiat; cui ille respondit:
'Habent Moysen et prophetas, quibus si non credunt, neque illi,
qui hinc missus fuerit, credituri sunt', euidenter ostendens non
in oculis esse carnalibus uerum, sed in fide credentium consti- 10
tutum.
  Nam et dominus ista exempla confirmans uni ex 11.1
latronibus in se credenti, qui cum eo de patibulo dextra laeua-
que pendebant, ait: Amen, amen dico tibi: hodie mecum eris in
paradiso. Itaque si homo mortuus in aeternum perit, ergo
mentitus est dominus, qui ei deinceps nihil futuro paradisum 5
repromisit. Sed et homo ipse, quem dominus assumpserat,
perit, si Iesus non resurrexit. At si resurrexit, humano generi
formam dedit, quoniam ad hoc deus pro homine mortis iura
gustauit, ut homo per deum ius inmortalitatis reciperet,
quod amisit. 10
Propter quod Paulus beatissimus ait: Nolu- 12.1
mus autem ignorare uos, fratres, de dormientibus, ne contriste-
mini sicut ceteri, qui spem non habent; si enim credimus, quia
Iesus mortuus est et resurrexit, sic et deus eos, qui dormierunt
in Iesum, adducit cum eo. Nam et deus per Ezechielem prophe- 5
tam loquitur dicens: Ecce ego aperio monumenta uestra et
educam uos de monumentis uestris et inducam uos in terram
Israel; dabo spiritum meum in uos et uiuetis.
  Cum haec ita sint, resurrectionem futuram cur, 13.1
Christiane, non credis? Cur de huius mundi labe in meliora
migrantes tam pertinaciter plangis? Pro nefas! Hinc mater
scissa ueste, laniatis crinibus, laniatis et genis, totum crebris
ictibus liuida pectus gentili uanitate circa amissi cadauer 5
bacchatur insana nec Maccabaeae matris memoriam recolit,
quae spe succincta futurorum Antiocho saeuiente libenter
semel septem filios non dicam extulit, sed ipsa potius feliciter
suis hortamentis occidit, religiose confidens deo filios se genuis-
se, non mundo. 10
Hinc uxor amissi mariti desolationem se 14.1
ferre non posse testatur frigidumque latus male dilatato
queritur lecto; inuidiosis uocibus deo concinnat inuidiam,
solemnia ipsa diuina, quibus a sacerdotibus dei quiescentes
commendari consuerunt, profanis aliquotiens ululatibus rum- 5
pit taetraque inluuie suum totum deformans cultum cadauer
amplectitur conclamatum; frigentia tepefacit crebris osculis
labra; totum corpus imbribus relauat lacrimarum crinium
suorum damno cooperiens; miserandis affatibus in uberiores
fletus incendit etiam eos, quos causa non tangit, tanto ambi- 10
tiosior in dolore quam ditior—sane post momentum misera
(atque utinam semel!) nimio dolore nuptura. Hic, hic quem-
admodum se quis possit excusare, non uideo. Non deest enim
qui dicere possit: 'Si est resurrectio, quare plangis? Si amore
mariti facis, cur postmodum nubis?' Exsecrabilis res est, 15
fratres, nec coniugio seruare caritatem nec deo fidem. Haec
etiam uiros reprehensio manet.
  Christianus ergo in toto dubitare non debet in sta- 15.1
tum pristinum mortuos excitari talesque legitima die ante
conspectum dei ex illo naturae secreto produci, quales fuerint
pro sua quique qualitate suscepti, apostolo dicente: Omnes
nos manifestari oportet ante tribunal Christi, ut recipiat unus- 5
quisque corporis sui merita secundum ea, quae gessit, siue bona
siue mala.
Etenim, fratres, facilius est reformari quod 16.1
fuerit quam institui quod ante non fuit; quod si non fuit et
est, multo magis poterit esse quod fuit, quippe cum illius po-
tentissimi artificis rerum omnium conditoris ipse sit usus
impossibilium possibilitatem adserere ex eoque quod non est 5
facere quod est, naturam creare extra naturam, nihil prorsus
habere difficile solumque ei hoc deesse quod nolit esse; haec
est enim proprietas dei, id operari quod non potest credi.
  Igitur non homines tantum, sed paene omnia 17.1
suis mortibus uiuunt. Vnde pauca de multis attingam, ut
omnium probationem haud dubie in paucis expediam. Stellae
praecipites labuntur e caelo et a tergo longo flammarum albes-
centium tractu funereae facis solemnitate in occasus suos 5
quasi quibusdam deducuntur exsequiis; quas si per plagas
unde refixae sunt quaeras, rediuiui luminis lege suis sedibus
resurrexisse agnoscas.
Sol cotidie nascitur eademque die 18.1
qua nascitur moritur nec tamen instantis finis sorte terretur,
suos ut repigret cursus, ut horas ac momenta producat, ut
saltem paulo diutius diei sui demoretur in uita, sed fidelis sem-
per, semper intrepidus ad sepulcrum noctis cognatae contendit 5
scius in ipso se habere quod uiuit; denique adimitur ei ortus,
si ei auferatur occasus.
Luna quoque, quae uere rationis 19.1
humanae omnia in se lineamenta depingit, nata sanguineae
teneritudinis dubio cornu primo quasi de cunis apparet
paulatimque crescendo iam puella, iam uirgo pro coti-
dianae aetatis incremento progrediens lasciui cursus amba- 5
gibus carpit pensa mundana. At ubi matura aureo igne fla-
grantis luciflui aurigae par laboribus fratris angusti circuli
argenteum compleuerit globum, paulatim deuergit in senium,
donec ultima senectute consumpta, sua morte reuiuescens,
menstrualis ignis solemni germine accenso sumat rursus de 10
fine principium.
  Similiter Phoenix auis illa pretiosa resurrectionis 20.1
euidenter nos edocet iura, quae nobilitatem generis sui non
a parentibus accepit, non liberis tradit; ipsa est sibi uterque
sexus, ipsa omnis affectus, ipsa genus, ipsa finis, ipsa princi-
pium; non ex coitu nascitur nec officio alieno nutritur; non 5
inuita, non inprudens moritur, sed cum maturum leti tempus
aduenerit, a semet ipsa inuitatis sacris ignibus libentissime
concrematur.
Sepulcrum nidus est illi, fauillae nutrices, 21.1
cinis propagandi corporis semen, mors natalicius dies. Denique
post momentum festo exsultat in tumulo, non umbra, sed ueri-
tas, non imago, sed Phoenix, non alia, sed quamuis melior alia
tamen prior ipsa. Erubesce, Christiana conscientia, uel tot ac 5
tantis ex rebus quemadmodum rursum eadem quae es sis
melior futura cognosce.
  Praeterea granum uniuscuiusque frumenti conditum 22.1
terrae interit et tamen in eo id, quod intus est, reuiuescit nec
mortem medullitus capit, sed suum sibi genitale in germen
exspirans uetusti corporis superficie deleta, immo in melioris
naturae iura transmissa, felix caput comis uirentibus redimi- 5
tum quasi ab inferis emersum in superna sustollit perennitatis
gloriam fructu populoso tenturum, hoc hactenus Paulo fir-
mante: Stulte, tu quod seminas non uiuificatur, nisi mortuum
fuerit, et subiecit dicens: Sic et resurrectio mortuorum; semina-
tur in interitum, resurgit in perpetuitatem; seminatur in humili- 10
tatem, resurgit in gloriam; seminatur in infirmitatem, resurgit
in uirtutem; seminatur corpus animale, surgit spiritale. Satis,
ut opinor, resurrectionis ueritas omnibus claret.
  Sed necessario disserendum est, quae sit in ea in- 23.1
iustorum iustorumque discretio, ne generalitas nominis in
conparatione malorum attrahat gloriam Christianae felicita-
tis. Duplex itaque forma surgendi est: prima sanctorum, in
qua illud beatitudinis regnum primae tubae regali tessera 5
conuocati capient cum ingenti triumpho aeterno rege sub
Christo; secunda uero, quae impios cum peccatoribus uniuer-
sisque incredulis gentibus perenni destinat poenae, in Psalmis
spiritu sancto dicente: Ideo non resurgunt impii in iudicio
neque peccatores in consilio iustorum, quoniam scit dominus 10
uiam iustorum et iter impiorum peribit.
  Consequens est, ut scire nos par sit, in quo habitu 24.1
regnaturus sit homo iste noster, qui tendit ad caelum, ne
forte cum carne depereat, uana spe si captus fuerit caduca
atque carnali, de qua apostolus dicit: Caro et sanguis regnum
dei possidere non possunt. At e diuerso uideor mihi audire 5
proclamantem: 'Si haec est condicio carnis, quid est ergo
quod credimus in ecclesia remissa peccatorum ac resurrectio-
nem carnis?' Facile, fratres, pugna ista concordat statusque
futuri qualitas aperitur, fides si inlibata teneatur. Vnde rem
paucis expediam. 10
  Omnis caro quam diu flagitiosis illecebris huius mundi 25.1
ac tenebris feralibus agitatur, profecto pecuina est ac misero,
fragili detestabilique uersatur in iure. At cum mera fide cre-
dentis salutari fuerit necata baptismate, noua paterni sacro
resurgit fontis ex gurgite iam pura, iam libera, iam a con- 5
uersatione mundi huius extranea, iam morte superior, iam
caelestia aspirans, iam, non dicam saeculi ludibria, sed, ut sit
honoratior, se ipsam contemnens, iam ueritatem non imagi-
nem quaerens, iam spiritalia non sua desiderans, de qua Pau-
lus ait: Non omnis caro eadem est caro: alia est hominis, alia 10
iumenti, alia caro uolucrum, alia piscium. Et corpora sunt
caelestia, sunt et terrestria.
Itaque inmortalitatis semi- 26.1
ne (de quo etiam poeta sapientissimus praesagauit dicens:
Igneus est ollis uigor et caelestis origo seminibus), scilicet
spiritus sancti conceptione, insita fit ante fecunda, ut, cum
dissolutionis eius ac legitimae reparationis tempus aduene- 5
rit, suo semini respondens iure possit mereri quod credimus.
Nec res in ambiguo est; quemadmodum etenim ille prin-
ceps iniquitatis suo semine per inuidiam protoplastos ex an-
gelis in homines deriuauit, ita dominus omnes in se credentes
sancti spiritus semine a mortuis rursus gloriosos in angelos 10
excitabit.
  Ad hoc unum euidens adhuc proferamus exem- 27.1
plum, quamuis non possit ueri simile tantam uim habere quam
ueritas. Oleaster sua infelix et amarus est in natura; sed cum
fuerit peritissimi agricolae artificis manu necessaria prouisione
truncatus, nobilitate alieni seminis grauidatur nutriturque 5
ab eo ipso quod nutrit, donec hospitis germinis adoptiua
pinguedine absumptus, immo pinguedo ipse factus, totusque
acceptum translatus in honorem nouae frondis promotione
ramis resurgescentibus ornatus iam non oleaster sit, sed oliua,
cum et oleaster sit et tamen oleastrum se non esse quodam 10
modo etiam ipse miretur.
Igitur si homo potest facere, ut 28.1
sit arbor quod non fuit, saluo quod fuit, quanto magis deus
hominem poterit excitare, antequam peccasset in paradiso,
in id quod fuit! Quam rationem seminum etiam beatissimus
Paulus subtiliter prodidit dicens: Qui seminat secundum car- 5
nem, de carne sua metet interitum; qui autem seminat in spi-
ritu, de spiritu metet uitam aeternam. At uero dominus euiden-
ter hoc edocens sic ad discipulos ait: Simile est regnum caelo-
rum homini, qui seminauit bonum semen in agro suo; dormien-
tibus autem hominibus uenit inimicus eius et superseminauit 10
zizania in triticum.
  At fortasse adhuc quispiam dicat: 'Si caro perit, 29.1
unde cognoscitur ille, qui resurgit?' Caro, fratres, quasi quod-
dam est speculum intuentis plenitudine grauidatum, quod
non tam imaginem suam quam eius, cuius est in usibus, gerit.
Denique tot efficit uultus, quot ille intrinsecus tristes seu 5
hilares suos fecerit motus, hanc rationem docente nos Paulo:
Videmus, inquit autem, modo per speculum in aenigmate;
tunc autem facies ad faciem erit.
Vnde dubium non est in 30.1
corporibus nostris, dum mortis lege seminantur, non substan-
tiam, non imaginem, sed illud tantum quod inutile est discuti,
quod teritur demutari, sicut scriptum est: Oportet enim cor-
ruptiuum hoc induere incorruptionem et mortale hoc induere 5
inmortalitatem. Aliter etenim inmortalitatis stola illa non
sumitur, nisi primo istud carnale spolium, blandum animae
uenenum, secundum dei sententiam, unde sumptum est, re-
fundatur; dicit enim deus ad Adam: Maledicta terra erit in
omnibus operibus tuis; in tristitiae gemitu edes ex ea omnibus 10
diebus uitae tuae; spinas et tribulos eiciet tibi et edes pabulum
agri; in sudore uultus tui edes panem tuum, donec reuertaris in
terram.
Sed et dominus ex persona hominis, quem ad- 31.1
sumpserat, ait: Tristis est anima mea usque ad mortem. Quod
dictum non tam timentis quam exsultantis ac docentis est.
Vtique non enim quicquam timere poterat, qui mortuos exci-
tabat, qui potestatem habuit ponendi eam et iterum resu- 5
mendi eam; sed ut doceret, quoniam, cum uiuit in hoc mundo,
semper in tribulatione, semper iustus in poena est.
Cum 32.1
autem mors, quae putatur metuenda, gustatur, tunc ei in
aeternum manentis gloriae beatis in sedibus nullas deinceps
aerumnas mundi sensura repromissa felicitas exhibetur, Da-
uid sancto dicente: Conuertere, anima mea, in requiem tuam, 5
quia dominus benefecit mihi, quia liberauit animam meam
a morte, oculos meos a lacrimis, pedes meos a lapsu; placebo
domino in regione uiuorum. Haec nos felicitas manet, hoc
munus exspectat. Sic ergo uiuamus, ut bonis operibus decorati
nos quoque deo patri placere mereamur domino iuuante nos 10
Christo, qui est benedictus in saecula saeculorum.