De arietibus eligendis
  Ergo duo genera sunt ouilli pecoris, molle et hirsutum, 7.2.6.1
sed in utroque uel emendo uel tuendo plura communia, quae-
dam tamen sunt propria generosi, quae obseruari conueniat.
communia in emendis gregibus fere illa: si candor lanae maxi-
me placet, numquam nisi candidissimos mares legeris, quo- 5
niam ex albo saepe fuscus editur partus, erythraeo uel pullo
numquam generatur albus. itaque non solum ea ratio est 3.1.1
probandi arietis, si uellere candido uestitur, sed etiam si pala-
tum atque lingua concolor lanae est, nam cum eae corporis
partes nigrae aut maculosae sunt, pulla uel etiam uaria nasci-
tur proles, idque inter cetera eximie talibus numeris significauit 5
idem qui supra:
    illum autem, quamuis aries sit candidus
       ipse,
    nigra subest udo tantum cui lingua pa-
       lato, 10
    reice, ne maculis infuscet uellera pullis
    nascentum.
una eademque ratio est in erythraeis et nigris arietibus, quo- 2.1
rum similiter, ut iam dixi, neutra pars esse debet discolor
lanae multoque minus ipsa uniuersitas tergoris maculis uariet.
ideo nisi lanatas oues emi non oportet, quo melius unitas co-
loris appareat, quae nisi praecipua est in arietibus, paternae 5
notae plerumque natis inhaerent.
  Habitus autem maxime probatur, cum est altus atque 3.1
procerus, uentre promisso atque lanato, cauda longissima den-
sique uelleris, fronte lata, testibus amplis, intortis cornibus,
non quia magis hic sit utilis—nam est melior mutilus aries—
sed quia minime nocent intorta potius quam subrecta et patula 5
cornua. quibusdam tamen regionibus, ubi caeli status uuidus
uentosusque est, capros et arietes optauerimus uel amplissimis
cornibus, quae tam porrecta altaque maximam partem capitis
a tempestate defendant. itaque si plerumque est atrocior 4.1
hiems, hoc genus eligemus, si clementior, mutilum probabimus
marem, quoniam est illud incommodum in cornuto, quod cum
sentiat se uelut quodam naturali telo capitis armatum, fre-
quenter in pugnam procurrit et fit in feminas quoque procacior. 5
nam riualem, quamuis solus admissurae non sufficit, uiolentis-
sime persequitur nec ab alio tempestiue patitur iniri gregem,
nisi cum est fatigatus libidine. mutilus autem, cum se tam- 5.1
quam exarmatum intellegat, nec ad rixam promptus et est in
uenere mitior. itaque capri uel arietis petulci saeuitiam pasto-
res hac astutia repellunt: mensurae pedalis robustam tabulam
configunt aculeis et aduersam fronti cornibus religant; ea res 5
ferum prohibet a rixa, quoniam stimulatum suo ictu ipsum se
sauciat. Epicharmus autem Syracusanus, qui pecudum medici- 6.1
nas diligentissime conscripsit, adfirmat pugnacem arietem miti-
gari terebra secundum auriculas foratis cornibus, qua curuan-
tur in flexum. eius quadripedis aetas ad progenerandum opti-
ma est trima, nec tamen inhabilis usque in annos octo. femina 5
post bimatum maritari debet iuuenisque habetur quinquennis;
fatiscit post annum septimum. igitur, ut dixi, mercaberis 7.1
ouis intonsas, uariam et canam inprobabis, quod sit incerti co-
loris. maiorem trima dente minacem sterilem repudiabis;
eliges bimam uasti corporis, ceruice prolixi uilli nec asperi,
lanosi et ampli uteri, nam uitandus est glaber et exiguus. 5
  Atque haec fere communia sunt in conparandis ouibus, 8.1
illa etiam tuendis: humilia facere stabula, sed in longi-
tudinem potius quam in latitudinem porrecta, ut simul et
hieme calida sint nec angustiae fetus oblidant. ea poni de-
bent contra medium diem, namque id pecus, quamuis ex 5
omnibus animalibus sit uestitissimum, frigoris tamen inpati-
entissimum est nec minus aestiui uaporis. itaque chors clausa
sublimi macerie praeponi uestibulo debet, ut sit in eam tutus
exitus aestuandi, deturque opera, ne quis umor consistat, ut
semper quam aridissimis filicibus uel culmis stabula constrata 10
sint, quo purius et mollius incubent fetae, sintque illa mundis-
sima, neque earum ualitudo, quae praecipue custodienda est, 9.1
infestetur uligine. omni autem pecudi larga praebenda sunt
alimenta, nam uel exiguus numerus, cum pabulo satiatur,
plus domino reddit quam maximus grex, si sensit penuriam.
sequeris autem noualia non solum herbida, sed quae plerum- 5
que uidua sunt spinis, utamur enim saepius auctoritate diuini
carminis:
    si tibi lanitium curae est, primum aspera
       silua
    lappaeque tribolique absint. 10
quoniam ea res, ut ait idem, scabros ouis reddit, 10.1
      cum tonsis inlutus adhaesit
    sudor et hirsutis secuerunt corpora uepres,
tum etiam cotidie minuitur fructus lanae, quae quanto pro-
lixior in pecore concrescit, tanto magis obnoxia est rubis, qui- 5
bus uelut hamis inuncata pascentium tergoribus auellitur,
molle uero pecus etiam uelamen, quo protegitur, amittit,
atque id non paruo sumptu reparatur.
  De admissurae temporibus inter auctores fere constitit, 11.1
primum esse uernum Parilibus, si sit ouis matura, sin uero
feta circa Iulium mensem; prius tamen haut dubie probabilius,
ut messem uindemia, fructum deinde uineaticum fetura pecoris
excipiat et totius autumni pabulo satiatus agnus ante maesti- 5
tiam frigorum atque hiemis ieiunium confirmetur. nam melior
est autumnalis uerno, sicut ait uerissime Celsus, quia magis
ad rem pertinet, ut ante aestiuum quam hibernum solstitium
conualescat, solusque ex omnibus animalibus bruma com-
mode nascitur. ac si res exigit, ut plurimi mares progenerandi 12.1
sint, Aristoteles uir callidissimus rerum naturae praecepit
admissurae tempore obseruare siccis diebus halitus septen-
trionales, ut contra uentum gregem pascamus et eum spec-
tans admittatur pecus, at si feminae generandae erunt, austri- 5
nos flatus captare, ut eadem ratione matrices ineantur. nam
illud, quod priore libro docuimus, ut admissarii dexter uel
etiam sinister uinculo testiculus obligetur, in magnis gregibus
operosum est.
  Post feturam deinde longinguae regionis upilio uilicus 13.1
fere omnem subolem pastioni reseruat suburbanae, teneros
agnos, dum adhuc herbae sunt expertes, lanio tradit, quo-
niam et paruo sumptu deuehuntur et his submotis fructus
lactis ex matribus non minor percipitur. submitti tamen 5
etiam in uicinia urbis quintum quemque oportebit, nam
uernaculum pecus peregrino longe est utilius, nec committi 14.1
debet, ut totus grex effetus senectute dominum destituat,
cum praesertim boni pastoris uel prima cura sit annis omnibus
in demortuarum uitiosarumque ouium locum totidem uel
etiam plura capita substituere, quoniam saepe frigorum at- 5
que hiemis saeuitia pastorem decipit et eas ouis interemit,
quas ille tempore autumni ratus adhuc esse tolerabiles non
submouerat; quo magis etiam propter hos casus nisi quae 15.1
ualidissima non conprendatur hiemi, nouaque progenie
repleatur numerus. quod qui faciet, seruare debebit, ne
minori quadrimae neue ei, quae excessit annos octo, prolem
submittat. neutra enim aetas ad educandum est idonea, tum 5
etiam quod ex uetere materia nascitur, plerumque congenera-
tum parentis senium refert, nam uel sterile uel inbecillum est.
partus uero incientis pecoris non secus quam obstetricum 16.1
more custodiri debet, neque enim aliter hoc animal quam
muliebris sexus enititur saepiusque etiam, quanto est omnis ra-
tionis ignarum, laborat in partu. quare ueterinariae medicinae
prudens esse debet pecoris magister, ut si res exigat uel in- 5
tegrum conceptum, cum transuersus haeret locis genitalibus,
extrahat uel ferro diuisum citra matris perniciem partibus
educat, quod Graeci uocant ἐμβρυουλκεῖν. agnus autem, cum 17.1
est editus, erigi debet atque uberibus admoueri, tum eius di-
ductum os pressis umectare papillis, ut condiscat maternum
trahere alimentum. sed prius quam hoc fiat, exiguum lactis
emulgendum est, quod pastores colostram uocant; ea nisi ali- 5
quatenus emittitur, nocet agno, qui primo biduo quo natus est
cum matre claudatur, ut ea foueat partum suum. mox dein- 18.1
de, quam diu non lasciuit, obscuro et calido septo custodiatur,
postea luxuriantem uirgea cum conparibus hara claudi oporte-
bit, ne uelut puerili nimia exultatione macescat, cauendumque
est, ut tenerior separetur a ualidioribus, quia robustus angit 5
inbecillum. satisque est mane, prius quam grex procedat in 19.1
pascua, deinde etiam crepusculo redeuntibus saturis ouibus
admiscere agnos. qui cum firmi esse coeperunt, pascendi sunt
intra stabulum cytiso uel Medica, tum etiam furfuribus aut,
si permittit annona, farina hordei uel erui. deinde ubi con- 5
ualuerint, circa meridiem pratis aut noualibus uillae continuis
matres admouendae sunt et a septo mittendi agni, ut condis-
cant foris pasci.
  De genere pabuli iam et ante diximus et nunc eorum, 20.1
quae omissa sunt, meminimus iucundissimas herbas esse,
quae aratro proscissis aruis nascantur, deinde quae pratis
uligine carentibus, palustris siluestrisque minime idoneas
haberi. nec tamen ulla sunt tam blanda pabula aut etiam 5
pascua, quorum gratia non exolescat usu continuo, nisi pecu-
dum fastidio pastor occurrerit praebito sale, quod uelut aquae
ac pabuli condimentum per aestatem canalibus ligneis inposi-
tum, cum e pastu redierunt oues, lambunt, atque eo sapore
cupidinem bibendi pascendique concipiunt. at contra penu- 21.1
riae hiemis succurritur obiectis intra tectum per praesepia
cibis, aluntur autem commodissime repositis ulmeis uel ex
fraxino frondibus uel autumnali faeno, quod cordum uocatur.
nam id mollius et ob hoc iucundius est quam maturum. cytiso 22.1
quoque et satiua uicia pulcherrime pascuntur, necessariae
tamen, ubi cetera defecerunt, etiam ex leguminibus paleae.
nam per se hordeum uel fresa cum faba cicercula sumptuosior
est, quam ut suburbanis regionibus salubri pretio possit prae- 5
beri, sed sicubi uilitas permittit, haut dubie est optima. de 23.1
temporibus autem pascendi et ad aquam ducendi per aesta-
tem non aliter sentio quam ut prodidit Maro:
    Luciferi primo cum sidere frigida rura
    carpamus, dum mane nouum, dum gra- 5
       mina canent
    et ros in tenera pecori gratissimus
       herba.
    inde ubi quarta sitim caeli collegerit
       hora, 10
    ad puteos aut alta greges ad stagna
perducamus medioque die, ut idem, ad uallem
    sicubi magna Iouis antiquo robore quer-
       cus
    ingentis tendit ramos aut sicubi nigrum 15
    ilicibus crebris atra nemus accubat um-
       bra.
rursus deinde iam mitigato uapore compellamus aquam— 24.1
etiam per aestatem id faciendum est—et iterum in pabula
producamus
    solis ad occasum, cum frigidus aera
       uesper 5
    temperat et saltus reficit iam roscida
       luna.
sed obseruandum est sidus aestatis per emersum Caniculae, ut
ante meridiem grex in occidentem spectans agatur et in eam
partem progrediatur, post meridiem in orientem, si quidem 10
plurimum refert, ne pascentium capita sint aduersa soli, qui
plerumque nocet animalibus oriente praedicto sidere. hieme 25.1
et uere matutinis temporibus intra septa contineantur, dum
dies aruis gelicidia detrahat. nam pruinosa herba pecudi glan-
diginem creat uentremque proluit, quare etiam frigidis umi-
disque temporibus anni semel die potestas aquae facienda est. 5
  Tum qui sequitur gregem circumspectus ac uigilans—id 26.1
quod omnibus et omnium quadripedum custodibus praecipitur
—magna clementia moderetur idemque propior quia silent
et in agendis recipiendisque ouibus adclamatione ac baculo
minetur nec umquam telum emittat in eas neque ab his longius 5
recedat nec aut recubet aut considat. nam nisi procedit, stare
debet, quoniam quidem custodis officium sublimem celsissi-
mamque oculorum ueluti speculam desiderat, ut neque tar-
diores grauidas, dum cunctantur, neque agiles et fetas, dum
procurrunt, separari a ceteris sinat, ne fur aut bestia haluci- 10
nantem pastorem decipiat. sed haec communia fere sunt in
omni pecore ouillo; nunc quae sunt generosi propria dicemus.