IN L. CATILINAM ORATIO TERTIA
HABITA AD POPVLVM
  Rem publicam, Quirites, vitamque omnium vestrum, 3.1.1
bona, fortunas, coniuges liberosque vestros atque hoc
domicilium clarissimi imperi, fortunatissimam pulcherri-
mamque urbem, hodierno die deorum immortalium summo
erga vos amore, laboribus, consiliis, periculis meis e 5
flamma atque ferro ac paene ex faucibus fati ereptam et
vobis conservatam ac restitutam videtis. Et si non minus 2.1
nobis iucundi atque inlustres sunt ei dies quibus con-
servamur quam illi quibus nascimur, quod salutis certa
laetitia est, nascendi incerta condicio et quod sine sensu
nascimur, cum voluptate servamur, profecto, quoniam 5
illum qui hanc urbem condidit ad deos immortalis beni-
volentia famaque sustulimus, esse apud vos posterosque
vestros in honore debebit is qui eandem hanc urbem
conditam amplificatamque servavit. Nam toti urbi, templis,
delubris, tectis ac moenibus subiectos prope iam ignis 10
circumdatosque restinximus, idemque gladios in rem pu-
blicam destrictos rettudimus mucronesque eorum a iu-
gulis vestris deiecimus. Quae quoniam in senatu inlustrata, 3.1
patefacta, comperta sunt per me, vobis iam exponam brevi-
ter ut et quanta et quam manifesta et qua ratione investigata
et comprehensa sint vos qui et ignoratis et exspectatis
scire possitis. 5
  Principio, ut Catilina paucis ante diebus erupit ex
urbe, cum sceleris sui socios huiusce nefarii belli acer-
rimos duces Romae reliquisset, semper vigilavi et providi,
Quirites, quem ad modum in tantis et tam absconditis
insidiis salvi esse possemus. Nam tum cum ex urbe 10
Catilinam eiciebam—non enim iam vereor huius verbi in-
vidiam, cum illa magis sit timenda, quod vivus exierit—,
sed tum cum illum exterminari volebam, aut reliquam
coniuratorum manum simul exituram aut eos qui resti-
tissent infirmos sine illo ac debilis fore putabam. Atque 4.1
ego, ut vidi, quos maximo furore et scelere esse inflam-
matos sciebam, eos nobiscum esse et Romae remansisse,
in eo omnis dies noctesque consumpsi ut quid agerent,
quid molirentur sentirem ac viderem, ut, quoniam auri- 5
bus vestris propter incredibilem magnitudinem sceleris
minorem fidem faceret oratio mea, rem ita comprehende-
rem ut tum demum animis saluti vestrae provideretis
cum oculis maleficium ipsum videretis. Itaque ut com-
peri legatos Allobrogum belli Transalpini et tumultus 10
Gallici excitandi causa a P. Lentulo esse sollicitatos, eos-
que in Galliam ad suos civis eodemque itinere cum litteris
mandatisque ad Catilinam esse missos, comitemque eis
adiunctum esse T. Volturcium, atque huic esse ad Cati-
linam datas litteras, facultatem mihi oblatam putavi ut, 15
quod erat difficillimum quodque ego semper optabam ab
dis immortalibus, tota res non solum a me sed etiam
a senatu et a vobis manifesto deprenderetur. Itaque 5.1
hesterno die L. Flaccum et C. Pomptinum praetores, for-
tissimos atque amantissimos rei publicae viros, ad me
vocavi, rem exposui, quid fieri placeret ostendi. Illi au-
tem, qui omnia de re publica praeclara atque egregia 5
sentirent, sine recusatione ac sine ulla mora negotium
susceperunt et, cum advesperasceret, occulte ad pontem
Mulvium pervenerunt atque ibi in proximis villis ita bi-
pertito fuerunt ut Tiberis inter eos et pons interesset.
Eodem autem et ipsi sine cuiusquam suspicione multos 10
fortis viros eduxerant, et ego ex praefectura Reatina
compluris delectos adulescentis quorum opera utor ad-
sidue in rei publicae praesidio cum gladiis miseram. In- 6.1
terim tertia fere vigilia exacta, cum iam pontem Mulvium
magno comitatu legati Allobroges ingredi inciperent una-
que Volturcius, fit in eos impetus; ducuntur et ab illis
gladii et a nostris. Res praetoribus erat nota solis, igno- 5
rabatur a ceteris. Tum interventu Pomptini atque Flacci
pugna quae erat commissa sedatur. Litterae quaecum-
que erant in eo comitatu integris signis praetoribus tra-
duntur; ipsi comprehensi ad me, cum iam dilucesceret,
deducuntur. Atque horum omnium scelerum improbissi- 10
mum machinatorem, Cimbrum Gabinium, statim ad me
nihil dum suspicantem vocavi; deinde item arcessitus est
L. Statilius et post eum Cethegus; tardissime autem
Lentulus venit, credo quod in litteris dandis praeter con-
suetudinem proxima nocte vigilarat. Cum summis et cla- 7.1
rissimis huius civitatis viris qui audita re frequentes ad
me mane convenerant litteras a me prius aperiri quam
ad senatum deferri placeret, ne, si nihil esset inventum,
temere a me tantus tumultus iniectus civitati videretur, 5
negavi me esse facturum ut de periculo publico non
ad consilium publicum rem integram deferrem. Etenim,
Quirites, si ea quae erant ad me delata reperta non
essent, tamen ego non arbitrabar in tantis rei publicae
periculis esse mihi nimiam diligentiam pertimescendam. 10
Senatum frequentem celeriter, ut vidistis, coegi. Atque 8.1
interea statim admonitu Allobrogum C. Sulpicium prae-
torem, fortem virum, misi qui ex aedibus Cethegi si
quid telorum esset efferret; ex quibus ille maximum si-
carum numerum et gladiorum extulit. Introduxi Voltur- 5
cium sine Gallis; fidem publicam iussu senatus dedi; hor-
tatus sum ut ea quae sciret sine timore indicaret. Tum
ille dixit, cum vix se ex magno timore recreasset, a P. Len-
tulo se habere ad Catilinam mandata et litteras ut ser-
vorum praesidio uteretur, ut ad urbem quam primum 10
cum exercitu accederet; id autem eo consilio ut, cum
urbem ex omnibus partibus quem ad modum descriptum
distributumque erat incendissent caedemque infinitam
civium fecissent, praesto esset ille qui et fugientis ex-
ciperet et se cum his urbanis ducibus coniungeret. Intro- 9.1
ducti autem Galli ius iurandum sibi et litteras a P. Len-
tulo, Cethego, Statilio ad suam gentem datas esse dixerunt,
atque ita sibi ab his et a L. Cassio esse praescriptum ut
equitatum in Italiam quam primum mitterent; pedestris 5
sibi copias non defuturas. Lentulum autem sibi confir-
masse ex fatis Sibyllinis haruspicumque responsis se esse
tertium illum Cornelium ad quem regnum huius urbis
atque imperium pervenire esset necesse: Cinnam ante se
et Sullam fuisse. Eundemque dixisse fatalem hunc annum 10
esse ad interitum huius urbis atque imperi qui esset
annus decimus post virginum absolutionem, post Capi-
toli autem incensionem vicesimus. Hanc autem Cethego 10.1
cum ceteris controversiam fuisse dixerunt quod Lentulo
et aliis Saturnalibus caedem fieri atque urbem incendi
placeret, Cethego nimium id longum videretur. Ac ne
longum sit, Quirites, tabellas proferri iussimus quae a 5
quoque dicebantur datae. Primo ostendimus Cethego:
signum cognovit. Nos linum incidimus; legimus. Erat
scriptum ipsius manu Allobrogum senatui et populo sese
quae eorum legatis confirmasset facturum esse; orare ut
item illi facerent quae sibi eorum legati recepissent. Tum 10
Cethegus, qui paulo ante aliquid tamen de gladiis ac
sicis quae apud ipsum erant deprehensa respondisset
dixissetque se semper bonorum ferramentorum studio-
sum fuisse, recitatis litteris debilitatus atque abiectus
conscientia repente conticuit. Introductus Statilius co- 15
gnovit et signum et manum suam. Recitatae sunt tabellae
in eandem fere sententiam; confessus est. Tum ostendi
tabellas Lentulo et quaesivi cognosceretne signum. Ad-
nuit. 'Est vero' inquam 'notum quidem signum, imago
avi tui, clarissimi viri, qui amavit unice patriam et civis 20
suos; quae quidem te a tanto scelere etiam muta revo-
care debuit.' Leguntur eadem ratione ad senatum Allo- 11.1
brogum populumque litterae. Si quid de his rebus dicere
vellet, feci potestatem. Atque ille primo quidem negavit;
post autem aliquanto, toto iam indicio exposito atque
edito, surrexit, quaesivit a Gallis quid sibi esset cum eis, 5
quam ob rem domum suam venissent, itemque a Volturcio.
Qui cum illi breviter constanterque respondissent per quem
ad eum quotiensque venissent, quaesissentque ab eo ni-
hilne secum esset de fatis Sibyllinis locutus, tum ille
subito scelere demens quanta conscientiae vis esset osten- 10
dit. Nam, cum id posset infitiari, repente praeter opinio-
nem omnium confessus est. Ita eum non modo ingenium
illud et dicendi exercitatio qua semper valuit sed etiam
propter vim sceleris manifesti atque deprehensi impu-
dentia qua superabat omnis improbitasque defecit. Vol- 12.1
turcius vero subito litteras proferri atque aperiri iubet
quas sibi a Lentulo ad Catilinam datas esse dicebat. At-
que ibi vehementissime perturbatus Lentulus tamen et
signum et manum suam cognovit. Erant autem sine no- 5
mine, sed ita: 'Quis sim scies ex eo quem ad te misi.
Cura ut vir sis et cogita quem in locum sis progressus.
Vide ecquid tibi iam sit necesse et cura ut omnium
tibi auxilia adiungas, etiam infimorum.' Gabinius deinde
introductus, cum primo impudenter respondere coepisset, 10
ad extremum nihil ex eis quae Galli insimulabant negavit.
Ac mihi quidem, Quirites, cum illa certissima visa sunt 13.1
argumenta atque indicia sceleris, tabellae, signa, manus,
denique unius cuiusque confessio, tum multo certiora illa,
color, oculi, voltus, taciturnitas. Sic enim obstupuerant,
sic terram intuebantur, sic furtim non numquam inter sese 5
aspiciebant ut non iam ab aliis indicari sed indicare se
ipsi viderentur. Indiciis expositis atque editis, Quirites,
senatum consului de summa re publica quid fieri pla-
ceret. Dictae sunt a principibus acerrimae ac fortissimae
sententiae, quas senatus sine ulla varietate est secutus. 10
Et quoniam nondum est perscriptum senatus consultum,
ex memoria vobis, Quirites, quid senatus censuerit ex-
ponam. Primum mihi gratiae verbis amplissimis aguntur, 14.1
quod virtute, consilio, providentia mea res publica maximis
periculis sit liberata. Deinde L. Flaccus et C. Pomptinus
praetores, quod eorum opera forti fidelique usus essem,
merito ac iure laudantur. Atque etiam viro forti, conlegae 5
meo, laus impertitur, quod eos qui huius coniurationis
participes fuissent a suis et a rei publicae consiliis re-
movisset. Atque ita censuerunt ut P. Lentulus, cum se
praetura abdicasset, in custodiam traderetur; itemque uti
C. Cethegus, L. Statilius, P. Gabinius qui omnes prae- 10
sentes erant in custodiam traderentur; atque idem hoc
decretum est in L. Cassium qui sibi procurationem in-
cendendae urbis depoposcerat, in M. Ceparium cui ad
sollicitandos pastores Apuliam attributam esse erat indica-
tum, in P. Furium qui est ex eis colonis quos Faesulas 15
L. Sulla deduxit, in Q. Annium Chilonem qui una cum
hoc Furio semper erat in hac Allobrogum sollicitatione
versatus, in P. Vmbrenum, libertinum hominem, a quo
primum Gallos ad Gabinium perductos esse constabat.
Atque ea lenitate senatus est usus, Quirites, ut ex tanta 20
coniuratione tantaque hac multitudine domesticorum hostium
novem hominum perditissimorum poena re publica con-
servata reliquorum mentis sanari posse arbitraretur. Atque 15.1
etiam supplicatio dis immortalibus pro singulari eorum
merito meo nomine decreta est, quod mihi primum post
hanc urbem conditam togato contigit, et his decreta verbis
est: 'quod urbem incendiis, caede civis, Italiam bello 5
liberassem.' Quae supplicatio si cum ceteris supplicationi-
bus conferatur, hoc interest, quod ceterae bene gesta, haec
una conservata re publica constituta est. Atque illud
quod faciendum primum fuit factum atque transactum
est. Nam P. Lentulus, quamquam patefactis indiciis, con- 10
fessionibus suis, iudicio senatus non modo praetoris ius
verum etiam civis amiserat, tamen magistratu se abdicavit,
ut quae religio C. Mario, clarissimo viro, non fuerat quo
minus C. Glauciam de quo nihil nominatim erat decretum
praetorem occideret, ea nos religione in privato P. Lentulo 15
puniendo liberaremur.
  Nunc quoniam, Quirites, consceleratissimi periculosis- 16.1
simique belli nefarios duces captos iam et comprehensos
tenetis, existimare debetis omnis Catilinae copias, omnis spes
atque opes his depulsis urbis periculis concidisse. Quem
quidem ego cum ex urbe pellebam, hoc providebam animo, 5
Quirites, remoto Catilina non mihi esse P. Lentuli somnum
nec L. Cassi adipes nec C. Cethegi furiosam temeritatem
pertimescendam. Ille erat unus timendus ex istis omnibus,
sed tam diu dum urbis moenibus continebatur. Omnia
norat, omnium aditus tenebat; appellare, temptare, sollici- 10
tare poterat, audebat. Erat ei consilium ad facinus aptum,
consilio autem neque lingua neque manus deerat. Iam ad
certas res conficiendas certos homines delectos ac descriptos
habebat. Neque vero, cum aliquid mandarat, confectum
putabat: nihil erat quod non ipse obiret, occurreret, vigilaret, 15
laboraret; frigus, sitim, famem ferre poterat. Hunc ego 17.1
hominem tam acrem, tam audacem, tam paratum, tam
callidum, tam in scelere vigilantem, tam in perditis rebus
diligentem nisi ex domesticis insidiis in castrense latrocinium
compulissem—dicam id quod sentio, Quirites—non facile 5
hanc tantam molem mali a cervicibus vestris depulissem.
Non ille nobis Saturnalia constituisset, neque tanto ante exiti
ac fati diem rei publicae denuntiavisset neque commisisset
ut signum, ut litterae suae testes manifesti sceleris depre-
henderentur. Quae nunc illo absente sic gesta sunt ut 10
nullum in privata domo furtum umquam sit tam palam
inventum quam haec in tota re publica coniuratio mani-
festo comprehensa est. Quod si Catilina in urbe ad hanc
diem remansisset, quamquam, quoad fuit, omnibus eius
consiliis occurri atque obstiti, tamen, ut levissime dicam, 15
dimicandum nobis cum illo fuisset, neque nos umquam,
cum ille in urbe hostis esset, tantis periculis rem publicam
tanta pace, tanto otio, tanto silentio liberassemus.
  Quamquam haec omnia, Quirites, ita sunt a me admini- 18.1
strata ut deorum immortalium nutu atque consilio et gesta
et provisa esse videantur. Idque cum coniectura consequi
possumus, quod vix videtur humani consili tantarum re-
rum gubernatio esse potuisse, tum vero ita praesentes his 5
temporibus opem et auxilium nobis tulerunt ut eos paene
oculis videre possimus. Nam ut illa omittam, visas nocturno
tempore ab occidente faces ardoremque caeli, ut fulminum
iactus, ut terrae motus relinquam, ut omittam cetera quae
tam multa nobis consulibus facta sunt ut haec quae nunc 10
fiunt canere di immortales viderentur, hoc certe, Quirites,
quod sum dicturus neque praetermittendum neque relin-
quendum est. Nam profecto memoria tenetis Cotta et 19.1
Torquato consulibus compluris in Capitolio res de caelo
esse percussas, cum et simulacra deorum depulsa sunt et
statuae veterum hominum deiectae et legum aera liquefacta
et tactus etiam ille qui hanc urbem condidit Romulus, 5
quem inauratum in Capitolio, parvum atque lactantem,
uberibus lupinis inhiantem fuisse meministis. Quo quidem
tempore cum haruspices ex tota Etruria convenissent, caedis
atque incendia et legum interitum et bellum civile ac do-
mesticum et totius urbis atque imperi occasum appropin- 10
quare dixerunt, nisi di immortales omni ratione placati suo
numine prope fata ipsa flexissent. Itaque illorum responsis 20.1
tum et ludi per decem dies facti sunt neque res ulla quae
ad placandos deos pertineret praetermissa est. Idemque
iusserunt simulacrum Iovis facere maius et in excelso con-
locare et contra atque antea fuerat ad orientem convertere; 5
ac se sperare dixerunt, si illud signum quod videtis solis
ortum et forum curiamque conspiceret, fore ut ea consilia
quae clam essent inita contra salutem urbis atque imperi
inlustrarentur ut a senatu populoque Romano perspici pos-
sent. Atque illud signum conlocandum consules illi locave- 10
runt; sed tanta fuit operis tarditas ut neque superioribus
consulibus neque nobis ante hodiernum diem conlocaretur.
Hic quis potest esse tam aversus a vero, tam praeceps, tam 21.1
mente captus qui neget haec omnia quae videmus prae-
cipueque hanc urbem deorum immortalium nutu ac potestate
administrari? Etenim cum esset ita responsum, caedis,
incendia, interitum rei publicae comparari, et ea per civis, 5
quae tum propter magnitudinem scelerum non nullis incre-
dibilia videbantur, ea non modo cogitata a nefariis civibus
verum etiam suscepta esse sensistis. Illud vero nonne
ita praesens est ut nutu Iovis Optimi Maximi factum esse
videatur, ut, cum hodierno die mane per forum meo iussu 10
et coniurati et eorum indices in aedem Concordiae duce-
rentur, eo ipso tempore signum statueretur? Quo conlocato
atque ad vos senatumque converso omnia et senatus et vos
quae erant contra salutem omnium cogitata inlustrata et
patefacta vidistis. Quo etiam maiore sunt isti odio sup- 22.1
plicioque digni qui non solum vestris domiciliis atque
tectis sed etiam deorum templis atque delubris sunt funestos
ac nefarios ignis inferre conati. Quibus ego si me restitisse
dicam, nimium mihi sumam et non sim ferendus: ille, ille 5
Iuppiter restitit; ille Capitolium, ille haec templa, ille
cunctam urbem, ille vos omnis salvos esse voluit. Dis
ego immortalibus ducibus hanc mentem voluntatemque
suscepi atque ad haec tanta indicia perveni. Iam vero illa
Allobrogum sollicitatio, iam ab Lentulo ceterisque dome- 10
sticis hostibus tam dementer tantae res creditae et ignotis
et barbaris commissaeque litterae numquam essent profecto,
nisi ab dis immortalibus huic tantae audaciae consilium
esset ereptum. Quid vero? ut homines Galli ex civitate
male pacata, quae gens una restat quae bellum populo 15
Romano facere posse et non nolle videatur, spem imperi ac
rerum maximarum ultro sibi a patriciis hominibus oblatam
neglegerent vestramque salutem suis opibus anteponerent,
id non divinitus esse factum putatis, praesertim qui nos non
pugnando sed tacendo superare potuerunt? 20
  Quam ob rem, Quirites, quoniam ad omnia pulvinaria 23.1
supplicatio decreta est, celebratote illos dies cum coniugibus
ac liberis vestris. Nam multi saepe honores dis immortalibus
iusti habiti sunt ac debiti, sed profecto iustiores numquam.
Erepti enim estis ex crudelissimo ac miserrimo interitu, 5
erepti sine caede, sine sanguine, sine exercitu, sine dimi-
catione; togati me uno togato duce et imperatore vicistis.
Etenim recordamini, Quirites, omnis civilis dissensiones, 24.1
non solum eas quas audistis sed eas quas vosmet ipsi
meministis atque vidistis. L. Sulla P. Sulpicium oppressit:
C. Marium, custodem huius urbis, multosque fortis viros
partim eiecit ex civitate, partim interemit. Cn. Octavius 5
consul armis expulit ex urbe conlegam: omnis hic locus
acervis corporum et civium sanguine redundavit. Superavit
postea Cinna cum Mario: tum vero clarissimis viris in-
terfectis lumina civitatis exstincta sunt. Vltus est huius
victoriae crudelitatem postea Sulla: ne dici quidem opus 10
est quanta deminutione civium et quanta calamitate rei
publicae. Dissensit M. Lepidus a clarissimo et fortissimo
viro Q. Catulo: attulit non tam ipsius interitus rei publicae
luctum quam ceterorum. [Atque illae tamen omnes] dis- 25.1
sensiones erant eius modi quae non ad delendam sed ad
commutandam rem publicam pertinerent. Non illi nullam
esse rem publicam sed in ea quae esset se esse principes,
neque hanc urbem conflagrare sed se in hac urbe florere 5
voluerunt. Atque illae tamen omnes dissensiones, quarum
nulla exitium rei publicae quaesivit, eius modi fuerunt ut
non reconciliatione concordiae sed internicione civium
diiudicatae sint. In hoc autem uno post hominum me-
moriam maximo crudelissimoque bello, quale bellum nulla 10
umquam barbaria cum sua gente gessit, quo in bello lex
haec fuit a Lentulo, Catilina, Cethego, Cassio constituta
ut omnes qui salva urbe salvi esse possent in hostium
numero ducerentur, ita me gessi, Quirites, ut salvi omnes
conservaremini, et, cum hostes vestri tantum civium super- 15
futurum putassent quantum infinitae caedi restitisset, tantum
autem urbis quantum flamma obire non potuisset, et urbem
et civis integros incolumisque servavi. Quibus pro tantis 26.1
rebus, Quirites, nullum ego a vobis praemium virtutis, nul-
lum insigne honoris, nullum monumentum laudis postulabo
praeterquam huius diei memoriam sempiternam. In animis
ego vestris omnis triumphos meos, omnia ornamenta ho- 5
noris, monumenta gloriae, laudis insignia condi et conlocari
volo. Nihil me mutum potest delectare, nihil tacitum, nihil
denique eius modi quod etiam minus digni adsequi possint.
Memoria vestra, Quirites, nostrae res alentur, sermonibus
crescent, litterarum monumentis inveterascent et conrobo- 10
rabuntur; eandemque diem intellego, quam spero aeternam
fore, propagatam esse et ad salutem urbis et ad memoriam
consulatus mei, unoque tempore in hac re publica duos
civis exstitisse quorum alter finis vestri imperi non terrae
sed caeli regionibus terminaret, alter huius imperi domi- 15
cilium sedisque servaret. Sed quoniam earum rerum quas 27.1
ego gessi non eadem est fortuna atque condicio quae
illorum qui externa bella gesserunt, quod mihi cum eis
vivendum est quos vici ac subegi, illi hostis aut interfectos
aut oppressos reliquerunt, vestrum est, Quirites, si ceteris 5
facta sua recte prosunt, mihi mea ne quando obsint provi-
dere. Mentes enim hominum audacissimorum sceleratae
ac nefariae ne vobis nocere possent ego providi, ne mihi
noceant vestrum est providere. Quamquam, Quirites, mihi
quidem ipsi nihil ab istis iam noceri potest. Magnum enim 10
est in bonis praesidium quod mihi in perpetuum compa-
ratum est, magna in re publica dignitas quae me semper
tacita defendet, magna vis conscientiae quam qui neglegunt,
cum me violare volent, se indicabunt. Est enim nobis is 28.1
animus, Quirites, ut non modo nullius audaciae cedamus
sed etiam omnis improbos ultro semper lacessamus. Quod
si omnis impetus domesticorum hostium depulsus a vobis
se in me unum converterit, vobis erit videndum, Quirites, 5
qua condicione posthac eos esse velitis qui se pro salute
vestra obtulerint invidiae periculisque omnibus: mihi qui-
dem ipsi quid est quod iam ad vitae fructum possit adquiri,
cum praesertim neque in honore vestro neque in gloria
virtutis quicquam videam altius quo mihi libeat ascendere? 10
Illud perficiam profecto, Quirites, ut ea quae gessi in con- 29.1
sulatu privatus tuear atque ornem, ut, si qua est invidia in
conservanda re publica suscepta, laedat invidos, mihi valeat
ad gloriam. Denique ita me in re publica tractabo ut
meminerim semper quae gesserim, curemque ut ea virtute 5
non casu gesta esse videantur. Vos, Quirites, quoniam
iam est nox, venerati Iovem illum custodem huius urbis ac
vestrum in vestra tecta discedite et ea, quamquam iam est
periculum depulsum, tamen aeque ac priore nocte custodiis
vigiliisque defendite. Id ne vobis diutius faciendum sit 10
atque ut in perpetua pace esse possitis providebo, Qui-
rites.