DE SEVERITATE
  Armet se duritia pectus necesse est, dum horri- 6.3.pr.1
dae ac tristis seueritatis acta narrantur, ut omni <mi-
ti>ore cogitatione seposita rebus auditu asperis uacet:
ita enim destrictae et inexorabiles uindictae et uaria
poenarum genera in medium procurrent, utilia qui- 5
dem legum munimenta, sed minime in placido et
quieto paginarum numero reponenda.
  M. Manlius, unde Gallos depulerat, inde ipse 1a.1
praecipitatus est, quia fortiter defensam libertatem
nefarie opprimere conatus fuerat. cuius iustae ultio-
nis nimirum haec praefatio fuit: 'Manlius eras mihi,
cum praecipites agebas Senonas: postquam imitari 5
coepisti, unus factus <es> ex Senonibus'. huius suppli-
cio aeternae memoriae nota inserta est: propter illum
enim lege sanciri placuit ne quis patricius in arce aut
Capitolio habitaret, quia domum eo loci habuerat,
ubi nunc aedem Monetae uidemus. 10
  Par indignatio ciuitatis aduersus Sp. Cassium 1b.1
erupit, cui plus suspicio concupitae dominationis no-
cuit quam tres magnifici consulatus ac duo speciosis-
simi triumphi profuerunt: senatus enim populusque
Romanus non contentus capitali eum supplicio ad- 5
ficere interempto domum superiecit, ut penatium quo-
que strage puniretur: in solo autem aedem Telluris
fecit. itaque quod prius domicilium inpotentis uiri
fuerat nunc religiosae seueritatis monumentum est.
  Eadem ausum Sp. Maelium consimili exitu 1c.1
patria multauit. area uero domus eius, quo iustitia
supplicii notior ad posteros perueniret, Aequimeli ap-
pellationem traxit. quantum ergo odii aduersus hostes
libertatis insitum animis antiqui haberent parietum 5
ac tectorum, in quibus uersati fuerant, ruinis testa-
bantur. ideoque et M. Flacci et L. Saturnini seditio-
sissimorum ciuium corporibus trucidatis penates ab
imis fundamentis eruti sunt. ceterum Flacciana area,
cum diu † pene uacua mansisset, a Q. Catulo Cim- 10
bricis spoliis adornata est.
  Viguit in nostra ciuitate Ti. et C. Gracchorum 1d.1
summa nobilitas ac spes amplissima. sed quia sta-
tum ciuitatis conati erant conuellere, insepulta cada-
uera iacuerunt supremusque humanae condicionis
honos filiis Gracchi et nepotibus Africani defuit. 5
quin etiam familiares eorum, ne quis rei publicae ini-
micis amicus esse uellet, de robore praecipitati sunt.
  Idem sibi licere [tam] P. Mucius tribunus pl. 2.1
quod senatui et populo Romano credidit, qui omnes
collegas suos, <qui> duce Sp. Cassio id egerant ut ma-
gistratibus non subrogatis communis libertas in du-
bium uocaretur, uiuos cremauit. nihil profecto hac 5
seueritate fidentius: unus enim tribunus eam poenam
nouem collegis inferre ausus est, quam nouem tri-
buni ab uno collega exigere perhorruissent.
  Libertatis adhuc custos et uindex seueritas, 3.1
sed pro dignitate etiam ac pro disciplina aeque gra-
uis: M. enim Claudium senatus Corsis, quia turpem
cum his pacem fecerat, de<di>dit. quem ab hostibus
non acceptum in publica custodia necari iussit, semel 5
laesa maiestate imperii quot modis irae pertinax uin-
dex! factum eius rescidit, libertatem ademit, spiri-
tum extinxit, corpus contumelia carceris et detestanda
Gemoniarum scalarum nota foedauit.
  Atque hic quidem senatus animaduersionem me- 10
ruerat: Cn. autem Cornelius Scipio Hispali filius prius
quam mereri posset expertus est: nam cum ei Hispa-
nia prouincia sorte obuenisset, ne illuc iret decreuit
adiecta causa, quod recte facere nesciret. itaque Cor-
nelius propter uitae inhonestum actum sine ullo pro- 15
uinciali ministerio tantum non repetundarum lege
damnatus est.
  Ne in C. quidem Vettieno, qui <sibi> sinistrae ma-
nus digitos, ne bello Italico militaret, absciderat, se-
ueritas senatus cessauit: publicatis enim bonis eius 20
ipsum aeternis uinculis puniendum censuit effecitque
ut quem honeste spiritum profundere in acie nolue-
rat, turpiter in catenis consumeret.
  Id factum imitatus M'. Curius consul, cum di- 4.1
lectum subito edicere coactus esset <et> iuniorum nemo
respondisset, coniectis in sortem omnibus tribubus,
Polliae, quae prima exierat, primum nomen urna ex-
tractum citari iussit neque eo respondente bona ad- 5
ulescentis hastae subiecit. quod ut illi nuntiatum est,
ad consulis tribunal concurrit collegiumque tribuno-
rum appellauit. tunc Manius Curius praefatus non
opus esse eo ciue rei publicae, qui parere nesciret,
et bona eius et ipsum uendidit. 10
  Aeque tenax propositi L. Domitius: nam cum 5.1
Siciliam praetor regeret et ad eum eximiae magnitu-
dinis aper allatus esset, adduci ad se pastorem, cuius
manu occisus erat, iussit interrogatumque qui eam
bestiam confecisset, postquam conperit usum uena- 5
bulo, cruci fixit, quia ipse ad exturbanda latrocinia,
quibus prouincia uastabatur, ne quis telum haberet
edixerat. hoc aliquis in fine seueritatis et saeuitiae
ponendum dixerit—disputatione enim utroque flecti
potest—: ceterum ratio publici imperii praetorem 10
nimis asperum existimari non patitur.
  Sic se in uiris puniendis seueritas exercuit, sed 6.1
ne in feminis quidem supplicio adficiendis segniorem
egit. Horatius prius proelio trium Curiatiorum, <ite-
rum> condicione pugnae omnium Albanorum uictor,
cum ex illa clarissima acie domum repetens sororem 5
suam uirginem Curiati sponsi mortem profusius quam
illa aetas debebat flentem uidisset, gladio, quo patriae
rem bene gesserat, interemit, parum pudicas ratus
lacrimas, quae <prae>propero amori dabantur. quem
hoc nomine reum apud populum actum pater defen- 10
dit. ita paulo propensior animus puellae ad memo-
riam futuri uiri et fratrem ferocem uindicem et uin-
dictae tam rigidum adsensorem patrem habuit.
  Consimili seueritate senatus postea usus Sp. 7.1
Postumio Albino Q. Marcio Philippo consulibus man-
dauit ut de his, quae sacris Bacchanalium inceste
usae fuerant, inquirerent. a quibus cum multae
essent damnatae, in omnes cognati intra domos anim- 5
aduerterunt, lateque patens opprobrii deformitas
seueritate supplicii emendata est, quia, quantum ru-
boris ciuitati nostrae mulieres turpiter se gerendo in-
cusserant, tantum laudis grauiter punitae adtulerunt.
  Publicia autem, quae Postumium Albinum 8.1
consulem, item Licinia, quae Claudium Asellum ui-
ros suos ueneno necauerant, propinquorum decreto
strangulatae sunt: non enim putauerunt seuerissimi
uiri in tam euidenti scelere longum publicae quae- 5
stionis tempus expectandum. itaque quarum inno-
centium defensores fuissent, sontium mature uindices
extiterunt.
  Magno scelere horum seueritas ad exigendam 9.1
uindictam concitata est, Egnati autem Meceni longe
minore de causa, qui uxorem, quod uinum bibisset,
fusti percussam interemit, idque factum non accusatore
tantum, sed etiam reprehensore caruit, uno quoque 5
existimante optimo illam exemplo uiolatae sobrie-
tati poenas pependisse. et sane quaecumque femina
uini usum immoderate appetit, omnibus et uirtuti-
bus ianuam claudit et delictis aperit.
  Horridum C. quoque Sulpicii Galli maritale 10.1
supercilium: nam uxorem dimisit, quod eam capite
aperto foris uersatam cognouerat, abscisa sententia,
sed tamen aliqua ratione munita: 'lex enim' inquit
'tibi meos tantum praefinit oculos, quibus formam 5
tuam adprobes. his decoris instrumenta conpara, his
esto speciosa, horum te certiori crede notitiae. ulte-
rior tui conspectus superuacua inritatione arcessitus
in suspicione et crimine haereat necesse est'.
  Nec aliter sensit Q. Antistius Vetus repudi- 11.1
ando uxorem, quod illam in publico cum quadam
libertina uulgari secreto loquentem uiderat: nam, ut
ita dicam, incunabulis et nutrimentis culpae, non
ipsa conmotus culpa citeriorem delicto praebuit ul- 5
tionem, ut potius caueret iniuriam quam uindicaret.
  Iungendus est his P. Sempronius Sophus, qui 12.1
coniugem repudii nota adfecit, nihil aliud quam se
ignorante ludos ausam spectare. ergo, dum sic olim
feminis occurritur, mens earum a delictis aberat.