XLVI Vbi tempestates mal<a>e erunt, quid fieri possit
  Vbi tempestates malae erunt, cum opus fieri non 39.1.1
poterit, stercus in stercilinum egerito: bubile, ouile,
cohortem, uillam bene purgato; dolia plumbo uincito
uel materie quernea uirisicca alligato. si bene sarseris
aut bene alligaueris et in rimas medicamentum indideris 5
beneque picaueris, quoduis dolium uinarium facere pot-
eris. medicamentum in dolium hoc modo facito: cerae
p. I, resinae p. I, sulpuris p.#¹¹⁰³#¹¹⁰³.
haec omnia in 2.1
calicem nouum indito: eo addito gypsum contritum, uti
crassitudo fiat quasi emplastrum: eo dolia sarcito. ubi
sarseris, qui colorem eundem facias, cretae crudae partes
duas, calcis tertiam commisceto: inde laterculos facito, 5
coquito in fornacem, eum conterito idque inducito.
  Per imbrem in uillam quaerito quid fieri possit. ne
cessetur, munditias facito. cogitato, si nihil fiet, nihilo
minus sumptum futurum.
XLVII Per uer quae fiant
  Per uer haec fieri oportet: sulcos et scrobes fieri; 40.1.1
seminariis, uitiariis locum uerti; uites propagari. in locis
crassis et umectis ulmos, ficos, poma, oleas seri oportet:
ficos, oleas, mala, pira, uites inseri oportet luna silenti post
meridiem sine uento austro. oleas, ficos, pira, mala hoc 5
modo inserito:
quem ramum insiturus eris, praeci- 2.1
dito, inclinato aliquantum, ut aqua defluat; cum prae-
cides, caueto ne librum conuellas. sumito tibi surculum
durum, eum praeacuito, salicem graecam discindito:
argillam uel cretam coaddito, harenae paululum et 5
fimum bubulum: haec una bene condep[o]sito, quam
maxime uti lentum fiat. capito tibi scissam salicem:
ea stirpem praecisum circumligato, ne liber frangatur.
ubi id feceris, surculum praeacutum inter librum et 3.1
stirpem artito primoris digitos II; postea capito tibi
surculum, quod genus inserere uoles: eum primorem
praeacuito oblicum primoris digitos II. surculum ari-
dum, quem artiueris, eximito: eo artito surculum, 5
quem inserere uoles. librum ad librum uorsum facito,
artito usque adeo quo praeacueris. idem alterum surcu-
lum, tertium, quartum facito: quot genera uoles, tot
indito.
salicem graecam amplius circumligato: luto 4.1
de[m]psto stirpem oblinito digitos crassum tres. insuper
lingua bubula obtegito, si pluat, ne aqua in librum per-
manet: eam linguam insuper librum alligato, ne cadat.
postea stramentis circumdato alligatoque, ne gelus 5
noceat.
XLVIII Insitio uitis aliarumque rerum
  Vitis insitio una est per uer, altera est cum uua 41.1.1
floret: ea optuma est. pirorum ac malorum insitio
per uer et per solstitium dies L et per uindemiam. oleae
et ficorum insitio est per uer.
uitem sic inserito: prae- 2.1
cidito quam inseres, eam mediam diffindito per me-
dullam: eo surculos praeacutos artito: quos inseres,
medullam cum medulla componito. altera insitio est:
si uitis uitem continget, utriusque uitem teneram 5
praeacuito, obliquo inter sese medullam cum me-
dulla libro colligato.
tertia insitio est: terebra uitem, 3.1
quam inseres, pertundito, eo duos surculos uitigineos,
quod genus esse uoles, insectos obliquos artito ad me-
dullam: facito iis medullam cum medulla coniungas
artitoque ea qua terebraueris alterum ex altera parte. 5
eos surculos facito sint longi pedes binos, eos in terram 4.1
demittito replicatoque ad uitis caput, medias uitis uin-
clis in terram defigito terraque operito. haec omnia luto
depsto oblinito alligato integitoque ad eundem mo-
dum tamquam oleas. 5
XLIX Ficos et oleas alio modo
  Ficos et oleas altero modo. quod genus aut ficum aut 42.1.1
oleam esse uoles, inde librum scalpro eximito, alterum
librum cum gemma de eo fico, quod genus esse uoles,
eximito, apponito in eum locum unde exi[c]caueris
in alterum genus facitoque uti conueniat. librum longum 5
facito digitos IIIS, latum digitos III: ad eundem mo-
dum oblinito, integito, uti cetera.
L Sulcos quo modo facias
  Sulcos, si locus aquosus erit, alueatos esse oportet: 43.1.1
latos summos pedes tres, altos pedes quattuor, infimum
latum pedem I et palmum. eos lapide consternito: si
lapis non erit, perticis saligneis uiridibus controuersus
conlatis consternito; si pertica non erit, sarmentis con- 5
ligatis. postea scrobes facito altos p. IIIS, latos
p. IIII, et facito de scrobe aqua in sulcum defluat: ita
oleas serito.
LI Vitibus sulcos propagationesque
  uitibus sulcos et propagines ne minus p. IIS quo- 2.1
quouersus facito. si uoles uinea cito crescat et olea, quam
seueris, semel in mense sulcos et circum capita olea-
ginea quot mensibus, usque donec trimae erunt,
fodere oportet. eodem modo ceteras arbores procurato. 5
LII Olea quo tempore putetur
  Oliuetum diebus XV ante aequinoctium uernum in- 44.1.1
cipito putare: ex eo die dies XLV recte putabis. id
hoc modo putato: qua locus recte ferax erit, quae
arida erunt et si quid uentus interfregerit, ea omnia eximi-
to: qui locus ferax non erit, id plus concidito aratoque. 5
bene enodato stirpesque leuis facito.
LIII De taliis oleagineis
  Taleas oleagineas, quas in scrobe saturus eris, tri- 45.1.1
pedaneas decidito diligenterque tractato, ne liber labo-
ret, cum dolabis aut secabis; quas in seminario saturus
eris, pedalis facito. eas sic inserito: locus bipalio sub-
actus siet beneque terra tenera siet beneque glittus 5
siet.
cum taleam demittes, pede taleam opprimito: 2.1
si parum descendet, maleolo aut mateola adigito caue-
toque ne librum scindas, cum adiges. palo prius locum
ne feceris, quo taleam demittas. si ita seueris, ut †us†
stet, talea melius uiuet. 5
taleae, ubi trimae sunt, tum 3.1
denique maturae sunt, ubi liber sese uertet. si in scro-
bibus aut in sulcis seres, ternas taleas ponito easque
diuaricato: supra terram ne plus IIII digitos transuor-
sos emineant: uel oculos serito. 5
LIV Seminarium quo modo fiat
  Seminarium ad hunc modum facito: locum quam 46.1.1
optimum et apertissimum et stercorosissimum poteris
et quam simillimum genus terrae eae, ubi semina posi-
turus eris, et uti ne nimis longe semina ex seminario
ferantur, eum locum bipalio uertito, delapidato cir- 5
cumque s<a>epito bene et in ordine serito. in sesqui-
pedem quoquouorsum taleam demittito opprimitoque
pede:
si parum deprimere poteris, malleo aut ma- 2.1
tiola adigito. digitum supra terram facito semina emi-
neant fimoque bubulo summam taleam oblinito signum-
que aput taleam apponito crebroque sarito, si uoles
cito semina crescant. ad eundem modum alia semina 5
serito.
LV Harundo quo modo seratur
  Harundinem sic serito: ternos pedes oculos disponito. 47.1.1
  Vitiarium eodem modo facito seritoque. ubi uitis bima
erit, resicato; ubi trima erit, eximito. si pecus pascetur,
ubi uitem serere uoles, ter prius resicato quam ad arbo-
rem ponas; ubi V nodos ueteres habebit, tum ad arbo- 5
rem ponito. quotannis porrinam serito, quotannis
habebis quod ex[s]imas.
LVI Pomarium seminarium
  Pomarium seminarium ad eundem modum atque 48.1.1
oleagineum facito: suum quidquid genus talearum
serito.
  Semen cupressi ubi seres, bipalio uertito: uere primo
serito. 5
porcas pedes quinos latas facito: eo stercus 2.1
minutum addito, consarito glebasque comminuito.
porcam planam facito paulum concauam: tum semen
serito crebrum tamquam linum; eo terram cribro in-
cernito altam digitum transuersum; eam terram tabula 5
aut pedibus complanato; furcas circum offigito, eo per-
ticas intendito, eo sarmenta aut cratis ficarias imponito,
quae frigus defendant et solem. uti subtus homo ambulare
possit facito. crebro runcato; simul herbae coeperint
nasci, eximito: nam si herbam duram uelles, cupressos 10
simul euelles.
  Ad eundem modum semen pirorum, malorum serito 3.1
tegitoque. nuces pineas ad eundem modum nisi tamquam
alium serito.
LVII De uinea uetere
  Vineam ueterem, si in alium locum transferre uoles, 49.1.1
dumtaxat brachium crassam licebit. primum deputato,
binas gemmas ne amplius relinquito.
ex radicibus bene 2.1
exfodito, usque radices persequito et caueto ne radices
saucies. ita uti fuerit, ponito in scrobe aut in sulco operi-
toque et bene occulcato: eodemque modo uineam sta-
tuito, alligato flexatoque, uti fuerit, crebroque fodito. 5
LVIII Prata quo modo stercorentur
  Prata primo uere stercerato luna silenti: quae 50.1.1
inrigiua non erunt, ubi fauonius flare coeperit. cum
prata defendes, depurgato herbasque malas omnis
radicitus effodito.
  Vbi uineam deputaueris, aceruum lignorum uirga- 2.1
rumque facito. ficos interputato et in uinea ficos subra-
dito alte, ne eas uitis scandat. seminaria facito et
uetera resarcito. haec facito, ante quam uiniam fodere
incipias. 5
LIX Vbi daps profanata erit quid fiat
  Vbi daps profanata comestaque erit, uerno arare
incipito. ea loca primum arato, quae siccissima erunt; et
quae crassissima et aquosissima erunt, ea postremum
arato, dum ne prius obdurescant.