SCHEMATA LEXEOS
LIBER PRIMUS
  Προσαπόδοσις. Hoc schema duobus modis fieri et tractari pot- 1.1.1
est. Nam sententiis duabus aut pluribus propositis sua cuique ratio vel
posterius reddetur vel statim sub unaquaque sententia subiungetur. Qui-
bus posterius ratio subinfertur, huius modi sunt. Demosthenis: 'Non enim
pari ratione Philippus atque nos adversis rebus medetur, 5
sed ille usque eo nititur, quoad restituat atque exsuperet:
nos contra statim vinci meditamur. Ille enim pro laude
sicut pro patria proeliatur: nobis autem, si nihil accidit
mali, satis ac nimium boni videtur.' Cum singulis sententiis sta-
tim ratio subiungitur, hoc exemplo. Demetrii Phalerei: 'Nam quod be- 10
neficium tempore et cupienti datur, gratum est; utilitas
enim ac voluntas accipiendi honorem dantis facit ampliorem.
At quod sero et non desideranti datur, ingratum est; amisso
enim tempore utilitatis cadit accipiendi cupiditas.'
  Συναθροισμός. Hoc et singulis verbis et plurium verborum con- 2.1
iunctione fieri potest. Singulis verbis hoc modo. Cleocharis: 'Sed cum
ad supplicium sumendum se confirmaret, multa simul eum
revocabant: officia, consuetudo, tempus, existimatio, peri-
culum, religio, quae singula proprias ei cogitationes ad re- 5
morandum subiciebant.' Item Democharis: 'Nam quis haec simul
universa perpeti possit, timorem, morbum, senectutem, con-
tumeliam, inopiam, vim? quarum quaevis una res per se sa-
tis est gravis ad deficiendum.' Sed in coniunctione plurium verbo-
rum huius modi est. Lycurgi: 'Nemo enim nocens sine summo mae- 10
rore est, iudices, sed multa simul eum perturbant: quod ad-
est, sollicitudinis plenum, quod futurum est, formidolosum,
lex paratum supplicium ostentans, vitia ex vitiis coacta, oc-
casionem arguendi maleficii captans inimicus: quae coti-
diano vehementer eius animum excruciant.' 15
  Παρονομασία. Hoc aut addenda aut demenda aut mutanda aut 3.1
porrigenda aut contrahenda litera aut syllaba fieri consuevit. Id est huius
modi: 'Non enim decet hominem genere nobilem <ingenio mo-
bilem> videri. Nam cum omnibus hominibus, tum maxime ma-
ximo cuique inconstantia turpitudini est.' Item. 'At huius 5
sceleratissimi opera, qui fuit lucus religiosissimus, nunc
erit locus desertissimus: nimirum quoniam traditam sibi
publicorum custodiam sacrorum non honori, sed oneri esse
existimavit.'
  Παραδιαστολή. Hoc schema plures <res> aut duas, quae videntur 4.1
unam vim habere, disiungit et quantum distent docet, suam cuique pro-
priam sententiam subiungendo. Hyperidis: 'Nam cum ceterorum opi-
nionem fallere conaris, tu tete frustraris. Non enim probas
te pro astuto sapientem [intellegi], pro confidente fortem, 5
pro inliberali diligentem rei familiaris, pro malivolo seve-
rum. Nullum est enim vitium, quo virtutis laude gloriari
possis.' Hoc idem schema solet illustrius fieri, cum ratio proposito sub-
iungitur. Id est huius modi: 'Quapropter noli te saepius parcum
appellare, cum sis avarus. Nam qui parcus est, utitur eo 10
quod satis est: tu contra propter avaritiam, quo plus habes,
magis eges. Ita non tam diligentiae fructus quam inopiae
miseria sequitur.'
  Ανάκλασις. Hoc schema fieri solet, cum id quod ab altero dictum 5.1
est, non in eam mentem quae intellegitur, sed in aliam aut contrariam
accipitur. Huius modi est vulgare illud Proculeianum. Proculeius cum
filium suum moneret et hortaretur, audacter ex bonis ipsius sumptum fa-
ceret, quas in res vellet atque opus esset, nec tum denique speraret liber- 5
tatem licentiamque utendi futuram, cum pater decessisset, cui vivo patre
promisce omnia licerent, filius respondit, non esse se opus saepe eadem
oratione moneri, nec se patris mortem expectare. Cui Proculeius pater
subiecit, 'immo oro' inquit 'meam mortem exspectes, nec properes moliri
ut velocius moriar'. 10
  Ἀντιμεταβολή. * * * respondisse dicitur: 'Si aut qui sapiunt 6.1
imperare, aut qui imperant sapere discant.' Item Theophrastus
dicitur dixisse: 'prudentis esse officium, amicitiam probatam ap-
petere, non, appetitam probare.' Item Aristoteles dicitur dixisse:
'eius esse vitam beatissimam, cuius et fortunae sapientia et 5
sapientiae fortuna suppeditet.'
  Ἐπιβολή. Hoc schema dupliciter fieri consuevit, cum pluribus et 7.1
diversis sententiis aut unum et idem verbum singulis praeponitur, aut varie-
tas verborum, quae tamen eandem vim inter se habent. Ab uno verbo
saepius quae proficiscuntur, sunt huius modi. Lycurgi: 'Nam cum iu-
ventus concitata temere arma caperet et quietos Thessalos 5
manu lacessere conaretur, ego senatum coegi auctoritate
sua comprimere adulescentium violentiam, ego quaestoribus
interminatus sum ne sumptum stipendio praeberent, ego ar-
mamentario patefacto restiti atque efferri arma prohibui.
Itaque unius opera mea non concitatum bellum non necessa- 10
rium scitis.' Item Hegesiae: 'Miseremini mei, iudices, quem con-
iurata tanta vis inimicorum oppugnat: miseremini solitudi-
nis, cui ne in summo quidem tempore [periculi] liberos ad-
hibere ad communem calamitatem deprecandam licitum est:
miseremini senectutis, quae me etiam sine ceteris malis gra- 15
viter defatigat.' Varietas verborum, quae eandem vim habet, huius
modi est. Demosthenis: 'Dolui, Athenienses, ubi illum clandesti-
num hostem impune intra murum vidi vagari: aegre tuli,
quod omnium vestri facilitatem unius fallacia tentatam in-
tellexi: commovit me, quod in accipienda iniuria plerosque 20
laetitiam ostentantes cognovi.'
  Ἐπιφορά. Inter hoc schema et superius hoc interest, quod in su- 8.1
periore unum verbum pluribus sententiis anteponitur, in hoc autem omnium
sententiarum unum atque idem novissimum verbum. Sosicratis: 'Non
enim alius quis est, cuius opera in has difficultates incide-
rimus, sed initio ad bellum suscipiendum nos primum impu- 5
lit Philippus, deinde in ipso belli labore ac periculo dese-
ruit nos Philippus, novissime nunc calamitati nostrae pro-
inde atque culpae succensuit idem Philippus.'
  Κοινότης. Hoc duorum superiorum schematum coniunctionem ha- 9.1
bet, quod et ab uno verbo omnes sententiae incipiunt et in uno novissimo
acquiescunt. Stratoclis: 'Quaeritis novam rationem administran-
dae rei publicae. At reperire <ea> meliorem, quam a maioribus
accepistis, non potestis. Quaeritis maximis sumptibus fa- 5
ciendis, quo modo ne tributa conferatis. At consiliis con-
sumptas aerarii opes, quas cupitis augere, * * * non potestis.
Quaeritis, quem ad modum scelere contaminatis hominibus
parcatis. At ignoscendo nocentibus innocentium salutem
custodire non potestis.' 10
  Πολύπτωτον. Hoc schema solet complures sententias, alio at- 10.1
que alio modo ut pronuntientur, efferre. Cleocharis: 'Nam vehemen-
ter admiror, Lacedaemonii, si praeter hunc quemquam ex-
istimatis esse, cui ob hos casus iure succensere debeatis.
Hic est enim, qui vobis exploratam spem victoriae est polli- 5
citus. Hunc vos non solum in consilio dando ceteris ante-
posuistis, sed etiam in conficiendo negotio principem prae-
fecistis. Huic omnium vestrum fortunas universi commisi-
stis. Ab hoc igitur uno pristinae pollicitationis rerumque
gestarum <rationem> reposcere debetis.' Item Charisii: 'Pater hic 10
tuus nunc denique est, ut egestatem tuam debere alere vi-
deatur? Patrem nunc appellas, quem prius egentem auxilio
tuo ut alienum deseruisti? Patris tui filius es ad potiundas
opes, cuius ad senectutem violandam crudelissimus hostis
fuisti? Nimirum nullo consilio filios procreamus; nam ma- 15
iorem partem ex illis doloris et contumeliae capimus.'
  Ἐπανάληψις. Hoc schema fieri solet, cum id quod dictum se- 11.1
mel est, quo gravius sit, iteratur. Id interdum fit uno verbo, interdum
plurium verborum coniunctione. Verbum sic iteratur. Pytheae: 'Quid
contra tot res tamque evidentes dicere potes, Demosthenes?
Cognitum enim est, <te> rem publicam venalem habuisse, co- 5
gnitum est.' Item Hegesiae: 'Sed instigabat multitudinis ani-
mum ad bellum inferendum concitatus iracundia furor: furor,
inquam, non ratio, sine qua nihil umquam populus ex sen-
tentia gessit.' Sed plurium verborum iteratio est huius modi: 'At ego
in his aerumnis amicis sum spoliatus omnibus; <amicis, in- 10
quam, spoliatus sum omnibus,> iudices; qui non quod me odis-
sent, sed quod inimicorum factionem pertimuissent, me in
malis deseruerunt.'
  Διαφορά. Hoc schema <est>, cum verbum iteratum aliam senten- 12.1
tiam significat, ac significavit primo dictum. Id est huius modi: 'Hunc tu,
frater eiusdem sanguinis particeps, in hac fortuna deserere
potuisti, cuius aerumnae quemvis etiam extrarium hominem,
modo hominem, commovere possent?' Item in Enni versu: 5
    Mulierem: quid potius dicam aut verius quam mulierem?
  Ἐπιπλοκή. In hoc ex prima sententia secunda oritur, ex se- 13.1
cunda tertia, atque ita deinceps complures. Nam quem ad modum cate-
nam multi inter se circuli coniuncti vinciunt, sic huius schematis utilitatem
complures sententiae inter se conexae continent. Lysiae: 'Constat igi-
tur, iudices, Simonem domo sua, ab suis diis penatibus vi 5
cum summa iniuria esse exturbatum. Nam Chaeremenes cum
hominibus armatis ad eum venit. Cum venisset, sine ulla re-
ligione domum eius expugnavit: expugnata vi domo familiam
abstraxit: abstractam tormentis omnibus excruciavit: crucia-
tam vinxit: vinctam in publicum proiecit, credo, ne suum ma- 10
leficium tacitum lateret, sed cum praetereuntes prostratam
familiam viderent, et ab his rem gestam audirent, simul et
oculis et auribus scelus illius usurparent.' Item Lycurgi: 'Haut
mihi mirum videtur, quod tam excelsum boni gradum homo
summi laboris escenderit. Nam cui praesto est strenua vo- 15
luntas, industrius sit necesse est: industriam vero scientia
consequitur: ex scientia copia et facultas ingenii nascitur,
ex qua facultate verae et stabilis felicitas laudis oritur. Ne-
que enim temere diligens studium virtutis fructus fortunae
fallit.' 20
  Πολυσύνδετον. Hoc schema efficitur, cum sententiae multorum 14.1
articulorum convenienti copia continentur. Pytheae: 'Ille hunc pone
constrictum trahebat, hic autem vociferabatur. Concursus
vero non mediocris, cum tantum non omnes opitulari vellent,
sed nemo auderet. Neque ibi magistratus aderat nec cir- 5
cumspicientes, quo potissimum confugeremus, reperiebamus,
sed uno tempore nos et praesens et futurum malum pertur-
babat. Nam praesens tempus acerbitatis erat plenum, reli-
quum vero timoris.' Item Dinarchi: 'Partim nostri silebant, par-
tim autem ingentem clamorem excitabant. At hi socii, prae- 10
clara nostra auxilia, neutrum poterant; neque enim constanti
silentio neque forti clamore strenui quid agere conabantur.
Huc accedebat ignavus turbae strepitus, qui nihil eorum men-
tes ad virtutem erigebat.'
  Διάλυσις. Hoc schema contrarium est superiori. Nam demptis 15.1
omnibus articulis sententiae divisae pronuntiantur. Daphnidis: 'Quid au-
tem me convenit facere, Byzantii? Subire publicae causae
iudicium, magno nomini adversariorum fortiter resistere,
non vereri periculum, diligenter †posteritatis crescere, non 5
minas extimescere, constanter in causa pro vobis perseve-
rare. Omnia feci, vestrum commune commodum spectans.
Tamen non desunt, qui ex tantis meis officiis aliquid velint
vituperare.' Item Lysiae: 'Omnibus in rebus suam confidentiam
ostentabat. Debitum petebamus: non dissolvebat. Minabamur: 10
contemnebat. Lex nihil valebat, magistratus neglegebat. Ve-
nit hoc tandem nobis novissime tempus ulciscendi.'
  Μετάνοια. Hoc schema fieri solet, cum ipse se, qui loquitur, 16.1
reprehendit, et id quod prius dixit, posteriori sententia commutat, ita uti
facit Demosthenes: 'Nunc, quoniam de me, ut volui, cognostis, iu-
dicium per ipsius vitam constituam tandem opus est. Paren-
tes appellat, quos scitis non ignotos fuisse, sed huius modi, 5
ut omnes eos exsecrarentur. Sed hic bonus vir grandis natu
atque sero, sero loquor? immo vero nuper atque his paucis
diebus simul et Atheniensis et eloquens est factus.' Item: 'At
hic omnium sceleratissimus, novo more atque exemplo alieni
facinoris vindex, ipse confidentissime non criminibus, sed 10
armis reum lacessere conatus, conatus? nimium remisse lo-
quor. Nam qui tantam caedem perfecerit, huius modi ince-
ptum dumtaxat arguere, paene maleficii largitionem est facere.'
  Παρένθεσις. Cum in continenti sententia aliquid interponitur, 17.1
quod neque eius sit sententiae neque omnino alienum ab ea sententia, tum
denique hoc schema efficitur, sed periculose ponitur; nam aut mire in-
eptum aut vehementer iucundum auribus accidere consuevit. Demosthe-
nis: 'Nos scilicet omnes, ut fit fere, repentino nuntio pertur- 5
bati obstupuimus. Adimantus autem solus—nam est homo
cum vehemens in re publica, tum oris satis liberi—ma-
gno clamore efflagitabat, ut senatus haberetur et, prout
tempus postulabat, celeriter quod opus esset constitueretur.'
Eiusdem: '<Vix hostem> audieram appropinquare, cum statim 10
magistratum certiorem feci—vos, dii immortales, quorum
in templo gestum, testificor—: illi neglexerunt et rem tan-
tam differre maluerunt, cum interea subito portas hostis
obsedit.'
  Μερισμός. Hoc schema singulas res separatim disponendo et 18.1
suum cuique proprium tribuendo magnam efficere utilitatem et inlustrem
consuevit. Lycurgi: 'Cuius omnes corporis partes ad nequitiam
sunt appositissimae: oculi ad petulantem lasciviam, manus ad
rapinam, venter ad aviditatem, membra, quae non possumus 5
honeste appellare, ad omne genus corruptelae, pedes ad fu-
gam, prorsus ut aut ex hoc vitia aut ipse ex vitiis ortus vi-
deatur.' Item Aristotelis: 'Alexandro enim Macedoni neque in de-
liberando consilium neque in proeliando virtus neque in
beneficio benignitas deerat, sed dumtaxat in supplicio crude- 10
litas. Nam cum aliqua res dubia accidisset, apparebat sa-
pientissimus: cum autem confligendum esset cum hostibus,
fortissimus: cum vero praemium dignis tribuendum, libera-
lissimus: at cum animadvertendum, clementissimus.'
  Παρομολογία. Hoc fit, cum aliquot res adversario concedimus, 19.1
deinde aliquid inferimus, quod aut maius sit quam superiora, aut etiam
omnia quae posuimus infirmet. Hyperidis: 'Sume hoc ab iudicibus
nostra voluntate, neminem illi propiorem cognatum quam te
fuisse: concedimus officia tua in illum nonnulla exstitisse: 5
stipendia vos una fecisse aliquamdiu nemo negat. Sed quid
contra testamentum dicis, in quo scriptus hic est?' Item eius-
dem: 'Quid a me saepius his verbis de meo officio requiris?
Scripsisti ut servis libertas daretur? Scripsi ne liberi ser-
vitutem experirentur. Scripsisti ut exules restituerentur? 10
Scripsi ut ne quis exilio adficeretur. Leges igitur, quae pro-
hibebant haec, nonne neglegebas? Non poteram <aliter>, pro-
pterea quod literis earum arma Macedonum opposita obficie-
bant.'
  Ἀναγκαῖον. Hoc schema tunc prodest atque omnis eius utilitas 20.1
in eo est, cum volumus ostendere necessitudinem aut naturae aut temporis
aut alicuius personae, quem ad modum fecit Myron: 'Amicus meus fuit
Chremonides et opinione omnium magis familiaris, et pro sa-
lute eius quaecumque potui feci. Sed posteaquam maior vis 5
legis nostrum auxilium ab illius periculo removit, calamita-
tis ac luctus eius particeps eram. Nam opitulandi facultas
omnis erepta iam fuerat.' Item Democharis: 'Nihil enim valebat
assidua pro fratre ac misericors deprecatio, cum iudicaret
tyrannus, cuius crudelitas omnem naturae necessitudinem ex- 10
stinguebat.'
  Ἠθοποιία. Lysiae: 'Rure rediens, iudices, homo maior 21.1
natu, magno calore, vix sufferens viae molestiam, tamen his
verbis egomet me consolor: Fer fortiter demum laborem: iam
brevi domum venies exspectatus; excipiet te defatigatum di-
ligens atque amans uxor; ea sedulo ac blande praeministrando 5
detrahet languorem, et simul seniles nutriendo recuperabit
vires. Haec me in itinere cogitatio prope confectum confir-
mabat. Postea vero, cum domum veni, nihil earum rerum in-
veni, sed potius bellum intestinum ab uxore contra me com-
paratum.' Item Demosthenis: 'At, me dius Fidius, iudices, ego sic 10
arbitrabar: filium ad parentem dissoluto vultu venturum, la-
crimis patrium sinum oppleturum, supplicem precario obse-
craturum, blanditia sua quod petisset a patris mollitie impe-
traturum. Sed hic longe aliter: hic incredibili confidentia
armatus ad patrem advolavit sicut hostis, atque initium ser- 15
monis cum iurgio sumpsit.'