Quaesitum tractatumque, quid sint 'manubiae'; atque inibi dicta 13.25.pr.1
quaedam de ratione utendi uerbis pluribus idem significantibus.
  In fastigiis fori Traiani simulacra sunt sita circumundique 1.1
inaurata equorum atque signorum militarium, subscriptum-
que est: 'ex manubiis'. Quaerebat Fauorinus, cum in area 2.1
fori ambularet et amicum suum consulem opperiretur
causas pro tribunali cognoscentem nosque tunc eum
sectaremur, quaerebat, inquam, quid nobis uideretur signi-
ficare proprie 'manubiarum' illa inscriptio. Tum quispiam, 3.1
qui cum eo erat, homo in studiis doctrinae multi atque
celebrati nominis: '"ex manubiis"' inquit 'significat "ex
praeda"; manubiae enim dicuntur praeda, quae manu capta
est.' 'Etiamsi' inquit Fauorinus 'opera mihi princeps et 4.1
prope omnis in litteris disciplinisque Graecis sumpta est,
non usque eo tamen infrequens sum uocum Latinarum, quas
subsiciuo aut tumultuario studio colo, ut hanc ignorem
manubiarum interpretationem uulgariam, quod esse dican- 5
tur manubiae praeda. Sed quaero, an M. Tullius, uerborum
homo diligentissimus, in oratione, quam dixit de lege agraria
Kalendis Ianuariis contra Rullum, inani et inlepida gemina-
tione iunxerit "manubias" et "praedam", si duo haec uerba
idem significant neque ulla re aliqua dissident?' Atque, ut 5.1
erat Fauorinus egregia uel diuina quadam memoria, uerba
ipsa M. Tulli statim dixit. Ea nos hic adscripsimus: 'Prae- 6.1
dam, manubias, sectionem, castra denique Cn. Pompei
sedente imperatore decemuiri uendent'; et infra itidem duo
haec simul iunctim posita dixit: 'Ex praeda, ex manubiis,
ex auro coronario.' Ac deinde ad eum conuertit, qui manu- 7.1
bias esse praedam dixerat, et: 'uideturne tibi' inquit 'utro-
que in loco M. Cicero duobus uerbis idem, sicuti tu putas,
significantibus inepte et frigide esse usus ac tali ioco dignus,
quali apud Aristophanen, facetissimum comicorum, Euri- 5
pides Aeschylum insectatus est, cum ait:
    δὶς ταὐτὸν ἡμῖν εἶπεν ὁ σοφὸς Αἰσχύλος.
    ἥκω γὰρ εἰς γῆν, φησί, καὶ κατέρχομαι·
    ἥκω δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ κατέρχομαι.
    νὴ τὸν Δί’, ὥσπερ γ’ εἴ τις εἴποι γείτονι· 10
    χρῆσον σὺ μάκτραν, εἰ δὲ βούλει, κάρδοπον?'
'Nequaquam uero' inquit ille 'talia uidentur, quale est 8.1
μάκτρα et κάρδοπος, quae uel a poetis uel oratoribus Graecis
nostrisque celebrandae et ornandae rei gratia duobus eadem
pluribusue nominibus frequentantur.'
  'Quid igitur' inquit Fauorinus 'ualet haec repetitio in- 9.1
stauratioque eiusdem rei sub alio nomine in "manubiis" et
in "praeda"? num ornat, ut alioqui solet, orationem? num
eam modulatiorem aptioremque reddit? num onerandi uel
exprobrandi criminis causa exaggerationem aliquam speci- 5
osam facit? sicut in libro eiusdem M. Tulli, qui de constituendo
accusatore est, una eademque res pluribus uerbis uehementer
atque atrociter dicitur: "Sicilia tota, si una uoce loqueretur,
hoc diceret: 'quod auri, quod argenti, quod ornamentorum
in meis urbibus, sedibus, delubris fuit'." Nam cum urbes 10
semel totas dixisset, sedes delubraque addidit, quae sunt
ipsa quoque in urbibus. Item in eodem libro simili modo: 10.1
"Siciliam" inquit "prouinciam C. Verres per triennium de-
populatus esse, Siculorum ciuitates uastasse, domos exina-
nisse, fana spoliasse dicitur." Ecquid uidetur, cum Siciliam 11.1
prouinciam dixerit atque insuper etiam ciuitates addiderit,
domos etiam et fana, quae infra posuit, conprehendisse?
Verba haec item multa atque uaria: "depopulatus esse,
uastasse, exinanisse, spoliasse", nonne unam et eandem uim 5
in sese habent? Sane. Sed quia cum dignitate orationis et
cum graui uerborum copia dicuntur, quamquam eadem fere
sint et ex una sententia cooriantur, plura tamen esse existi-
mantur, quoniam et aures et animum saepius feriunt.
  'Hoc ornatus genus in crimine uno uocibus multis atque 12.1
saeuis extruendo ille iam tunc M. Cato antiquissimus in ora-
tionibus suis celebrauit, sicut in illa, quae inscripta est de
decem hominibus, cum Thermum accusauit, quod decem
liberos homines eodem tempore interfecisset, hisce uerbis 5
eandem omnibus rem significantibus usus est, quae quoniam
sunt eloquentiae Latinae tunc primum exorientis lumina
quaedam sublustria, libitum est ea mihi ἀπομνημονεύειν:
"Tuum nefarium facinus peiore facinore operire postulas,
succidias humanas facis, tantam trucidationem facis, decem 10
funera facis, decem capita libera interficis, decem hominibus
uitam eripis indicta causa, iniudicatis, indemnatis." Item 13.1
M. Cato in orationis principio, quam dixit in senatu pro
Rodiensibus, cum uellet res nimis prosperas dicere, tribus
uocabulis idem sentientibus dixit. Verba eius haec sunt: 14.1
"Scio solere plerisque hominibus in rebus secundis atque
prolixis atque prosperis animum excellere atque superbiam
atque ferociam augescere." Itidem Cato ex originum VII in 15.1
oratione, quam contra Seruium Galbam dixit, conpluribus
uocabulis super eadem re usus est: "Multa me dehortata
sunt huc prodire, anni, aetas, uox, uires, senectus; uerum
enimuero cum tantam rem peragier arbitrarer," * * * . 5
  'Sed ante omnis apud Homerum eiusdem rei atque senten- 16.1
tiae luculenta exaggeratio est:
    Ἕκτορα δ’ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ τε κονίης
    ἔκ τ’ ἀνδροκτασίης ἔκ θ’ αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ.
Item in alio uersu: 5
    ὑσμῖναί τε μαχαί τε φόνοι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
Nam cum omnia ista utrobique multa et cognominata nihil 17.1
plus demonstrent quam proelium, huius tamen rei uaria
facies delectabiliter ac decore multis uariisque uerbis de-
picta est. Neque non illa quoque aput eundem poetam una in 18.1
duobus uerbis sententia cum egregia ratione repetita est:
Idaeus enim, cum inter Aiacem et Hectorem decertantes
armis intercederet, his ad eos uerbis usus est:
    μηκέτι, παῖδε φίλω, πολεμίζετε μηδὲ μάχεσθε, 5
in quo uersu non oportet uideri alterum uerbum idem, quod 19.1
superius, significans supplendi numeri causa extrinsecus
additum et consarcinatum. Est enim hoc inane admodum et
futtile. Sed cum in iuuenibus gloriae studio flagrantibus per-
uicaciam ferociamque et cupidinem pugnae leniter tamen ac 5
placide obiurgaret, atrocitatem rei et culpam perseuerandi
bis idem dicendo alio atque alio uerbo auxit inculcauitque,
duplexque eadem conpellatio admonitionem facit instan-
tiorem. Ne illa quidem significationis eiusdem repetitio ignaua 20.1
et frigida uideri debet:
    μνηστῆρες δ’ ἄρα Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
    ἤρτυον,
quod bis idem: θάνατον et μόρον dixerit; indignitas enim 5
moliendae tam acerbae tamque iniustae necis miranda
mortis iteratione defleta est. Ceterum quis tam obtunso 21.1
ingeniost, quin intellegat:
    βάσκ’ ἴθι, οὖλε Ὄνειρε,
et
    βάσκ’ ἴθι, Ἶρι ταχεῖα, 5
uerba idem duo significantia non frustra posita esse ἐκ
παραλλήλων, ut quidam putant, sed hortamentum esse acre
imperatae celeritatis?
  'Verba quoque illa M. Ciceronis in L. Pisonem trigemina, 22.1
etiamsi durae auris hominibus non placent, non uenustatem
modo numeris quaesiuerunt, sed figuram simulationemque
oris pluribus simul uocibus uerberauerunt: "Vultus denique" 23.1
inquit "totus, qui sermo quidam tacitus mentis est, hic in
fraudem homines impulit, hic eos, quibus erat ignotus,
decepit, fefellit, induxit." Quid igitur simile est' inquit 24.1
'apud eundem in "praeda" et "manubiis"? Nihil profecto
istiusmodi. Nam neque ornatius fit additis manubiis neque 25.1
exaggeratius modulatiusue; sed aliud omnino "praeda" est,
ut in libris rerum uerborumque ueterum scriptum est, aliud
"manubiae". Nam praeda dicitur corpora ipsa rerum, quae 26.1
capta sunt, manubiae uero appellatae sunt pecunia a quae-
store ex uenditione praedae redacta. Vtrumque ergo dixit 27.1
M. Tullius cumulandae inuidiae gratia decemuiros ablaturos
persecuturosque: et praedam, quae nondum esset uenun-
data, et pecuniam, quae ex uenditione praedae percepta
esset. 5
  'Itaque haec inscriptio, quam uidetis: "ex manubiis", non 28.1
res corporaque ipsa praedae demonstrat—nihil enim captum
est horum a Traiano ex hostibus—, sed facta esse haec con-
parataque "ex manubiis", id est ex pecunia praedaticia,
declarat. Manubiae enim sunt, sicuti iam dixi, non praeda, 29.1
sed pecunia per quaestorem populi Romani ex praeda
uendita contracta. Quod "per quaestorem" autem dixi, intel- 30.1
legi nunc oportet praefectum aerario significari. Nam cura
aerarii a quaestoribus ad praefectos translata est. Est 31.1
tamen nonnusquam inuenire ita scripsisse quosdam non
ignobiles scriptores, ut aut temere et incuriose "praedam"
pro "manubiis" et "manubias" pro "praeda" posuerint aut
tropica quadam figura mutationem uocabuli fecerint, quod 5
facere concessum est scite id periteque facientibus. Sed 32.1
enim, qui proprie atque signate locuti sunt, sicut hoc in loco
M. Tullius, manubias pecuniam dixerunt.'