Idem sensit proxi<ma> maiorum nostorum 2.6.1.1
grauitati Spartana ciuitas, quae seuerissimis Lycurgi
legibus obtemperans aliquamdiu ciuium suorum ocu-
los a contemplanda Asia retraxit, ne inlecebris eius
capti ad delicatius uitae genus prolaberentur: audie- 5
rant enim inde lautitiam et inmodicos sumptus et
omnia non necessariae uoluptatis genera fluxisse,
primosque Ionas unguenti coronarumque in conuiuio
dandarum et secundae mensae ponendae consuetudi-
nem haud parua luxuriae inritamenta repperisse. ac 10
minime mirum est quod homines labore ac patientia
gaudentes tenacissimos patriae neruos externarum
deliciarum contagione solui et hebetari noluerunt,
cum aliquanto faciliorem uirtutis ad luxuriam quam
luxuriae ad uirtutem transitum uiderent. quod eos 15
non frustra timuisse dux ipsorum Pausanias patefe-
cit, qui maximis operibus editis, ut primum se Asiae
moribus permisit, fortitudinem suam effeminato eius
cultu mollire non erubuit.
  Eiusdem ciuitatis exercitus non ante ad dimi- 2.1
candum descendere solebant quam tibiae concentu
et anapaesti pedis modulo cohortationis calorem
animo traxissent, uegeto et crebro ictus sono stre-
nue hostem inuadere admoniti. idem ad dissimu- 5
landum et occultandum uulnerum suorum cruorem
punicis in proelio tunicis utebantur, non ne ipsis
aspectus eorum terrorem, sed ne hostibus fiduciae
aliquid adferret.
  Egregios uirtutis bellicae spiritus Lacedaemo- 3.1
niorum prudentissimi pacis moribus Athenienses
subsecuntur, apud quos inertia e latebris suis lan-
guore marcens in forum perinde ac delictum ali-
quod protrahitur fitque ut <non> facinorosae, ita eru- 5
bescendae rea culpae.
  Eiusdem urbis et sanctissimum consilium 4.1
Areios pagus quid quisque Atheniensium ageret aut
quonam quaestu sustentaretur diligentissime inqui-
rere solebat, ut homines honestatem, uitae rationem
memores reddendam esse, sequerentur. 5
  Eadem bonos ciues corona decorandi prima 5.1
consuetudinem introduxit, duobus oleae conexis ra-
mulis clarum Periclis cingendo caput, probabile in-
stitutum, si rem siue personam intueri uelis: nam
et uirtutis uberrimum alimentum est honos et Peri- 5
cles dignus a quo talis muneris dandi potestas po-
tissimum initium caperet.
  Age, quid illud institutum Athenarum, quam 6.1
memorabile, quod conuictus a patrono libertus in-
gratus iure libertatis exuitur! 'supersedeo te' inquit
'habere ciuem tanti muneris impium aestimatorem
nec adduci possum ut credam urbi utilem quem do- 5
mui scelestum cerno. abi igitur et esto seruus, quo-
niam liber esse nescisti'.
  Idem Massilienses quoque ad hoc tempus usur- 7.1
pant, disciplinae grauitate, prisci moris obseruantia,
caritate populi Romani praecipue conspicui. qui tres
in eodem manumissiones rescindere permittunt, si
ter ab eo[dem] deceptum dominum cognouerunt. 5
quarto errori subueniendum non putant, quia sua
iam culpa iniuriam accepit, qui ei se totiens obiecit.
  Eadem ciuitas seueritatis custos acerrima est,
nullum aditum in scaenam mimis dando, quorum
argumenta maiore ex parte stuprorum continent 10
actus, ne talia spectandi consuetudo etiam imitandi
licentiam sumat. omnibus autem, qui per aliquam
religionis simulationem alimenta inertiae quaerunt,
clausas portas habet, [et] mendacem et fucosam
superstitionem submouendam esse existimans. cete- 15
rum a condita urbe gladius est ibi, quo noxii iugu-
lantur, rubigine quidem exesus et uix sufficiens mini-
sterio, sed index in minimis quoque rebus omnia
antiquae consuetudinis monumenta seruantium.
  Duae etiam ante portas eorum arcae iacent, al- 20
tera qua liberorum, altera qua seruorum corpora ad
sepulturae locum plaustro deuehuntur sine lamenta-
tione, sine planctu. luctus funeris die domestico sa-
crificio adhibitoque necessariorum conuiuio finitur:
etenim quid adtinet aut humano dolori indulgeri 25
aut diuino numini inuidiam fieri, quod inmortali-
tatem suam nobiscum partiri noluerit?
  Venenum cicuta temperatum in ea ciuitate publice
custoditur, quod datur ei, qui causas sescentis—id
enim senatus eius nomen est—exhibuit, propter 30
quas mors sit illi expetenda, cognitione uirili beni-
uolentia temperata, quae neque egredi uita temere
patitur et sapienter excedere cupienti celerem fati
uiam praebet, ut uel aduersa uel prospera nimis usis
fortuna—utraque enim finiendi spiritus, illa, ne 35
perseueret, haec, ne destituat, rationem praebuerit
—conprobato exitu terminetur.
  Quam consuetudinem Massiliensium non in 8.1
Gallia ortam, sed ex Graecia translatam inde exi-
stimo, quod illam etiam in insula Cea seruari anim-
aduerti, quo tempore Asiam cum Sex. Pompeio petens
Iulidem oppidum intraui: forte enim euenit ut tunc 5
summae dignitatis ibi femina, sed ultimae iam se-
nectutis, reddita ratione ciuibus cur excedere uita
deberet, ueneno consumere se destinarit mortemque
suam Pompei praesentia clariorem fieri magni aesti-
maret. nec preces eius uir ille, ut omnibus uirtuti- 10
bus, ita humanitatis quoque laude instructissimus,
aspernari sustinuit. uenit itaque ad eam facundissi-
moque sermone, qui ore eius quasi e beato quodam
eloquentiae fonte manabat, ab incepto consilio diu
nequicquam reuocare conatus ad ultimum propositum 15
exequi passus est. quae nonagesimum annum trans-
gressa cum summa et animi et corporis sinceritate
lectulo, quantum dinoscere erat, cotidiana consue-
tudine cultius strato recubans et innixa cubito 'tibi
quidem' inquit, 'Sex. Pompei, dii magis quos re- 20
linquo quam quos peto gratias referant, quod nec
hortator uitae meae nec mortis spectator esse fasti-
disti. ceterum ipsa hilarem fortunae uultum semper
experta, ne auiditate lucis tristem intueri cogar, reli-
quias spiritus mei prospero fine, duas filias et † uno 25
nepotum gregem superstitem relictura permuto'.
cohortata deinde ad concordiam suos distributo eis
patrimonio et cultu suo sacrisque domesticis maiori
filiae traditis poculum, in quo uenenum temperatum
erat, constanti dextera arripuit. tum defusis Mer- 30
curio delibamentis et inuocato numine eius, ut se
placido itinere in meliorem sedis infernae deduceret
partem, cupido haustu mortiferam traxit potionem
ac sermone significans quasnam subinde partes cor-
poris sui rigor occuparet, cum iam uisceribus eum 35
et cordi imminere esset elocuta, filiarum manus ad
supremum opprimendorum oculorum officium aduo-
cauit. nostros autem, tametsi nouo spectaculo ob-
stupefacti erant, suffusos tamen lacrimis dimisit.
  Sed ut <ad> Massiliensium ciuitatem, unde in 9.1
hoc deuerticulum excessi, reuertar, intrare oppidum
eorum nulli cum telo licet, praestoque est qui id
custodiae gratia acceptum exituro reddat, ut hospitia
sua, quemadmodum aduenientibus humana sunt, ita 5
ipsis quoque tuta sint.
  Horum moenia egressis uetus ille mos Gallo- 10.1
rum occurrit, quos memoria proditum est pecunias
mutuas, quae his apud inferos redderentur, dare,
quia persuasum habuerint animas hominum inmor-
tales esse. dicerem stultos, nisi idem bracati sen- 5
sissent, quod palliatus Pythagoras credidit.
  Auara et feneratoria Gallorum philosophia, 11.1
alacris et fortis Cimbrorum et Celtiberorum, qui in
acie gaudio exultabant tamquam gloriose et feliciter
uita excessuri, lamentabantur in morbo quasi turpi-
ter et miserabiliter perituri. Celtiberi etiam nefas 5
esse ducebant proelio superesse, cum is occidisset,
pro cuius salute spiritum deuouerant. laudanda utro-
rumque [populorum] animi praesentia, quod et pa-
triae incolumitatem fortiter [tueri] et fidem amicitiae
constanter praestandam arbitrabantur. 10
  Thraciae uero illa natio merito sibi sapien- 12.1
tiae laudem uindicauerit, quae natales hominum fle-
biliter, exequias cum hilaritate celebrans sine ullis
doctorum praeceptis uerum condicionis nostrae ha-
bitum peruidit. remoueatur itaque naturalis omnium 5
animalium dulcedo uitae, quae multa et facere et
pati turpiter cogit, si ortu eius aliquanto felicior
ac beatior finis reperietur.
  Quocirca recte Lycii, cum his luctus incidit, 13.1
muliebrem uestem induunt, ut deformitate cultus
commoti maturius stultum proicere maerorem uelint.
  Verum quid ego fortissimos hoc in genere 14.1
prudentiae uiros laudem? respiciantur Indorum fe-
minae, quae, cum more patrio conplures eidem nuptae
esse soleant, mortuo marito in certamen iudicium-
que ueniunt, quam ex his maxime dilexerit. uictrix 5
gaudio exultans deductaque a necessariis laetum prae
<se> ferentibus uultum coniugis se flammis superiacit
et cum eo tamquam felicissima crematur: superatae
cum tristitia et maerore in uita remanent. protrahe
in medium Cimbricam audaciam, adice Celtibericam 10
fidem, iunge animosam Thraciae † potentiam sapien-
tiam, adnecte Lyciorum in luctibus abiciendis cal-
lide quaesitam rationem, Indico tamen rogo nihil
eorum praeferes, quem uxor<ia> pietas in modum
genialis tori propinquae mortis secura conscendit. 15
  Cui gloriae Punicarum feminarum, ut ex con- 15.1
paratione turpius appareat, dedecus subnectam: Sic-
cae enim fanum est Veneris, in quod se matronae
conferebant atque inde procedentes ad quaestum,
dotis corporis iniuria contrahebant, honesta nimi- 5
rum tam inhonesto uinculo coniugia iuncturae.
  Nam Persarum admodum probabile institu- 16.1
tum fuit, quod liberos suos non prius aspiciebant
<quam> septimum annum inplessent, quo paruulorum
amissionem aequiore animo sustinerent.
  Ne Numidiae quidem reges uituperandi, qui 17.1
more gentis suae nulli mortalium osculum ferebant:
quidquid enim in excelso fastigio positum est, humili
et trita consuetudine, quo sit uenerabilius, uacuum
esse conuenit. 5