Tappete ex Graeco suṃ . . . 351.39
tae Ennius cum ait: "t . . . <Turpi-> 40
lius in Demetrio: "lec̣ . . .
veterem. Sic tappet . . . <Terentum>
in campo Martio loc . . .
dicendum fuisse, quod te . . . <ludos>
Secularis Ditis patris . . . 45
tur ab equis quadrigariṣ . . .
tilitas aequiperet mo . . .
nae. Quod quam aniliter relat<um sit, cui->
vis manifestum est. Tau<ri ludi in->
stituti dis inferis ex ḷị . . . <Superbo> 50
Tarquinio regnante, cum ṃ<agna incidisset>
pestilentia in mulieres g<ravidas> . . .
fetu, si facti sunt ex carṇ<e divendita populo>
taurorum immolatorum; ob <hoc ludi Tauri>
appellati, sunt, et fiunṭ . . . <ne> 55
intra muros evocentur d<i inferi> . . .
ludos Varro ait vocari, q̣ụọḍ . . .
lus pendens a doctore iṇc̣ṛ . . .
solitus sit inpelli, atque us<que eo> . . .
docere, quoad consister<et> . . . 60
te talorum constaret pedu<m . . . Talas->
sionem in nuptiis Varro ait <signum esse lani->
fici, τάλαρον, id est quassillum; ị<nde enim so->
litum appellari Talassionem . . .
historiarum scribtor, Talassium <ait> . . . 65
virum, rapta virgine unicae p<ulchritudi> . . .
dinis, quod ei id coniugium fuerit f<elix, boni>
[h]ominis gratia nunc redintegrari . . .
. . . <l>ẹx Curiata fertur, quo Hanni- 352.1
<bal> . . . Romae cum esset nec ex praesidi-
<is> . . . Q. Fabius Maximus Verru-
<cossus, M. Claudius Ma>rcellus cos. facere in
. . . uit Aelius in XII sigṇị- 5
<fica . . . T>risulcum fulgur fuịṭ
. . . q̣ụịa id aut incendita
. . . <te>rebrat. Togatarum
. . . ọmnium fastigi; quae
. . . quod togis praetextis rem 10
. . . tẹṛ tabernariarum, quia
. . . cellentibus etiam humiles
. . . <p>ḷagiari servi denique et
. . . <tab>ernis honeste prodeant
. . . <Ta>uras, vaccas steriles ap- 15
<pellari ait> . . . s, quae non magis pariant,
<quam tauri. Sed veri>similius sit ex Graeco dic-
<tas, quia steriles vaccas ταύ>ρας appellant. Todi sunt
<genus avium parvarum> . . . i, quarum meminit Plautus in Sy-
<. . . : "Cum extor>tis talis, cum todillis crus- 20
<culis." Tubilustria,> quibus diebus adscribtum in
<Fastis est, in atr>io Sutorio agna tubae
<lustrantur, quos> tubos appellant; quod genus
<lustrationis ex Ar>cadia Pallanteo trans-
<latum esse dicunt. T>u?ditantes tundentes 25
<negotium, id est ag>ẹṇtes, significare ait Cincius
<de verbis priscis. E>nnius lib. II: "Haec inter se totum
. . . <tuditan>tes", et Lucretius item lib. II: "Nec
<tuditantia> ṛem cessant extrinsecus ullam."
<Tudites mall>ẹos appellant antiqui a tunden- 30
<do> . . . iṣ ali cruribus tudites. Inde Ateius
<Philolog>ụs existimat Tuditano cognomen
<fuisse, quod> c̣ạput malleoli simile habuerit.
<Tullios al>ịị dixerunt esse silanos, ali rivos, ali
vehementes proiectiones sanguinis arcuatim 35
fluentis, quales sunt Tiburi in Aniene. Ennius
in Aiace: "Aiax; misso sanguine tepido tu<l>lii
efflantes volant." Topper significare ait
Artorius cito, fortasse, celeriter, tem<e>re. Cito;
sic in Nelei carmine: "Topper fortunae commu- 40
tantur hominibus." Citius; sic †C. naevicapesset† flam-
mam Volcani." Cito; sic in eodem: "Namque nullum peius
macerat humanum, quamde mare saevum, †viret†
cui sunt magnae; topper confringent inpor-
tunae und<a>e." Fortasse; sic Coelius lib. VII: "Ita 45
uti sese quisque vobis studeat aemulari in statu
fortunae rei publicae, eadem re gesta, topper nihilo
minore negotio acto, gratia minor esset." For-
tasse; sic Accius in Io: "Topper, ut fit, patris te
eicit ira." Sinnius vero sic: Topper fortasse valet 50
in Enni et Pacui scriptis; apud Ennium est: "Topper
quam nemo melius scit." Pacuvius: "Topper tecum
sit poṭẹstas faxsit, si mecum velit"; at in anti-
quissimis scriptis celeriter ac mature; in Odys-
sia vetere: "Topper facit homines †utrius fue- 55
rint†"; "Topper citi ad aedis venimus Circae, simul
duona eorum portant ad navis; millia alia
in isdem inserinuntur." Tubicines etiam hi ap-
pellantur, qui sacerdotes viri speciosi publice
sacra faciunt, tubarum lustrandarum gratia. 60
Torrens particip<i>aliter pro exurens ponitur, ut
est apud Pacuvium in Antiopa: "Flammeo vapo-
re torrens terrae fetum exusserit." Signifi-
cat etiam fluvium, subitis imbribus concitatum,
qui alioqui siccitatibus exarescit, †quius† aquam ipsam, 65
quae fluit, flumen recte dici ait Aelius Gallus
lib. II quae ad ius pertinent; ceterum volgi con-
suetudine utrumque iam dici flumen, et perennem
fluvium et torrentem. Torum, ut significet torridum, 355.1
aridum, per unum quidem r antiqua consuetudine
scribitur; sed quasi per duo r scribatur, pronuntiari
oportet. Nam antiqui nec mutas, nec semivoca-
les litteras geminabant, ut fit in Ennio, 5
Arrio, Annio. Turmam equitum [a]dictam esse ait
Curiatius quase terimam: quod ter deni equites ex
tribus tribubus Titiensium, Ramnium, Lucerum fiebant.
Itaque primi singularum decuriarum decuriones
dicti, qui ex eo in singulis turmis sunt etiam nunc 10
terni. Torreri a torro deductum, proprie signi-
ficat siccare atque arefacere; sed usurpatum
est iam pro eo, quod sit igne urere. Plautus: "†in una
edet† opera in furnum calidum condito, atque
ibi torreto." Turannos, Etruscos appellari 15
solitos ait Verrius, a Turreno duce Lydorum,
a cuius gentis praecipua crudelitate etiam ty-
rannos dictos. Tyria maria in proverbium de-
ductum est; quod Tyro oriundi Poeni adeo po-
tentes maris fuerunt, ut omnibus mortalibus na- 20
vigatio esset periculosa. Afranius in Epistula: "Hunc
Serrium autem maria Tyria conciet." Torvi-
tas a ferocia taurorum dicta est. Pacuvius in Ar-
morum iudicio: "Feroci ingenio torvus praegran-
di gradu." et: "Cum recordor eius ferocem et tor- 25
vam confidentiam." Turbelas dixisse anti-
quos, quas nunc turbas appellamus, testis est
Plautus in Pseudolo: "Quo pacto et quantas soleam
turbelas dare." Tutulum vocari aiunt flami-
nicarum capitis ornamentum, quod fiat vitta 30
purpurea innexa crinibus, et exstructum
in altitudinem. Quidam, pilleum lanatum forma
metali figuratum, quo flamines ac pontifices
utantur, eodem nomine vocari. Ennius: "li-
baque, fictores, Argaeos et <tutulatos." Tuor,> 35
video; tueor, defendo . . .
sed iam promiscue utuntur . . .
or pro video; et contueor . . . <Tugu->
ria a tecto appellantur . . .
sordida. Afranius in D . . . 40
tugurium est, turpe." <Caecilius in Hypo->
bolimaeo: "Habitaba . . . <pau>
perculo." Quo nomine <Messala in explana->
tione XII ait etiam . . .
cari. Tuscum vicum coṇ . . . 45
tores dictum aiunt aḅ <iis, qui Porsena rege>
de[s]ce[n]dente ab obsi<dione e Tuscis remanserint>
Romae, locoque his dato <habitaverint> . . .
entes fratres Caeles et Vibenn<a> . . .
Tarquinium Romam secum max̣ . . . 50
rint. M. Varro, quod ex Cael<io in eum locum deducti>
sint. Toxicum dicitur cervari<um venenum, quo>
quidam perunguere sagitta<s> . . .
Caecilius in Gamo: "Ut hom . . .
toxico transegerit." Afra<nius> . . . 55
uxorium istud toxicum mit . . . <Tuscos>
quidam dictos aiunt a Tusco <rege Hercu->
lis filio. Ali quod unici studi si<nt sacrificiorum,>
ex Graeco, velut θυσκόοι. T<usculum vel>
ab eadem causa sacrificiorum, ụ<el quod aditum dif-> 60
ficilem habeat, id est, δύσκολον. <Tumulum>
Aelius sic definit: "Tumulus e<st . . . are->
nae editus secundum mare fluctibus in <altum ele->
vatus, unde similiter et manufac<tus et na->
turalis proprie dici potest. Tumu?l?t?<uarii> 65
milites, dicuntur lecti ob subitum ti<morem; un->
de etiam tumultum dici ait Verriuṣ, q̣ụịạ . . .
is ornatur, quam ab Italicis et Gallịc̣ịṣ ḥ . . .
. . . ẹṇt Italiae, itaque nullum 356.1
. . . ạṃ quam Gallicum aut domesti-
<cum . . . Thomices Graeco> nomine appellantur
<ex cannabi inpolita> et sparto leviter tortae
<restes, ex quibus funes> fiunt. Lucilius: "Vidimus 5
. . . <cann>abina." Op[p]illus Aure-
<lius . . . mol>lem pulvillum, quem in
<collo habent, ne restis> laedat tomicem vo-
<cari. Tongere Aelius Sti>lo ait noscere esse,
<quod Praenestini tongi>tionem dicant pro no- 10
<tionem . . . la>tius dominari; Ennius:
. . . <alii rhetorica> tongent"; et vincere
. . . ị videtur significare.
. . . <Tesca sun>t loca augurio desig-
<nata> . . . ịno finis in terra auguri. Op- 15
<[p]illus> . . . ḷịụs loca consecrata ad
. . . sit. sed sancta loca undique
. . . nt pontifici[s] libṛị, in quibus
. . . que sedemque tescumque
. . . dedicaverit, ubi eos ac 20
. . . propitiosque. Hostius belli
<Histrici lib.> . . . "per gentis ait aetherias atque
. . . ị; "violabis templa antiqua
. . . <Cic>ẹṛo aspera, difficilia aditu
. . . <lo>c̣a aspera, saxa tesca tuor". 25
<Accius in Philo>c̣teta: "Quis tu es mortalis,
<qui in desert>a et tesqua te adportas loca?"
<Tonsillam ait> esse Verrius palum dolatum
<in acumen et> cuspide praeferratum, ut existi-
. . . ẹṃ †cum figi† in litore navis re- 30
<ligandae> c̣auṣa. Pacuvius in Med[i]o: "Acces-
<si Aea>ẹam, et tosillam pegi laeto in litore."
<Accius in> P̣ḥịnidis: "Tacete, et tonsillas lito-
<re . . . edo> edite." Tonsam Ennius signifi-
cat remum, quod quasi tondeatur ferro, 35
cum ait lib. VII: "Poste recumbite, vestraque
pectora pellite tonsis"; item: "Pone petunt,
exim referunt ad pectora tonsas"; et in
[na] Sota: "Alius in mari vult magno tenere
tonsam." Thymbreum Apollinem Vergilius 40
a monte Thymbreo appellavit, qui est in
agro Troiano. Tolenno est genus machinae,
quo trahitur aqua, alteram partem praegra-
vante pondere, dictus a tollendo. Tolera-
re, patienter ferre. Accius in Neoptolemo: 45
"Aut quisquam potis est tolerare acritu-
dinem." Ennius lib. II: "Ferro se caede<i>, quam dic-
tis his, toleraret." Toles tumor in fau-
cibus, quae per deminutionem tonsillae dicuntur.
Tullianum, quod dicitur pars quaedam carceris, 50
Ser. Tullium regem aedificasse aiunt. Taxat
verbum ponitur in his, quae finiuntur, quoad
tangi liceat; in litibus quoque, arbitrove
cum proscribitur, quoad ei ius sit statuendi,
taxatio dicitur, quae fit certae summae. A tangen- 55
do autem dici etiam scaenici testimonio sunt,
qui taxatores dicuntur, quod alter alterum male-
dictis tangit. Tabernacula dicuntur a si-
militudine tabernarum; quae ipsae, quod
ex tabulis olim fiebant, dictae sunt, non ut 60
quidam putant, quod tabulis cludantur. Ta-
git Pacuvius in Teucro: "Ut ego, si quisquam
me tagit." Et tagam idem in Hermiona: "Aut
non cernam, nisi tagam", sine dubio anṭịqua
consuetudine usurpavit. Nam nunc ea sine 65
praepositionibus non dicuntur, ut contigit, at-
tigit. Tablinum proxime atrium locus dicitur, quod
antiqui magistratus in suo imperio tabulis
rationum ibi habebant publicarum rationum causa factum 359.1
locum. Tabem eam, quae faceret tabescere, apud anti-
quos usurpatam Sallustius quoque frequenter,
ut in Catilina, cum ait: "Uti tabes plerosque ci-
vium animos invaserat"; et in lib. IV Historiarum: 5
"Qui quidem mos, ut tabes, in Urbem coiectus." Et
Corvin[i]us pro Liburnia: "Propter hanc tabem atque
perniciem domus totius." Tabellis pro chartis ute-
bantur antiqui, quibus ultro citro, sive privatim
sive publice opus erat, certiores absentes faciebant. 10
Unde adhuc tabellari dicuntur, et tabellae mis-
sae ab imperatoribus. Tagax furunculus a ta<n>gen-
do; cuius vocabuli Lucilius meminit: "Et Muttonis
manum perscribere posse tag<ac>em." Tages nomine,
geni filius, nepos Iovis, puer dicitur discipuli- 15
nam haruspicii dedisse duodecim populis Etruriae.
Taminia uva silvestris generis videtur Verrio
dicta, quod tam mira sit quam minium.
Talus [in] Sabinorum nominibus praenominis
loco videtur fuisse. Talentorum non unum genus. 20
Atticum est sex milium denarium: Rho-
dium et cistophorum quattuor milium et quin-
gentorum denarium: Alexandrinum XII dena-
rium: Neapolitanum sex denarium: Syracusa-
num trium denarium: Reginum victoriati. 25
Tanne eo usque, ut Aelius Stilo et Opillus
Aurelius interpretantur. Itaque Afranius: "Tanne
arcula tua plena est aranearum?" Thaleae
nomen dictum [alii] ab aetatis flore aiunt;
alii, quod carmina semper floreant. Talipe- 30
dare antiqui dicebant pro vaccillare pedibus
lassitudine, qua qui trahit pedes, ut
talis videatur insistere aut identidem
tollere pedes. Tammodo antiqui ponebant pro modo.
Accius in: . . . ctor lux Dardaniae in tenebris . . . 35
Tallam alii folliculum cepae . . .
Talam Cornificius posuit, unde et Talassus.
Taurium aes appellant, quod in ludos Taurios consumitur.
<Tarmes> . . .
†Tamperon† soliti sunt appellare Graeci genus 40
scribendi deorsum versus, ut nunc dextrosum
scribimus.
Tame in carmine positum est pro tam. 360.1
Tartarino cum dixit Ennius, horrendo et terribili
Verrius vult accipi, a Tartaro, qui locus [est] apud inferos.
Tutum frequenter dicitur maxime. Varro in Europa:
"Tutum sub sede fuissent." 5
. . . Tam significationem habet, cum ponimus propo-
sitivam quandam, qui subiungimus quam, aut cum
dicimus tam egregium opus tam parvo pretio venisse,
id est sic, ita, ut apud Graecos quoque οὕτως ἀγαθόν.
Item ex contrario ei dicimus: quam malus Homerus, tam 10
bonus Choerilus poeta est. At antiqui tam etiam pro
tamen usi sunt, ut Naevius: "Quid si taceat?
dum videat, tam sciat quid scriptum sit." Ennius:
"Ille meae tam potis pacis potiri." Titinius:
"Bene cum facimus, tam male subimus, ut qui- 15
dem perhibent viri." Item: "Quamquam estis nihili,
tam ecastor simul vobis consului." Tandem cum signi-
ficat aliquando, interdum tamen ex supervacuo po-
nitur, ut apud Terentium in Phormione, cum ait: "Ita-
ne tandem uxorem duxit Antipho iniussu meo?" Non 20
enim hic tempus ullum significat. At Cicero etiam
duplicat temporalem significationem, cum ait:
"Tandem aliquando." Tauri verbenaeque in commen-
tario sacrorum significat ficta farinacea. Tama
dicitur, cum labore viae sanguis in crura descendit et 25
tumorem facit. Lucilius: "Inguen ne existat, pa-
pulae, tama, ne boa noxit." Taenias Graecam
vocem sic interpretatur Verrius, ut dicat or-
namentum esse laneum capitis honorati, ut sit
apud Caecilium in Androgyno: "Sepulchrum plenum 30
taeniarum, ita ut solet", et alias: "Dum taeniam,
qui volnus vinciret, petit." Ennius in Alexandro:
"Volans de caelo cum corona et taeniis." Accius in
Neoptolemo: "Decorare est satius, quam verbena
et taeniis." Taedulum antiqui interdum pro fasti- 35
dioso, interdum quod omnibus taedio esset, ponere
soliti sunt. Tatium occisum ait Lavini ab amicis.
eorum legatorum, quos interfecerant Titini la-
trones; sed sepultum in Aventiniensi laureto.
Quod ad significationem verborum non magis per- 40
tinet, quam plurima alia, et praeterita iam et 363.1
deinceps quae referentur. Taurorum specie simu-
lacra fluminum, id est cum cornibus, formantur,
quod sunt atrocia ut tauri. Talionis mentionem
fieri in XII ait Verrius hoc modo: "Si mem- 5
brum rup<s>it, in cum eo pacit, talio esto." Neque
id quid significet, indicat, puto quia notum
est; permittit enim lex parem vindictam. Tarqui-
tias scalas, quas Tarquinius Superbus fecerit,
abominandi eius nominis gratia ita appellatas esse 10
ait volgo existimari. Tarpeiae esse effigiem ita ap-
pellari putant quidam in aede Iovis Metellinae,
eius videlicet in memoriam virginis, quae pacta
a Sabinis hostibus ea, quae in sinistris mani-
bus haberent, ut sibi darent, intro miserit eos cum 15
rege Tatio; qui postea in pace facienda caverit a
Romulo, ut ea Sabinis semper pateret. "Tam perit quam
extrema faba" in proverbio est, quod ea plerumque aut
proteritur, aut decerpitur a praetereuntibus. Tappulam
legem convivalem ficto nomine conscripsit iocoso car- 20
mine Valerius Valentinus, cuius meminit Lucilius hoc
modo: "Tappulam rident legem, conterunt Opimi."
Termonem Ennius Graeca consuetudine dixit, quem
nos nunc terminum hoc modo: "Ingenti vadit
cursu, qua redditus termo est." et: "Hortatore 25
bono prius, quam iam finibus termo." Trientem tertium
pondo coronam auream dedisse se Iovi donum
scripsit T. Quintius dictator cum per novem
dies totidem urbes et decimam Praeneste cepisset. Id
significare ait Cincius in Μυσταγωγικῶν lib. II duas 30
libras pondo et trientem, qua consuetudine hodieque
utimur, cum lignum bes alterum dicimus, id est
pedem et besem latitudinis habens; et sestertium,
id est duos asses et semissem tertium. Item si tres
asses sunt et quartus quadrans. Tersum diem pro sereno 35
dictum ab antiquis nec se ha<bere rei auctorem> ait.
Teres in longitudine rotundatum, quales asseres natura
ministrat.
Terpsicore nomen Musae, quae deos Hominesque delectat.
Tertium quartum differre ait a tertio quarto †quintus†, 40
quod quid factum sit significat.
Termentum pro eo, quod nunc dicitur detri-
mentum, utitur Plautus in Bacchidibus.
Teretinatibus a flumine Terede dicti existimantur,
et syllaba eius tertia mutata, et pro Terede 45
Teram scribi debuisse.
  Tripudium . . . <au->
spiciis in exultatione tripudiat . . .
a terra pavienda sunt dicta. Nam pavire . . .
et ferire, a quo et pavimenta. Id ex Graeco, quod illi 50
παίειν, quod nos ferire . . .
mum in castris usur<pa> . . .
Templi figura in diffinitione augurii.
Tempestatem pro tempore frequenter antiqui dicebant.
<Tempesta> . . . 55
<Tinia> . . . 364.1
Tensam ait vocari Sinnius Capito vehiculum,
quo exuviae deorum ludicris circensibus
in circum ad pulvinar vehuntur. Fuit et
ex ebore, ut apud Titinium in Bar- 5
bato, et ex argento.
Temerare violare . . .
et contaminare, dictum videlicet . . . a temeritate.
Temetum vinum. Plautus in Aulularia: <"Cererin,
Strobile, has sunt facturi nuptias?> Qui? Quia temeti 10
nihil allatum <intellego."> Pomponius in Decima:
"Non multi . . . plurimi." Novius in duobus Dossennis:
"Sequimini; <i> prae, mi nate; sequere, temeti ti-
mor." idem in Funere: "Agite, exite, temulentam
tollite"; et †sine surdo†: "Filias habeo temulentas, 15
sed eccas video incedere." Afranius in Consobrinis:
"Pol magis istius temulentae, futtilis." Tintinni-
re est apud Naevium hoc modo: "Tantum ibi mo-
lae crepitum faciebant, tintinnabant compedes";
et apud Afranium: "Ostiari impedimenta tintin- 20
nire audio." Tributorum conlationem, cum sit alia
in capita, illud ex censu, dicitur etiam
quoddam temerarium, ut post Urbem a Gallis cap-
tam conlatum est, quia proximis XV annis cen-
sus †alius† non erat. Item bello Punico secundo 25
M. Valerio Laevino, M. Claudio Marcello cos.
cum et senatus et populus in aerarium, quod ha-
buit, detulit. Tentipellium Artorius putat
esse calciamentum ferratum, quo pelles exten-
duntur, indeque Afranium dixisse in Promo: 30
"Pro manibus credo habere ego illos tentipellium."
Titinium autem Verrius existimare id medi-
camentum esse, quo rugae extendantur, cum
dicat: "Tentipellium inducitur, rugae in o-
re extenduntur": cum ille τροπικῶς dixerit. 35
Tignum non solum in aedificiis, quo utuntur,
appellatur, sed etiam in vineis, ut est in XII: "Ti-
gnum iunctum aedibus vineave et concapit ne
solvito." Tela proprie dici videntur ea,
quae missilia sunt, ex Graeco videlicet translato 40
eorum nomine, quoniam illi τηλόθεν missa di-
cunt, quae nos eminus. Sicut arma ea, quae ab hu-
meris dependentia retinentur manibus, quoniam quidem
non minus in nobis eam partem corporis armum
vocari existimandum est, quam . . . Tigillum sororium 45
* * *