DE SENATUS CONSULTO MACEDONIANO
  Ulpianus libro uicensimo non<o> ad edictum. Uerba senatus consulti 14.6.1.pr.1
Macedoniani haec sunt: 'Cum inter ceteras sceleris causas Macedo, quas illi natura ad-
ministrabat, etiam aes alienum adhibuisset, et saepe materiam peccandi malis moribus
praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur incertis nominibus crederet: placere,
ne cui, qui filio familias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis eius, 5
cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur, ut scirent, qui pessimo exemplo faene-
rarent, nullius posse filii familias bonum nomen exspectata patris morte fieri.' Si pendeat, 1.1
an sit in potestate filius, ut puta quoniam patrem apud hostes habet, in pendenti est, an
in senatus consultum sit commissum: nam si recciderit in potestatem, senatus consulto
locus est, si minus, cessat: interim igitur deneganda est actio. Certe si adrogatus mutuam 2.1
pecuniam acceperit, deinde sit restitutus, ut emanciparetur, senatus consultum locum ha-
bebit: fuit enim filius familias. In filio familias nihil dignitas facit, quo minus senatus 3.1
consultum Macedonianum locum habeat: nam etiamsi consul sit uel cuiusuis dignitatis,
senatus consulto locus est: nisi forte castrense peculium habeat: tunc enim senatus con-
sultum cessabit
  Idem libro sexagensimo quarto ad edictum. usque ad quantitatem castrensis 2.pr.1
peculii, cum filii familias in castrensi peculio uice patrum familiarum fungantur.
  Idem libro uicensimo nono ad edictum. Si quis patrem familias esse cre- 3.pr.1
didit non uana simplicitate deceptus nec iuris ignorantia, sed quia publice pater familias
plerisque uidebatur, sic agebat, sic contrahebat, sic muneribus fungebatur, cessabit senatus
consultum. Unde Iulianus libro duodecimo in eo, qui uectigalia conducta habebat, scribit 1.1
(et est saepe constitutum) cessare senatus consultum. Proinde et in eo, qui scire non potuit, 2.1
an filius familias sit, Iulianus libro duodecimo cessare senatus consultum ait, ut puta in
pupillo uel minore uiginti quinque annis. sed in minore, causa cognita et a praetore suc-
currendum: in pupillo autem etiam alia ratione debuit dicere cessare senatus consultum,
quod mutua pecunia non fit, quam sine tutoris auctoritate pupillus dat, quemadmodum 5
ipse dicit Iulianus libro duodecimo, si filius familias crediderit, cessare senatus consultum,
quod mutua pecunia non fit, quamuis liberam peculii administrationem habuit: non enim
perdere ei peculium pater concedit, cum peculii administrationem permittit: et ideo uin-
dicationem nummorum patr<i> superesse ait. Is autem solus senatus consultum offendit, qui 3.1
mutuam pecuniam filio familias dedit, non qui alias contraxit, puta uendidit locauit uel
ali<o> modo contraxit: nam pecuniae datio perniciosa parentibus eorum uisa est. et ideo
etsi in creditum abi<i> filio familias uel ex causa emptionis uel ex alio contractu, in quo
pecuniam non numeraui, etsi stipulatus sim: licet coeperit esse mutua pecunia, tamen quia 5
pecuniae numeratio n<on> concurrit, cessat senatus consultum. quod ita demum erit dicen-
dum, si non fraus senatus consulto sit cogitata, ut qui credere non potuit magis ei uen-
dere<t>, ut ille rei pretium haberet in mutui uicem. Si a filio familias stipulatus sim et patri 4.1
familias facto crediderim, siue capite deminutus sit siue morte patris uel alias sui iuris
sine capitis deminutione fuerit effectus, debet dici cessare senatus consultum, quia mutua
iam patri familias data est:
  Scaeuola libro secundo quaestionum. quia quod uolgo dicitur filio familias 4.pr.1
credi non licere, non ad uerba referendum est, sed ad numerationem.
  Paulus libro tertio quaestionum. Ergo hic et in solidum damnabitur, non in 5.pr.1
id quod facere potest.
  Scaeuola libro secundo quaestionum. Contra etiam recte dicetur, si a patre 6.pr.1
familias stipulatus sis, credas postea filio familias facto, senatus potestatem exercendam,
quia expleta est numeratione substantia obligationis.
  Ulpianus libro uicesimo nono ad edictum. Item si filius familias fideiusserit, 7.pr.1
Neratius libro primo et secundo responsorum cessare senatus consultum ait. idem Celsus
libro quarto. sed Iulianus adicit, si color quaesitus sit, ut filius familias, qui mutuam ac-
cepturus erat, fideiuberet alio reo dato, fraudem senatus consulto factam nocere et dandam
exceptionem tam filio familias quam reo, quoniam et fideiussori filii subuenitur. Idem ait, 1.1
si duos reos accepero filium familias et Titium, cum ad filium familias esset peruentura
pecunia, ideo autem reum Titium acceperim, ne quasi fideiussor auxilio senatus consulti
uteretur, utilem esse exceptionem aduersus fraudem dandam. Sed et si filius familias patre 2.1
suo relegato uel longo tempore absente dotem pro filia promiserit et rem patris pignori
dederit, senatus consultum cessabit. patris tamen res non tenebitur: plane si patri heres
exstiterit filius et pignus persequatur, exceptione doli summouebitur. Mutui dationem non 3.1
solum numeratae pecuniae, uerum omnium, quae mutu<a> dari possunt, an accipere debeamus,
uidendum. sed uerba uidentur mihi ad numeratam pecuniam referri: ait enim senatus
'mutuam pecuniam dedisset'. sed si fraus sit senatus consulto adhibita, puta frumento uel
uino uel oleo mutuo dato, ut his distractis fructibus uteretur pecunia, subueniendum est 5
filio familias. Si filius in alterius erat potestate, cum mutua daretur, nunc in alterius, mens 4.1
senatus consulti non cessat: dabitur itaque exceptio. Sed et si patri eius non mors, sed 5.1
alia causa inciderit quo minus sit in ciuitate, dicendum senatus consulto locum esse. Non 6.1
solum ei, qui mutuam dedisset, sed et successoribus eius deneganda est actio. Proinde et 7.1
si alius mutuam dedit, alius stipulatus est, dabitur aduersus eum exceptio, licet hic non
dederit. sed et si alteruter eorum ignorauit in patris esse potestate, seuerius dicendum est
utrique nocere. idem est et in duobus rei<s> stipulandi. Item si duos filios familias accepero 8.1
reos, sed alterum putaui patrem familias, intererit, ad quem pecunia peruenit, ut, si eum
sciui filium familias ad quem peruenit pecunia, exceptione summouear, si ad eum quem
ignorem, non summouear. Siue autem sub usuris mutua data sunt siue sine usuris, ad 9.1
senatus consultum spectat. Quamquam autem non declaret senatus, cui exceptionem det, 10.1
tamen sciendum est et heredem filii, si pater familias decesserit, et patrem eius, si filius
familias decesserit, exceptione uti posse. Interdum tamenetsi senatus consulto locus sit, 11.1
tamen in alium datur actio, ut puta filius familias institor mutuam pecuniam accepit: scribit
enim Iulianus libro duodecimo ipsum quidem institorem exceptione senatus consulti usu-
rum, si conueniatur, sed institoriam actionem aduersus eum qui praeposuit competere.
quamquam, inquit, si ipse pater eum praeposuisset merci suae uel peculiarem exercere 5
passus esset, cessaret senatus consultum, quoniam patris uoluntate contractum uideretur:
nam si scit eum negotiari, etiam hoc permississe uidetur, si non nominatim prohibuit merces
accipere. Proinde si acceperit pecuniam et in rem patris uertit, cessat senatus consultum: 12.1
patri enim, non sibi accepit. sed et si ab initio non sic accepit, uerum postea in rem
patris uertit, cessare senatus consultum libro duodecimo digestorum Iulianus ait intelle-
gendumque ab initio sic accepisse, ut in rem uerteret. non tamen uertisse uidebitur, si
mutuam pecuniam acceptam patri in proprium debitum soluit et ideo, si pater ignorauit, 5
adhuc senatus consulto locus erit. Quod dicitur in eo, qui studiorum causa absens mutuum 13.1
acceperat, cessare senatus consultum, ita locum habet, si probabilem modum in mutua
non excessit, certe eam quantitatem, quam pater solebat subministrare. Si filius accepit 14.1
mutuam pecuniam, ut eum liberaret, qui, si peteret, exceptione non summoueretur, senatus
consulti cessabit exceptio. Hoc amplius cessabit senatus consultum, si pater soluere coepit 15.1
quod filius familias mutuum sumpserit, quasi ratum habuerit. Si pater familias factus 16.1
soluerit partem debiti, cessabit senatus consultum nec solutum repetere potest.
  Paulus libro trigensimo ad edictum. Cum tamen a curatore per ignoran- 8.pr.1
tiam solutum sit, repeti debet.
  Ulpianus libro uicensimo nono ad edictum. Sed si pater familias factus 9.pr.1
rem pignori dederit, dicendum erit senatus consulti exceptionem ei denegandam usque ad
pignoris quantitatem. Si ab alio donatam sibi pecuniam filius 1.1
creditori soluerit, an pater uindicare uel repetere possit? et ait Iulianus, si quidem hac
condicione ei donata sit pecunia, ut creditori soluat, uideri a donatore profectam protinus
ad creditorem et fieri nummos accipientis: si uero simpliciter ei donauit, alienationem
eorum filium non habuisse et ideo, si soluerit, condictionem patri ex omni euentu com- 5
petere. Hoc senatus consultum et ad filias quoque familiarum pertinet nec ad 2.1
rem pertinet, si adfirmetur ornamenta ex ea pecunia comparasse: nam et ei quoque qui
filio familias credidit decreto amplissimi ordinis actio denegatur nec interest, consumpti
sint nummi an exstent in peculio. multo igitur magis seueritate senatus consulti eius con-
tractus improbabitur, qui filiae familias mutuum dedit. Non solum filio familias et patri 3.1
eius succurritur, uerum fideiussori quoque et mandatori eius, qui et ipsi mandati habent
regressum, nisi forte donandi animo intercesserunt: tunc enim, cum nullum regressum
habeant, senatus consultum locum non habebit. sed et si non donandi animo, patris tamen
uoluntate intercesserunt, totus contractus a patre uidebitur comprobatus. Et hi tamen, 4.1
qui pro filio familias sine uoluntate patris eius intercesserunt, soluendo non repetent: hoc
enim et diuus Hadrianus constituit et potest dici non repetituros. atquin perpetua ex-
ceptione tuti sunt: sed et ipse filius, et tamen non repetit, quia hi demum solutum non
repetunt, qui ob poenam creditorum actione liberantur, non quoniam exonerare eos lex 5
uoluit. Quamquam autem soluendo non repetunt,
  Paulus libro trigensimo ad edictum. quia naturalis obligatio manet, 10.pr.1
  Ulpianus libro uicensimo nono ad edictum. tamen, si non opposita ex- 11.1.1
ceptione condemnati sunt, utentur senatus consulti exceptione: et ita Iulianus scribit in
ipso filio familias exemplo mulieris intercedentis.
  Paulus libro trigensimo ad edictum. Si tantum sciente patre creditum 12.1.1
sit filio, dicendum est cessare senatus consultum. sed si iusserit pater filio credi, deinde
ignorante creditore mutauerit uoluntatem, locus senatus consulto non erit, quoniam initium
contractus spectandum est.
  Gaius libro nono ad edictum prouinciale. Si quod alii mu- 13.1.1
tuum dedimus a filio familias nouandi causa stipulemur, non esse impedimento senatus
consultum Iulianus scribit.
  Iulianus libro duodecimo digestorum. Filium habeo et ex eo nepotem: 14.1.1
nepoti meo creditum est iussu patris eius: quaesitum est, an contra senatus consultum
fieret. dixi, etiamsi uerbis senatus consulti filii continerentur, tamen et in persona nepotis
idem seruari debere: iussum autem huius patris non efficere, quo minus contra senatus
consultum creditum existimaretur, cum ipse in ea causa esset, ut pecuniam mutuam inuito 5
patre suo accipere non possit.
  Marcianus libro quarto decimo institutionum. Nihil interest, quis filio 15.1.1
familias crediderit, utrum priuatus an ciuitas: nam in ciuitate quoque senatus consultum
locum habere diui Seuerus et Antoninus rescripserunt.
  Paulus libro quarto responsorum. Si filius familias 16.1.1
absente patre, quasi ex mandato eius pecuniam acceperit, cauisset et ad patrem litteras
emisit, ut eam pecuniam in prouincia solueret, debet pater, si actum filii sui improbat,
continuo testationem interponere contrariae uoluntatis.
  Idem libro secundo sententiarum. Filius familias si in id acceperit 17.1.1
mutuam pecuniam, ut eam pro sorore sua in dotem daret, pater eius de in rem uerso
actione tenebitur: ipsi enim mortua in matrimonio puella repetitio dotis datur.
  Uenuleius libro secundo stipulationum. Creditorem filii familias mortuo 18.1.1
eo fideiussorem acc<i>pere non posse Iulianus scribit, quia nulla obligatio aut ciuilis aut
naturalis supersit, cui fideiussor accedat: plane a patre eius actionis nomine, quae de pe-
culio aduersus eum competat, fideiussorem recte accipi.
  Pomponius libro septimo ex uariis lectionibus. Iulianus scribit exceptionem 19.1.1
senatus consulti Macedoniani nulli obstare, nisi qui sciret aut scire potuisset filium familias
esse eum cui credebat.
  Idem libro quinto senatus consultorum. Si is, cui, dum in potestate patris 20.1.1
esset, mutua pecunia data fuerat, pater familias factus per ignorantiam facti nouatione
facta eam pecuniam expromisit, si petatur ex ea stipulatione, in factum excipiendum erit.