LIBER III
  Commodum punicantibus phaleris Aurora ro- 3.1.1
seum quatiens lacertum caelum inequitabat, et me
securae quieti reuulsum nox diei reddidit. Aestus
inuadit animum uespertini recordatione facinoris;
complicitis denique pedibus ac palmulis in alternas 5
digitorum uicissitudines super genua conexis sic gra-
battum cossim insidens ubertim flebam, iam forum
et iudicia, iam sententiam, ipsum denique carnificem
imaginabundus. 'An mihi quisquam tam mitis tam-
que beniuolus iudex obtinget, qui me trinae caedis 10
cruore perlitum et tot ciuium sanguine delibutum in-
nocentem pronuntiare poterit? Hanc illam mihi glo-
riosam peregrinationem fore Chaldaeus Diophanes
obstinate praedicabat.'
  Haec identidem mecum replicans fortunas meas 15
heiulabam. Quati fores interdum et frequenti cla-
more ianuae nostrae perstrepi;
nec mora, cum 2.1
magna inruptione patefactis aedibus magistratibus
eorumque ministris et turbae miscellaneae cuncta
completa statimque lictores duo de iussu magistra-
tuum immissa manu trahere me sane non renitentem 5
occipiunt. Ac dum primum angiportum insistimus,
statim ciuitas omnis in publicum effusa mira densi-
tate nos insequitur. Et quamquam capite in terram
immo ad ipsos inferos iam deiecto maestus incederem,
obliquato tamen aspectu rem admirationis maximae 10
conspicio: nam inter tot milia populi circumfluentis
nemo prorsum qui non risu dirumperetur aderat.
Tandem pererratis plateis omnibus et in modum eo-
rum quibus lustralibus piamentis minas portentorum
hostiis circumforaneis expiant circumductus angu- 15
latim forum eiusque tribunal adstituor. Iamque su-
blimo suggestu magistratibus residentibus, iam prae-
cone publico silentium clamante, repente cuncti con-
sona uoce flagitant propter coetus multitudinem,
quae pressurae nimia densitate periclitaretur, iudi- 20
cium tantum theatro redderetur. Nec mora, cum
passim populus procurrens caueae conseptum mira
celeritate conpleuit; aditus etiam et tectum omne
fartim stipauerant, plerique columnis implexi, alii
statuis dependuli, nonnulli per fenestras et lacunaria 25
semiconspicui, miro tamen omnes studio uisendi pe-
ricula salutis neclegebant. Tunc me per proscaenium
medium uelut quandam uictimam publica ministeria
producunt et orchestrae mediae sistunt.
  Sic rursum praeconis amplo boatu citatus ac- 3.1
cusator quidam senior exsurgit et ad dicendi spatium
uasculo quoidam in uicem coli graciliter fistulato ac per
hoc guttatim defluo infusa aqua populum sic adorat:
  'Neque parua res ac praecipue pacem ciuitatis 5
cunctae respiciens et exemplo serio profutura tracta-
tur, Quirites sanctissimi. Quare magis congruit se-
dulo singulos atque uniuersos uos pro dignitate pu-
blica prouidere ne nefarius homicida tot caedium la-
nienam, quam cruenter exercuit, inpune commisserit. 10
Nec me putetis priuatis simultatibus instinctum odio
proprio saeuire. Sum namque nocturnae custodiae
praefectus nec in hodiernum credo quemquam perui-
gilem diligentiam meam culpare posse. Rem de-
nique ipsam et quae nocte gesta sunt cum fide profe- 15
ram. Nam cum fere iam tertia uigilia scrupulosa dili-
gentia cunctae ciuitatis ostiatim singula considerans
circumirem, conspicio istum crudelissimum iuuenem
mucrone destricto passim caedibus operantem iam-
que tris numero saeuitia eius interemptos ante pedes 20
ipsius spirantibus adhuc corporibus in multo san-
guine palpitantes. Et ipse quidem conscientia tanti
facinoris merito permotus statim profugit et in do-
mum quandam praesidio tenebrarum elapsus perpe-
tem noctem delituit. Sed prouidentia deum, quae 25
nihil impunitum nocentibus permittit, priusquam iste
clandestinis itineribus elaberetur, mane praestolatus
ad grauissimum iudicii uestri sacramentum eum cu-
raui perducere. Habetis itaque reum tot caedibus
impiatum, reum coram deprensum, reum peregri- 30
num. Constanter itaque in hominem alienum ferte
sententias de eo crimine quod etiam in uestrum ciuem
seueriter uindicaretis.'
  Sic profatus accusator acerrimus immanem 4.1
uocem repressit. Ac me statim praeco, si quid ad ea
respondere uellem, iubebat incipere. At ego nihil
tunc temporis amplius quam flere poteram, non tam
hercules truculentam accusationem intuens quam 5
meam miseram conscientiam. Sed tandem oborta
diuinitus audacia sic ad illa:
  'Nec ipse ignoro quam sit arduum trinis ciuium
corporibus expositis eum qui caedis arguatur, quam-
uis uera dicat et de facto confiteatur ultro, tamen 10
tantae multitudini quod sit innocens persuadere.
Set si paulisper audientiam publica mihi tribuerit hu-
manitas, facile uos edocebo me discrimen capitis non
meo merito sed rationabilis indignationis euentu for-
tuito tantam criminis inuidiam frustra sustinere. 15
  Nam cum a cena me serius aliquanto reciperem, 5.1
potulentus alioquin, quod plane uerum crimen meum
non diffitebor, ante ipsas fores hospitii—ad bonum
autem Milonem ciuem uestrum deuorto—uideo
quosdam saeuissimos latrones aditum temptantes et 5
domus ianuas cardinibus obtortis euellere gestientes
claustrisque omnibus, quae accuratissime adfixa fue-
rant, uiolenter euulsis secum iam de inhabitantium
exitio deliberantes. Vnus denique et manu promp-
tior et corpore uastior his adfatibus et ceteros incita- 10
bat: "Heus pueri, quam maribus animis et uiribus
alacribus dormientes adgrediamur. Omnis cunctatio
ignauia omnis facessat e pectore: stricto mucrone per
totam domum caedes ambulet. Qui sopitus iacebit,
trucidetur; qui repugnare temptauerit, feriatur. Sic 15
salui recedemus, si saluum in domo neminem relique-
rimus." Fateor, Quirites, extremos latrones—boni
ciuis officium arbitratus, simul et eximie metuens et
hospitibus meis et mihi—gladiolo, qui me propter
huius modi pericula comitabatur, armatus fugare at- 20
que proterrere eos adgressus sum. At illi barbari pror-
sus et immanes homines neque fugam capessunt et,
cum me uiderent in ferro, tamen audaciter resistunt.
  Dirigitur proeliaris acies. Ipse denique dux et 6.1
signifer ceterorum ualidis me uiribus adgressus ilico
manibus ambabus capillo adreptum ac retro reflexum
effligere lapide gestit. Quem dum sibi porrigi flagitat,
certa manu percussum feliciter prosterno. Ac mox 5
alium pedibus meis mordicus inhaerentem per scapu-
las ictu temperato tertiumque inprouide occurrentem
pectore offenso peremo. Sic pace uindicata domoque
hospitum ac salute communi protecta non tam impu-
nem me uerum etiam laudabilem publice credebam 10
fore, qui ne tantillo quidem umquam crimine postu-
latus sed probe spectatus apud meos semper innocen-
tiam commodis cunctis antetuleram. Nec possum
repperire cur iustae ultionis qua contra latrones deter-
rimos commotus sum nunc istum reatum sustineam, 15
cum nemo possit monstrare uel proprias inter nos
inimicitias praecessisse ac ne omnino mihi notos illos
latrones usquam fuisse, uel certe ulla praeda monstre-
tur cuius cupidine tantum flagitium credatur ad-
missum.' 20
  Haec profatus rursum lacrimis obortis por- 7.1
rectisque in preces manibus per publicam misericor-
diam per pignorum caritatem maestus tunc hos
tunc illos deprecabar. Cumque iam humanitate com-
motos misericordia fletuum adfectos omnis satis cre- 5
derem, Solis et Iustitiae testatus oculos casumque
praesentem meum commendans deum prouidentiae
paulo altius aspectu relato conspicio prorsus totum
populum—risu cachinnabili diffluebant—nec secus
illum bonum hospitem parentemque meum Milonem 10
risu maximo dissolutum. At tunc sic tacitus mecum:
'En fides,' inquam 'en conscientia! ego quidem pro
hospitis salute et homicida sum et reus capitis indu-
cor, at ille, non contentus quod mihi nec adsistendi
solacium perhibuit, insuper exitium meum cachinnat.' 15
  Inter haec quaedam mulier per medium 8.1
theatrum lacrimosa et flebilis atra ueste contecta par-
uulum quendam sinu tolerans decurrit ac pone eam
anus alia pannis horridis obsita paribusque maesta
fletibus, ramos oleagineos utraeque quatientes, quae 5
circumfusae lectulum, quo peremptorum cadauera
contecta fuerant, plangore sublato se lugubriter eiu-
lantes: 'Per publicam misericordiam per commune
ius humanitatis' aiunt 'miseremini indigne caesorum
iuuenum nostraeque uiduitati ac solitudini de uin- 10
dicta solacium date. Certe paruuli huius in primis
annis destituti fortunis succurrite et de latronis huius
sanguine legibus uestris et disciplinae publicae litate.'
  Post haec magistratus qui natu maior adsurgit et
ad populum talia: 'De scelere quidem, quod serio uin- 15
dicandum est, nec ipse qui commisit potest diffiteri;
sed una tantum subsiciua sollicitudo nobis relicta est,
ut ceteros socios tanti facinoris requiramus. Nec
enim ueri simile est hominem solitarium tres tam uali-
dos euitasse iuuenes. Prohinc tormentis ueritas 20
eruenda. Nam et qui comitabatur eum puer clanculo
profugit et res ad hoc deducta est ut per quaestionem
sceleris sui participes indicet, ut tam dirae factionis
funditus formido perematur.'
  Nec mora, cum ritu Graeciensi ignis et rota, 9.1
tum omne flagrorum genus inferuntur. Augetur op-
pido immo duplicatur mihi maestitia, quod integro
saltim mori non licuerit. Sed anus illa quae fletibus
cuncta turbauerat: 'Prius,' inquit 'optimi ciues, 5
quam latronem istum miserorum pignorum meorum
peremptorem cruci affigatis, permittite corpora neca-
torum reuelari, ut et formae simul et aetatis contem-
platione magis magisque ad iustam indignationem
arrecti pro modo facinoris saeuiatis.' 10
  His dictis adplauditur et ilico me magistratus ip-
sum iubet corpora, quae lectulo fuerant posita, mea
manu detegere. Reluctantem me ac diu rennuentem
praecedens facinus instaurare noua ostensione lic-
tores iussu magistratuum quam instantissime com- 15
pellunt, manum denique ipsam e regione lateris tru-
dentes in exitium suum super ipsa cadauera porri-
gunt. Euictus tandem necessitate succumbo, et in-
gratis licet abrepto pallio retexi corpora. Dii boni,
quae facies rei? Quod monstrum? Quae fortunarum 20
mearum repentina mutatio? Quamquam enim iam
in peculio Proserpinae et Orci familia numeratus,
subito in contrariam faciem obstupefactus haesi, nec
possum nouae illius imaginis rationem idoneis uerbis
expedire. Nam cadauera illa iugulatorum hominum 25
erant tres utres inflati uariisque secti foraminibus et,
ut uespertinum proelium meum recordabar, his locis
hiantes quibus latrones illos uulneraueram.
  Tunc ille quorundam astu paulisper cohibitus 10.1
risus libere iam exarsit in plebem. Hi gaudii nimie-
tate graculari, illi dolorem uentris manuum compres-
sione sedare. Et certe laetitia delibuti meque respec-
tantes cuncti theatro facessunt. At ego, ut primum 5
illam laciniam prenderam, fixus in lapidem steti geli-
dus nihil secus quam una de ceteris theatri statuis uel
columnis. Nec prius ab inferis emersi quam Milon
hospes accessit et iniecta manu me renitentem lacri-
misque rursum promicantibus crebra singultientem 10
clementi uiolentia secum adtraxit, et obseruatis uiae
solitudinibus per quosdam amfractus domum suam
perduxit, maestumque me atque etiam tunc trepi-
dum uariis solatur affatibus. Nec tamen indignatio-
nem iniuriae, quae inhaeserat altius meo pectori, ullo 15
modo permulcere quiuit.
  Ecce ilico etiam ipsi magistratus cum suis 11.1
insignibus domum nostram ingressi talibus me moni-
tis delenire gestiunt: 'Neque tuae dignitatis uel etiam
prosapiae tuorum ignari sumus, Luci domine; nam
et prouinciam totam inclitae uestrae familiae nobili- 5
tas conplectitur. Ac ne istud quod uehementer inge-
mescis contumeliae causa perpessus es. Omnem ita-
que de tuo pectore praesentem tristitudinem mitte et
angorem animi depelle. Nam lusus iste, quem publice
gratissimo deo Risui per annua reuerticula sollemni- 10
ter celebramus, semper commenti nouitate florescit.
Iste deus auctorem et actorem suum propitius ubi-
que comitabitur amanter nec umquam patietur ut ex
animo doleas sed frontem tuam serena uenustate lae-
tabit adsidue. At tibi ciuitas omnis pro ista gratia 15
honores egregios obtulit; nam et patronum scripsit et
ut in aere staret imago tua decreuit.'
  Ad haec dicta sermonis uicem refero: 'Tibi qui-
dem,' inquam 'splendidissima et unica Thessaliae
ciuitas, honorum talium parem gratiam memini, ue- 20
rum statuas et imagines dignioribus meique maiori-
bus reseruare suadeo.'
  Sic pudenter allocutus et paulisper hilaro 12.1
uultu renidens quantumque poteram laetiorem me
refingens comiter abeuntes magistratus appello. Et
ecce quidam intro currens famulus: 'Rogat te' ait
'tua parens Byrrhena et conuiuii, cui te sero despon- 5
deras, iam adpropinquantis admonet.' Ad haec ego
formidans et procul perhorrescens etiam ipsam do-
mum eius: 'Quam uellem,' inquam 'parens, iussis tuis
obsequium commodare, si per fidem liceret id facere.
Hospes enim meus Milon per hodierni diei praesen- 10
tissimum numen adiurans effecit ut eius hodiernae
cenae pignerarer, nec ipse discedit nec me digredi pa-
titur. Prohinc epulare uadimonium differamus.'
  Haec adhuc me loquente manu firmiter iniecta
Milon iussis balnearibus adsequi producit ad laua- 15
crum proximum. At ego uitans oculos omnium et
quem ipse fabricaueram risum obuiorum declinans
lateri eius adambulabam obtectus. Nec qui lauerim,
qui terserim, qui domum rursum reuerterim, prae ru-
bore memini; sic omnium oculis nutibus ac denique 20
manibus denotatus inpos animi stupebam.
  Raptim denique paupertina Milonis cenula 13.1
perfunctus, causatusque capitis acrem dolorem quem
mihi lacrimarum adsiduitas incusserat, concedo uenia
facile tributa cubitum et abiectus in lectulo meo quae
gesta fuerant singula maestus recordabar, quoad tan- 5
dem Photis mea dominae suae cubitu procurato sui
longe dissimilis aduenit; non enim laeta facie nec ser-
mone dicaculo, sed uultuosam frontem rugis insur-
gentibus adseuerabat. Cunctanter ac timide denique
sermone prolato: 'Ego' inquit 'ipsa, confiteor ultro, 10
ego <origo> tibi huius molestiae fui', et cum dicto lo-
rum quempiam sinu suo depromit mihique porrigens:
'Cape,' inquit 'oro te, et <de> perfida muliere uindic-
tam immo uero licet maius quoduis supplicium sume.
Nec tamen me putes, oro, sponte angorem istum tibi 15
concinnasse. Dii mihi melius, quam ut mei causa uel
tantillum scrupulum patiare. Ac si quid aduersi
tuum caput respicit, id omne protinus meo luatur san-
guine. Sed quod alterius rei causa facere iussa sum
mala quadam mea sorte in tuam reccidit iniuriam.' 20
  Tunc ego familiaris curiositatis admonitus 14.1
factique causam delitiscentem nudari gestiens susci-
pio: 'Omnium quidem nequissimus audacissimusque
lorus iste, quem tibi uerberandae destinasti, prius a
me concisus atque laceratus interibit ipse quam tuam 5
plumeam lacteamque contingat cutem. Sed mihi
cum fide memora: quod tuum factum <fortunae>
scaeuitas consecuta in meum conuertit exitium?
Adiuro enim tuum mihi carissimum caput nulli me
prorsus ac ne tibi quidem ipsi adseueranti posse cre- 10
dere quod tu quicquam in meam cogitaueris perni-
ciem. Porro meditatus innoxios casus incertus uel
etiam aduersus culpae non potest addicere.'
  Cum isto fine sermonis oculos Photidis meae udos
ac tremulos et prona libidine marcidos iamiamque 15
semiadopertulos adnixis et sorbillantibus sauiis sitien-
ter hauriebam.
  Sic illa laetitia recreata: 'Patere,' inquit 'oro, 15.1
prius fores cubiculi diligenter obcludam, ne sermonis
elapsi profana petulantia committam grande flagi-
tium', et cum dicto pessulis iniectis et uncino firmiter
immisso sic ad me reuersa colloque meo manibus am- 5
babus inplexa uoce tenui et admodum minuta:
'Paueo' inquit 'et formido solide domus huius operta
detegere et arcana dominae meae reuelare secreta.
Sed melius de te doctrinaque tua praesumo, qui
praeter generosam natalium dignitatem praeter su- 10
blime ingenium sacris pluribus initiatus profecto nosti
sanctam silentii fidem. Quaecumque itaque commi-
sero huius religiosi pectoris tui penetralibus, semper
haec intra conseptum clausa custodias oro, et simpli-
citatem relationis meae tenacitate taciturnitatis tuae 15
remunerare. Nam me, quae sola mortalium noui,
amor is quo tibi teneor indicare compellit. Iam scies
omnem domus nostrae statum, iam scies erae meae
miranda secreta, quibus obaudiunt manes, turbantur
sidera, coguntur numina, seruiunt elementa. Nec 20
umquam magis artis huius uiolentia nititur quam cum
scitulae formulae iuuenem quempiam libenter aspexit,
quod quidem ei solet crebriter euenire.
  Nunc etiam adulescentem quendam Boeo- 16.1
tium summe decorum efflictim deperit totasque artis
manus machinas omnes ardenter exercet. Audiui
uesperi, meis his, inquam, auribus audiui, quod non
celerius sol caelo ruisset noctique ad exercendas inle- 5
cebras magiae maturius cessisset, ipsi soli nubilam ca-
liginem et perpetuas tenebras comminantem. Hunc
iuuenem, cum e balneis rediret ipsa, tonstrinae resi-
dentem hesterna die forte conspexit ac me capillos
eius, qui iam caede cultrorum desecti humi iacebant, 10
clanculo praecipit auferre. Quos me sedulo furtimque
colligentem tonsor inuenit, et quod alioquin publici-
tus maleficae disciplinae perinfames sumus, adreptam
inclementer increpat: "Tune, ultima, non cessas
subinde lectorum iuuenum capillamenta surripere? 15
Quod scelus nisi tandem desines, magistratibus te
constanter obiciam." Et uerbum facto secutus im-
missa manu scrutatus e mediis papillis meis iam capil-
los absconditos iratus abripit. Quo gesto grauiter
adfecta mecumque reputans dominae meae mores, 20
quod huius modi repulsa satis acriter commoueri me-
que uerberare saeuissime consueuit, iam de fuga con-
silium tenebam, sed istud quidem tui contemplatione
abieci statim.
  Verum cum tristis inde discederem ne 17.1
prorsus uacuis manibus redirem, conspicor quendam
forficulis attondentem caprinos utres; quos cum
probe constrictos inflatosque et iam pendentis cerne-
rem, capillos eorum humi iacentes flauos ac per hoc 5
illi Boeotio iuueni consimiles plusculos aufero eosque
dominae meae dissimulata ueritate trado. Sic noctis
initio, priusquam cena te reciperes, Pamphile mea
iam uecors animi tectum scandulare conscendit, quod
altrinsecus aedium patore perflabili nudatum, ad om- 10
nes orientales ceterosque <plerosque> aspectus per-
uium, maxime his artibus suis commodatum secreto
colit. Priusque apparatu solito instruit feralem offi-
cinam, omne genus aromatis et ignorabiliter lammi-
nis litteratis et infelicium nauium durantibus dam- 15
nis <repletam>, defletorum, sepultorum etiam, ca-
dauerum expositis multis admodum membris; hic
nares et digiti, illic carnosi claui pendentium, alibi
trucidatorum seruatus cruor et extorta dentibus fera-
rum trunca caluaria. 20
Tunc decantatis spi- 18.1
rantibus fibris litat uario latice, nunc rore fontano,
nunc lacte uaccino, nunc melle montano, litat et
mulsa. Sic illos capillos in mutuos nexus obditos at-
que nodatos cum multis odoribus dat uiuis carboni- 5
bus adolendos. Tunc protinus inexpugnabili magicae
disciplinae potestate et caeca numinum coactorum
uiolentia illa corpora, quorum fumabant stridentes
capilli, spiritum mutuantur humanum et sentiunt et
audiunt et ambulant et, qua nidor suarum ducebat 10
exuuiarum, ueniunt et pro illo iuuene Boeotio aditum
gestientes fores insiliunt: cum ecce crapula madens
et inprouidae noctis deceptus caligine audacter mu-
crone destricto in insani modum Aiacis armatus, non
ut ille uiuis pecoribus infestus tota laniauit armenta, 15
sed longe <tu> fortius qui tres inflatos caprinos utres
exanimasti, ut ego te prostratis hostibus sine macula
sanguinis non homicidam nunc sed utricidam am-
plecterer.'
  Adrisi lepido sermoni Photidis et in uicem 19.1
cauillatus: 'Ergo igitur iam et ipse possum' inquam
'mihi primam istam uirtutis adoriam ad exemplum
duodeni laboris Herculei numerare uel trigemino cor-
pori Geryonis uel triplici formae Cerberi totidem pe- 5
remptos utres coaequando. Sed ut ex animo tibi
uolens omne delictum quo me tantis angoribus inpli-
casti remittam, praesta quod summis uotis expostulo,
et dominam tuam, cum aliquid huius diuinae disci-
plinae molitur, ostende. Cum deos inuocat, <uel> certe 10
cum reformatur, uideam; sum namque coram magiae
noscendae ardentissimus cupitor. Quamquam mihi
nec ipsa tu uideare rerum <istarum> rudis uel expers.
Scio istud et plane sentio, cum semper alioquin spre-
torem matronalium amplexuum sic tuis istis mican- 15
tibus oculis et rubentibus bucculis et renidentibus
crinibus et hiantibus osculis et fraglantibus papillis in
seruilem modum addictum atque mancipatum teneas
uolentem. Iam denique nec larem requiro nec domui-
tionem paro et nocte ista nihil antepono.' 20
  'Quam uellem' [inquit] respondit illa 'prae- 20.1
stare tibi, Luci, quod cupis, sed praeter inuidos mores
in solitudinem semper abstrusa et omnium praesen-
tia uiduata solet huius modi secreta perficere. Sed
tuum postulatum praeponam periculo meo idque 5
obseruatis opportunis temporibus sedulo perficiam,
modo, ut initio praefata sum, rei tantae fidem silen-
tiumque tribue.'
  Sic nobis garrientibus libido mutua et animos si-
mul et membra suscitat. Omnibus abiectis amiculis 10
hactenus denique intecti atque nudati bacchamur in
Venerem, cum quidem mihi iam fatigato de propria
liberalitate Photis puerile obtulit corollarium; iamque
luminibus nostris uigilia marcidis infusus sopor etiam
in altum diem nos attinuit. 15
  Ad hunc modum transactis uoluptarie pau- 21.1
cis noctibus quadam die percita Photis ac satis tre-
pida me accurrit indicatque dominam suam, quod
nihil etiam tunc in suos amores ceteris artibus pro-
moueret, nocte proxima in auem sese plumaturam 5
atque ad suum cupitum sic deuolaturam; proin me-
met ad rei tantae speculam caute praepararem. Iam-
que circa primam noctis uigiliam ad illud superius cu-
biculum suspenso et insono uestigio me perducit ipsa
perque rimam ostiorum quampiam iubet arbitrari, 10
quae sic gesta sunt. Iam primum omnibus laciniis se
deuestit Pamphile et arcula quadam reclusa pyxides
plusculas inde depromit, de quis unius operculo re-
moto atque indidem egesta unguedine diuque palmu-
lis suis adfricta ab imis unguibus sese totam adusque 15
summos capillos perlinit multumque cum lucerna se-
creto conlocuta membra tremulo succussu quatit.
Quis leniter fluctuantibus promicant molles plumu-
lae, crescunt et fortes pinnulae, duratur nasus incur-
uus, coguntur ungues adunci. Fit bubo Pamphile. 20
Sic edito stridore querulo iam sui periclitabunda pau-
latim terra resultat, mox in altum sublimata forin-
secus totis alis euolat.
  Et illa quidem magicis suis artibus uolens 22.1
reformatur, at ego nullo decantatus carmine prae-
sentis tantum facti stupore defixus quiduis aliud ma-
gis uidebar esse quam Lucius: sic exterminatus
animi attonitus in amentiam uigilans somniabar; 5
defrictis adeo diu pupulis an uigilarem scire quaere-
bam. Tandem denique reuersus ad sensum praesen-
tium adrepta manu Photidis et admota meis lumini-
bus: 'Patere, oro te', inquam 'dum dictat occasio,
magno et singulari me adfectionis tuae fructu per- 10
frui et impertire nobis unctulum indidem per istas
tuas pupillas, mea mellitula, tuumque mancipium
inremunerabili beneficio sic tibi perpetuo pignera ac
iam perfice ut meae Veneri Cupido pinnatus adsistam
tibi.' 15
  'Ain?' inquit 'Vulpinaris, amasio, meque sponte
asceam cruribus meis inlidere compellis? Sic inermem
uix a lupulis conseruo Thessalis; hunc alitem factum
ubi quaeram, uidebo quando?'
  'At mihi scelus istud depellant caelites,' 23.1
inquam 'ut ego, quamuis ipsius aquilae sublimis uola-
tibus toto caelo peruius et supremi Iouis certus nun-
tius uel laetus armiger, tamen non ad meum nidulum
post illam pinnarum dignitatem subinde deuolem. 5
Adiuro per dulcem istum capilli tui nodulum, quo
meum uinxisti spiritum, me nullam aliam meae Pho-
tidi malle. Tunc etiam istud meis cogitationibus oc-
currit, cum semel auem talem perunctus induero, do-
mus omnis procul me uitare debere. Quam pulchro 10
enim quamque festiuo matronae perfruentur amatore
bubone! Quid quod istas nocturnas aues, cum pene-
trauerint larem quempiam, sollicite prehensas foribus
uidemus adfigi, ut, quod infaustis uolatibus familiae
minantur exitium, suis luant cruciatibus? Sed, quod 15
sciscitari paene praeteriui, quo dicto factoue rursum
exutis pinnulis illis ad meum redibo Lucium?'
  'Bono animo es, quod ad huius rei curam pertinet'
ait. 'Nam mihi domina singula monstrauit, quae pos-
sunt rursus in facies hominum tales figuras reformare. 20
Nec istud factum putes ulla beniuolentia, sed ut ei
redeunti medela salubri possem subsistere. Specta
denique quam paruis quamque futtilibus tanta res pro-
curetur herbusculis: anethi modicum cum lauri foliis
immissum rori fontano datur lauacrum et poculum.' 25
  Haec identidem adseuerans summa cum 24.1
trepidatione inrepit cubiculum et pyxidem depromit
arcula. Quam ego amplexus ac deosculatus prius
utque mihi prosperis faueret uolatibus deprecatus
abiectis propere laciniis totis auide manus immersi et 5
haurito plusculo uncto corporis mei membra perfri-
cui. Iamque alternis conatibus libratis brachiis in
auem similis gestiebam: nec ullae plumulae nec us-
quam pinnulae, sed plane pili mei crassantur in setas
et cutis tenella duratur in corium et in extimis palmu- 10
lis perdito numero toti digiti coguntur in singulas
ungulas et de spinae meae termino grandis cauda pro-
cedit. Iam facies enormis et os prolixum et nares
hiantes et labiae pendulae; sic et aures inmodicis
horripilant auctibus. Nec ullum miserae reformatio- 15
nis uideo solacium, nisi quod mihi iam nequeunti
tenere Photidem natura crescebat.
Ac dum 25.1
salutis inopia cuncta corporis mei considerans non
auem me sed asinum uideo, querens de facto Photidis
sed iam humano gestu simul et uoce priuatus, quod
solum poteram, postrema deiecta labia umidis ta- 5
men oculis oblicum respiciens ad illam tacitus expo-
stulabam. Quae ubi primum me talem aspexit, per-
cussit faciem suam manibus infestis et: 'Occisa sum
misera:' clamauit 'me trepidatio simul et festinatio
fefellit et pyxidum similitudo decepit. Sed bene, 10
quod facilior reformationis huius medela suppeditat.
Nam rosis tantum demorsicatis exibis asinum sta-
timque in meum Lucium postliminio redibis. Atque
utinam uesperi de more nobis parassem corollas ali-
quas, ne moram talem patereris uel noctis unius. Sed 15
primo diluculo remedium festinabitur tibi.'
  Sic illa maerebat, ego uero quamquam per- 26.1
fectus asinus et pro Lucio iumentum sensum tamen
retinebam humanum. Diu denique ac multum me-
cum ipse deliberaui, an nequissimam facinerosissi-
mamque illam feminam spissis calcibus feriens et 5
mordicus adpetens necare deberem. Sed ab incepto
temerario melior me sententia reuocauit, ne morte
multata Photide salutares mihi suppetias rursus ex-
tinguerem. Deiecto itaque et quassanti capite ac de-
mussata temporali contumelia durissimo casui meo 10
seruiens ad equum illum uectorem meum probissi-
mum in stabulum concedo, ubi alium etiam Milonis
quondam hospitis mei asinum stabulantem inueni.
Atque ego rebar, si quod inesset mutis animalibus
tacitum ac naturale sacramentum, agnitione ac mi- 15
seratione quadam inductum equum illum meum hos-
pitium ac loca lautia mihi praebiturum. Sed pro Iup-
piter hospitalis et Fidei secreta numina! Praeclarus
ille uector meus cum asino capita conferunt in meam-
que perniciem ilico consentiunt et uerentes scilicet 20
cibariis suis uix me praesepio uidere proximantem:
deiectis auribus iam furentes infestis calcibus inse-
cuntur. Et abigor quam procul ab ordeo, quod adpo-
sueram uesperi meis manibus illi gratissimo famulo.
  Sic adfectus atque in solitudinem relega- 27.1
tus angulo stabuli concesseram. Dumque de insolentia
collegarum meorum mecum cogito atque in alterum
diem auxilio rosario Lucius denuo futurus equi per-
fidi uindictam meditor, respicio pilae mediae, quae 5
stabuli trabes sustinebat, in ipso fere meditullio Epo-
nae deae simulacrum residens aediculae, quod accu-
rate corollis roseis equidem recentibus fuerat orna-
tum. Denique adgnito salutari praesidio pronus spei,
quantum extensis prioribus pedibus adniti poteram, 10
insurgo ualide et ceruice prolixa nimiumque porrec-
tis labiis, quanto maxime nisu poteram, corollas ad-
petebam. Quod me pessima scilicet sorte conantem
seruulus meus, cui semper equi cura mandata fuerat,
repente conspiciens indignatus exurgit et: 'Quo 15
usque tandem' inquit 'cantherium patiemur istum
paulo ante cibariis iumentorum, nunc etiam simula-
cris deorum infestum? Quin iam ego istum sacrile-
gum debilem claudumque reddam'; et statim telum
aliquod quaeritans temere fascem lignorum positum 20
offendit, rimatusque frondosum fustem cunctis ua-
stiorem non prius miserum me tundere desiit quam
sonitu uehementi et largo strepitu percussis ianuis
trepido etiam rumore uiciniae conclamatis latronibus
profugit territus. 25
  Nec mora, cum ui patefactis aedibus glo- 28.1
bus latronum inuadit omnia et singula domus mem-
bra cingit armata factio et auxiliis hinc inde conuolan-
tibus obsistit discursus hostilis. Cuncti gladiis et faci-
bus instructi noctem illuminant, coruscat in modum 5
ortiui solis ignis et mucro. Tunc horreum quoddam
satis ualidis claustris obseptum obseratumque, quod
mediis aedibus constitutum gazis Milonis fuerat refer-
tum, securibus ualidis adgressi diffindunt. Quo pas-
sim recluso totas opes uehunt raptimque constrictis 10
sarcinis singuli partiuntur. Sed gestaminum modus
numerum gerulorum excedit. Tunc opulentiae nimiae
nimio ad extremas incitas deducti nos duos asinos et
equum meum productos e stabulo, quantum potest,
grauioribus sarcinis onerant et domo iam uacua mi- 15
nantes baculis exigunt unoque de sociis ad speculan-
dum, qui de facinoris inquisitione nuntiaret, relicto nos
crebra tundentes per auia montium ducunt concitos.
  Iamque rerum tantarum pondere et mon- 29.1
tis ardui uertice et prolixo satis itinere nihil a mortuo
differebam. Sed mihi sero quidem serio tamen sub-
uenit ad auxilium ciuile decurrere et interposito
uenerabili principis nomine tot aerumnis me liberare. 5
Cum denique iam luce clarissima uicum quempiam
frequentem et nundinis celebrem praeteriremus, inter
ipsas turbelas Graecorum <Romanorum> genuino ser-
mone nomen augustum Caesaris inuocare temptaui;
et 'O' quidem tantum disertum ac ualidum clamitaui, 10
reliquum autem Caesaris nomen enuntiare non po-
tui. Aspernati latrones clamorem absonum meum
caedentes hinc inde miserum corium nec cribris iam
idoneum relinquunt. Sed tandem mihi inopinatam sa-
lutem Iuppiter ille tribuit. Nam cum multas uillulas 15
et casas amplas praeterimus, hortulum quendam pro-
spexi satis amoenum, in quo praeter ceteras gratas
herbulas rosae uirgines matutino rore florebant. His
inhians et spe salutis alacer ac laetus propius accessi,
dumque iam labiis undantibus adfecto, consilium me 20
subit longe salubrius, ne, si rursum asino remoto pro-
direm in Lucium, euidens exitium inter manus latro-
num offenderem uel artis magicae suspectione uel in-
dicii futuri criminatione. Tunc igitur a rosis et qui-
dem necessario temperaui et casum praesentem tole- 25
rans in asini faciem faena rodebam.