Tertium genus, ex iis quae extrinsecus adducuntur in 5.11.1.1
causam, Graeci uocant παράδειγμα, quo nomine et generaliter
usi sunt in omni similium adpositione et specialiter in iis
quae rerum gestarum auctoritate nituntur. Nostri fere
similitudinem uocare maluerunt quod ab illis parabole dici- 5
tur, hoc alterum exemplum, quamquam et hoc simile est,
illud exemplum. Nos, quo facilius propositum explicemus, 2.1
utrumque παράδειγμα esse credamus et ipsi appellemus exem-
plum. Nec uereor ne uidear repugnare Ciceroni, quam-
quam conlationem separat ab exemplo. Nam idem omnem
argumentationem diuidit in duas partes, inductionem et 5
ratiocinationem, ut plerique Graecorum in παραδείγματα et
ἐπιχειρήματα, dixeruntque παράδειγμα ῥητορικὴν ἐπαγωγήν.
Nam illa, qua plurimum est Socrates usus, hanc habuit uiam, 3.1
<ut>, cum plura interrogasset quae fateri aduersario necesse
esset, nouissime id de quo quaerebatur inferret ut simile
concessis. [Id est inductio.] Hoc in oratione fieri non potest,
sed quod illic interrogatur, hic fere sumitur. Sit igitur illa 4.1
interrogatio talis: 'Quod est pomum generosissimum? Nonne
quod optimum?' Concedetur. 'Quid? equus qui generosissi-
mus? Nonne qui optimus?' Et plura in eundum modum.
Deinde, cuius rei gratia rogatum est: 'quid? homo nonne is 5
generosissimus qui optimus?' Fatendum erit. Hoc in tes- 5.1
tium interrogatione ualet plurimum, in oratione perpetua
dissimile est: aut enim sibi ipse respondet orator: 'Quod
pomum generosissimum? Puto quod optimum. Et equus?
Qui uelocissimus. Ita hominum non qui claritate nascendi, 5
sed qui uirtute maxime excellet' *
  Omnia igitur ex hoc genere sumpta necesse est aut similia
esse aut dissimilia aut contraria. Similitudo adsumitur in-
terim et ad orationis ornatum; sed illa cum res exiget, nunc
ea quae ad probationem pertinent exequar. Potentissimum 6.1
autem est inter ea quae sunt huius generis quod proprie
uocamus exemplum, id est rei gestae aut ut gestae utilis ad
persuadendum id quod intenderis commemoratio. Intuen-
dum igitur est totum simile sit an ex parte, ut aut omnia ex 5
eo sumamus aut quae utilia erunt. Simile est: 'iure occisus
est Saturninus sicut Gracchi'. Dissimile: 'Brutus occidit 7.1
liberos proditionem molientis, Manlius uirtutem filii morte
multauit'. Contrarium: 'Marcellus ornamenta Syracusanis
hostibus restituit, Verres eadem sociis abstulit'. Et proban-
dorum et culpandorum ex his confirmatio eosdem gradus 5
habet. Etiam in iis quae futura dicemus utilis similium 8.1
admonitio est, ut si quis dicens Dionysium idcirco petere
custodes salutis suae ut eorum adiutus armis tyrannidem
occupet, hoc referat exemplum, eadem ratione Pisistratum
ad dominationem peruenisse. 5
  Sed ut sunt exempla interim tota similia, ut hoc proxi- 9.1
mum, sic interim ex maioribus ad minora, ex minoribus ad
maiora ducuntur. 'Si propter matrimonia uiolata urbes euer-
sae sunt, quid fieri adultero par est?' 'Tibicines, cum ab urbe
discessissent, publice reuocati sunt: quanto magis principes 5
ciuitatis uiri et bene de re publica meriti, cum inuidiae ces-
serint, ab exilio reducendi!' Ad exhortationem uero prae- 10.1
cipue ualent inparia. Admirabilior in femina quam in uiro
uirtus. Quare, si ad fortiter faciendum accendatur aliquis,
non tantum adferent momenti Horatius et Torquatus quan-
tum illa mulier cuius manu Pyrrhus est interfectus, et ad 5
moriendum non tam Cato et Scipio quam Lucretia: quod
ipsum est ex maioribus ad minora. Singula igitur horum 11.1
generum ex Cicerone (nam unde potius?) exempla pona-
mus. Simile est hoc pro Murena: 'etenim mihi ipsi accidit ut
cum duobus patriciis, altero improbissimo <atque audacis-
simo>, altero modestissimo atque optimo uiro, peterem: 5
superaui tamen dignitate Catilinam, gratia Galbam'. Maius 12.1
minoris pro Milone: 'Negant intueri lucem esse fas ei qui a
se hominem occisum esse fateatur. In qua tandem urbe hoc
homines stultissimi disputant? Nempe in ea quae primum
iudicium de capite uidit M. Horati, fortissimi uiri, qui non- 5
dum libera ciuitate tamen populi Romani comitiis liberatus
est, cum sua manu sororem esse interfectam fateretur'.
Minus maioris: 'occidi, occidi, non Spurium Maelium, qui
annona leuanda iacturisque rei familiaris, quia nimis
amplecti plebem uidebatur, in suspicionem incidit regni 10
adpetendi' et cetera, deinde: 'sed eum (auderet enim dicere,
cum patriam periculo liberasset) cuius nefandum adulterium
in puluinaribus', et totus in Clodium locus.
  Dissimile pluris casus habet. Fit enim genere modo tempore 13.1
loco ceteris, per quae fere omnia Cicero praeiudicia quae de
Cluentio uidebantur facta subuertit: contrario uero exemplo
censoriam notam, laudando censorem Africanum, qui eum
quem peierasse conceptis uerbis palam dixisset, testimonium 5
etiam pollicitus si quis contra diceret, nullo accusante tradu-
cere equum passus esset: quae quia erant longiora non suis
uerbis exposui. Breue autem apud Vergilium contrarii 14.1
exemplum est:
    'at non ille, satum quo te mentiris, Achilles
    talis in hoste fuit Priamo.'
Quaedam autem ex iis quae gesta sunt tota narrabimus, ut 15.1
Cicero pro Milone: 'pudicitiam cum eriperet militi tribunus
militaris in exercitu C. Mari, propincus eius imperatoris, in-
terfectus ab eo est cui uim adferebat: facere enim probus
adulescens periculose quam perpeti turpiter maluit: atque 5
hunc ille summus uir scelere solutum periculo liberauit';
quaedam significare satis erit, ut idem ac pro eodem: 'neque 16.1
enim posset Ahala ille Seruilius aut P. Nasica aut L. Opimius
aut me consule senatus non nefarius haberi, si sceleratos in-
terfici nefas esset'. Haec ita dicentur prout nota erunt uel
utilitas causae aut decor postulabit. 5
  Eadem ratio est eorum quae ex poeticis fabulis ducuntur, 17.1
nisi quod iis minus adfirmationis adhibetur: cuius usus qualis
esse deberet, idem optimus auctor ac magister eloquentiae
ostendit. Nam huius quoque generis eadem in oratione re- 18.1
perietur exemplum: 'itaque hoc, iudices, non sine causa
etiam fictis fabulis doctissimi homines memoriae prodide-
runt, eum qui patris ulciscendi causa matrem necauisset,
uariatis hominum sententiis, non solum diuina sed sapientis- 5
simae deae sententia liberatum'. Illae quoque fabellae quae, 19.1
etiam si originem non ab Aesopo acceperunt (nam uidetur
earum primus auctor Hesiodus), nomine tamen Aesopi
maxime celebrantur, ducere animos solent praecipue rusti-
corum et imperitorum, qui et simplicius quae ficta sunt 5
audiunt, et capti uoluptate facile iis quibus delectantur con-
sentiunt: si quidem et Menenius Agrippa plebem cum patri-
bus in gratiam traditur reduxisse nota illa de membris
humanis aduersus uentrem discordantibus fabula, et Hora- 20.1
tius ne in poemate quidem humilem generis huius usum
putauit in illis uersibus:
    'quod dixit uulpes aegroto cauta leoni'.
Αἶνον Graeci uocant et αἰσωπείους, ut dixi, λόγους et λιβυ- 5
κούς, nostrorum quidam, non sane recepto in usum nomine,
apologationem. Cui confine est παροιμίας genus illud quod 21.1
est uelut fabella breuior et per allegorian accipitur: 'non
nostrum' inquit 'onus: bos clitellas'.
  Proximas exemplo uires habet similitudo, praecipueque 22.1
illa quae ducitur citra ullam tralationum mixturam ex rebus
paene paribus: 'ut qui accipere in campo consuerunt iis can-
didatis quorum nummos suppressos esse putant inimicissimi
solent esse: sic eius modi iudices infesti tum reo uenerant.' 5
Nam parabole, quam Cicero conlationem uocat, longius res 23.1
quae comparentur repetere solet. Nec hominum modo inter
se opera similia spectantur (ut Cicero pro Murena facit:
'quod si e portu soluentibus qui iam in portum ex alto in-
uehuntur praecipere summo studio solent et tempestatum 5
rationem et praedonum et locorum, quod natura adfert ut iis
faueamus qui eadem pericula quibus nos perfuncti sumus
ingrediantur: quo tandem me animo esse oportet, prope iam
ex magna iactatione terram uidentem, in hunc, cui uideo
maximas tempestates esse subeundas?') sed et a mutis atque 10
etiam inanimis interim * huius modi ducitur. Et quoniam 24.1
similium alia facies in alia ratione, admonendum est rarius
esse in oratione illud genus, quod εἰκόνα Graeci uocant, quo
exprimitur rerum aut personarum imago,—ut Cassius:
    'quis istam faciem planipedis senis torquens?'— 5
quam id quo probabilius fit quod intendimus: ut, si animum
dicas excolendum, similitudine utaris terrae, quae neglecta
sentes ac dumos, culta fructus creat: aut, si ad curam rei
publicae horteris, ostendas apes etiam formicasque, non
modo muta sed etiam parua animalia, in commune tamen 10
laborare. Ex hoc genere dictum illud est Ciceronis: 'ut cor- 25.1
pora nostra sine mente, ita ciuitas sine lege suis partibus, ut
neruis ac sanguine et membris, uti non potest'. Sed ut hac
corporis humani pro Cluentio, ita pro Cornelio equorum, pro
Archia saxorum quoque usus est similitudine. Illa, ut dixi, 26.1
propiora: 'ut remiges sine gubernatore, sic milites sine im-
peratore nihil ualere'. Solent tamen fallere similitudinum
species, ideoque adhibendum est eis iudicium. Neque enim
ut nauis utilior noua quam uetus, sic amicitia, uel ut lau- 5
danda quae pecuniam suam pluribus largitur, ita quae for-
mam. Verba sunt in his similia uetustatis et largitionis, uis
quidem longe diuersa [pecuniae et pudicitiae]. Itaque in hoc 27.1
genere maxime quaeritur an simile sit quod infertur. Etiam
in illis interrogationibus Socraticis, quarum paulo ante feci
mentionem, cauendum ne incaute respondeas, ut apud
Aeschinen Socraticum male respondit Aspasiae Xenophontis 5
uxor, quod Cicero his uerbis transfert: 'Dic mihi, quaeso, 28.1
Xenophontis uxor, si uicina tua melius habeat aurum quam
tu habes, utrumne illud <an tuum malis? Illud,> inquit.
Quid? si uestem et ceterum ornatum muliebrem pretii
maioris habeat quam tu, tuumne an illius <malis? Respon- 5
dit: illius> uero. Age sis, inquit, si uirum illa meliorem habeat
quam tu habes, utrumne tuum uirum malis an illius?' Hic 29.1
mulier erubuit, merito: male enim responderat se malle
alienum aurum quam suum; nam est id improbum. At si
respondisset malle se aurum suum tale esse quale illud esset,
potuisset pudice respondere malle se uirum suum talem esse 5
qualis melior esset.
  Scio quosdam inani diligentia per minutissimas ista partis 30.1
secuisse, et esse aliquid minus simile, ut simia homini et [ut]
marmora deformata prima manu, aliquid plus, ut illud 'non
ouum tam simile ouo', et dissimilibus inesse simile, ut for-
micae et elephanto genus, quia sunt animalia, et similibus 5
dissimile, ut 'canibus catulos et matribus haedos', differunt
enim aetate: contrariorum quoque aliter accipi opposita, ut 31.1
noctem luci, aliter noxia, ut frigidam febri, aliter repugnan-
tia, ut uerum falso, aliter separata, ut dura non duris: sed
quid haec ad praesens propositum magnopere pertineant,
non reperio. 5
  Illud est adnotandum magis, argumenta duci ex iure simili, 32.1
ut Cicero in Topicis: 'eum cui domus usus fructus relictus sit
non restituturum heredi si corruerit, quia non restituat ser-
uum si is decesserit'; ex contrario: 'nihil obstat quo minus
iustum matrimonium sit mente coeuntium, etiam si tabulae 5
signatae non fuerint: nihil enim proderit signasse tabulas si
mentem matrimonii non fuisse constabit'; ex dissimili, quale 33.1
est Ciceronis pro Caecina: 'ut si qui me exire domo coegisset
armis, haberem actionem, si qui introire prohibuisset, non
haberem?' Dissimilia sic deprenduntur: 'non si, qui argen-
tum omne legauit, uideri potest signatam quoque pecuniam 5
reliquisse, ideo etiam quod est in nominibus dari uoluisse
creditur'.
  Ἀναλογίαν quidam a simili separauerunt, nos eam subiec- 34.1
tam huic generi putamus. Nam ut unum ad decem, et decem
ad centum simile certe est, et ut hostis sic malus ciuis. Quam-
quam haec ulterius quoque procedere solent: 'si turpis
dominae consuetudo cum seruo, turpis domino cum ancilla: 5
si mutis animalibus finis uoluptas, idem homini'. Cui rei 35.1
facillime occurrit ex dissimilibus argumentatio: 'non idem
est dominum cum ancilla coisse quod dominam cum seruo,
nec, si mutis finis uoluptas, rationalibus quoque': immo ex
contrario: 'quia mutis, ideo non rationalibus'. 5
  Adhibebitur extrinsecus in causam et auctoritas. Haec 36.1
secuti Graecos, a quibus κρίσεις dicuntur, iudicia aut iudica-
tiones uocant, <non> de quibus ex causa dicta sententia est
(nam ea quidem in exemplorum locum cedunt), sed si quid
ita uisum gentibus, populis, sapientibus uiris, claris ciuibus, 5
inlustribus poetis referri potest. Ne haec quidem uulgo dicta 37.1
et recepta persuasione populari sine usu fuerint. Testimonia
sunt enim quodam modo, uel potentiora etiam quod non
causis accommodata sunt, sed liberis odio et gratia mentibus
ideo tantum dicta factaque quia aut honestissima aut ueris- 5
sima uidebantur. An uero me de incommodis uitae disseren- 38.1
tem non adiuuabit earum persuasio nationum quae fletibus
natos, laetitia defunctos prosecuntur? Aut si misericordiam
commendabo iudici, nihil proderit quod prudentissima
ciuitas Atheniensium non eam pro adfectu sed pro numine 5
accepit? Iam illa septem praecepta sapientium nonne quas- 39.1
dam uitae leges existimamus? Si causam ueneficii dicat
adultera, non M. Catonis iudicio damnanda uideatur, qui
nullam adulteram non eandem esse ueneficam dixit? Nam
sententiis quidem poetarum non orationes modo sunt refer- 5
tae, sed libri etiam philosophorum, qui quamquam inferiora
omnia praeceptis suis ac litteris credunt, repetere tamen
auctoritatem a plurimis uersibus non fastidierunt. Neque est 40.1
ignobile exemplum Megarios ab Atheniensibus, cum de Sala-
mine contenderent, uictos Homeri uersu, qui tamen ipse non
in omni editione reperitur, significans Aiacem naues suas
Atheniensibus iunxisse. Ea quoque quae uulgo recepta sunt 41.1
hoc ipso, quod incertum auctorem habent, uelut omnium
fiunt, quale est: 'ubi amici, ibi opes', et 'conscientia mille
testes', et apud Ciceronem: 'pares autem, ut est in uetere
prouerbio, cum paribus maxime congregantur'; neque enim 5
durassent haec in aeternum nisi uera omnibus uiderentur.
Ponitur a quibusdam, et quidem in parte prima, deorum 42.1
auctoritas, quae est ex responsis, ut 'Socraten esse sapien-
tissimum'. Id rarum est, non sine usu tamen. Vtitur eo Cicero
in libro de haruspicum responsis et in contione contra Catili-
nam, cum signum Iouis columnae inpositum populo osten- 5
dit, et pro Ligario, cum <causam> C. Caesaris meliorem quia
hoc di iudicauerint confitetur. Quae cum propria causae
sunt, diuina testimonia uocantur, cum aliunde arcessuntur,
argumenta. Nonnumquam contingit iudicis quoque aut 43.1
aduersarii aut eius qui ex diuerso agit dictum aliquod aut
factum adsumere ad eorum quae intendimus fidem. Propter
quod fuerunt qui exempla et has auctoritates inartificialium
probationum esse arbitrarentur, quod ea non inueniret 5
orator, sed acciperet. Plurimum autem refert; nam testis 44.1
et quaestio et his similia de ipsa re quae in iudicio est
pronuntiant: extra petita, nisi ad aliquam praesentis discep-
tationis utilitatem ingenio adplicantur, nihil per se ualent.