DE OFFICIO PRAESIDIS
  Macer libro primo de officio praesidis. Praesidis nomen generale est eoque 1.18.1.pr.1
et proconsules et legati Caesaris et omnes prouincias regentes, licet senatores sint, prae-
sides appellantur: proconsulis appellatio specialis est.
  Ulpianus libro uicensimo sexto ad Sabinum. Praeses apud se adoptare potest, 2.pr.1
quemadmodum et emancipare filium et manumittere seruum potest.
  Paulus libro tertio decimo ad Sabinum. Praeses prouinciae in suae 3.pr.1
prouinciae homines tantum imperium habet, et hoc dum in prouincia est: nam si excesserit,
priuatus est. habet interdum imperium et aduersus extraneos homines, si quid manu com-
miserint: nam et in mandatis principum est, ut curet is, qui prouinciae praeest, malis ho-
m<i>nibus prouinciam purgare, nec distingu<un>tur unde sint. 5
  Ulpianus libro trigensimo nono ad edictum. Praeses prouinciae 4.pr.1
maius imperium in ea prouincia habet omnibus post principem.
  Idem libro primo de omnibus tribunalibus. Praeses prouinciae non magis tu- 5.pr.1
torem quam specialem iudicem ipse se dare potest.
  Idem libro primo opinionum. Illicitas exactiones et uiolentia factas, 6.pr.1
et extortas metu uenditiones et cautiones uel sine pretii numeratione prohibeat praeses
prouinciae. item ne quis iniquum lucrum aut damnum sentiat, praeses prouinciae pro-
uideat. Ueritas rerum erroribus gestarum non uitiatur: et ideo praeses prouinciae id sequatur 1.1
quod conuenit eum ex fide eorum quae probabuntur. Ne potentiores uiri humiliores in- 2.1
iuriis adficiant neue defensores eorum calumniosis criminibus insectentur innocentes, ad
religionem praesidis prouinciae pertinet. Illicita ministeria sub praetextu adiuuantium mili- 3.1
tares uiros ad concutiendos homines procedentia prohibere et depraehensa coercere praeses
prouinciae curet, et sub specie tributorum illicitas exactiones fieri prohibeat. Neque licita 4.1
negotiatione aliquos prohiberi neque prohibita exerceri neque innocentibus poenas irrogari
ad sollicitudinem suam praeses prouinciae reuocet. Ne tenuis uitae homines sub praetextu 5.1
aduentus officiorum uel militum, lumine unico uel breui suppellectili ad aliorum usus
translatis, iniuriis uexentur, praeses prouinciae prouidebit. Ne quid sub nomine militum, 6.1
quod ad utilitates eorum in commune non pertinet, a quibusdam propria sibi commoda
inique uindicantibus committatur, praeses prouinciae prouideat. Sicuti medico imputari 7.1
euentus mortalitatis non debet, ita quod per imperitiam commisit, imputari ei debet: prae-
textu humanae fragilitatis delictum decipientis in periculo homines innoxium esse non debet.
Qui uniuersas prouincias regunt, ius gladii habent et in metallum dandi 8.1
potestas eis permissa est. Praeses prouinciae si multam quam irrogauit ex praesentibus 9.1
facultatibus eorum, quibus eam dixit, redigi non posse deprehenderit: necessitate solutionis
moderetur repraehensa exactorum illicita auaritia. remissa propter inopiam multa a pro-
uincias regentibus exigi non debet.
  Idem libro tertio opinionum. Praeses prouinciae inspectis aedificiis dominos 7.pr.1
eorum causa cognita reficere ea compellat et aduersus detractantem competenti remedio
deformitati auxilium ferat.
  Iulianus libro primo digestorum. Saepe audiui Caesarem nostrum dicentem 8.pr.1
hac rescriptione: 'eum qui prouinciae praeest adire †pote<s>' non imponi necessitatem pro-
consuli uel legato eius uel praesidi prouinciae suscipiendae cognitionis, sed eum aestimare
debere, ipse cognoscere an iudicem dare debeat.
  Callistratus libro primo de cognitionibus. Generaliter quotiens princeps ad 9.pr.1
praesides prouinciarum remittit negotia per rescriptiones, ueluti 'eum qui prouinciae prae-
est adire poteris' uel cum hac adiectione 'is aestimabit, quid sit partium suarum', non
imponitur necessitas proconsuli uel legato suscipiendae cognitionis, quamuis non sit ad-
iectum 'is aestimabit quid sit partium suarum': sed is aestimare debet, utrum ipse cognoscat 5
an iudicem dare debeat.
  Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum. Ex omnibus causis, de qui- 10.pr.1
bus uel praefectus urbi uel praefectus praetorio itemque consules et praetores ceterique
Romae cognoscunt, correctorum et praesidum prouinciarum est notio.
  Marcianus libro tertio institutionum. Omnia enim prouincialia desideria, quae 11.pr.1
Romae uarios iudices habent, ad officium praesidum pertinent.
  Proc<ulus> libro quarto epistularum. Sed licet is, qui prouinciae praeest, omnium 12.pr.1
Romae magistratuum uice et officio fungi debeat, non tamen spectandum est quid Romae
factum est, quam quid fieri debeat.
  Ulpianus libro septimo de officio proconsulis. Congruit bono et graui prae- 13.pr.1
sidi curare, ut pacata atque quieta prouincia sit quam regit. quod non difficile obtinebit,
si sollicite agat, ut malis hominibus prouincia careat eosque conquirat: nam et sacrilegos
latrones plagiarios fures conquirere debet et prout quisque deliquerit, in eum animaduertere,
receptoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest. Furiosis, si non 1.1
possint per necessarios contineri, eo remedio per praesidem obuiam eund<u>m est: scilicet
ut carcere contineantur. et ita diuus Pius rescripsit. sane excutiendum diui fratres puta-
uerunt in persona eius, qui parricidium admiserat, utrum simulato furore facinus admis-
sisset an uero re uera compos mentis non esset, ut si simulasset, plecte<re>tur, si fureret, in 5
carcere contineretur.
  Macer libro secundo de iudiciis publicis. Diuus Marcus et Com- 14.pr.1
modus Scapulae Tertullo rescripserunt in haec uerba: 'Si tibi liquido compertum est Aelium
Priscum in eo furore esse, ut continua mentis alienatione omni intellectu careat, ne<c> subest
ulla suspicio matrem ab eo simulatione dementiae occisam: †potes de modo poenae eius
dissimulare, cum satis furore ipso puniatur. et tamen diligentius custodiendus erit ac, si 5
putabis, etiam uinculo coercendus, quoniam tam ad poenam quam ad tutelam eius et
securitatem proximorum pertinebit. si uero, ut plerumque adsolet, interuallis quibusdam
sensu saniore, non forte eo momento scelus admiserit nec morbo eius danda est uen<i>a,
diligenter explorabis et si quid tale compereris, consules nos, ut aestimemus, an per im-
manitatem facinoris, si, cum posset uideri sentire, commiserit, supplicio adficiendus sit. 10
cum autem ex litteris tuis cognouerimus tali eum loco atque ordine esse, ut a suis uel
etiam in propria uilla custodiatur: recte facturus nobis uideris, si eos, a quibus
illo tempore obseruatus esset, uocaueris et causam tantae neglegentiae excusseris et in
unumquemque eorum, prout tibi leuari uel onerari culpa eius uidebitur, constitueris. nam
custodes furiosis non ad hoc solum adhibentur, ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, 15
sed ne aliis quoque exitio sint: quod si committatur, non immerito culpae eorum adscri-
bendum est, qui neglegentiores in officio suo fuerint.'
  Marcianus libro primo de iudiciis publicis. Illud obseruandum est, 15.pr.1
ne qui prouinciam regit fines eius excedat nisi uoti soluendi causa, dum tamen abnoctare
ei non liceat.
  Macer libro primo de officio praesidis. Senatus consulto cauetur, ut 16.pr.1
de his, quae prouincias regentes, comites aut libertini eorum, antequam in prouinciam
uenerint, contraxerunt, parcissime ius dicatur, ita ut actiones, quae ob eam causam insti-
tutae non essent, posteaquam quis eorum ea prouincia excesserit, restituerentur. si quid
tamen inuito accidit, ueluti si iniuriam aut furtum passus est, hactenus ei ius dicendum 5
est, ut litem contestetur resque ablata exhibeatur et deponatur aut sisti exhiberiue satis-
dato promittatur.
  Celsus libro tertio digestorum. Si forte praeses prouinciae manumiserit uel 17.pr.1
tutorem dederit, priusquam cognouerit successorem aduenisse, erunt haec rata.
  Modestinus libro quinto regularum. Plebi scito continetur, ut ne quis prae- 18.pr.1
sidum munus donum caperet nisi esculentum potulentumue, quod intra dies proximos
prodigatur.
  Callistratus libro primo de cognitionibus. Obseruandum est 19.pr.1
ius reddenti, ut in adeundo quidem facilem se praebeat, sed contemni non patiatur. unde
mandatis adicitur, ne praesides prouinciarum in ulteriorem familiaritatem prouinciales ad-
mittant: nam ex conuersatione aequali contemptio dignitatis nascitur. Sed et in cognoscendo 1.1
neque excandescere aduersus eos, quos malos putat, neque precibus calamitosorum inlacri-
mari oportet: id enim non est constantis et recti iudicis, cuius animi motum uultus de-
tegit. et summatim ita ius reddi debet, ut auctoritatem dignitatis ingenio suo augeat.
  Papinianus libro primo responsorum. Legatus Caesaris, id est praeses uel 20.pr.1
corrector prouinciae, abdicando se non amitti<t> imperium.
  Paulus libro singulari de officio adsessorum. Praeses cum cognoscat de seruo 21.pr.1
corrupto uel ancilla deuirginata uel seruo stuprato, si actor rerum agentis corruptus esse
dicetur uel eiusmodi homo, ut non <ad> solam iacturam aduersus substantiam, sed ad totius
domus euersionem pertineat: seuerissime debet animaduertere.