Omnibvs hoc vitivm est cantoribvs. In eundem Tigellium 1.3.pr.1
Hermogenen et hic inuehitur, eumque Sardum dixit, quod
in Sardinia esset natus. Adnotandum ergo et Sardum et
Sardiniensem dici posse.
  Nam Luciliu<s> Sardiniensem dixit in sext<o> saturarum 5
sic [Tigellium]:
    E Sicula [Lucilium] . . . Sardiniensem terram. At Lici-
nius <C>a<lu>us de eodem Hermogene loquens Sardum dixit:
    Sardi Tigilli putidum caput uenit.
Nonnulli tamen ueterum grammaticorum sic ap- 10
pellationes has diuiserunt, ut Sardum putarent dici eum, qui
in Sardinia natus sit, Sardiniensem autem incolam Sardiniae.
  Vt nvmqvam indvcant animvm cantare rogati. Subdistin- 2.1
guendam 'cantare' et sic inferendum 'rogati' cum pronun-
tiatione, quia significat 'etiam rogati'.
  Ab ovo vsqve ad mala citaret 'io'. 6-7.1
  Id est: ab i<niti>o c[a]enae ad finem usque. Ouum enim
hodieque initium cenae est, quippe cum in gusto statim a
balneis offeratur. Mala autem apud ueteres inter cetera se-
cundae mensae offerebant. 5
  Citaret autem [aut] 'recitaret', unde et praecones ci-
tar<e> dicuntur, qui clarius uoce dicunt[ur].
  Io Bacche. Hoc scilicet citaret, id est clare diceret: io 7.1
Bacchae.
  Modo svmma voce, modo ha[e]c, resonat qvae chordis 7-8.1
qvattvor ima. Id est: modo clara uoce, modo pressa; et a tetra-
chordo hoc sumptum, in quo est grauissimi soni chorda, quae
hypate dicitur.
  Saepe velvt qvi cvrrebat. 9-10.1
  Ordo et sensus est: saepe currebat uelut qui fugiens
hostem currit. Ita per syllempsim figuram <e> 'currebat'
[et] 'currit' adsum<end>um est.
  Saepe velvt qvi Ivnonis sacra ferret. Caneforoe 10-11.1
hodieque Athenis appellantur, quae sacra capite portantes
lento gradu incedunt. Dicit ergo Hermogenen adeo inae-
quali fuisse mente, ut <interdum curreret>, interdum tar-
dissimo gradu ambularet. 5
  Et concha salis pvri. Puri salis, id est: simplicis, 13-14.1
non conditi. Et concha merito, quia pauperiores in marina
concha salem tritum habere solent, quo cum pane uescantur.
  Noctes vigilabat ad ipsvm mane. Aduerbialiter 17-18.1
dictum est noctes, ut
    Flet noctem
et
    Tot annos 5
    Bella gero.
  Ad ipsum mane autem, <pr>o: usque ad ipsum mane.
  Maenivs absentem Novivm cvm carperet. Qui de per- 21.1
sonis Horatianis scripserunt, aiunt Maenium et scurru-
litate[m] et nepotatu notissimum Romae fuisse. Hic post
patrimonium adrosum kalendis Ianuariis in Capitolio clara
uoce optar<a>t, ut quadringenta milia nummorum aeris alieni 5
haberet, <et> quaerente quodam, quid sibi uellet, quod tam
sollemni die aes alienum habere optaret, 'Noli mirari' inquit
'octingenta debeo'. Hic fertur domo sua, quam ad forum
spectantem habuerat, diuendita[m] unam columnam inde sibi
excepisse, unde gladiatores spectaret, quae ex eo Maeni co- 10
lumna nominabatur. Cuius et Lucilius sic meminit:
    Maenius columnam cum peteret.
  Cvm tva pervideas ocvlis mala lippvs invnctis. Sensus 25.1
est: cum tua mala uideas uelut si lippiens i<n>unctus sis,
quare ad amicorum perspicienda uitia <t>am acute perspicis,
quam aut aquila aut draco? Aquilam autem tam acute cernere
aiunt, ut rectis oculis radios solis intueatur. 5
  Pro dracone autem serpentem Epidaurium ideo dixit,
quia, cum Romani oraculo admoniti in Epidaurum insulam
misissent, inde ut Aesculapium adferrent, draco e templo
eius repente progressus, nauem legatorum conscendit, quem
illi numen dei creditum esse Romam aduexerunt. 10
  Iracvndior est pavlo et reliqua. Sensus est: habet ali- 29.1
qua uitia, ita ut paulo iracundior sit, ne<c> possit deriden-
tium urbanitatem, quae nunc maxime exercetur, sustinere.
Praestat etiam de se <ridendi> materiam, quod rusticius tonsus
sit et toga eius defluat laxosque calceos habeat. 5
  Bonus uir est et tibi amicus. His ergo colligit, 32-33.1
amicorum uitia, si leuia sint, ferenda esse, secundum illud,
quod praecipitur per prouerbium:
    Amici mores noueris, non oderis.
  A<t> tibi amic<v>s. Id est: uer<u>s amic<u>s. Pronuntiandum 33.1
autem est, ut significatio eius exprimatur.
  Nvm[e]qva tibi vitiorvm inse<v>erit olim natvra. Num 35-36.1
qua pro 'num aliqua', ut si diceret 'numquae'. Inseuerit
autem pro 'ins<e>uerit se' aut 'insita fuerit'. Hac figura et
illud dicitur:
    Praecipitat nox 5
et
    Prora[m] auertit.
  Sensus autem est: Te ipsum denique perspice, ne ha-
beas aliqua uitia aut ingenita tibi aut mala consuetudine
quaesita. 10
  Namqve neglectis vrenda f<i>lix innascitvr agris. Mani- 36-37.1
festa allegoria.
  Illvc praevertamvs pro: illuc transeamus. Sic <e>t dicitur: 38.1
    Volucremque fuga praeuert<itur> Hebrum.
  Velvti Balbinvm polypvs Agnae. 40.1
  Luciliana urbanitate usus, in transitu amaritudine
<eu>m aspersit.
  Vellem in amicitia sic erraremvs. Vtinam, inquit, hunc 41.1
errorem circa amicos nostros pateremur, uitia illorum non
intellegentes. Qui error adeo laudaretur, ut uirtus potius
quam uitium diceretur.
  Strabonem appellat paetvm pater. Strabo detortis 44-45.1
qui est oculis, dicitur, paetus le<n>iter declinatis. Et hoc autem
et his, quae sequ<u>ntur, ostendit a parentibus filiorum uitia
aut non intellegi aut intellecta dissimulari. Quod praecipit
circa amicos quoque faciendum esse. 5
  Male parvvs sicvi filivs est. 45-46.1
  Mire dixit male paruum, uolens intellegi macilentum.
  Vt abortibvs fvit olim Sisyfvs. <Sisyfus> Marci 46-47.1
Antoni triumuiri pumilio fuisse dicitur intra bipedalem sta-
turam, ingenio tamen uiuax.
  Hvnc varvm distortis crvribvs. Vari appellantur in- 47.1
trorsum retortis pedibus.
  Illvm balbvttit scavrvm. Scauri sunt, qui extantes 47-48.1
talos habent. Suauiter autem dixit balbuttit scaurum.
Sic enim blandientes infantibus infringere linguam solent,
ut quasi eos imitentur.
  Parcivs hic vivit: frvgi dicatvr. Hic iam ostendit, qualia 49.1
amicorum uitia existimare et appellare debeamus.
  At est trvcvlentior atqve plvs aeqvo liber. Simplex 51-52.1
fortisqve habeatvr. Simplices uulgo pro mansuetis et modestis
dicunt[c]ur. Hic simplicem dixit, qui quod sentiat de amico,
libera lingua pronuntiet [Et ingenii sumus, ut non tantum
uitia amicorum non tegamus, sed etiam] . . . ; et honesto no- 5
mine acer dicatur.
  At nos virtvtes ipsas invertimvs, id est: maligni adeo 55.1
ingenii sumus ut non tantum uitia amicorum non tegamus,
sed etiam laudes ipsas male interpretantes culpemus.
  Atqve sincervm cvpimvs vas inc<rvs>tare. Allegoricos 55-56.1
hoc dicitur. Inc<rus>tari autem uas dicitur, cum aliquo uitioso
suco inlinitur, atque inquinatur [autem]. Secundum quod et
Lucilius in III satyrarum ait:
    Nam mel regionibus illis 5
    Incrustatus calix, ruta; caulis habetur.
  Illi tardo cognomen, pingvi damvs. Ordo est: illi 57-58.1
pingui tardo cognomen damus. <Et> est sensus: naturam in
uitium uertentes pro pingui tardum dicimus.
  Nvlliqve malo latvs obdit apertvm. Obdit n<u>n<c> 59.1
'obicit atque offert' significat.
  Qvam temere in nosmet legem sancimvs. Id est: temere 67.1
nimis agimus sic iudicantes de amicis nostris, quia incipiunt
et illi de nobis iudicantes eandem legem constituere.
  Nam vitiis nemo sine nascitvr. Optimvs ille est, qvi 68-69.1
minimis vrgetvr. Nemo est, inquit, qui non uitia in se [non]
habeat. Denique bene est, si pauca habeat, quoniam, ut nulla
habeat, fieri non potest.
  Amicvs dvlcis, vt aeqvvm est, cvm mea conpenset 69-70.1
viti<i>s bona. Ordo et sensus est: cum uitiis meis mea bona
conpenset. Si<c> ergo ex eo, quod est 'bona <mea>', per fi-
guram syllempsi<m> '<me>is' adsumimus.
  Amari si volet: <h>ac lege in trvtina ponetvr eadem. 71-72.1
Allegoricos hoc significat: <s>i ignoscet uitiis meis, indulgentia
et ego uitia illius aestimabo.
  Qvi ne tvberibvs propriis offendat amicvm, postvlat, 73-74.1
ignoscet verrvcis illivs.
  Haec allegoria et ad praecedentem sensum et ad sub-
iectum pertinet.
  Deniqve qvatenvs excidi penitvs vitivm irae et reliqua. 76.1
  Deniqu<e>, inquit, si non potes dissimulare uitia amicorum,
saltem talia illa aestimato qualia sunt, <et> noli ea maligni-
tate tua augere. Deinde hinc paulatim descendit eo, ut ad-
uersus Stoicos disputet, qui dicunt peccata omnia paria esse 5
et similia, et animum spectandum peccantis, non quantitatem
rei, in qua peccatum est.
  Labeone insanior inter sanos dicatvr. Marcus Anti- 82-83.1
stius Labeo praetorius, iuris etiam peritus, memor libertatis, in
qua natus erat, multa contumaciter aduersus Caesarem dixisse
et fecisse dicitur. Propter quod nunc Horatius adulans Au-
gusto, insanum eum dixit. 5
  Odisti et fvgis vt R<v>s[s]onem debitor aeris. 86.1
  Octauius [d]Ruso acer<b>us faenerator fuisse traditur, idem
scriptor historiarum, ad quas audiendas significat solitum fuisse
cogere debitores suos, quibus scilicet <t>alia audire poena
grauissima erat. Hoc enim significat porrecto iugulo. 5
  Mensave catillvm Evandri <tri>tvm manibvs deiecit, 90-91.1
ob hanc rem. Qui de personis Oratianis scripserunt,
aiunt Euandrum hunc caelatorem ac plasten statuarum [quare]
Marc<um> Antoni<um> ab Athenis Alexandriam transtulisse;
inde inter captiuos Romam perductum multa opera mirabilia 5
fecisse.
  Avt positvm ante me<a> qvia pvllvm. <Ordo: quia ante- 92.1
positum pullum> in mea parte catini sustulit.
  Qvis paria esse fere placvit peccata, laborant, cvm 96-97.1
ventvm ad vervm est: sensvs moresqve repvgnant. Stoicorum dogma
reprehendit, qui omnia peccata paria esse dicunt, et ait ne
ipsos quidem in hac sententia permanere, nisi uerbo tenus
iam hic tractatus habeatur, sed uere de admisso quaeratur. 5
  Atqve ipsa vtilitas, ivsti prope mater et <a>eqvi. 98.1
  Nondum uideo, quo modo utilitatem iusti et aequi ma-
trem recte dixerit.
  Nam fvit ante Helenam cvnnvs teterrima belli. Hoc eo 107.1
pertinet, ut probet id quod dixerat, homines inter se ab initio
cum orti sunt pugnas habuisse primo ferino ritu, dein pau-
latim ad arma processisse.
  Nec natvra potest ivsto secernere iniqvvm, dividit 113-114.1
vt bona diversis, fvgienda petendis. Non, inquit, ita per naturam
quid iustum, quid iniustum sit, intellegere quis potest, ut in-
tellegit, quid utile et quid inutile sit, aut quo[d] malum a
bono distet. 5
  Nec vincet ratio hoc, tantvndem vt peccet idemqve et 115.1
reliqua. Nec hoc umquam ratio obtinebit, ut eadem peccata
credenda sint esse sacrilegi et eius, qui cauliculos de horto
furatus sit.
  Noctvrnvs divvm sacra legerit. 117.1
  <Legerit> 'collegerit' ac per hoc 'subduxerit ac fura-
tus sit', unde sacrilegi ipsi, qui hoc admittunt, appellantur.
  Ne scythica dignvm horribili sectere flagello et reliqua. 119.1
Sensus: Ne leuiter caedendum flagellis uerberes; nam illud
te non moneo, ne grauius puniendum ferula caedas, quoniam
scio te nullum peccatum leue putare esse.
  Mineris falce recisvrvm [et] simili <te>. Allegori- 122-123.1
cos; quod significat: mineris eadem poena uindicare paru<a>
et magna peccata.
  Si dives qvi sapiens est et reliqua. Hoc ad illud re- 124.1
fertur, quod de affectione Stoici sapientis dixerat: si tibi
regnum permittant homines. Porro autem Stoici exi-
stimant perfectae sapientiae uirum omnia habere; in quo
sensu et Lucilius uersatus sic ait: 5
    Nondum <r>e<x> iam haec omnia habebit,
    Formonsus, diues, liber, rex, solus <ni>tes<c>et.
V<te>rque tamen poeta, non simpliciter hoc, sed per derisum
Stoicorum dicit.
  'Non nosti, qvid pater' inqvit '<C>hrysippvs dicat' et reliqua. 126.1
  Personam contradicentis poeta per urbanitatem fingit,
ut et Stoicos et alios, quorum nomina subiecit, derideat.
  Vt Alfenvs <v>afer omni abiecto instrvmento 130-132.1
artis clavsaqve taberna svtor erat.
  Sic, inquit, Stoicus et rex <est> et quidquid ipse sibi
adsignat, ut Al<fenus sutor> potest dici, quamuis tabernam
clauserit, et omne instrumentum sutrinae uendiderit. 5
  Vrbane autem Alfenum Varum Cremonensem deridet,
qui abiecta sutrina, quam in municipio suo exercuerat, Ro-
mam petit, magistroque usus Sulpicio iuris consulto, ad tan-
t<a>m <scientiam> peruenit, ut et consulatum gereret et pu-
blico funere efferretur. 10
  Vellvnt tibi barbam lascivi pveri et reliqua. 133-134.1
Quomodo rex es, inquit, Stoice, cum petulantiam puerorum
barbam tibi uellentium non aliter possis repellere quam ui, id
est <b>aculo tuo? Per quod ostendit uanissima persuasione
sibi eos uindicare, quod nequaquam habeant. 5
  Dvm tv qvadrante lavatvm rex ibis. Perquam 137-138.1
urbane. Sensus autem est: quamdiu tu solus lauabis quadrante
balneatori dato, neque quisquam tibi comitabitur praeterquam
unus Crispinus disciplinae Stoicae sectator, facile erit sic non
credere paria esse peccata omnium, ut non probent te regem 5
esse.
  Privatvsqve magis vivat te rege beatvs. Ordo et sen- 142.1
sus est: magis beatu<s> uiuet priuatus, quam tu rex.