LIBER II
  Vt primum nocte discussa sol nouus diem fecit, 2.1.1
et somno simul emersus et lectulo, anxius alioquin et
nimis cupidus cognoscendi quae rara miraque sunt,
reputansque me media Thessaliae loca tenere qua
artis magicae natiua cantamina totius orbis consono 5
ore celebrentur fabulamque illam optimi comitis
Aristomenis de situ ciuitatis huius exortam, suspen-
sus alioquin et uoto simul et studio, curiose singula
considerabam. Nec fuit in illa ciuitate quod aspiciens
id esse crederem quod esset, sed omnia prorsus ferali 10
murmure in aliam effigiem translata, ut et lapides
quos offenderem de homine duratos et aues quas au-
direm indidem plumatas et arbores quae pomerium
ambirent similiter foliatas et fontanos latices de cor-
poribus humanis fluxos crederem; iam statuas et 15
imagines incessuras, parietes locuturos, boues et id
genus pecua dicturas praesagium, de ipso uero caelo
et iubaris orbe subito uenturum oraculum.
  Sic attonitus, immo uero cruciabili desiderio 2.1
stupidus, nullo quidem initio uel omnino uestigio cupi-
dinis meae reperto cuncta circumibam tamen. Dum
in luxum nepotalem similis ostiatim singula pererro,
repente me nescius forum cupidinis intuli, et ecce 5
mulierem quampiam frequenti stipatam famulitione
ibidem gradientem adcelerato uestigio comprehendo;
aurum in gemmis et in tunicis, ibi inflexum, hic in-
textum, matronam profecto confitebatur. Huius
adhaerebat lateri senex iam grauis in annis, qui ut 10
primum me conspexit 'Est,' inquit 'hercules, est Lu-
cius', et offert osculum et statim incertum quidnam
in aurem mulieris obganniit; 'Quin' inquit 'etiam
ipse parentem tuam accedis et salutas?' 'Vereor' in-
quam 'ignotae mihi feminae' et statim rubore suffu- 15
sus deiecto capite restiti. At illa optutum in me con-
uersa: 'En' inquit 'sanctissimae Saluiae matris ge-
nerosa probitas, sed et cetera corporis execrabiliter
ad [regulam qua diligenter aliquid adfingunt] <amus>-
sim congruentia: inenormis proceritas, suculenta 20
gracilitas, rubor temperatus, flauum et inadfectatum
capillitium, oculi caesii quidem, sed uigiles et in
aspectu micantes, prorsus aquilini, os quoquouersum
floridum, speciosus et immeditatus incessus.'
Et 3.1
adiecit: 'Ego te, o Luci, meis istis manibus educaui,
quidni? parentis tuae non modo sanguinis, uerum ali-
moniarum etiam socia. Nam et familia Plutarchi am-
bae prognatae sumus et eandem nutricem simul bibi- 5
mus et in nexu germanitatis una coaluimus. Nec aliud
nos quam dignitas discernit, quod illa clarissimas ego
priuatas nuptias fecerimus. Ego sum Byrrhena illa,
cuius forte saepicule nomen inter tuos educatores fre-
quentatum retines. Accede itaque hospitium fiducia, 10
immo uero iam tuum proprium larem.'
  Ad haec ego, iam sermonis ipsius mora rubore di-
gesto: 'Absit,' inquam 'parens, ut Milonem hospitem
sine ulla querela deseram; sed plane, quod officiis in-
tegris potest effici, curabo sedulo. Quoties itineris 15
huius ratio nascetur, numquam erit ut non apud te
deuertar.'
  Dum hunc et huius modi sermonem altercamur,
paucis admodum confectis passibus ad domum Byr-
rhenae peruenimus. 20
  Atria longe pulcherrima columnis quadrifa- 4.1
riam per singulos angulos stantibus attolerabant sta-
tuas, palmaris deae facies, quae pinnis explicitis sine
gressu pilae uolubilis instabile uestigium plantis rosci-
dis delibantes nec ut maneant inhaerent et iam uolare 5
creduntur. Ecce lapis Parius in Dianam factus tenet
libratam totius loci medietatem, signum perfecte lu-
culentum, ueste reflatum, procursu uegetum, in-
troeuntibus obuium et maiestate numinis uenera-
bile; canes utrimquesecus deae latera muniunt, qui 10
canes et ipsi lapis erant; his oculi minantur, aures
rigent, nares hiant, ora saeuiunt, et sicunde de proxi-
mo latratus ingruerit, eum putabis de faucibus lapi-
dis exire, et in quo summum specimen operae fabri-
lis egregius ille signifex prodidit, sublatis canibus in 15
pectus arduis pedes imi resistunt, currunt priores.
Pone tergum deae saxum insurgit in speluncae mo-
dum muscis et herbis et foliis et uirgulis et sicubi pam-
pinis et arbusculis alibi de lapide florentibus. Splen-
det intus umbra signi de nitore lapidis. Sub extrema 20
saxi margine poma et uuae faberrime politae depen-
dent, quas ars aemula naturae ueritati similes expli-
cuit. Putes ad cibum inde quaedam, cum mustulen-
tus autumnus maturum colorem adflauerit, posse
decerpi, et si fontem, qui deae uestigio discurrens in 25
lenem uibratur undam, pronus aspexeris, credes illos
ut rure pendentes racemos inter cetera ueritatis nec
agitationis officio carere. Inter medias frondes lapi-
dis Actaeon simulacrum curioso optutu in deam [sum]
proiectus iam in ceruum ferinus et in saxo simul et in 30
fonte loturam Dianam opperiens uisitur.
  Dum haec identidem rimabundus eximie delec- 5.1
tor, 'Tua sunt' ait Byrrhena 'cuncta quae uides', et
cum dicto ceteros omnes sermone secreto decedere
praecipit. Quibus dispulsis omnibus: 'Per hanc' in-
quit, 'deam, o Luci carissime, ut anxie tibi metuo et 5
ut pote pignori meo longe prouisum cupio, caue tibi,
sed caue fortiter a malis artibus et facinorosis illece-
bris Pamphiles illius, quae cum Milone isto, quem
dicis hospitem, nupta est. Maga primi nominis et
omnis carminis sepulchralis magistra creditur, quae 10
surculis et lapillis et id genus friuolis inhalatis omnem
istam lucem mundi sideralis imis Tartari et in uetus-
tum chaos submergere nouit. Nam simul quemque
conspexerit speciosae formae iuuenem, uenustate eius
sumitur et ilico in eum et oculum et animum detor- 15
quet. Serit blanditias, inuadit spiritum, amoris pro-
fundi pedicis aeternis alligat. Tunc minus morigeros
et uilis fastidio in saxa et in pecua et quoduis animal
puncto reformat, alios uero prorsus extinguit. Haec
tibi trepido et cauenda censeo. Nam et illa uritur 20
perpetuum et tu per aetatem et pulchritudinem ca-
pax eius es.' Haec mecum Byrrhena satis anxia.
  At ego curiosus alioquin, ut primum artis ma- 6.1
gicae semper optatum nomen audiui, tantum a cau-
tela Pamphiles afui ut etiam ultro gestirem tali ma-
gisterio me uolens ampla cum mercede tradere et
prorsus in ipsum barathrum saltu concito praecipi- 5
tare. Festinus denique et uecors animi manu eius
uelut catena quadam memet expedio et 'Salue' pro-
pere addito ad Milonis hospitium perniciter euolo.
Ac dum amenti similis celero uestigium, 'Age,' in-
quam 'o Luci, euigila et tecum esto. Habes exopta- 10
tam occasionem, et uoto diutino poteris fabulis miris
explere pectus. Aufer formidines pueriles, comminus
cum re ipsa nauiter congredere, et a nexu quidem
uenerio hospitis tuae tempera et probi Milonis genia-
lem torum religiosus suspice, uerum enimuero Photis 15
famula petatur enixe. Nam et forma scitula et mori-
bus ludicra et prorsus argutula est. Vesperi quoque
cum somno concederes, et in cubiculum te deduxit
comiter et blande lectulo collocauit et satis amanter
cooperuit et osculato tuo capite quam inuita disce- 20
deret uultu prodidit, denique saepe retrorsa respi-
ciens substitit. Quod bonum felix et faustum itaque,
licet salutare non erit, Photis illa temptetur.'
  Haec mecum ipse disputans fores Milonis ac- 7.1
cedo et, quod aiunt, pedibus in sententiam meam
uado. Nec tamen domi Milonem uel uxorem eius of-
fendo, sed tantum caram meam Photidem: suis para-
bat isicium fartim concisum et pulpam frustatim con- 5
sectam †ambacupascuae iurulenta et quod naribus
iam inde ariolabar, tuccetum perquam sapidissimum.
Ipsa linea tunica mundule amicta et russea fasceola
praenitente altiuscule sub ipsas papillas succinctula
illud cibarium uasculum floridis palmulis rotabat in 10
circulum, et in orbis flexibus crebra succutiens et
simul membra sua leniter inlubricans, lumbis sensim
uibrantibus, spinam mobilem quatiens placide de-
center undabat. Isto aspectu defixus obstupui et mi-
rabundus steti, steterunt et membra quae iacebant 15
ante. Et tandem ad illam: 'Quam pulchre quamque
festiue,' inquam 'Photis mea, ollulam istam cum nati-
bus intorques! Quam mellitum pulmentum apparas!
Felix et <certo> certius beatus cui permiseris illuc di-
gitum intingere.' 20
  Tunc illa lepida alioquin et dicacula puella: 'Dis-
cede,' inquit 'miselle, quam procul a meo foculo,
discede. Nam si te uel modice meus igniculus afflaue-
rit, ureris intime nec ullus extinguet ardorem tuum
nisi ego, quae dulce condiens et ollam et lectulum 25
suaue quatere noui.'
  Haec dicens in me respexit et risit. Nec ta- 8.1
men ego prius inde discessi quam diligenter omnem
eius explorassem habitudinem. Vel quid ego de cete-
ris aio, cum semper mihi unica cura fuerit caput capil-
lumque sedulo et puplice prius intueri et domi postea 5
perfrui sitque iudicii huius apud me certa et statuta
ratio, uel <quod . . . > uel quod praecipua pars ista cor-
poris in aperto et perspicuo posita prima nostris lu-
minibus occurrit et quod in ceteris membris floridae
uestis hilaris color, hoc in capite nitor natiuus opera- 10
tur; denique pleraeque indolem gratiamque suam
probaturae lacinias omnes exuunt, amicula dimouent,
nudam pulchritudinem suam praebere se gestiunt ma-
gis de cutis roseo rubore quam de uestis aureo colore
placiturae. At uero—quod nefas dicere, nec quod 15
sit ullum huius rei tam dirum exemplum!—si
cuiuslibet eximiae pulcherrimaeque feminae caput ca-
pillo spoliaueris et faciem natiua specie nudaueris,
licet illa caelo deiecta, mari edita, fluctibus educata,
licet inquam Venus ipsa fuerit, licet omni Gratiarum 20
choro stipata et toto Cupidinum populo comitata et
balteo suo cincta, cinnama fraglans et balsama rorans,
calua processerit, placere non poterit nec Vulcano
suo.
Quid cum capillis color gratus et nitor splen- 9.1
didus inlucet et contra solis aciem uegetus fulgurat
uel placidus renitet aut in contrariam gratiam uariat
aspectum et nunc aurum coruscans in lenem mellis
deprimitur umbram, nunc coruina nigredine caerulus 5
columbarum colli flosculos aemulatur, uel cum gut-
tis Arabicis obunctus et pectinis arguti dente tenui
discriminatus et pone uersum coactus amatoris ocu-
lis occurrens ad instar speculi reddit imaginem gra-
tiorem? Quid cum frequenti subole spissus cumulat 10
uerticem uel prolixa serie porrectus dorsa permanat?
Tanta denique est capillamenti dignitas ut quamuis
auro ueste gemmis omnique cetero mundo exornata
mulier incedat, tamen, nisi capillum distinxerit, or-
nata non possit audire. 15
  Sed in mea Photide non operosus sed inordinatus
ornatus addebat gratiam. Vberes enim crines leniter
remissos et ceruice dependulos ac dein per colla dis-
positos sensimque sinuatos patagio residentes pau-
lisper ad finem conglobatos in summum uerticem no- 20
dus adstrinxerat.
  Nec diutius quiui tantum cruciatum uoluptatis 10.1
eximiae sustinere, sed pronus in eam, qua fine sum-
mum cacumen capillus ascendit, mellitissimum illud
sauium impressi. Tum illa ceruicem intorsit et ad me
conuersa limis et morsicantibus oculis: 'Heus tu, sco- 5
lastice,' ait 'dulce et amarum gustulum carpis. Caue
ne nimia mellis dulcedine diutinam bilis amaritudi-
nem contrahas.'
  'Quid istic' inquam 'est, mea festiuitas, cum sim
paratus uel uno sauiolo interim recreatus super istum 10
ignem porrectus assari' et cum dicto artius eam com-
plexus coepi sauiari. Iamque aemula libidine in amo-
ris parilitatem congermanescenti mecum, iam paten-
tis oris inhalatu cinnameo et occursantis linguae in-
lisu nectareo prona cupidine adlibescenti: 'Pereo', 15
inquam 'immo iam dudum perii, nisi tu propitiaris'.
Ad haec illa rursum me deosculato: 'Bono animo
esto,' inquit 'nam ego tibi mutua uoluntate manci-
pata sum, nec uoluptas nostra differetur ulterius, sed
prima face cubiculum tuum adero. Abi ergo ac te 20
compara, tota enim nocte tecum fortiter et ex animo
proeliabor.'
  His et talibus obgannitis sermonibus inter nos 11.1
discessum est. Commodum meridies accesserat et mit-
tit mihi Byrrhena xeniola porcum opimum et quinque
gallinulas et uini cadum in aetate pretiosi. Tunc ego
uocata Photide: 'Ecce' inquam 'Veneris hortator et 5
armiger Liber aduenit ultro. Vinum istud hodie sor-
bamus omne, quod nobis restinguat pudoris ignauiam
et alacrem uigorem libidinis incutiat. Hac enim sitar-
chia nauigium Veneris indiget sola, ut in nocte perui-
gili et oleo lucerna et uino calix abundet.' 10
  Diem ceterum lauacro ac dein cenae dedimus.
Nam Milonis boni concinnaticiam mensulam rogatus
adcubueram, quam pote tutus ab uxoris eius aspectu,
Byrrhenae monitorum memor, et perinde in eius fa-
ciem oculos meos ac si in Auernum lacum formidans 15
deieceram. Sed adsidue respiciens praeministrantem
Photidem inibi recreabar animi, cum ecce iam uespera
lucernam intuens Pamphile: 'Quam largus' inquit
'imber aderit crastino', et percontanti marito qui
comperisset istud respondit sibi lucernam praedicere. 20
Quod dictum ipsius Milo risu secutus: 'Grandem'
inquit 'istam lucernam Sibyllam pascimus, quae
cuncta caeli negotia et solem ipsum de specula cande-
labri contuetur.'
  Ad haec ego subiciens: 'Sunt' aio 'prima 12.1
huiusce diuinationis experimenta; nec mirum, licet
modicum istum igniculum et manibus humanis labo-
ratum, memorem tamen illius maioris et caelestis ignis
uelut sui parentis, quid is sit editurus in aetheris uer- 5
tice diuino praesagio et ipsum scire et nobis enun-
tiare. Nam et Corinthi nunc apud nos passim Chal-
daeus quidam hospes miris totam ciuitatem responsis
turbulentat et arcana fatorum stipibus emerendis edi-
cit in uulgum, qui dies copulas nuptiarum adfirmet, 10
qui fundamenta moenium perpetuet, qui negotiatori
commodus, qui uiatori celebris, qui nauigiis oppor-
tunus. Mihi denique prouentum huius peregrinatio-
nis inquirenti multa respondit et oppido mira et satis
uaria; nunc enim gloriam satis floridam, nunc histo- 15
riam magnam et incredundam fabulam et libros me
futurum.'
  Ad haec renidens Milo: 'Qua' inquit 'corpo- 13.1
ris habitudine praeditus quoue nomine nuncupatus
hic iste Chaldaeus est?' 'Procerus' inquam 'et suffu-
sculus, Diophanes nomine.' 'Ipse est' ait 'nec ullus
alius. Nam et hic apud nos multa multis similiter 5
effatus non paruas stipes, immo uero mercedes opi-
mas iam consecutus fortunam scaeuam an saeuam
uerius dixerim miser incidit.
  Nam die quadam cum frequentis populi circulo
conseptus coronae circumstantium fata donaret, 10
Cerdo quidam nomine negotiator accessit eum, diem
commodum peregrinationi cupiens. Quem cum elec-
tum destinasset ille, iam deposita crumina, iam pro-
fusis nummulis, iam dinumeratis centum denarium
quos mercedem diuinationis auferret, ecce quidam de 15
nobilibus adulescentulus a tergo adrepens eum lacinia
prehendit et conuersum amplexus exosculatur artis-
sime. At ille ubi primum consauiatus eum iuxtim se
ut adsidat effecit, [attonitus] et repentinae uisionis
stupore <attonitus> et praesentis negotii quod gerebat 20
oblitus infit ad eum: "Quam olim equidem exopta-
tus nobis aduenis?". Respondit ad haec ille alius:
"Commodum uespera oriente. Sed uicissim tu quoque,
frater, mihi memora quem ad modum exinde ut de
Euboea insula festinus enauigasti et maris et uiae 25
confeceris iter."
  Ad haec Diophanes ille Chaldaeus egregius 14.1
mente uiduus necdum suus: "Hostes" inquit "et
omnes inimici nostri tam diram, immo uero Vlixeam
peregrinationem incidant. Nam et nauis ipsa <qua>
uehebamur uariis turbinibus procellarum quassata 5
utroque regimine amisso aegre ad ulterioris ripae
marginem detrusa praeceps demersa est et nos omni-
bus amissis uix enatauimus. Quodcumque uel igno-
torum miseratione uel amicorum beniuolentia con-
traximus, id omne latrocinalis inuasit manus, quo- 10
rum audaciae repugnans etiam Arignotus unicus
frater meus sub istis oculis miser iugulatus est."
Haec eo adhuc narrante maesto Cerdo ille negotiator
correptis nummulis suis, quos diuinationis mercedi
destinauerat, protinus aufugit. Ac dehinc tunc de- 15
mum Diophanes expergitus sensit imprudentiae suae
labem, cum etiam nos omnis circumsecus adstantes
in clarum cachinnum uideret effusos.
  Sed tibi plane, Luci domine, soli omnium Chaldaeus
ille uera dixerit, sisque felix et iter dexterum porrigas.' 20
  Haec Milone diutine sermocinante tacitus in- 15.1
gemescebam mihique non mediocriter suscensebam
quod ultro inducta serie inopportunarum fabularum
partem bonam uesperae eiusque gratissimum fruc-
tum amitterem. Et tandem denique deuorato pu- 5
dore ad Milonem aio: 'Ferat suam Diophanes ille for-
tunam et spolia populorum rursum conferat mari
pariter ac terrae; mihi uero fatigationis hesternae
etiam nunc saucio da ueniam maturius concedam
cubitum'; et cum dicto facesso et cubiculum meum 10
contendo atque illic deprehendo epularum disposi-
tiones satis concinnas. Nam et pueris extra limen,
credo ut arbitrio nocturni gannitus ablegarentur,
humi quam procul distratum fuerat et grabattulum
meum adstitit mensula cenae totius honestas reli- 15
quias tolerans et calices boni iam infuso latice semi-
pleni solam temperiem sustinentes et lagoena iuxta
orificio caesim deasceato patescens facilis hauritu,
prorsus gladiatoriae Veneris antecenia.
  Commodum cubueram, et ecce Photis mea, 16.1
iam domina cubitum reddita, laeta proximat rosa
serta et rosa soluta in sinu tuberante. Ac me pressim
deosculato et corollis reuincto ac flore persperso adri-
pit poculum ac desuper aqua calida iniecta porrigit 5
bibam, idque modico prius quam totum exsorberem
clementer inuadit ac relictum paullulatim labellis mi-
nuens meque respiciens sorbillat dulciter. Sequens et
tertium inter nos uicissim et frequens alternat pocu-
lum, cum ego iam uino madens nec animo tantum 10
uerum etiam corpore ipso ad libidinem inquies alio-
quin et petulans et iam saucius, paulisper inguinum
fine lacinia remota inpatientiam ueneris Photidi meae
monstrans: 'Miserere' inquam 'et subueni maturius.
Nam, ut uides, proelio quod nobis sine fetiali officio 15
indixeras iam proximante uehementer intentus, ubi
primam sagittam saeui Cupidinis in ima praecordia
mea delapsam excepi, arcum meum et ipse uigorate
tetendi et oppido formido ne neruus rigoris nimietate
rumpatur. Sed ut mihi morem plenius gesseris, in 20
effusum laxa crinem et capillo fluente undanter ede
complexus amabiles.'
  Nec mora, cum omnibus illis cibariis uas- 17.1
culis raptim remotis laciniis cunctis suis renudata cri-
nibusque dissolutis ad hilarem lasciuiam in speciem
Veneris quae marinos fluctus subit pulchre reformata,
paulisper etiam glabellum feminal rosea palmula po- 5
tius obumbrans de industria quam tegens uerecun-
dia: 'Proeliare' inquit 'et fortiter proeliare, nec enim
tibi cedam nec terga uortam; comminus in aspectum,
si uir es, derige et grassare nauiter et occide moritu-
rus. Hodierna pugna non habet missionem.' Haec 10
simul dicens inscenso grabattulo super me sensim
residens ac crebra subsiliens lubricisque gestibus mo-
bilem spinam quatiens pendulae Veneris fructu me
satiauit, usque dum lassis animis et marcidis artibus
defetigati simul ambo corruimus inter mutuos am- 15
plexus animas anhelantes. His et huius modi con-
luctationibus ad confinia lucis usque peruigiles egi-
mus poculis interdum lassitudinem refouentes et libi-
dinem incitantes et uoluptatem integrantes. Ad cuius
noctis exemplar similes adstruximus alias plusculas. 20
  Forte quadam die de me magno opere 18.1
Byrrhena contendit, apud eam cenulae interessem, et
cum impendio excusarem, negauit ueniam. Ergo igi-
tur Photis erat adeunda deque nutu eius consilium
uelut auspicium petendum. Quae quamquam inuita 5
quod a se ungue latius digrederer, tamen comiter ama-
toriae militiae breuem commeatum indulsit. Sed
'Heus tu,' inquit 'caue regrediare cena maturius.
Nam uesana factio nobilissimorum iuuenum pacem
publicam infestat; passim trucidatos per medias pla- 10
teas uidebis iacere, nec praesidis auxilia longinqua
leuare ciuitatem tanta clade possunt. Tibi uero for-
tunae splendor insidias, contemptus etiam peregrina-
tionis poterit adferre.'
  'Fac sine cura' inquam 'sis, Photis mea. Nam prae- 15
ter quod epulis alienis uoluptates meas anteferrem,
metum etiam istum tibi demam maturata regressione.
Nec tamen incomitatus ibo. Nam gladiolo solito cinc-
tus altrinsecus ipse salutis meae praesidia gestabo.'
  Sic paratus cenae me committo. 20
  Frequens ibi numerus epulonum et utpote 19.1
apud primatem feminam flos ipse ciuitatis. <Mens>ae
opipares citro et ebore nitentes, lecti aureis uestibus
intecti, ampli calices uariae quidem gratiae sed pre-
tiositatis unius. Hic uitrum fabre sigillatum, ibi crus- 5
tallum inpunctum, argentum alibi clarum et aurum
fulgurans et sucinum mire cauatum et lapides ut bi-
bas et quicquid fieri non potest ibi est. Diribitores
plusculi splendide amicti fercula copiosa scitule sub-
ministrare, pueri calamistrati pulchre indusiati gem- 10
mas formatas in pocula uini uetusti frequenter of-
ferre. Iam inlatis luminibus epularis sermo percre-
buit, iam risus adfluens et ioci liberales et cauillus
hinc inde.
  Tum infit ad me Byrrhena: 'Quam commode uer- 15
saris in nostra patria? Quod sciam, templis et laua-
cris et ceteris operibus longe cunctas ciuitates antecel-
limus, utensilium praeterea pollemus adfatim. Certe
libertas otiosa, et negotioso quidem aduenae Ro-
mana frequentia, modesto uero hospiti quies uilla- 20
tica: omni denique prouinciae uoluptarii secessus
sumus.'
  Ad haec ego subiciens: 'Vera memoras nec 20.1
usquam gentium magis me liberum quam hic fuisse
credidi. Sed oppido formido caecas et ineuitabiles late-
bras magicae disciplinae. Nam ne mortuorum qui-
dem sepulchra tuta dicuntur sed ex bustis et rogis 5
reliquiae quaedam et cadauerum praesegmina ad
exitiabiles uiuentium fortunas petuntur, et canta-
trices anus in ipso momento choragi funebris prae-
peti celeritate alienam sepulturam anteuortunt.'
  His meis addidit alius: 'Immo uero istic nec 10
uiuentibus quidem ullis parcitur. Et nescio qui simile
passus ore undique omnifariam deformato truncatus
est.'
  Inter haec conuiuium totum in licentiosos cachin-
nos effunditur omniumque ora et optutus in unum 15
quempiam angulo secubantem conferuntur. Qui
cunctorum obstinatione confusus indigna murmura-
bundus cum uellet exsurgere, 'Immo mi Thely-
phron,' Byrrhena inquit 'et subsiste paulisper et more
tuae urbanitatis fabulam illam tuam remetire, ut et 20
filius meus iste Lucius lepidi sermonis tui perfruatur
comitate.'
  At ille: 'Tu quidem, domina,' ait 'in officio manes
sanctae tuae bonitatis, sed ferenda non est quorun-
dam insolentia.' Sic ille commotus. Sed instantia 25
Byrrhenae, quae eum adiuratione suae salutis ingra-
tis cogebat effari, perfecit ut uellet.
  Ac sic aggeratis in cumulum stragulis et 21.1
effultus in cubitum suberectusque [in torum] porrigit
dexteram et ad instar oratorum conformat articu-
lum duobusque infimis conclusis digitis ceteros emi-
nens [porrigens] et infesto pollice clementer subrigens 5
infit Thelyphron:
  'Pupillus ego Mileto profectus ad spectaculum
Olympicum, cum haec etiam loca prouinciae famige-
rabilis adire cuperem, peragrata cuncta Thessalia
fuscis auibus Larissam accessi. Ac dum singula perer- 10
rans tenuato admodum uiatico paupertati meae fo-
menta conquiro, conspicor medio foro procerum quen-
dam senem. Insistebat lapidem claraque uoce prae-
dicabat, siqui mortuum seruare uellet, de pretio lice-
retur. Et ad quempiam praetereuntium: "Quid hoc" 15
inquam "comperior? Hicine mortui solent aufu-
gere?"
  "Tace," respondit ille "nam oppido puer et satis
peregrinus es meritoque ignoras Thessaliae te con-
sistere, ubi sagae mulieres ora mortuorum passim de- 20
morsicant, eaque sunt illis artis magicae supple-
menta."
  Contra ego: "Et quae, tu" inquam "dic 22.1
sodes, custodela ista feralis?" "Iam primum" res-
pondit ille "perpetem noctem eximie uigilandum est
exertis et inconiuis oculis semper in cadauer intentis
nec acies usquam deuertenda, immo ne obliquanda 5
quidem, quippe cum deterrimae uersipelles in quod-
uis animal ore conuerso latenter adrepant, ut ipsos
etiam oculos Solis et Iustitiae facile frustrentur;
nam et aues et rursum canes et mures immo uero
etiam muscas induunt. Tunc diris cantaminibus 10
somno custodes obruunt. Nec satis quisquam defi-
nire poterit quantas latebras nequissimae mulieres
pro libidine sua comminiscuntur. Nec tamen huius
tam exitiabilis operae merces amplior quam quaterni
uel seni ferme offeruntur aurei. Ehem, et quod paene 15
praeterieram, siqui non integrum corpus mane resti-
tuerit, quidquid inde decerptum deminutumque fue-
rit, id omne de facie sua desecto sarcire compellitur."
  His cognitis animum meum conmasculo et 23.1
ilico accedens praeconem: "Clamare" inquam "iam
desine. Adest custos paratus, cedo praemium."
  "Mille" inquit "nummum deponentur tibi. Sed
heus iuuenis, caue diligenter principum ciuitatis filii 5
cadauer a malis Harpyis probe custodias."
  "Ineptias" inquam "mihi narras et nugas meras.
Vides hominem ferreum et insomnem, certe perspica-
ciorem ipso Lynceo uel Argo et oculeum totum."
  Vix finieram, et ilico me perducit ad domum quam- 10
piam, cuius ipsis foribus obseptis per quandam
breuem posticulam intro uocat me et conclaue quod-
dam obseratis luminibus umbrosum <intrans> de-
monstrat matronam flebilem fusca ueste contectam,
quam propter adsistens: "Hic" inquit "auctoratus 15
ad custodiam mariti tui fidenter accessit." At illa cri-
nibus antependulis hinc inde dimotis etiam in maerore
luculentam proferens faciem meque respectans:
"Vide oro" inquit "quam expergite munus obeas."
  "Sine cura sis," inquam "modo corollarium ido- 20
neum compara."
  Sic placito consurrexit et ad aliud me cubi- 24.1
culum inducit. Ibi corpus splendentibus linteis coo-
pertum introductis quibusdam septem testibus manu-
reuelat et diutine insuper fleto obtestata fidem prae-
sentium singula demonstrat anxie, uerba concepta de 5
industria quodam tabulis praenotante. "Ecce" in-
quit "nasus integer, incolumes oculi, saluae aures, in-
libatae labiae, mentum solidum. Vos in hanc rem,
boni Quirites, testimonium perhibetote", et cum dicto
consignatis illis tabulis facessit. 10
  At ego: "Iube," inquam "domina, cuncta quae
sunt usui necessaria nobis exhiberi." "At quae" in-
quit "ista sunt?" "Lucerna" aio "praegrandis et oleum
ad lucem luci sufficiens et calida cum oenophoris et
calice cenarumque reliquiis discus ornatus." 15
  Tunc illa capite quassanti: "Abi," inquit "fatue,
qui in domo funesta cenas et partes requiris, in qua
totiugis iam diebus ne fumus quidem uisus est ullus.
An istic comisatum te uenisse credis? Quin sumis
potius loco congruentes luctus et lacrimas?" Haec 20
simul dicens respexit ancillulam et: "Myrrhine," in-
quit "lucernam et oleum trade confestim et incluso
custode cubiculo protinus facesse."
  Sic desolatus ad cadaueris solacium per- 25.1
frictis oculis et obarmatis ad uigilias animum meum
permulcebam cantationibus, cum ecce crepusculum
et nox prouecta et nox altior et dein concubia altiora
et iam nox intempesta. Mihique oppido formido 5
cumulatior quidem cum repente introrepens mustela
contra me constitit optutumque acerrimum in me des-
tituit, ut tantillula animalis prae nimia sui fiducia
mihi turbarit animum. Denique sic ad illam: "Quin
abis," inquam "inpurata bestia, teque ad tui similes 10
musculos recondis, antequam nostri uim praesenta-
riam experiaris? Quin abis?"
  Terga uortit et cubiculo protinus exterminatur.
Nec mora, cum me somnus profundus in imum bara-
thrum repente demergit, ut ne deus quidem Delphicus 15
ipse facile discerneret duobus nobis iacentibus quis
esset magis mortuus. Sic inanimis et indigens alio
custode paene ibi non eram.
  Commodum noctis indutias cantus perstre- 26.1
pebat cristatae cohortis. Tandem expergitus et ni-
mio pauore perterritus cadauer accurro et admoto
lumine reuelataque eius facie rimabar singula, quae
cuncta conuenerant: ecce uxor misella flens cum 5
hesternis testibus introrumpit anxia et statim corpori
superruens multumque ac diu deosculata sub arbitrio
luminis recognoscit omnia, et conuersa Philodespotum
requirit actorem. Ei praecipit bono custodi redderet
sine mora praemium, et oblato statim: "Summas" 10
inquit "tibi, iuuenis, gratias agimus et hercules ob
sedulum istud ministerium inter ceteros familiares
dehinc numerabimus."
  Ad haec ego insperato lucro diffusus in gaudium et
in aureos refulgentes, quos identidem manu mea uen- 15
tilabam, attonitus: "Immo," inquam "domina, de
famulis tuis unum putato, et quotiens operam nos-
tram desiderabis, fidenter impera."
  Vix effatum me statim familiares omen nefarium
exsecrati raptis cuiusque modi telis insecuntur; pu- 20
gnis ille malas offendere, scapulas alius cubitis inpin-
gere, palmis infestis hic latera suffodere, calcibus in-
sultare, capillos distrahere, uestem discindere. Sic
in modum superbi iuuenis Aoni uel Musici uatis Pi-
plei laceratus atque discerptus domo proturbor. 25
  Ac dum in proxima platea refouens ani- 27.1
mum infausti atque inprouidi sermonis mei sero remi-
niscor dignumque me pluribus etiam uerberibus fuisse
merito consentio, ecce iam ultimum defletus atque
conclamatus processerat mortuus rituque patrio, ut- 5
pote unus de optimatibus, pompa funeris publici duc-
tabatur per forum. Occurrit atratus quidam maestus
in lacrimis genialem canitiem reuellens senex et ma-
nibus ambabus inuadens torum uoce contenta quidem
sed adsiduis singultibus impedita: "Per fidem ues- 10
tram," inquit "Quirites, per pietatem puplicam pe-
rempto ciui subsistite et extremum facinus in nefa-
riam scelestamque istam feminam seueriter uindicate.
Haec enim nec ullus alius miserum adulescentem,
sororis meae filium, in adulteri gratiam et ob prae- 15
dam hereditariam extinxit ueneno."
  Sic ille senior lamentabiles questus singulis instre-
pebat. Saeuire uulgus interdum et facti uerisimilitu-
dine ad criminis credulitatem impelli. Conclamant
ignem, requirunt saxa, paruulos ad exitium mulieris 20
hortantur. Emeditatis ad haec illa fletibus quamque
sanctissime poterat adiurans cuncta numina tantum
scelus abnuebat.
  Ergo igitur senex ille: "Veritatis arbi- 28.1
trium in diuinam prouidentiam reponamus. Zatchlas
adest Aegyptius propheta primarius, qui mecum iam
dudum grandi praemio pepigit reducere paulisper ab
inferis spiritum corpusque istud postliminio mortis 5
animare", et cum dicto iuuenem quempiam linteis
amiculis iniectum pedesque palmeis baxeis inductum
et adusque deraso capite producit in medium. Huius
diu manus deosculatus et ipsa genua contingens:
"Miserere," ait "sacerdos, miserere per caelestia si- 10
dera per inferna numina per naturalia elementa per
nocturna silentia et adyta Coptica et per incrementa
Nilotica et arcana Memphitica et sistra Phariaca.
Da breuem solis usuram et in aeternum conditis ocu-
lis modicam lucem infunde. Non obnitimur <necessi- 15
tati> nec terrae rem suam denegamus, sed ad ultionis
solacium exiguum uitae spatium deprecamur."
  Propheta sic propitiatus herbulam quampiam ob
os corporis et aliam pectori eius imponit. Tunc
orientem obuersus incrementa solis augusti tacitus 20
imprecatus uenerabilis scaenae facie studia praesen-
tium ad miraculum tantum certatim adrexit.
  Immitto me turbae socium et pone ipsum 29.1
lectulum editiorem quendam lapidem insistens cuncta
curiosis oculis arbitrabar. Iam tumore pectus extolli,
iam salebris uena pulsari, iam spiritu corpus impleri:
et adsurgit cadauer et profatur adulescens: "Quid, 5
oro, me post Lethaea pocula iam Stygiis paludibus
innatantem ad momentariae uitae reducitis officia?
Desine iam, precor, desine ac me in meam quietem
permitte."
  Haec audita uox de corpore, sed aliquanto pro- 10
pheta commotior: "Quin refers" ait "populo singula
tuaeque mortis illuminas arcana? An non putas
deuotionibus meis posse Diras inuocari, posse tibi
membra lassa torqueri?"
  Suscipit ille de lectulo et imo cum gemitu popu- 15
lum sic adorat: "Malis nouae nuptae peremptus arti-
bus et addictus noxio poculo torum tepentem adul-
tero mancipaui."
  Tunc uxor egregia capit praesentem audaciam et
mente sacrilega coarguenti marito resistens altercat. 20
Populus aestuat diuersa tendentes, hi pessimam fe-
minam uiuentem statim cum corpore mariti sepelien-
dam, alii mendacio cadaueris fidem non habendam.
  Sed hanc cunctationem sequens adulescen- 30.1
tis sermo distinxit; nam rursus altius ingemescens:
"Dabo," inquit "dabo uobis intemeratae ueritatis
documenta perlucida et quod prorsus alius nemo co-
gno<rit uel o>minarit indicabo". Tunc digito me de- 5
monstrans: "Nam cum corporis mei custos hic saga-
cissimus exertam mihi teneret uigiliam, cantatrices
anus exuuiis meis inminentes atque ob id reformatae
frustra saepius cum industriam sedulam eius fallere
nequiuissent, postremum iniecta somni nebula eoque 10
in profundam quietem sepulto me nomine ciere non
prius desierunt quam dum hebetes artus et membra
frigida pigris conatibus ad artis magicae nituntur
obsequia. <At> hic utpote uiuus quidem sed tantum
sopore mortuus, quod eodem mecum uocabulo nun- 15
cupatur, ad suum nomen ignarus exsurgit, et in exa-
nimis umbrae modum ultroneus gradiens, quamquam
foribus cubiculi diligenter obclusis, per quoddam fo-
ramen prosectis naso prius ac mox auribus uicariam
pro me lanienam sustinuit. Vtque fallaciae reliqua 20
conuenirent, ceram in modum prosectarum forma-
tam aurium ei adplicant examussim nasoque ipsius
similem comparant. Et nunc adsistit miser hic prae-
mium non industriae sed debilitationis consecutus."
  His dictis perterritus temptare formam adgredior. 25
Iniecta manu nasum prehendo: sequitur; aures per-
tracto: deruunt. Ac dum directis digitis et detortis
nutibus praesentium denotor, dum risus ebullit, inter
pedes circumstantium frigido sudore defluens euado.
Nec postea debilis ac sic ridiculus Lari me patrio red- 30
dere potui, sed capillis hinc inde laterum deiectis au-
rium uulnera celaui, nasi uero dedecus linteolo isto
pressim adglutinato decenter obtexi.'
  Cum primum Thelyphron hanc fabulam 31.1
posuit, conpotores uino madidi rursum cachinnum
integrant. Dumque bibere solita Risui postulant, sic
ad me Byrrhena:
  'Sollemnis' inquit 'dies a primis cunabulis huius 5
urbis conditus crastinus aduenit, quo die soli morta-
lium sanctissimum deum Risum hilaro atque gau-
diali ritu propitiamus. Hunc tua praesentia nobis effi-
cies gratiorem. Atque utinam aliquid de proprio le-
pore laetificum honorando deo comminiscaris, quo 10
magis pleniusque tanto numini litemus.'
  'Bene,' inquam 'et fiet ut iubes. Et uellem hercules
materiam repperire aliquam quam deus tantus af-
fluenter indueret.' Post haec monitu famuli mei, qui
noctis admonebat, iam et ipse crapula distentus pro- 15
tinus exsurgo et appellata propere Byrrhena titu-
bante uestigio domuitionem capesso.
  Sed cum primam plateam uadimus, uento 32.1
repentino lumen quo nitebamur extinguitur, ut uix
inprouidae noctis caligine liberati digitis pedum de-
tunsis ob lapides hospitium defessi rediremus. Dum-
que iam iunctim proximamus, ecce tres quidam 5
uegetes et uastulis corporibus fores nostras ex sum-
mis uiribus inruentes ac ne praesentia quidem nostra
tantillum conterriti sed magis cum aemulatione ui-
rium crebrius insultantes, ut nobis ac mihi potissi-
mum non immerito latrones esse et quidem saeuis- 10
simi uiderentur. Statim denique gladium, quem
ueste mea contectum ad hos usus extuleram, sinu
liberatum adripio. Nec cunctatus medios latrones
inuolo ac singulis, ut quemque conluctantem offen-
deram, altissime demergo, quoad tandem ante ipsa 15
uestigia mea uastis et crebris perforati uulneribus
spiritus efflauerint. Sic proeliatus, iam tumultu eo
Photide suscitata, patefactis aedibus anhelans et su-
dore perlutus inrepo meque statim utpote pugna
trium latronum in uicem Geryoneae caedis fatigatum 20
lecto simul et somno tradidi.