DOMINI NOSTRI SACRATISSIMI PRINCIPIS
IUSTINIANI
IURIS ENUCLEATI EX OMNI UETERE IURE COLLECTI
DIGESTORUM SEU PANDECTARUM
LIBER PRIMUS
DE IUSTITIA ET IURE
  Ulpianus libro primo institutionum. Iuri operam daturum prius 1.1.1.pr.1
nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut ele-
ganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: 1.1
iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo sepa-
rantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, uerum etiam prae-
miorum quoque exhortatione efficere cupientes, ueram nisi fallor philosophiam, non simu-
latam affectantes. Huius studii duae sunt positiones, publicum et priua- 2.1
tum. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, priuatum quod ad singulorum
utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam priuatim. publicum ius in sacris, in
sacerdotibus, in magistratibus constitit. priuatum ius tripertitum est: collectum etenim est
ex naturalibus praeceptis aut gentium aut ciuilibus. Ius naturale est, quod natura omnia 3.1
animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae
in terra, quae in mari nascuntur, auium quoque commune est. hinc descendit maris atque
feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc edu-
catio: uidemus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri. Ius 4.1
gentium est, quo gentes humanae utuntur. quod a naturali recedere facile intellegere licet,
quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit.
  Pomponius libro singulari enchiridii. Ueluti erga deum religio: ut paren- 2.pr.1
tibus et patriae pareamus:
  Florentinus libro primo institutionum. ut uim atque iniuriam pro- 3.pr.1
pulsemus: nam iure hoc euenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure
fecisse existimetur, et cum inter nos cognationem quandam natura constituit, consequens
est hominem homini insidiari nefas esse.
  Ulpianus libro primo institutionum. Manumissiones quoque iuris 4.pr.1
gentium sunt. est autem manumissio de manu missio, id est datio libertatis: nam quamdiu
quis in seruitute est, manui et potestati suppositus est, manumissus liberatur potestate.
quae res a iure gentium originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nasce-
rentur nec esset nota manumissio, cum seruitus esset incognita: sed posteaquam iure 5
gentium seruitus inuasit, secutum est beneficium manumissionis. et cum uno naturali no-
mine homines appellaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi et his contra-
rium serui et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse serui.
  Hermogenianus libro primo iuris epitomarum. Ex hoc iure gentium intro- 5.pr.1
ducta bella, discretae gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia
collocata, commercium, emptiones uenditiones, locationes conductiones, obligationes insti-
tutae: exceptis quibusdam quae iure ciuili introducta<e> sunt.
  Ulpianus libro primo institutionum. Ius ciuile est, quod neque in totum a 6.pr.1
naturali uel gentium recedit nec per omnia ei seruit: itaque cum aliquid addimus uel detrahi-
mus iuri communi, ius proprium, id est ciuile efficimus. Hoc igitur ius nostrum con- 1.1
stat aut ex scripto aut sine scripto, ut apud Graecos: τῶν νόμων οἳ μὲν ἔγγραφοι, οἳ δὲ ἄγραφοι.
  Papinianus libro secundo definitionum. Ius autem ciuile est, quod ex legi- 7.pr.1
bus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium uenit.
Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuuandi uel supplendi uel corrigendi iuris 1.1
ciuilis gratia propter utilitatem publicam. quod et honorarium dicitur ad honorem prae-
torum sic nominatum.
  Marcianus libro primo institutionum. Nam et ipsum ius honorarium uiua 8.pr.1
uox est iuris ciuilis.
  Gaius libro primo institutionum. Omnes populi, qui legibus et mo- 9.pr.1
ribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur. nam
quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium ciuitatis est uocaturque
ius ciuile, quasi ius proprium ipsius ciuitatis: quod uero naturalis ratio inter omnes homines
constituit, id apud omnes peraeque custoditur uocaturque ius gentium, quasi quo iure 5
omnes gentes utuntur.
  Ulpianus libro primo regularum. Iustitia est con- 10.pr.1
stans et perpetua uoluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste 1.1
uiuere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Iuris prudenti<a> est diuinarum atque 2.1
humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.
  Paulus libro quarto decimo ad Sabinum. Ius pluribus modis dicitur: uno 11.pr.1
modo, cum id quod semper aequum ac bonum est ius dicitur, ut est ius naturale. altero
modo, quod omnibus aut pluribus in quaque ciuitate utile est, ut est ius ciuile. nec minus
ius recte appellatur in ciuitate nostra ius honorarium. praetor quoque ius reddere dicitur
etiam cum inique decernit, relatione scilicet facta non ad id quod ita praetor fecit, sed ad 5
illud quod praetorem facere conuenit. alia significatione ius dicitur locus in quo ius red-
ditur, appellatione collata ab eo quod fit in eo ubi fit. quem locum determinare hoc modo
possumus: ubicumque praetor salua maiestate imperii sui saluoque more maiorum ius dicere
constituit, is locus recte ius appellatur.
  Marcianus libro primo institutionum. Nonnumquam ius etiam pro necessitu- 12.pr.1
dine dicimus ueluti 'est mihi ius cognationis uel adfinitatis'.