LIBER PRIMVS
<PROHOEMIVM>
  Post impetratam studiis meis quietem, quae per uiginti 1.pr.1.1
annos erudiendis iuuenibus inpenderam, cum a me quidam
familiariter postularent ut aliquid de ratione dicendi com-
ponerem, diu sum equidem reluctatus, quod auctores utrius-
que linguae clarissimos non ignorabam multa quae ad hoc 5
opus pertinerent diligentissime scripta posteris reliquisse.
Sed qua ego ex causa faciliorem mihi ueniam meae depreca- 2.1
tionis arbitrabar fore, hac accendebantur illi magis, quod
inter diuersas opiniones priorum et quasdam etiam inter se
contrarias difficilis esset electio, ut mihi si non inueniendi
noua, at certe iudicandi de ueteribus iniungere laborem non 5
iniuste uiderentur. Quamuis autem non tam me uinceret 3.1
praestandi quod exigebatur fiducia quam negandi uerecun-
dia, latius se tamen aperiente materia plus quam impone-
batur oneris sponte suscepi, simul ut pleniore obsequio
demererer amantissimos mei, simul ne uulgarem uiam in- 5
gressus alienis demum uestigiis insisterem. Nam ceteri fere 4.1
qui artem orandi litteris tradiderunt ita sunt exorsi quasi per-
fectis omni alio genere doctrinae summam †in eloquentiae†
manum imponerent, siue contemnentes tamquam parua quae
prius discimus studia, siue non ad suum pertinere officium 5
opinati, quando diuisae professionum uices essent, seu, quod
proximum uero, nullam ingenii sperantes gratiam circa res
etiamsi necessarias, procul tamen ab ostentatione positas,
ut operum fastigia spectantur, latent fundamenta. Ego cum 5.1
existimem nihil arti oratoriae alienum sine quo fieri non
posse oratorem fatendum est, nec ad ullius rei summam nisi
praecedentibus initiis perueniri, ad minora illa, sed quae si
neglegas non sit maioribus locus, demittere me non recusabo, 5
nec aliter quam si mihi tradatur educandus orator studia
eius formare ab infantia incipiam. Quod opus, Marcelle 6.1
Vitori, tibi dicamus, quem cum amicissimum nobis tum
eximio litterarum amore flagrantem non propter haec modo,
quamquam sint magna, dignissimum hoc mutuae inter nos
caritatis pignore iudicabamus, sed quod erudiendo Getae 5
tuo, cuius prima aetas manifestum iam ingenii lumen osten-
dit, non inutiles fore libri uidebantur quos ab ipsis dicendi
uelut incunabulis per omnes quae modo aliquid oratori
futuro conferant artis ad summam eius operis perducere
festinabimus, atque eo magis quod duo iam sub nomine 7.1
meo libri ferebantur artis rhetoricae neque editi a me neque
in hoc comparati. Namque alterum sermonem per biduum
habitum pueri quibus id praestabatur exceperant, alterum
pluribus sane diebus, quantum notando consequi potuerant, 5
interceptum boni iuuenes sed nimium amantes mei temerario
editionis honore uulgauerant. Quare in his quoque libris 8.1
erunt eadem aliqua, multa mutata, plurima adiecta, omnia
uero compositiora et quantum nos poterimus elaborata.
  Oratorem autem instituimus illum perfectum, qui esse 9.1
nisi uir bonus non potest, ideoque non dicendi modo eximiam
in eo facultatem sed omnis animi uirtutes exigimus. Neque 10.1
enim hoc concesserim, rationem rectae honestaeque uitae,
ut quidam putauerunt, ad philosophos relegandam, cum
uir ille uere ciuilis et publicarum priuatarumque rerum ad-
ministrationi accommodatus, qui regere consiliis urbes, fun- 5
dare legibus, emendare iudiciis possit, non alius sit profecto
quam orator. Quare, tametsi me fateor usurum quibusdam 11.1
quae philosophorum libris continentur, tamen ea iure
uereque contenderim esse operis nostri proprieque ad artem
oratoriam pertinere. An, si frequentissime de iustitia 12.1
fortitudine temperantia ceterisque similibus disserendum est,
adeo ut uix ulla possit causa reperiri in quam non aliqua ex
his incidat quaestio, eaque omnia inuentione atque elocutione
sunt explicanda, dubitabitur, ubicumque uis ingenii et copia 5
dicendi postulatur, ibi partes oratoris esse praecipuas? Fue- 13.1
runtque haec, ut Cicero apertissime colligit, quemadmodum
iuncta natura, sic officio quoque copulata, ut idem sapientes
atque eloquentes haberentur. Scidit deinde se studium, atque
inertia factum est ut artes esse plures uiderentur. Nam ut 5
primum lingua esse coepit in quaestu institutumque elo-
quentiae bonis male uti, curam morum qui diserti habeban-
tur reliquerunt: ea uero destituta infirmioribus ingeniis 14.1
uelut praedae fuit. Inde quidam contempto bene dicendi
labore ad formandos animos statuendasque uitae leges re-
gressi partem quidem potiorem, si diuidi posset, retinuerunt,
nomen tamen sibi insolentissimum adrogauerunt, ut soli stu- 5
diosi sapientiae uocarentur; quod neque summi imperatores
neque in consiliis rerum maximarum ac totius administra-
tione rei publicae clarissime uersati sibi umquam uindicare
sunt ausi: facere enim optima quam promittere malue-
runt. Ac ueterum quidem sapientiae professorum multos et 15.1
honesta praecepisse et, ut praeceperint, etiam uixisse facile
concesserim: nostris uero temporibus sub hoc nomine
maxima in plerisque uitia latuerunt. Non enim uirtute ac
studiis ut haberentur philosophi laborabant, sed uultum et 5
tristitiam et dissentientem a ceteris habitum pessimis moribus
praetendebant. Haec autem quae uelut propria philosophiae 16.1
adseruntur, passim tractamus omnes. Quis enim non de iusto,
aequo ac bono, modo non et uir pessimus, loquitur? Quis
non etiam rusticorum aliqua de causis naturalibus quaerit?
Nam uerborum proprietas ac differentia omnibus qui ser- 5
monem curae habent debet esse communis. Sed ea et sciet 17.1
optime et eloquetur orator: qui si fuisset aliquando perfec-
tus, non a philosophorum scholis uirtutis praecepta peteren-
tur. Nunc necesse est ad eos [aliquando] auctores recurrere,
qui desertam, ut dixi, partem oratoriae artis, meliorem prae- 5
sertim, occupauerunt, et uelut nostrum reposcere, non ut
illorum nos utamur inuentis, sed ut illos alienis usos esse
doceamus. Sit igitur orator uir talis qualis uere sapiens ap- 18.1
pellari possit, nec moribus modo perfectus (nam id mea
quidem opinione, quamquam sunt qui dissentiant, satis non
est), sed etiam scientia et omni facultate dicendi; qualis for-
tasse nemo adhuc fuerit, sed non ideo minus nobis ad summa 19.1
tendendum est: quod fecerunt plerique ueterum, qui, etsi
nondum quemquam sapientem repertum putabant, prae-
cepta tamen sapientiae tradiderunt. Nam est certe aliquid 20.1
consummata eloquentia neque ad eam peruenire natura
humani ingenii prohibet. Quod si non contingat, altius tamen
ibunt qui ad summa nitentur quam qui praesumpta despera-
tione quo uelint euadendi protinus circa ima substiterint. 5
  Quo magis impetranda erit uenia si ne minora quidem 21.1
illa, uerum operi quod instituimus necessaria, praeteribo.
Nam liber primus ea quae sunt ante officium rhetoris con-
tinebit. Secundo prima apud rhetorem elementa et quae de
ipsa rhetorices substantia quaeruntur tractabimus. Quinque 22.1
deinceps inuentioni (nam huic et dispositio subiungitur),
quattuor elocutioni, in cuius partem memoria ac pronuntia-
tio ueniunt, dabuntur. Vnus accedet in quo nobis orator
ipse informandus est: ubi qui mores eius, quae in suscipien- 5
dis discendis agendis causis ratio, quod eloquentiae genus,
quis agendi debeat esse finis, quae post finem studia, quan-
tum nostra ualebit infirmitas disseremus. His omnibus ad- 23.1
miscebitur, ut quisque locus postulabit, docendi ratio quae
non eorum modo scientia quibus solis quidam nomen artis
dederunt studiosos instruat et, ut sic dixerim, ius ipsum
rhetorices interpretetur, sed alere facundiam, uires augere 5
eloquentiae possit. Nam plerumque nudae illae artes nimiae 24.1
subtilitatis adfectatione frangunt atque concidunt quidquid
est in oratione generosius, et omnem sucum ingenii bibunt
et ossa detegunt, quae ut esse et adstringi neruis suis debent,
sic corpore operienda sunt. Ideoque nos non particulam 25.1
illam, sicuti plerique, sed quidquid utile ad instituendum
oratorem putabamus in hos duodecim libros contulimus,
breuiter omnia demonstraturi: nam si quantum de quaque
re dici potest persequamur, finis operis non reperietur. Illud 26.1
tamen in primis testandum est, nihil praecepta atque artes
ualere nisi adiuuante natura. Quapropter ei cui deerit in-
genium non magis haec scripta sint quam de agrorum cultu
sterilibus terris. Sunt et alia ingenita cuique adiumenta, uox, 27.1
latus patiens laboris, ualetudo, constantia, decor, quae si
modica optigerunt, possunt ratione ampliari, sed nonnum-
quam ita desunt ut bona etiam ingenii studiique corrum-
pant: sicut haec ipsa sine doctore perito, studio pertinaci, 5
scribendi legendi dicendi multa et continua exercitatione
per se nihil prosunt.