DE RELIGIONE
  Maiores statas sollemnesque caerimonias pon- 1.1.1.1
tificum scientia, bene gerendarum rerum auctoritates
augurum obseruatione, Apollinis praedictiones uatum
libris, portentorum depulsi<one>s Etrusca disciplina
explicari uoluerunt. prisco etiam instituto rebus di- 5
uinis opera datur, cum aliquid conmendandum est,
precatione, cum exposcendum, uoto, cum soluendum,
gratulatione, cum inquirendum uel extis uel sortibus,
inpetrito, cum sollemni ritu peragendum, sacrificio,
quo etiam ostentorum ac fulgurum denuntiationes 10
procurantur.
  Tantum autem studium antiquis non solum ser-
uandae sed etiam amplificandae religionis fuit, ut
florentissima tum et opulentissima ciuitate decem
principum filii senatus consulto singulis Etruriae 15
populis percipiendae sacrorum disciplinae gratia tra-
derentur, Cererique, quam more Graeco uenerari
instituerant, sacerdotem a Velia, cum id oppidum
nondum ciuitatem accepisset, nomine Calliphanam
peterent [uel, ut alii dicunt, Calliphoenam], ne deae 20
uetustis ritibus perita deesset antistes.
  Cuius cum in urbe pulcherrimum templum habe-
rent, Gracchano tumultu moniti Sibyllinis libris ut
uetustissimam Cererem placarent, Hennam, quoniam
sacra eius inde orta credebant, Xuiros ad eam pro- 25
pitiandam miserunt. item Matri deum saepe numero
imperatores nostri conpotes uictoriarum suscepta
uota Pessinuntem profecti soluerunt.
  Metellus vero pontifex maximus Postumium 2.1
consulem eundemque flaminem Martialem ad bellum
gerendum Africam petentem, ne a sacris discederet,
multa dicta urbem egredi passus non est, religioni-
que summum imperium cessit, quo<d> tuto se Postu- 5
mius Martio certamini conmissurus non uidebatur
caerimoniis Martis desertis.
  Laudabile duodecim fascium religiosum ob- 3.1
sequium, laudabilior quattuor et XX in consimili
re oboedientia: a Tiberio enim Graccho ad colle-
gium augurum litteris ex prouincia missis, quibus
significabat se, cum libros ad sacra populi perti- 5
nentes legeret, animaduertisse uitio tabernaculum
captum comitiis consularibus, quae ipse fecisset,
eaque re ab auguribus ad senatum relata iussu eius
C. Figulus e Gallia, Scipio Nasica e Corsica Romam
redierunt et se consulatu abdicauerunt. 10
  Consimili ratione P. Cloelius <Siculus>, M. Cor- 4.1
nelius Cethegus, C. Claudius propter exta parum
curiose admota [deorum inmortalium <aris> uariis tem-
poribus bellisque diuersis] flaminio abire iussi sunt
coactique etiam. 5
  At <Q.> Sulpicio inter sacrificandum e capite 5.1
apex prolapsus idem sacerdotium abstulit, occen-
tusque soricis auditus Fabio Maximo dictaturam,
C. Flaminio magisterium equitum deponendi causam
praebuit. 5
  Adiciendum his quod P. Licinio pontifici 6.1
maximo uirgo Vestalis, quia quadam nocte parum
diligens ignis aeterni custos fuisset, digna uisa est
quae flagro admoneretur.
  Maximae uero uirginis Aemiliae discipulam 7.1
extincto igne tutam ab omni reprehensione Vestae
numen praestitit. qua adorante, cum carbasum,
quem optimum habebat, foculo inposuisset, subito
ignis emicuit. 5
  Non mirum igitur, si pro eo imperio augendo 8.1
custodiendoque pertinax deorum indulgentia semper
excubuit, quo tam scrupulosa cura paruula quoque
momenta religionis examinari uidentur, quia num-
quam remotos ab exactissimo cultu caerimoniarum 5
oculos habuisse nostra ciuitas existimanda est. in
qua cum <M.> Marcellus quintum consulatum gerens
templum Honori et Virtuti Clastidio prius, deinde
Syracusis potitus nuncupatis debitum uotis conse-
crare uellet, a collegio pontificum inpeditus est, ne- 10
gante unam cellam duobus diis recte dicari: futurum
enim, si quid prodigii in ea accidisset, ne dinoscere-
tur utri rem diuinam fieri oporteret, nec duobus nisi
certis diis una sacrificari solere. ea pontificum ad-
monitione effectum est ut Marcellus separatis aedi- 15
bus Honoris ac Virtutis simulacra statueret, neque
aut collegio pontificum auctoritas amplissimi uiri aut
Marcello adiectio inpensae inpedimento fuit quo mi-
nus religionibus suus tenor suaque obseruatio redde-
retur. 20
  Obruitur tot et tam inlustribus consulatibus 9.1
L. Furius Bibaculus exemplique locum uix post
Marcellum inuenit, sed pii simul ac religiosi animi
laude fraudandus non est. qui praetor a patre suo
collegii Saliorum magistro iussus sex lictoribus 5
praecedentibus arma ancilia tulit, quamuis uacatio-
nem huius officii honoris beneficio haberet: omnia
namque post religionem ponenda semper nostra ciui-
tas duxit, etiam in quibus summae maiestatis con-
spici decus uoluit. quapropter non dubitauerunt sa- 10
cris imperia seruire, ita se humanarum rerum futura
regimen existimantia, si diuinae potentiae bene at-
que constanter fuissent famulata.
  Quod animi iudicium in priuatorum quoque 10.1
pectoribus uersatum est: urbe enim a Gallis capta,
cum flamen Quirinalis uirginesque Vestales sacra
onere partito ferrent, easque pontem sublicium trans-
gressas et cliuum, qui ducit ad Ianiculum, ascendere 5
incipientes L. Albanius plaustro coniugem et libe-
ros uehens aspexisset, propior publicae religioni
quam priuatae caritati suis ut plaustro descende-
rent inperauit atque in id uirgines et sacra inposita
omisso coepto itinere Caere oppidum peruexit, ubi 10
cum summa ueneratione recepta. grata memoria ad
hoc usque tempus hospitalem humanitatem testatur:
inde enim institutum est sacra caerimonias uocari,
quia Caeretani ea infracto rei publicae statu perinde
ac florente sancte coluerunt. quorum agreste illud et 15
sordidius plaustrum tempestiue capax cuiuslibet ful-
gentissimi triumphalis currus uel aequauerit gloriam
uel antecesserit.
  Eadem rei publicae tempestate C. Fabius 11.1
Dorsuo memorabile exemplum seruatae religionis
dedit: namque Gallis Capitolium obsidentibus, ne
statum Fabiae gentis sacrificium interrumperetur,
gabino ritu cinctus, manibus umerisque sacra ge- 5
rens per medias hostium stationes in Quirinalem
collem peruenit. ubi omnibus sollemni more peractis
in Capitolium prope diuina ueneratione uictricium
armorum perinde uictor rediit.
  Magna conseruandae religionis etiam P. Cor- 12.1
nelio Baebio Tamphilo consulibus apud maiores
nostros acta cura est. si quidem in agro L. Petili
scribae sub Ianiculo cultoribus terram altius uersan-
tibus, duabus arcis lapideis repertis, quarum in altera 5
scriptura indicabat corpus Numae Pompili fuisse, in
altera libri reconditi erant Latini septem de iure
pontificum totidemque Graeci de disciplina sapien-
tiae, Latinos magna diligentia adseruandos curaue-
runt, Graecos, quia aliqua ex parte ad soluendam 10
religionem pertinere existimabantur, Q. Petilius
praetor urbanus ex auctoritate senatus per uictima-
rios facto igni in conspectu populi cremauit: nolue-
runt enim prisci uiri quidquam in hac adseruari
ciuitate, quo animi hominum a deorum cultu auoca- 15
rentur.
  Tarquinius autem rex M. Atilium duumui- 13.1
rum, quod librum secreta ri<tu>um ciuilium sacrorum
continentem, custodiae suae conmissum corruptus
Petronio Sabino describendum dedisset, culleo in-
sutum in mare abici iussit, idque supplicii genus 5
multo post parricidis lege inrogatum est, iustissime
quidem, quia pari uindicta parentum ac deorum uio-
latio expianda est.
  Sed quae ad custodiam religionis adtinent, 14.1
nescio an omnes M. Atilius Regulus praecesserit, qui
ex uictore speciosissimo insidiis Hasdrubalis et Xan-
tippi Lacedaemonii ducis ad miserabilem captiui for-
tunam deductus ac missus ad senatum populumque 5
Romanum legatus, ut [ex] se et uno et sene conplures
Poenorum iuuenes pensarentur, in contrarium dato
consilio Karthaginem petiit, non quidem ignarus ad
quam crudeles quamque merito sibi infestos [deos]
reuerteretur, uerum quia his iurauerat, si captiui 10
eorum redditi non forent, ad eos sese rediturum.
potuerunt profecto dii inmortales efferatam mitigare
saeuitiam. ceterum, quo clarior esset Atilii gloria,
Karthaginienses moribus suis uti passi sunt, tertio
Punico bello religiosissimi spiritus tam crudeliter 15
uexati urbis eorum interitu iusta exacturi piacula.
  Quanto nostrae ciuitatis senatus uenerabilior 15.1
in deos! qui post Cannensem cladem decreuit ne
matronae ultra tricesimum diem luctus suos exten-
derent, uti ab his sacra Cereris peragi possent, quia
maiore paene Romanarum uirium parte in execra- 5
bili ac diro solo iacente nullius penates maeroris ex-
pertes erant. itaque matres ac filiae coniugesque et
sorores nuper interfectorum abstersis lacrimis depo-
sitisque doloris insignibus candidam induere uestem
et aris tura dare coactae sunt. qua quidem constan- 10
tia optinendae religionis magnus caelestibus iniectus
est rubor ulterius aduersus eam saeuiendi gentem,
quae ne iniuriarum quidem acerbitate ab eorum
cultu absterreri potuerit.
[DE NEGLECTA RELIGIONE]
  Creditum est Varronem consulem apud Can- 16.1
nas cum Karthaginiensibus tam infeliciter dimicasse
ob iram Iunonis, quod, cum ludos circenses aedilis
faceret, in Iouis optimi maximi tensa eximia facie
puerum histrionem ad exuuias tenendas posuisset. 5
quod factum, post aliquot annos memoria repetitum,
sacrificiis expiatum est.
  Hercules quoque detractae religionis suae et 17.1
grauem et manifestam poenam exegisse traditur: nam
cum Potitii sacrorum eius ritum, quem pro dono
genti eorum ab ipso adsignatum uelut hereditarium
optinuerant, auctore Appio censore ad humile seruo- 5
rum <publicorum> ministerium transtulissent, omnes,
qui erant numero super XXX, puberes intra annum
extincti sunt nomenque Potitium in XII familias
diuisum † prope interiit, Appius uero luminibus
captus est. 10
  Acer etiam sui numinis uindex Apollo, qui 18.1
Karthagine a Romanis oppressa ueste aurea nudatus
id egit ut sacrilegae manus inter fragmenta eius abs-
cisae inuenirentur.
  Nec minus efficax ultor contemptae religionis 19.1
filius quoque eius Aesculapius, qui consecratum
templo suo lucum a Turullio praefecto Antonii ad
naues ei faciendas magna ex parte succisum * * * , in-
ter ipsum nefarium ministerium deuictis partibus 5
Antonii, imperio Caesaris morti destinatum Turul-
lium manifestis numinis sui uiribus in eum locum,
quem uiolauerat, traxit effecitque ut ibi potissimum
a militibus Caesarianis occisus eodem exitio et euer-
sis iam arboribus poenas lueret et adhuc superanti- 10
bus inmunitatem consimilis iniuriae pareret suam-
que uenerationem, quam apud colentes maximam
semper habuerat, † dis multiplicauit.
  Q. autem Fuluius Flaccus inpune non tulit, 20.1
quod in censura tegulas marmoreas ex Iunonis La-
ciniae templo in aedem Fortunae equestris, quam
Romae faciebat, transtulit: negatur enim post hoc
factum mente constitisse. quin etiam per summam 5
aegritudinem animi expirauit, cum ex duobus filiis
in Illyrico militantibus alterum decessisse, alterum
grauiter audisset adfectum. cuius casu motus sena-
tus tegulas Locros reportandas curauit decretique
circumspectissima sanctitate inpium opus censoris 10
retexuit:
tam me hercule quam Plemini legati 21.1
Scipionis in thesauro Proserpinae spoliando scelera-
tam auaritiam iusta animaduersione uindicauit: cum
enim eum uinctum Romam pertrahi iussisset, † qui
ante causae dictionem in carcere taeterrimo genere 5
morbi consumptus est, pecuniam dea eiusdem se-
natus imperio et quidem summam duplicando recu-
perauit.