Pronuntiatio a plerisque actio dicitur, sed prius nomen 11.3.1.1
a uoce, sequens a gestu uidetur accipere. Namque actionem
Cicero alias 'quasi sermonem', alias 'eloquentiam quandam
corporis' dicit. Idem tamen duas eius partis facit, quae sunt
eaedem pronuntiationis, uocem atque motum: quapropter 5
utraque appellatione indifferenter uti licet. Habet autem res 2.1
ipsa miram quandam in orationibus uim ac potestatem:
neque enim tam refert qualia sint quae intra nosmet ipsos
composuimus quam quo modo efferantur: nam ita quisque
ut audit mouetur. Quare neque probatio ulla, quae modo 5
uenit ab oratore, tam firma est ut non perdat uires suas nisi
adiuuatur adseueratione dicentis: adfectus omnes langues-
cant necesse est, nisi uoce, uultu, totius prope habitu cor-
poris inardescunt. Nam cum haec omnia fecerimus, felices 3.1
tamen si nostrum illum ignem iudex conceperit, nedum eum
supini securique moueamus ac non et ipse nostra oscitatione
soluatur. Documento sunt uel scaenici actores, qui et optimis 4.1
poetarum tantum adiciunt gratiae ut nos infinite magis
eadem illa audita quam lecta delectent, et uilissimis etiam
quibusdam impetrant aures, ut quibus nullus est in biblio-
thecis locus sit etiam frequens in theatris. Quod si in rebus 5.1
quas fictas esse scimus et inanes tantum pronuntiatio potest
ut iram lacrimas sollicitudinem adferat, quanto plus ualeat
necesse est ubi et credimus? Equidem uel mediocrem ora-
tionem commendatam uiribus actionis adfirmarim plus habi- 5
turam esse momenti quam optimam eadem illa destitutam:
si quidem et Demosthenes, quid esset in toto dicendi opere 6.1
primum interrogatus, pronuntiationi palmam dedit, eidem-
que secundum ac tertium locum, donec ab eo quaeri desine-
ret, ut eam uideri posset non praecipuam sed solam iudicasse
(ideoque ipse tam diligenter apud Andronicum hypocriten 7.1
studuit ut admirantibus eius orationem Rhodiis non in-
merito Aeschines dixisse uideatur: 'quid si ipsum audisse-
tis?') et M. Cicero unam in dicendo actionem dominari putat.
Hac Cn. Lentulum plus opinionis consecutum quam elo- 8.1
quentia tradit, eadem C. Gracchum in deflenda fratris nece
totius populi Romani lacrimas concitasse, Antonium et
Crassum multum ualuisse, plurimum uero Q. Hortensium.
Cuius rei fides est, quod eius scripta tantum infra famam 5
sunt, qua diu princeps orator, aliquando aemulus Ciceronis
existimatus est, nouissime, quoad uixit, secundus, ut appare-
at placuisse aliquid eo dicente quod legentes non inuenimus.
Et hercule cum ualeant multum uerba per se et uox pro- 9.1
priam uim adiciat rebus et gestus motusque significet ali-
quid, profecto perfectum quiddam fieri cum omnia coierunt
necesse est.
  Sunt tamen qui rudem illam et qualem impetus cuiusque 10.1
animi tulit actionem iudicent fortiorem et solam uiris dig-
nam, sed non alii fere quam qui etiam in dicendo curam et
artem et nitorem et quidquid studio paratur ut adfectata et
parum naturalia solent improbare, uel qui uerborum atque 5
ipsius etiam soni rusticitate, ut L. Cottam dicit Cicero fecisse,
imitationem antiquitatis adfectant. Verum illi persuasione 11.1
sua fruantur, qui hominibus ut sint oratores satis putant
nasci: nostro labori dent ueniam, qui nihil credimus esse
perfectum nisi ubi natura cura iuuetur. In hoc igitur non
contumaciter consentio, primas partis esse naturae. Nam 12.1
certe bene pronuntiare non poterit cui aut in scriptis me-
moria aut in iis quae subito dicenda erunt facilitas prompta
defuerit, nec si inemendabilia oris incommoda obstabunt.
Corporis etiam potest esse aliqua tanta deformitas ut nulla 5
arte uincatur. Sed ne uox quidem nisi libera uitiis actionem 13.1
habere optimam potest. Bona enim firmaque ut uolumus uti
licet: mala uel inbecilla et inhibet multa, ut insurgere ex-
clamare, et aliqua cogit, ut intermittere et deflectere et rasas
fauces ac latus fatigatum deformi cantico reficere. Sed nos 5
de eo nunc loquamur cui non frustra praecipitur.
  Cum sit autem omnis actio, ut dixi, in duas diuisa partis, 14.1
uocem gestumque, quorum alter oculos, altera aures mouet,
per quos duos sensus omnis ad animum penetrat adfectus,
prius est de uoce dicere, cui etiam gestus accommodatur.
  In ea prima obseruatio est qualem habeas, secunda quo 5
modo utaris. Natura uocis spectatur quantitate et qualitate.
Quantitas simplicior: in summam enim grandis aut exigua 15.1
est, sed inter has extremitates mediae sunt species et ab ima
ad summam ac retro sunt multi gradus. Qualitas magis
uaria. Nam est et candida et fusca, et plena et exilis, et leuis
et aspera, et contracta et fusa, et dura et flexibilis, et clara 5
et optusa. Spiritus etiam longior breuiorque. Nec causas cur 16.1
quidque eorum accidat persequi proposito operi necessarium
est—eorumne sit differentia in quibus aura illa concipitur,
an eorum per quae uelut organa meat: [an] ipsi propria
natura, an prout mouetur: lateris pectorisue firmitas an 5
capitis etiam plus adiuuet. Nam opus est omnibus, sicut non
oris modo suauitate sed narium quoque, per quas quod
superest uocis egeritur, dulcis esse †tamen† non exprobrans
sonus.
  Vtendi uoce multiplex ratio. Nam praeter illam differen- 17.1
tiam quae est tripertita, acutae grauis flexae, tum intentis
tum remissis, tum elatis tum inferioribus modis opus est,
spatiis quoque lentioribus aut citatioribus. Sed his ipsis 18.1
media interiacent multa, et ut facies, quamquam ex paucis-
simis constat, infinitam habet differentiam, ita uox, etsi
paucas quae nominari possint continet species, propria
cuique est, et non haec minus auribus quam oculis illa dino- 5
scitur.
  Augentur autem sicut omnium, ita uocis quoque bona 19.1
cura, [et] neglegentia uel inscitia minuuntur. Sed cura non
eadem oratoribus quae phonascis conuenit, tamen multa
sunt utrisque communia, firmitas corporis, ne ad spadonum
et mulierum et aegrorum exilitatem uox nostra tenuetur, 5
quod ambulatio, unctio, ueneris abstinentia, facilis ci-
borum digestio, id est frugalitas, praestat: praeterea ut 20.1
sint fauces integrae, id est molles ac leues, quarum uitio et
frangitur et obscuratur et exasperatur et scinditur uox. Nam
ut tibiae eodem spiritu accepto alium clusis alium apertis
foraminibus, alium non satis purgatae alium quassae sonum 5
reddunt, item fauces tumentes strangulant uocem, optusae
obscurant, rasae exasperant, conuulsae fractis sunt organis
similes. Finditur etiam spiritus obiectu aliquo, sicut lapillo 21.1
tenues aquae, quarum impetus etiam si ultra paulum coit,
aliquid tamen caui relinquit post id ipsum quod offenderat.
Vmor quoque uocem ut nimius impedit, ita consumptus
destituit. Nam fatigatio, ut corpora, non ad praesens modo 5
tempus sed etiam in futurum adficit. Sed ut commu- 22.1
niter et phonascis et oratoribus necessaria est exercitatio,
qua omnia conualescunt, ita curae non idem genus est. Nam
neque certa tempora ad spatiandum dari possunt tot ciuili-
bus officiis occupato, nec praeparare ab imis sonis uocem ad 5
summos nec semper a contentione condere licet, cum pluri-
bus iudiciis saepe dicendum sit. Ne ciborum quidem est 23.1
eadem obseruatio: non enim tam molli teneraque uoce quam
forti ac durabili opus est, cum illi omnes etiam altissimos
sonos leniant cantu oris, nobis pleraque aspere sint concitate-
que dicenda et uigilandae noctes et fuligo lucubrationum 5
bibenda et in sudata ueste durandum. Quare uocem deliciis 24.1
non molliamus, nec inbuatur ea consuetudine quam desidera-
tura sit, sed exercitatio eius talis sit qualis usus, nec silentio
subsidat, sed firmetur consuetudine, qua difficultas omnis
leuatur. Ediscere autem quo exercearis erit optimum (nam 25.1
ex tempore dicentis auocat a cura uocis ille qui ex rebus ipsis
concipitur adfectus), et ediscere quam maxime uaria, quae
et clamorem et disputationem et sermonem et flexus habeant,
ut simul in omnia paremur. Hoc satis est. Alioqui nitida illa 26.1
et curata uox insolitum laborem recusabit, ut adsueta gym-
nasiis et oleo corpora, quamlibet sint in suis certaminibus
speciosa atque robusta, si militare iter fascemque et uigilias
imperes, deficiant et quaerant unctores suos nudumque 5
sudorem. Illa quidem in hoc opere praecipi quis ferat, uitan- 27.1
dos soles atque uentos et nubila etiam ac siccitates? Ita, si
dicendum in sole aut uentoso umido calido die fuerit, reos
deseremus? Nam crudum quidem aut saturum aut ebrium
aut eiecto modo uomitu, quae cauenda quidam monent, de- 5
clamare neminem qui sit mentis compos puto. Illud non sine 28.1
causa est ab omnibus praeceptum, ut parcatur maxime uoci
in illo a pueritia in adulescentiam transitu, quia naturaliter
impeditur, non, ut arbitror, propter calorem, quod quidam
putauerunt (nam est maior alias), sed propter umorem 5
potius: nam hoc aetas illa turgescit. Itaque nares etiam ac 29.1
pectus eo tempore tument, atque omnia uelut germinant
eoque sunt tenera et iniuriae obnoxia. Sed, ut ad propositum
redeam, iam confirmatae constitutaeque uoci genus exercita-
tionis optimum duco quod est operi simillimum, dicere 5
cotidie sicut agimus. Namque hoc modo non uox tantum
confirmatur et latus, sed etiam corporis decens et accommo-
datus orationi motus componitur.
  Non alia est autem ratio pronuntiationis quam ipsius ora- 30.1
tionis. Nam ut illa emendata dilucida ornata apta esse debet,
ita haec quoque. Emendata erit, id est uitio carebit, si fuerit
os facile explanatum iucundum urbanum, id est in quo nulla
neque rusticitas neque peregrinitas resonet. Non enim sine 31.1
causa dicitur 'barbarum Graecumue': nam sonis homines ut
aera tinnitu dinoscimus. Ita fiet illud quod Ennius probat
cum dicit 'suauiloquenti ore' Cethegum fuisse, non quod
Cicero in iis reprehendit quos ait latrare, non agere. Sunt 5
enim multa uitia, de quibus dixi cum in quadam primi libri
parte puerorum ora formarem, oportunius ratus in ea aetate
facere illorum mentionem in qua emendari possunt. Item- 32.1
que si ipsa uox primum fuerit, ut sic dicam, sana, id est
nullum eorum de quibus modo retuli patietur incommodum,
deinde non subsurda rudis inmanis dura rigida raua prae-
pinguis, aut tenuis inanis acerba pusilla mollis effeminata, 5
spiritus nec breuis nec parum durabilis nec in receptu diffi-
cilis.
  Dilucida uero erit pronuntiatio primum si uerba tota 33.1
exierint, quorum pars deuorari, pars destitui solet, plerisque
extremas syllabas non perferentibus dum priorum sono in-
dulgent. Vt est autem necessaria uerborum explanatio, ita
omnis inputare et uelut adnumerare litteras molestum et 5
odiosum: nam et uocales frequentissime coeunt et consonan- 34.1
tium quaedam insequente uocali dissimulantur. Vtriusque
exemplum posuimus: 'multum ille et terris'. Vitatur etiam 35.1
duriorum inter se congressus, unde 'pellexit' et 'collegit' et
quae alio loco dicta sunt. Ideoque laudatur in Catulo suauis
appellatio litterarum. Secundum est ut sit oratio distincta,
id est, qui dicit et incipiat ubi oportet et desinat. Obseruan- 5
dum etiam quo loco sustinendus et quasi suspendendus
sermo sit, quod Graeci ὑποδιαστολήν uel ὑποστιγμήν uocant,
quo deponendus. Suspenditur 'arma uirumque cano', quia 36.1
illud 'uirum' ad sequentia pertinet, ut sit 'uirum Troiae qui
primus ab oris', et hic iterum. Nam etiam si aliud est unde
uenit quam quo uenit, non distinguendum tamen, quia
utrumque eodem uerbo continetur 'uenit'. Tertio 'Italiam', 37.1
quia interiectio est 'fato profugus' et continuum sermonem,
qui faciebat 'Italiam Lauinaque', diuidit. Ob eandemque
causam quarto 'profugus', deinde 'Lauinaque uenit litora',
ubi iam erit distinctio, quia inde alius incipit sensus. Sed in 5
ipsis etiam distinctionibus tempus alias breuius, alias lon-
gius dabimus: interest enim sermonem finiant an sensum.
Itaque illam distinctionem 'litora' protinus altero spiritus 38.1
initio insequar; cum illuc uenero: 'atque altae moenia
Romae', deponam et morabor et nouum rursus exordium
faciam. Sunt aliquando et sine respiratione quaedam morae 39.1
etiam in perihodis. Vt enim illa 'in coetu uero populi Romani
negotium publicum gerens magister equitum' et cetera
multa membra habent (sensus enim sunt alii atque alii) sed
unam circumductionem: ita paulum morandum in his inter- 5
uallis, non interrumpendus est contextus. Et e contrario
spiritum interim recipere sine intellectu morae necesse est,
quo loco quasi surripiendus est: alioqui si inscite recipiatur,
non minus adferat obscuritatis quam uitiosa distinctio.
Virtus autem distinguendi fortasse sit parua, sine qua tamen 10
esse nulla alia in agendo potest.
  Ornata est pronuntiatio cui suffragatur uox facilis magna 40.1
beata flexibilis firma dulcis durabilis clara pura, secans aëra et
auribus sedens (est enim quaedam ad auditum accommodata
non magnitudine sed proprietate), ad hoc uelut tractabilis,
utique habens omnes in se qui desiderantur sinus inten- 5
tionesque et toto, ut aiunt, organo instructa, cui aderit
lateris firmitas, spiritus cum spatio pertinax, tum labori non
facile cessurus. Neque grauissimus autem in musica sonus 41.1
nec acutissimus orationibus conuenit: nam et hic parum
clarus nimiumque plenus nullum adferre animis motum
potest, et ille praetenuis et inmodicae claritatis cum est ultra
uerum, tum neque pronuntiatione flecti neque diutius ferre 5
intentionem potest. Nam uox, ut nerui, quo remissior hoc 42.1
grauior et plenior, quo tensior hoc tenuis et acuta magis est.
Sic ima uim non habet, summa rumpi periclitatur. Mediis
ergo utendum sonis, hique tum augenda intentione excitandi,
tum summittenda sunt temperandi. 5
  Nam prima est obseruatio recte pronuntiandi aequalitas, 43.1
ne sermo subsultet inparibus spatiis ac sonis, miscens longa
breuibus, grauia acutis, elata summissis, et inaequalitate
horum omnium sicut pedum claudicet. Secunda uarietas:
quod solum est pronuntiatio. Ac ne quis pugnare inter se 44.1
putet aequalitatem et uarietatem, cum illi uirtuti contrarium
uitium sit inaequalitas, huic quae dicitur μονοείδεια, quasi
quidam unus aspectus. Ars porro uariandi cum gratiam
praebet ac renouat aures, tum dicentem ipsa laboris muta- 5
tione reficit, ut standi ambulandi sedendi iacendi uices sunt
nihilque eorum pati unum diu possumus. Illud uero maxi- 45.1
mum (sed id paulo post tractabimus), quod secundum
rationem rerum de quibus dicimus animorumque habitus con-
formanda uox est, ne ab oratione discordet. Vitemus igitur
illam quae Graece μονοτονία uocatur, una quaedam spiritus ac 5
soni intentio, non solum ne dicamus omnia clamose, quod in-
sanum est, aut intra loquendi modum, quod motu caret, aut
summisso murmure, quo etiam debilitatur omnis intentio,
sed ut in isdem partibus isdemque adfectibus sint tamen quae- 46.1
dam non ita magnae uocis declinationes, prout aut uerborum
dignitas aut sententiarum natura aut depositio aut inceptio
aut transitus postulabit: ut qui singulis pinxerunt coloribus,
alia tamen eminentiora alia reductiora fecerunt, sine quo ne 5
membris quidem suas lineas dedissent. Proponamus enim 47.1
nobis illud Ciceronis in oratione nobilissima pro Milone prin-
cipium: nonne ad singulas paene distinctiones quamuis in
eadem facie tamen quasi uultus mutandus est? 'Etsi uereor,
iudices, ne turpe sit pro fortissimo uiro dicere incipientem 5
timere': etiam si est toto proposito contractum atque sum- 48.1
missum, quia et exordium est et solliciti exordium, tamen
fuerit necesse est aliquid plenius et erectius dum dicit 'pro
fortissimo uiro' quam cum 'etsi uereor' et 'turpe sit' et
'timere'. Iam secunda respiratio increscat oportet et naturali 49.1
quodam conatu, quo minus pauide dicimus quae secuntur,
et quod magnitudo animi Milonis ostenditur: 'minimeque
deceat, cum Titus Annius ipse magis de rei publicae salute
quam de sua perturbetur.' Deinde quasi obiurgatio sui est: 5
'me ad eius causam parem animi magnitudinem adferre non
posse.' Tum inuidiosiora: 'tamen haec noui iudicii noua 50.1
forma terret oculos.' Illa uero iam paene apertis, ut aiunt,
tibiis: 'qui, quocumque inciderunt, consuetudinem fori et
pristinum morem iudiciorum requirunt.' Nam sequens latum
etiam atque fusum est: 'non enim corona consessus uester 5
cinctus est, ut solebat.' Quod notaui ut appareret non solum 51.1
in membris causae sed etiam in articulis esse aliquam pro-
nuntiandi uarietatem, sine qua nihil neque maius neque
minus est.
  Vox autem ultra uires urgenda non est: nam et suffocata 5
saepe et maiore nisu minus clara est et interim elisa in illum
sonum erumpit cui Graeci nomen a gallorum inmaturo cantu
dederunt. Nec uolubilitate nimia confundenda quae dicimus, 52.1
qua et distinctio perit et adfectus, et nonnumquam etiam
uerba aliqua sui parte fraudantur. Cui contrarium est uitium
nimiae tarditatis: nam et difficultatem inueniendi fatetur
et segnitia soluit animos, et, in quo est aliquid, temporibus 5
praefinitis aquam perdit. Promptum sit os, non praeceps,
moderatum, non lentum. Spiritus quoque nec crebro recep- 53.1
tus concidat sententiam nec eo usque trahatur donec defi-
ciat. Nam et deformis est consumpti illius sonus et respiratio
sub aqua diu pressi similis et receptus longior et non opor-
tunus, ut qui fiat non ubi uolumus sed ubi necesse est. Quare 5
longiorem dicturis perihodon colligendus est spiritus, ita
tamen ut id neque diu neque cum sono faciamus, neque
omnino ut manifestum sit: reliquis partibus optime inter
iuncturas sermonis reuocabitur. Exercendus autem est ut sit 54.1
quam longissimus: quod Demosthenes ut efficeret scandens
in aduersum continuabat quam posset plurimos uersus. Idem
quo facilius uerba ore libero exprimeret, calculos lingua uol-
uens dicere domi solebat. Est interim et longus et plenus et 55.1
clarus satis spiritus, non tamen firmae intentionis ideoque
tremulus, ut corpora quae aspectu integra neruis parum
sustinentur. Id βρασμόν Graeci uocant. Sunt qui spiritum
cum stridore per raritatem dentium non recipiunt sed resor- 5
bent. Sunt qui crebro anhelitu et introrsum etiam clare
sonante imitentur iumenta onere et iugo laborantia: quod 56.1
adfectant quoque, tamquam inuentionis copia urgeantur
maiorque uis eloquentiae ingruat quam quae emitti faucibus
possit. Est aliis concursus oris et cum uerbis suis conlucta-
tio. Iam tussire et expuere crebro et ab imo pulmone pitui- 5
tam trochleis adducere et oris umore proximos spargere et
maiorem partem spiritus in loquendo per nares effundere,
etiam si non utique uocis sunt uitia, quia tamen propter
uocem accidunt potissimum huic loco subiciantur. Sed quod- 57.1
cumque ex his uitium magis tulerim quam, quo nunc maxime
laboratur in causis omnibus scholisque, cantandi, quod
inutilius sit an foedius nescio. Quid enim minus oratori con-
uenit quam modulatio scaenica et nonnumquam ebriorum 5
aut comisantium licentiae similis? Quid uero mouendis ad- 58.1
fectibus contrarium magis quam, cum dolendum irascen-
dum indignandum commiserandum sit, non solum ab his
adfectibus, in quos inducendus est iudex, recedere, sed ipsam
fori sanctitatem ludorum talarium licentia soluere? Nam 5
Cicero illos ex Lycia et Caria rhetoras paene cantare in epi-
logis dixit: nos etiam cantandi seueriorem paulo modum
excessimus. Quisquamne, non dico de homicidio sacrilegio 59.1
parricidio, sed de calculis certe atque rationibus, quis-
quam denique, ut semel finiam, in lite cantat? Quod si omnino
recipiendum est, nihil causae est cur non illam uocis modula-
tionem fidibus ac tibiis, immo mehercule, quod est huic 5
deformitati propius, cymbalis adiuuemus. Facimus tamen 60.1
hoc libenter: nam nec cuiquam sunt iniucunda quae cantant
ipsi, et laboris in hoc quam in agendo minus est. Et sunt
quidam qui secundum alia uitae uitia etiam hac ubique
audiendi quod aures mulceat uoluptate ducantur. Quid ergo? 5
non et Cicero dicit esse aliquem in oratione 'cantum ob-
scuriorem' et hoc quodam naturali initio uenit? Ostendam
non multo post ubi et quatenus recipiendus sit hic flexus et
cantus quidem, sed, quod plerique intellegere nolunt, ob-
scurior. 10
  Iam enim tempus est dicendi quae sit apta pronuntiatio: 61.1
quae certe ea est quae iis de quibus dicimus accommodatur.
Quod quidem maxima ex parte praestant ipsi motus anim-
orum, sonatque uox ut feritur: sed cum sint alii ueri adfectus,
alii ficti et imitati, ueri naturaliter erumpunt, ut dolentium 5
irascentium indignantium, sed carent arte ideoque sunt
disciplina et ratione formandi. Contra qui effinguntur imita- 62.1
tione, artem habent; sed hi carent natura, ideoque in iis pri-
mum est bene adfici et concipere imagines rerum et tamquam
ueris moueri. Sic uelut media uox, quem habitum a nostris
acceperit, hunc iudicum animis dabit: est enim mentis index 5
ac totidem quot illa mutationes habet. Itaque laetis in rebus 63.1
plena et simplex et ipsa quodam modo hilaris fluit; at in
certamine erecta totis uiribus et uelut omnibus neruis inten-
ditur. Atrox in ira et aspera ac densa et respiratione crebra:
neque enim potest esse longus spiritus cum immoderate 5
effunditur. Paulum <in> inuidia facienda lentior, quia non
fere ad hanc nisi inferiores confugiunt; at in blandiendo
fatendo satisfaciendo rogando lenis et summissa. Suaden- 64.1
tium et monentium et pollicentium et consolantium grauis:
in metu et uerecundia contracta, adhortationibus fortis,
disputationibus teres, miseratione flexa et flebilis et consulto
quasi obscurior; at in egressionibus fusa et securae claritatis, 5
in expositione ac sermonibus recta et inter acutum sonum et
grauem media. Attollitur autem concitatis adfectibus, com- 65.1
positis descendit, pro utriusque rei modo altius uel inferius.
  Quid autem quisque in dicendo postulet locus paulum
differam, ut de gestu prius dicam, qui et ipse uoci consentit
et animo cum ea simul paret. Is quantum habeat in oratore 5
momenti satis uel ex eo patet, quod pleraque etiam citra
uerba significat. Quippe non manus solum sed nutus etiam 66.1
declarant nostram uoluntatem, et in mutis pro sermone sunt,
et saltatio frequenter sine uoce intellegitur atque adficit, et
ex uultu ingressuque perspicitur habitus animorum, et ani-
malium quoque sermone carentium ira, laetitia, adulatio et 5
oculis et quibusdam aliis corporis signis deprenditur. Nec 67.1
mirum si ista, quae tamen in aliquo posita sunt motu, tan-
tum in animis ualent, cum pictura, tacens opus et habitus
semper eiusdem, sic in intimos penetret adfectus ut ipsam
uim dicendi nonnumquam superare uideatur. Contra si 5
gestus ac uultus ab oratione dissentiat, tristia dicamus
hilares, adfirmemus aliqua renuentes, non auctoritas modo
uerbis sed etiam fides desit. Decor quoque a gestu atque
motu uenit. Ideoque Demosthenes grande quoddam intuens 68.1
speculum componere actionem solebat: adeo, quamuis ful-
gor ille sinistras imagines reddat, suis demum oculis credidit
quod efficeret.
  Praecipuum uero in actione sicut in corpore ipso caput est, 5
cum ad illum de quo dixi decorem, tum etiam ad significa-
tionem. Decoris illa sunt, ut sit primo rectum et secundum 69.1
naturam: nam et deiecto humilitas et supino adrogantia et
in latus inclinato languor et praeduro ac rigente barbaria
quaedam mentis ostenditur. Tum accipiat aptos ex ipsa
actione motus, ut cum gestu concordet et manibus ac lateri- 5
bus obsequatur: aspectus enim semper eodem uertitur quo 70.1
gestus, exceptis quae aut damnare aut concedere aut a nobis
remouere oportebit, ut idem illud uultu uideamur auersari,
manu repellere:
    'di talem auertite pestem': 5
    'haud equidem tali me dignor honore.'
Significat uero plurimis modis. Nam praeter adnuendi 71.1
renuendi confirmandique motus sunt et uerecundiae et dubi-
tationis et admirationis et indignationis noti et communes
omnibus. Solo tamen eo facere gestum scaenici quoque doc-
tores uitiosum putauerunt. Etiam frequens eius nutus non 5
caret uitio: adeo iactare id et comas excutientem rotare
fanaticum est.
  Dominatur autem maxime uultus. Hoc supplices, hoc 72.1
minaces, hoc blandi, hoc tristes, hoc hilares, hoc erecti, hoc
summissi sumus: hoc pendent homines, hunc intuentur, hic
spectatur etiam antequam dicimus: hoc quosdam amamus,
hoc odimus, hoc plurima intellegimus, hic est saepe pro 5
omnibus uerbis. Itaque in iis quae ad scaenam componuntur 73.1
fabulis artifices pronuntiandi a personis quoque adfectus
mutuantur, ut sit Aërope in tragoedia tristis, atrox Medea,
attonitus Aiax, truculentus Hercules. In comoediis uero 74.1
praeter aliam obseruationem, qua serui lenones parasiti
rustici milites meretriculae ancillae, senes austeri ac mites,
iuuenes seueri ac luxuriosi, matronae puellae inter se discer-
nuntur, pater ille, cuius praecipuae partes sunt, quia interim 5
concitatus interim lenis est, altero erecto altero composito
est supercilio, atque id ostendere maxime latus actoribus
moris est quod cum iis quas agunt partibus congruat. Sed 75.1
in ipso uultu plurimum ualent oculi, per quos maxime ani-
mus emanat, ut citra motum quoque et hilaritate enitescant
et tristitiae quoddam nubilum ducant. Quin etiam lacrimas
iis natura mentis indices dedit, quae aut erumpunt dolore 5
aut laetitia manant. Motu uero intenti, remissi, superbi, torui,
mites, asperi fiunt: quae ut actus poposcerit fingentur. Rigidi 76.1
uero et extenti aut languidi et torpentes aut stupentes aut
lasciui et mobiles et natantes et quadam uoluptate suffusi
aut limi et, ut sic dicam, uenerii aut poscentes aliquid polli-
centesue numquam esse debebunt. Nam opertos compres- 5
sosue eos in dicendo quis nisi plane rudis aut stultus habeat?
Et ad haec omnia exprimenda in palpebris etiam et in genis 77.1
est quoddam deseruiens iis ministerium. Multum et super- 78.1
ciliis agitur; nam et oculos formant aliquatenus et fronti
imperant: his contrahitur attollitur remittitur, ut una res in
ea plus ualeat, sanguis ille qui mentis habitu mouetur, et, cum
infirmam uerecundia cutem accipit, effunditur in ruborem: 5
cum metu refugit, abit omnis et pallore frigescit: temperatus
medium quoddam serenum efficit. Vitium in superciliis 79.1
si aut inmota sunt omnino aut nimium mobilia aut
inaequalitate, ut modo de persona comica dixeram, dissident
aut contra id quod dicimus finguntur: ira enim contractis,
tristitia deductis, hilaritas remissis ostenditur. Adnuendi 5
quoque et renuendi ratione demittuntur aut adleuantur.
Naribus labrisque non fere quicquam decenter ostendimus, 80.1
tametsi derisus contemptus fastidium significari solet. Nam
et 'corrugare nares', ut Horatius ait, et inflare et mouere et
digito inquietare et inpulso subito spiritu excutere et didu-
cere saepius et plana manu resupinare indecorum est, cum 5
emunctio etiam frequentior non sine causa reprendatur.
Labra et porriguntur male et scinduntur et adstringuntur et 81.1
diducuntur et dentes nudant et in latus ac paene ad aurem
trahuntur et uelut quodam fastidio replicantur et pendent
et uocem tantum altera parte dimittunt. Lambere quoque
ea et mordere deforme est, cum etiam in efficiendis uerbis 5
modicus eorum esse debeat motus: ore enim magis quam
labris loquendum est.
  Ceruicem rectam oportet esse, non rigidam aut supinam. 82.1
Collum diuersa quidem sed pari deformitate et contrahitur
et tenditur, sed tenso subest et labor tenuaturque uox ac
fatigatur, adfixum pectori mentum minus claram et quasi
latiorem presso gutture facit. Vmerorum raro decens adle- 83.1
uatio atque contractio est: breuiatur enim ceruix et gestum
quendam humilem atque seruilem et quasi fraudulentum
facit cum se in habitum adulationis admirationis metus fin-
gunt. Bracchii moderata proiectio, remissis umeris atque 84.1
explicantibus se in proferenda manu digitis, continuos et
decurrentis locos maxime decet. At cum speciosius quid
uberiusque dicendum est, ut illud 'saxa atque solitudines
uoci respondent', expatiatur in latus et ipsa quodam modo 5
se cum gestu fundit oratio. Manus uero, sine quibus trunca 85.1
esset actio ac debilis, uix dici potest quot motus habeant,
cum paene ipsam uerborum copiam persequantur. Nam
ceterae partes loquentem adiuuant, hae, prope est ut dicam,
ipsae locuntur. An non his poscimus pollicemur, uocamus 86.1
dimittimus, minamur supplicamus, abominamur timemus,
interrogamus negamus, gaudium tristitiam dubitationem
confessionem paenitentiam modum copiam numerum
tempus ostendimus? non eaedem concitant inhibent 87.1
[supplicant] probant admirantur uerecundantur? non in
demonstrandis locis atque personis aduerbiorum atque
pronominum optinent uicem?—ut in tanta per omnis gentes
nationesque linguae diuersitate hic mihi omnium hominum 5
communis sermo uideatur.
  Et hi quidem de quibus sum locutus cum ipsis uocibus 88.1
naturaliter exeunt gestus: alii sunt qui res imitatione sig-
nificant, ut si aegrum temptantis uenas medici similitudine
aut citharoedum formatis ad modum percutientis neruos
manibus ostendas, quod est genus quam longissime in actione 5
fugiendum. Abesse enim plurimum a saltatore debet orator, 89.1
ut sit gestus ad sensus magis quam ad uerba accommodatus,
quod etiam histrionibus paulo grauioribus facere moris fuit.
Ergo ut ad se manum referre cum de se ipso loquatur et in
eum quem demonstret intendere et aliqua his similia per- 5
miserim, ita non effingere status quosdam et quidquid dicet
ostendere. Neque id in manibus solum sed in omni gestu ac 90.1
uoce seruandum est. Non enim aut in illa perihodo 'stetit
soleatus praetor populi Romani' inclinatio incumbentis in
mulierculam Verris effingenda est, aut in illa 'caedebatur in
medio foro Messanae' motus laterum qualis esse ad uerbera 5
solet torquendus aut uox qualis dolori exprimitur eruenda,
cum mihi comoedi quoque pessime facere uideantur quod, 91.1
etiam si iuuenem agant, cum tamen in expositione aut senis
sermo, ut in Hydriae prologo, aut mulieris, ut in Georgo,
incidit, tremula uel effeminata uoce pronuntiant: adeo in
illis quoque est aliqua uitiosa imitatio quorum ars omnis 5
constat imitatione.
  Est autem gestus ille maxime communis, quo medius digi- 92.1
tus in pollicem contrahitur explicitis tribus, et principiis
utilis cum leni in utramque partem motu modice prolatus,
simul capite atque umeris sensim ad id quo manus feratur
obsecundantibus, et in narrando certus, sed tum paulo pro- 5
ductior, et in exprobrando et coarguendo acer atque instans:
longius enim partibus iis et liberius exeritur. Vitiose uero 93.1
idem sinistrum quasi umerum petens in latus agi solet, quam-
quam adhuc peius aliqui transuersum bracchium proferunt
et cubito pronuntiant. Duo quoque medii sub pollicem
ueniunt, et est hic adhuc priore gestus instantior, principio 5
et narrationi non commodatus. At cum tres contracti pollice 94.1
premuntur, tum digitus ille quo usum optime Crassum Cicero
dicit explicari solet. Is in exprobrando et indicando (unde ei
nomen est) ualet, et adleuata ac spectante umerum manu
paulum inclinatus adfirmat, uersus in terram et quasi pronus 5
urget, et aliquando pro numero est. Idem summo articulo 95.1
utrimque leuiter adprenso, duobus modice curuatis, minus
tamen minimo, aptus ad disputandum est. Acrius tamen
argumentari uidentur qui medium articulum potius tenent,
tanto contractioribus ultimis digitis quanto priores descen- 5
derunt. Est et ille uerecundae orationi aptissimus, quo, 96.1
quattuor primis leuiter in summum coeuntibus digitis, non
procul ab ore aut pectore fertur ad nos manus et deinde
prona ac paulum prolata laxatur. Hoc modo coepisse Demo- 97.1
sthenen credo in illo pro Ctesiphonte timido summissoque
principio, sic formatam Ciceronis manum cum diceret: 'si,
iudices, ingeni mei, quod sentio quam sit exiguum.' Eadem
aliquatenus liberius deorsum spectantibus digitis colligitur 5
in nos et fusius paulo in diuersum resoluitur, ut quodam
modo sermonem ipsum proferre uideatur. Binos interim 98.1
digitos distinguimus, sed non inserto pollice, paulum tamen
inferioribus intra spectantibus, sed ne illis quidem tensis qui
supra sunt. Interim extremi palmam circa ima pollicis pre- 99.1
munt, ipse prioribus ad medios articulos iungitur, interim
quartus oblique reponitur, interim quattuor remissis magis
quam tensis, pollice intus inclinato, habilem demonstrando
in latus aut distinguendis quae dicimus manum facimus, 5
cum supina in sinistrum latus, prona in alterum fertur.
Sunt et illi breues gestus, cum manus leuiter pandata, 100.1
qualis uouentium est, paruis interuallis et subadsentientibus
umeris mouetur, maxime apta parce et quasi timide loquen-
tibus. Est admirationi conueniens ille gestus, quo manus
modice supinata ac per singulos a minimo collecta digitos 5
redeunte flexu simul explicatur atque conuertitur. Nec uno 101.1
modo interrogantes gestum componimus, plerumque tamen
uertentes manum, utcumque composita est. Pollici proximus
digitus medium qua dexter est unguem pollicis summo suo
iungens, remissis ceteris, est et adprobantibus et narrantibus 5
et distinguentibus decorus. Cui non dissimilis, sed complicitis 102.1
tribus digitis, quo nunc Graeci plurimum utuntur, etiam
utraque manu, quotiens enthymemata sua gestu corrutun-
dant uelut caesim. Manus lentior promittit et adsentatur,
citatior hortatur, interim laudat. Est et ille urgentis ora- 5
tionem gestus, uulgaris magis quam ex arte, qui contrahit
alterno celerique motu et explicat manum. Est et illa caua 103.1
et rara et supra umeri altitudinem elata cum quodam motu
uelut hortatrix manus; a peregrinis scholis tamen prope
recepta tremula scaenica est. Digitos cum summi coierunt
ad os referre cur quibusdam displicuerit nescio: nam id et 5
leniter admirantes et interim subita indignatione uelut paues-
centes et deprecantes facimus. Quin compressam etiam 104.1
manum in paenitentia uel ira pectori admouemus, ubi uox
uel inter dentes expressa non dedecet: 'Quid nunc agam?
Quid facias?' Auerso pollice demonstrare aliquid receptum
magis puto quam oratori decorum. Sed cum omnis motus 105.1
sex partes habeat, septimus sit ille qui in se redit orbis, uitiosa
est una circumuersio: reliqui ante nos et dextra laeuaque et
sursum et deorsum aliquid ostendunt. In posteriora gestus
non derigitur: interim tamen uelut reici solet. Optime autem 106.1
manus a sinistra parte incipit, in dextra deponitur, sed ut
ponere, non ut ferire uideatur: quamquam et [in fine] interim
cadit, ut cito tamen redeat, et nonnumquam resilit uel
negantibus nobis uel admirantibus. 5
  Hic ueteres artifices illud recte adiecerunt, ut manus cum
sensu et inciperet et deponeretur: alioqui enim aut ante
uocem erit gestus aut post uocem, quod est utrumque de-
forme. In illo lapsi nimia subtilitate sunt, quod interuallum 107.1
motus tria uerba esse uoluerunt, quod neque obseruatur nec
fieri potest; sed illi quasi mensuram tarditatis celeritatisque
aliquam esse uoluerunt—neque inmerito—ne aut diu otiosa
esset manus aut, quod multi faciunt, actionem continuo 5
motu concideret. Aliud est quod et fit frequentius et magis 108.1
fallit. Sunt quaedam latentes sermonis percussiones et quasi
aliqui pedes ad quos plurimorum gestus cadit, ut sit unus
motus 'nouum crimen', alter 'C. Caesar', tertius 'et ante hanc
diem', quartus 'non auditum', deinde 'propinquus meus' et 5
'ad te' et 'Q. Tubero' et 'detulit'. Vnde id quoque fluit 109.1
uitium, ut iuuenes cum scribunt, gestu praemodulati cogi-
tationem, sic componant quo modo casura manus est. Inde
et illud uitium, ut gestus, qui in fine dexter esse debet, in
sinistrum frequenter desinat. Melius illud, cum sint in ser- 110.1
mone omni breuia quaedam membra ad quae, si necesse sit,
recipere spiritum liceat, ad haec gestum disponere. Vt puta:
'nouum crimen C. Caesar' habet per se finem quendam
suum, quia sequitur coniunctio: deinde 'et ante hanc diem 5
non auditum' satis circumscriptum est: ad haec commo-
danda manus est. Idque dum erit prima et composita actio:
at ubi eam calor concitauerit, etiam gestus cum ipsa ora- 111.1
tionis celeritate crebrescet. Aliis locis citata, aliis pressa
conueniet pronuntiatio: illa transcurrimus congerimus
[abundamus] festinamus, hac instamus inculcamus infigi-
mus. Plus autem adfectus habent lentiora, ideoque Roscius 5
citatior, Aesopus grauior fuit quod ille comoedias, hic tra-
goedias egit. Eadem motus quoque obseruatio est. Itaque in 112.1
fabulis iuuenum senum militum matronarum grauior ingres-
sus est, serui ancillulae parasiti piscatores citatius mouentur.
Tolli autem manum artifices supra oculos, demitti infra
pectus uetant: adeo a capite eam petere aut ad imum uen- 5
trem deducere uitiosum habetur. In sinistrum intra umerum 113.1
promouetur, ultra non decet. Sed cum auersantes in laeuam
partem uelut propellemus manum, sinister umerus proferen-
dus, ut cum capite ad dextram ferente consentiat. Manus 114.1
sinistra numquam sola gestum recte facit: dextrae se fre-
quenter accommodat, siue in digitos argumenta digerimus
siue auersis in sinistrum palmis abominamur siue obicimus
aduersas siue in latus utramque distendimus siue satis- 115.1
facientes aut supplicantes (diuersi autem sunt hi gestus)
summittimus siue adorantes attollimus siue aliqua demon-
stratione aut inuocatione protendimus: 'uos Albani tumuli
atque luci', aut Gracchanum illud: 'Quo me miser conferam? 5
In Capitolium? Ad fratris sanguinem? An domum?' Plus 116.1
enim adfectus in his iunctae exhibent manus, in rebus paruis
mitibus tristibus breues, magnis laetis atrocibus exertiores.
  Vitia quoque earum subicienda sunt, quae quidem acci- 117.1
dere etiam exercitatis actoribus solent. Nam gestum poculum
poscentis aut uerbera minantis aut numerum quingentorum
flexo pollice efficientis, quae sunt a quibusdam scriptoribus
notata, ne in rusticis quidem uidi. At ut bracchio exerto in- 118.1
trospiciatur latus, ut manum alius ultra sinum proferre non
audeat, alius in quantum patet longitudo protendat, aut ad
tectum erigat, aut repetito ultra laeuum umerum gestu ita
in tergum flagellet ut consistere post eum parum tutum sit, 5
aut sinistrum ducat orbem, aut temere sparsa manu in
proximos offendat, aut cubitum utrumque in diuersum latus
uentilet, saepe scio euenire. Solet esse et pigra et trepida et 119.1
secanti similis †interim etiam uncis digitis aut a capite
deiciatur aut eadem manu supinata in superiora iactetur†.
Fit et ille <gestus>, qui, inclinato in umerum dextrum capite,
bracchio ab aure protenso, manum infesto pollice extendit: 5
qui quidem maxime placet iis qui se dicere sublata manu
iactant. Adicias licet eos qui sententias uibrantis digitis 120.1
iaculantur aut manu sublata denuntiant aut, quod per se
interim recipiendum est, quotiens aliquid ipsis placuit in
unguis eriguntur, sed uitiosum id faciunt aut digito quan-
tum plurimum possunt erecto aut etiam duobus, aut utraque 5
manu ad modum aliquid portantium composita. His 121.1
accedunt uitia non naturae sed trepidationis: cum ore con-
currente rixari; si memoria fefellerit aut cogitatio non suffra-
getur, quasi faucibus aliquid obstiterit insonare; in aduersum
tergere nares, obambulare sermone inperfecto, resistere 5
subito et laudem silentio poscere. Quae omnia persequi prope
infinitum est: sua enim cuique sunt uitia. Pectus ac uenter 122.1
ne proiciantur obseruandum: pandant enim posteriora et
est odiosa omnis supinitas. Latera cum gestu consentiant:
facit enim aliquid et totius corporis motus, adeo ut Cicero
plus illo agi quam manibus ipsis putet. Ita enim dicit in 5
Oratore: 'nullae argutiae digitorum, non ad numerum arti-
culus cadens, trunco magis toto se ipse moderans et uirili
laterum flexione.' Femur ferire, quod Athenis primus fecisse 123.1
creditur Cleon, et usitatum est et indignantes decet et excitat
auditorem. Idque in Calidio Cicero desiderat: 'non frons'
inquit 'percussa, non femur.' Quamquam, si licet, de fronte
dissentio: nam etiam complodere manus scaenicum est <et> 5
pectus caedere. Illud quoque raro decebit, caua manu sum- 124.1
mis digitis pectus adpetere si quando nosmet ipsos adloque-
mur cohortantes obiurgantes miserantes: quod si quando
fiet, togam quoque inde remoueri non dedecebit.
  In pedibus obseruantur status et incessus. Prolato dextro 5
stare et eandem manum ac pedem proferre deforme est. In 125.1
dextrum incumbere interim datur, sed aequo pectore, qui
tamen comicus magis quam oratorius gestus est. Male etiam
in sinistrum pedem insistentium dexter aut tollitur aut sum-
mis digitis suspenditur. Varicare supra modum et in stando 5
deforme est et accedente motu prope obscenum. Procursio
oportuna breuis moderata rara conueniet: iam et ambulatio 126.1
quaedam propter inmodicas laudationum moras, quamquam
Cicero rarum incessum neque ita longum probat. Discursare
uero et, quod Domitius Afer de Sura Manlio dixit, 'satagere'
ineptissimum: urbaneque Flauus Verginius interrogauit de 5
quodam suo antisophiste quot milia passum declamasset.
Praecipi et illud scio, ne ambulantes auertamur a iudicibus, 127.1
sed sint obliqui pedes ad consilium nobis respicientibus. Id
fieri iudiciis priuatis non potest, uerum et breuiora sunt
spatia nec auersi diu sumus. Interim tamen recedere sensim
datur. Quidam et resiliunt, quod est plane ridiculum. Pedis 128.1
supplosio ut loco est oportuna, ut ait Cicero, in contentioni-
bus aut incipiendis aut finiendis, ita crebra et inepti est
hominis et desinit iudicem in se conuertere. Est et illa in-
decora in dextrum ac laeuum latus uacillatio alternis pedibus 5
insistentium. Longissime fugienda mollis actio, qualem in
Titio Cicero dicit fuisse, unde etiam saltationis quoddam
genus Titius sit appellatum. Reprehendenda et illa frequens 129.1
et concitata in utramque partem nutatio, quam in Curione
patre inrisit et Iulius, quaerens quis in luntre loqueretur, et
Sicinius: nam cum adsidente collega, qui erat propter uale-
tudinem et deligatus et plurimis medicamentis delibutus, 5
multum se Curio ex more iactasset, 'numquam', inquit,
'Octaui, collegae tuo gratiam referes, qui nisi fuisset, hodie
te istic muscae comedissent'. Iactantur et umeri, quod 130.1
uitium Demosthenes ita dicitur emendasse ut, cum in an-
gusto quodam pulpito stans diceret, hasta umero dependens
immineret, ut, si calore dicendi uitare id excidisset, offensa-
tione illa commoneretur. Ambulantem loqui ita demum 5
oportet si in causis publicis, in quibus multi sunt iudices,
quod dicimus quasi singulis inculcare peculiariter uelimus.
Illud non ferendum, quod quidam reiecta in umerum toga, 131.1
cum dextra sinum usque lumbos reduxerunt, sinistra gestum
facientes spatiantur et fabulantur, cum etiam laeuam restrin-
gere prolata longius dextra sit odiosum. Vnde moneor ut ne
id quidem transeam, ineptissime fieri cum inter moras lauda- 5
tionum aut in aurem alicuius locuntur aut cum sodalibus
iocantur aut nonnumquam ad librarios suos ita respiciunt
ut sportulam dictare uideantur. Inclinari ad iudicem cum 132.1
doceas, utique si id de quo loquaris sit obscurius, decet. In-
cumbere aduocato aduersis subselliis sedenti iam contumelio-
sum. Reclinari etiam ad suos et manibus sustineri, nisi plane
iusta fatigatio est, delicatum: sicut palam moneri excidentis 5
aut legere: namque in his omnibus et uis illa dicendi soluitur 133.1
et frigescit adfectus et iudex parum sibi praestari reueren-
tiae credit. Transire in diuersa subsellia parum uerecundum
est: nam et Cassius Seuerus urbane aduersus hoc facientem
lineas poposcit, et si aliquando concitate itur, numquam non 5
frigide reditur. Multum ex iis quae praecepimus mutari 134.1
necesse est ab iis qui dicunt apud tribunalia: nam et uultus
erectior, ut eum apud quem dicitur spectet, et gestus ut ad
eundem tendens elatior sit necesse est, et alia quae occurrere
etiam me tacente omnibus possunt. Itemque ab iis qui 5
sedentes agent: nam et fere fit hoc in rebus minoribus, et
idem impetus actionis esse non possunt, et quaedam uitia
fiunt necessaria. Nam et dexter pes a laeua iudicis sedenti 135.1
proferendus est, et ex altera parte multi gestus necesse
est in sinistrum eant, ut ad iudicem spectent. Equidem
plerosque et ad singulas clausulas sententiarum uideo ad-
surgentis et nonnullos subinde aliquid etiam spatiantis, 5
quod an deceat ipsi uiderint: cum id faciunt, non sedentes
agunt. Bibere aut etiam esse inter agendum, quod multis 136.1
moris fuit et est quibusdam, ab oratore meo procul absit.
Nam si quis aliter dicendi onera perferre non possit, non ita
miserum est non agere potiusque multo quam et operis et
hominum contemptum fateri. 5
  Cultus non est proprius oratoris aliquis, sed magis in 137.1
oratore conspicitur. Quare sit, ut in omnibus honestis debet
esse, splendidus et uirilis: nam et toga et calceus et capillus
tam nimia cura quam neglegentia sunt reprendenda. Est
aliquid in amictu quod ipsum aliquatenus temporum condi- 5
cione mutatum est: nam ueteribus nulli sinus, perquam
breues post illos fuerunt. Itaque etiam gestu necesse est usos 138.1
esse in principiis eos alio quorum bracchium, sicut Graeco-
rum, ueste continebatur: sed nos de praesentibus loquimur.
Cui lati claui ius non erit, ita cingatur ut tunicae priori-
bus oris infra genua paulum, posterioribus ad medios poplites 5
usque perueniant: nam infra mulierum est, supra centurio-
num. Vt purpurae recte descendant leuis cura est, notatur 139.1
interim neglegentia. Latum habentium clauum modus est
ut sit paulum cinctis summissior. Ipsam togam rutundam
esse et apte caesam uelim, aliter enim multis modis fiet enor-
mis. Pars eius prior mediis cruribus optime terminatur, 5
posterior eadem portione altius qua cinctura. Sinus decentis- 140.1
simus si aliquo supra imam tunicam fuerit, numquam certe
sit inferior. Ille qui sub umero dextro ad sinistrum oblique
ducitur uelut balteus nec strangulet nec fluat. Pars togae
quae postea imponitur sit inferior: nam ita et sedet melius 5
et continetur. Subducenda etiam pars aliqua tunicae, ne ad
lacertum in actu redeat: tum sinus iniciendus umero, cuius
extremam oram reiecisse non dedecet. Operiri autem ume- 141.1
rum cum toto iugulo non oportet, alioqui amictus fiet angus-
tus et dignitatem quae est in latitudine pectoris perdet.
Sinistrum bracchium eo usque adleuandum est ut quasi nor-
malem illum angulum faciat, super quod ora ex toga duplex 5
aequaliter sedeat. Manus non impleatur anulis, praecipue 142.1
medios articulos non transeuntibus: cuius erit habitus opti-
mus adleuato pollice et digitis leuiter inflexis, nisi si libel-
lum tenebit—quod non utique captandum est: uidetur enim
fateri memoriae diffidentiam et ad multos gestus est impedi- 5
mento. Togam ueteres ad calceos usque demittebant, ut 143.1
Graeci pallium: idque ut fiat, qui de gestu scripserunt circa
tempora illa, Plotius Nigidiusque, praecipiunt. Quo magis
miror Plini Secundi docti hominis et in hoc utique libro
paene etiam nimium curiosi persuasionem, qui solitum id 5
facere Ciceronem uelandorum uaricum gratia tradit, cum
hoc amictus genus in statuis eorum quoque qui post Cicero-
nem fuerunt appareat. Palliolum, sicut fascias quibus crura 144.1
uestiuntur et focalia et aurium ligamenta, sola excusare
potest ualetudo.
  Sed haec amictus obseruatio dum incipimus: procedente
uero actu, iam paene ab initio narrationis, sinus ab umero 5
recte uelut sponte delabitur, et cum ad argumenta ac locos
uentum est reicere a sinistro togam, deicere etiam, si haereat,
sinum conueniet. Laeua a faucibus ac summo pectore ab- 145.1
ducere licet: ardent enim iam omnia. Et ut uox uehementior
ac magis uaria est, sic amictus quoque habet actum quen-
dam uelut proeliantem. Itaque ut laeuam inuoluere toga et 146.1
incingi paene furiosum est, sinum uero in dextrum umerum
ab imo reicere solutum ac delicatum (fiuntque adhuc
peius aliqua), ita cur laxiorem sinum sinistro bracchio non
subiciamus? Habet enim acre quiddam atque expeditum et 5
calori concitationique non inhabile. Cum uero magna pars 147.1
est exhausta orationis, utique adflante fortuna, paene omnia
decent, sudor ipse et fatigatio et neglegentior amictus et
soluta ac uelut labens undique toga. Quo magis miror hanc 148.1
quoque succurrisse Plinio curam, ut ita sudario frontem
siccari iuberet ne comae turbarentur, quas componi post
paulum, sicuti dignum erat, grauiter et seuere uetuit. Mihi
uero illae quoque turbatae prae se ferre aliquid adfectus et 5
ipsa obliuione curae huius commendari uidentur. At si 149.1
incipientibus aut paulum progressis decidat toga, non re-
ponere eam prorsus neglegentis aut pigri aut quo modo
debeat amiciri nescientis est.
  Haec sunt uel inlustramenta pronuntiationis uel uitia, 5
quibus propositis multa cogitare debet orator. Primum quis, 150.1
apud quos, quibus praesentibus sit acturus (nam ut dicere
alia aliis et apud alios magis concessum est, sic [et] etiam
facere; neque eadem in uoce gestu incessu apud principem
senatum populum magistratus, priuato publico iudicio, 5
postulatione actione similiter decent: quam differentiam
subicere sibi quisque qui animum intenderit potest): tunc
qua de re dicat et efficere quid uelit. Rei quadruplex obser- 151.1
uatio est: una in tota causa (sunt enim tristes hilares, solli-
citae securae, grandes pusillae, ut uix umquam ita sollicitari
partibus earum debeamus ut non et summae meminerimus):
altera quae est in differentia partium, ut in prohoemio narra- 152.1
tione argumentatione epilogo: tertia in sententiis ipsis, in
quibus secundum res et adfectus uariantur omnia: quarta
in uerbis, quorum ut est uitiosa si effingere omnia uelimus
imitatio, ita quibusdam nisi sua natura redditur uis omnis 5
aufertur. Igitur in laudationibus, nisi si funebres erunt, gra- 153.1
tiarum actione, exhortatione, similibus laeta et magnifica et
sublimis est actio. Funebres contiones, consolationes, plerum-
que causae reorum tristes atque summissae. In senatu con-
seruanda auctoritas, apud populum dignitas, in priuatis 5
modus. De partibus causae et sententiis uerbisque, quae sunt
multiplicia, pluribus dicendum.
  Tria autem praestare debet pronuntiatio, <ut> conciliet 154.1
persuadeat moueat, quibus natura cohaeret ut etiam delec-
tet. Conciliatio fere aut commendatione morum, qui nescio
quo modo ex uoce etiam atque actione perlucent, aut ora-
tionis suauitate constat, persuadendi uis adfirmatione, quae 5
interim plus ipsis probationibus ualet. 'An ista', inquit 155.1
Calidio Cicero, 'si uera essent, sic a te dicerentur?' et: 'tan-
tum abest ut inflammares nostros animos: somnum isto loco
uix tenebamus.' Fiducia igitur appareat et constantia, utique
si auctoritas subest. Mouendi autem ratio aut in repraesen- 156.1
tandis est aut imitandis adfectibus. Ergo cum iudex in pri-
uatis aut praeco in publicis dicere de causa iusserit, leniter
est consurgendum: tum in componenda toga uel, si necesse
erit, etiam ex integro inicienda dumtaxat in iudiciis (apud 5
principem enim et magistratus et tribunalia non licebit)
paulum est commorandum, ut et amictus sit decentior et
protinus aliquid spatii ad cogitandum. Etiam cum ad 157.1
iudicem nos conuerterimus et consultus praetor permiserit
dicere, non protinus est erumpendum, sed danda breuis
cogitationi mora: mire enim auditurum dicturi cura delectat
et iudex se ipse componit. Hoc praecipit Homerus Vlixis 158.1
exemplo, quem stetisse oculis in terram defixis inmotoque
sceptro priusquam illam eloquentiae procellam effunderet
dicit. In hac cunctatione sunt quaedam non indecentes, ut
appellant scaenici, morae: caput mulcere, manum intueri, 5
infringere articulos, simulare conatum, suspiratione sollici-
tudinem fateri, aut quod quemque magis decet, <et> ea
diutius si iudex nondum intendet animum. Status sit rectus, 159.1
aequi et diducti paulum pedes, uel procedens minimo mo-
mento sinister: genua recta, sic tamen ut non extendantur:
umeri remissi, uultus seuerus, non maestus nec stupens nec
languidus: bracchia a latere modice remota, manus sinistra 5
qualem supra demonstraui, dextra, cum iam incipiendum
erit, paulum prolata ultra sinum gestu quam modestissimo,
uelut spectans quando incipiendum sit. Vitiosa enim sunt 160.1
illa, intueri lacunaria, perfricare faciem et quasi improbam
facere, tendere confidentia uultum aut quo sit magis toruus
superciliis adstringere, capillos a fronte contra naturam retro
agere, ut sit horror ille terribilis: tum, id quod Graeci fre- 5
quentissime faciunt, crebro digitorum labrorumque motu
commentari, clare excreare, pedem alterum longe proferre,
partem togae sinistra tenere, stare diductum uel rigidum uel
supinum uel incuruum uel umeris, ut luctaturi solent, ad
occipitium ductis. 10
  Prohoemio frequentissime lenis conuenit pronuntiatio: 161.1
nihil enim est ad conciliandum gratius uerecundia, non
tamen semper: neque enim uno modo dicuntur exordia, ut
docui. Plerumque tamen et uox temperata et gestus modes-
tus et sedens umero toga et laterum lenis in utramque 5
partem motus, eodem spectantibus oculis, decebit. Narratio 162.1
magis prolatam manum, amictum recidentem, gestum
distinctum, uocem sermoni proximam et tantum acriorem,
sonum simplicem frequentissime postulabit—in his dum-
taxat: 'Q. enim Ligarius, cum esset in Africa nulla belli 5
suspicio', et 'A. Cluentius Habitus pater huiusce.' Aliud in
eadem poscent adfectus, uel concitati: 'nubit genero socrus',
uel flebiles: 'constituitur in foro Laodiceae spectaculum
acerbum et miserum toti Asiae prouinciae'. Maxime uaria 163.1
et multiplex actio est probationum: nam et proponere par-
tiri interrogare sermoni sunt proxima, et contradictionem
sumere: nam ea quoque diuersa propositio est. Sed haec
tamen aliquando inridentes, aliquando imitantes pronun- 5
tiamus. Argumentatio plerumque agilior et acrior et instan- 164.1
tior consentientem orationi postulat etiam gestum, id est
fortem celeritatem. Instandum quibusdam in partibus et
densanda oratio. Egressiones fere lenes et dulces et remissae,
raptus Proserpinae, Siciliae descriptio, Cn. Pompei laus: 5
neque est mirum minus habere contentionis ea quae sunt
extra quaestionem. Mollior nonnumquam cum reprensione 165.1
diuersae partis imitatio: 'uidebar uidere alios intrantis, alios
autem exeuntis, quosdam ex uino uacillantis', ubi non dissi-
dens a uoce permittitur gestus quoque, in utramque partem
tenera quaedam, sed intra manus tamen et sine motu laterum 5
tralatio. Accendendi iudicis plures sunt gradus. Summus ille 166.1
et quo nullus est in oratore acutior: 'suscepto bello, Caesar,
gesto iam etiam ex parte magna' (praedixit enim: 'quantum
potero uoce contendam ut populus hoc Romanus exaudiat').
Paulum inferior et habens aliquid iam iucunditatis: 'quid 5
enim tuus ille, Tubero, in acie Pharsalica gladius agebat?'
Plenius adhuc et lentius ideoque dulcius: 'in coetu uero 167.1
populi Romani, negotium publicum gerens': producenda
omnia trahendaeque tum uocales aperiendaeque sunt fauces.
Pleniore tamen haec canali fluunt: 'uos, Albani tumuli atque
luci'. Iam cantici quiddam habent sensimque resupina sunt: 5
'saxa atque solitudines uoci respondent'. Tales sunt illae in- 168.1
clinationes uocis quas inuicem Demosthenes atque Aeschines
exprobrant, non ideo improbandae: cum enim uterque
alteri obiciat, palam est utrumque fecisse. Nam neque ille
per Marathonis et Plataearum et Salaminis propugnatores 5
recto sono iurauit, nec ille Thebas sermone defleuit. Est his 169.1
diuersa uox et paene extra organum, cui Graeci nomen
amaritudinis dederunt, super modum ac paene naturam
uocis humanae acerba: 'quin compescitis uocem istam,
indicem stultitiae, testem paucitatis?' Sed id quod excedere 5
modum dixi in illa parte prima est: 'quin compescitis.'
Epilogus, si enumerationem rerum habet, desiderat quandam 170.1
concisorum continuationem: si ad concitandos iudices est
accommodatus, aliquid ex iis quae supra dixi: si placandos,
inclinatam quandam lenitatem: si misericordia commo-
uendos, flexum uocis et flebilem suauitatem, qua praecipue 5
franguntur animi quaeque est maxime naturalis: nam etiam
orbos uiduasque uideas in ipsis funeribus canoro quodam
modo proclamantis. Hic etiam fusca illa uox, qualem Cicero 171.1
fuisse in Antonio dicit, mire faciet: habet enim in se quod
imitamur. Duplex est tamen miseratio, altera cum inuidia,
qualis modo dicta de damnatione Philodami, altera cum
deprecatione demissior. Quare, etiam si est in illis quoque 172.1
cantus obscurior: 'in coetu uero populi Romani' (non enim
haec rixantis modo dixit) et 'uos Albani tumuli' (neque enim
quasi inclamaret aut testaretur locutus est), tamen infinito
magis illa flexa et circumducta sunt: 'me miserum, me infeli- 5
cem', et 'quid respondebo liberis meis?' et 'reuocare tu me
in patriam potuisti, Milo, per hos: ego te in eadem patria per
eosdem retinere non potero?' et cum bona C. Rabiri nummo
sestertio addicit: 'o meum miserum acerbumque praeco-
nium.' Illa quoque mire facit in peroratione uelut deficientis 173.1
dolore et fatigatione confessio, ut pro eodem Milone: 'sed
finis sit, neque enim prae lacrimis iam loqui possum': quae
similem uerbis habere debent etiam pronuntiationem. Pos- 174.1
sunt uideri alia quoque huius partis atque officii, reos exci-
tare, pueros attollere, propinquos producere, uestes laniare:
sed suo loco dicta sunt.
  Et quia in partibus causae talis est uarietas, satis apparet 5
accommodandam sententiis ipsis pronuntiationem, sicut
ostendimus, sed uerbis quoque, quod nouissime dixeram,
non semper, sed aliquando. An non †haec† 'misellus' et 175.1
'pauperculus' summissa atque contracta, 'fortis' et 'uehe-
mens' et 'latro' erecta et concitata uoce dicendum est?
Accedit enim uis et proprietas rebus tali adstipulatione, quae
nisi adsit aliud uox, aliud animus ostendat. Quid quod eadem 176.1
uerba mutata pronuntiatione indicant adfirmant exprobrant
negant mirantur indignantur interrogant inrident eleuant?
Aliter enim dicitur:
    'tu mihi quodcumque hoc regni' 5
et 'cantando tu illum?'
et 'tune ille Aeneas?'
et 'meque timoris
    argue tu, Drance,'
et ne morer, intra se quisque uel hoc uel aliud quod uolet per 10
omnis adfectus uerset: uerum esse quod dicimus sciet.
  Vnum iam his adiciendum est: cum praecipue in actione 177.1
spectetur decorum, saepe aliud alios decere. Est enim latens
quaedam in hoc ratio et inenarrabilis, et ut uere hoc dictum
est, caput esse artis decere quod facias, ita id neque sine arte
esse neque totum arte tradi potest. In quibusdam uirtutes 178.1
non habent gratiam, in quibusdam uitia ipsa delectant.
Maximos actores comoediarum, Demetrium et Stratoclea,
placere diuersis uirtutibus uidimus. Sed illud minus mirum,
quod alter deos et iuuenes et bonos patres seruosque et 5
matronas et graues anus optime, alter acres senes, callidos
seruos, parasitos, lenones et omnia agitatiora melius—fuit
enim natura diuersa: nam uox quoque Demetri iucundior,
illius acrior erat; adnotandae magis proprietates, quae trans- 179.1
ferri non poterant. Manus iactare et dulces exclamationes
theatri causa producere et ingrediendo uentum concipere
ueste et nonnumquam dextro latere facere gestus, quod ne-
minem alium Demetrium decuit (namque in haec omnia 5
statura et mira specie adiuuabatur): illum cursus et agilitas 180.1
et uel parum conueniens personae risus, quem non ignarus
rationis populo dabat, et contracta etiam ceruicula. Quid-
quid horum alter fecisset, foedissimum uideretur. Quare
norit se quisque, nec tantum ex communibus praeceptis sed 5
etiam ex natura sua capiat consilium formandae actionis.
Neque illud tamen est nefas, ut aliquem uel omnia uel plura 181.1
deceant. Huius quoque loci clausula sit eadem necesse est
quae ceterorum est, regnare maxime modum: non enim
comoedum esse, sed oratorem uolo. Quare neque in gestu
persequemur omnis argutias nec in loquendo distinctionibus 5
temporibus adfectionibus moleste utemur. Vt si sit in scaena 182.1
dicendum:
    'quid igitur faciam? non eam ne nunc quidem,
    cum arcessor ultro? an potius ita me comparem,
    non perpeti meretricum contumelias?' 5
Hic enim dubitationis moras, uocis flexus, uarias manus,
diuersos nutus actor adhibebit. Aliud oratio sapit nec uult
nimium esse condita: actione enim constat, non imitatione.
Quare non inmerito reprenditur pronuntiatio uultuosa et 183.1
gesticulationibus molesta et uocis mutationibus resultans.
Nec inutiliter ex Graecis ueteres transtulerunt, quod ab iis
sumptum Laenas Popilius posuit, esse hanc †mocosam†
actionem. Optime igitur idem qui omnia Cicero praeceperat 184.1
quae supra ex Oratore posui: quibus similia in Bruto de
M. Antonio dicit. Sed iam recepta est actio paulo agitatior et
exigitur et quibusdam partibus conuenit, ita tamen tem-
peranda ne, dum actoris captamus elegantiam, perdamus 5
uiri boni et grauis auctoritatem.