DE TRITICO UINO UEL OLEO LEGATO
  Ulpianus libro uicesimo ad Sabinum. Uino legato acetum quoque continetur, 33.6.1.pr.1
quod pater familias uini numero habuit.
  Pomponius libro sexto ad Sabinum. Cum alii penum, alii uinum legatum 2.pr.1
esset, excepto uino omne penum ad alium legatarium pertinebit. Si centum amphorae 1.1
quas uelles tibi legatae sint, ex testamento agendo consequi potes, ut degustare tibi liceat:
aut, quanti interfuerit licere tibi degustare, ad exhibendum agere potes.
  Ulpianus libro uicesimo tertio ad Sabinum. Si cui uinum sit legatum cen- 3.pr.1
tum amphorarum, cum nullum uinum reli<q>uisset, uinum heredem empturum et praesta-
turum, non acetum, quod uini numero fuit. Si uinum legatum sit, uideamus, an cum 1.1
uasis debeatur. et Celsus inquit uino legato, etiamsi non sit legatum cum uasis, uasa
quoque legata uideri, non quia pars sunt uini uasa, quemadmodum emblemata argenti
(scyphorum forte uel speculi), sed quia credibile est mentem testantis eam esse, ut uo-
luerit accessioni esse uino amphoras: et sic, inquit, loquimur habere nos amphoras mille, 5
ad mensuram uini referentes. in doliis non puto uerum, ut uino legato et dolia debeantur,
maxime si depressa in cella uinaria fuerint aut ea sunt, quae per magnitudinem difficile
mouentur. in cuppis autem siue cuppulis puto admittendum et ea deberi, nisi pari modo
immobiles in agro uelut instrumentum agri erant. uino legato utres non debebuntur: nec
culleos quidem deberi dico. 10
  Paulus libro quarto ad Sabinum. Cum certum pondus olei non adiecta qua- 4.pr.1
litate legatur, non solet quaeri, cuius generis oleo uti solitus fuerit testator aut cuius ge-
neris oleum istius regionis homines in usu habeant: et ideo liberum est heredi, cuius
uellet generis oleum legatario soluere.
  Iulianus libro quinto decimo digestorum. Cum certus numerus amphorarum 5.pr.1
uini legatus esset ex eo, quod in fundo Semproniano natum esset, et minus natum esset,
non amplius deberi placuit et quasi taxationis uicem optinere haec uerba 'quod natum erit'.
  Proculus libro quinto epistularum. Cui uinum heres dare damnatus est, 6.pr.1
quod in amphoris et cadis diffusum est dari debet, etiamsi uasorum mentio facta non est.
item quamuis cum uasis cadis legatum est, tamen id quoque, quod in doliis, legatum esse
uidetur, sicuti, si seruos omnes cum peculio cuiusque eorum legasset, etiam eos, quibus
peculii nihil esset, legasse uideretur. 5
  Iauolenus libro secundo ex posterioribus Labeonis. Quidam heredem damna- 7.pr.1
uerat dare uxori suae uinum oleum frumentum acetum mella salsamenta. Trebatius aiebat
ex singulis rebus non amplius deberi, quam quantum heres mulieri dare uoluisset, quoniam
non adiectum esset, quantum ex quaque re daretur. Ofilius Cascellius Tubero omne, quan-
tum pater familias reliquisset, legatum putant: Labeo id probat idque uerum est. 'Lucio 1.1
Titio tritici modios centum, qui singuli pondo centum pendeant, heres dato.' Ofilius nihil
legatum esse, quod et Labeo probat, quoniam eiusmodi triticum in rerum natura non esset:
quod uerum puto.
  Pomponius libro sexto epistularum. Si heres da<mna>tus sit dare uinum, quod 8.pr.1
in doliis esset, et per legatarium stetit, quo minus accipiat, periculose heredem facturum,
si id uinum effundet: sed legatarium petentem uinum ab herede doli mali exceptione pla-
cuit summoueri, si non praestet id, quod propter moram eius damnum passus sit heres.
  Ulpianus libro uicesimo tertio ad Sabinum. Si quis uinum legauerit, omne 9.pr.1
continetur, quod ex uinea natum uinum permansit. sed si mul<s>um sit factum, uini appel-
latione non continebitur proprie, nisi forte pater familias etiam de hoc sensit. certe zythum,
quod in quibusdam prouinciis ex tritico uel ex hordeo uel ex pane conficitur, non conti-
nebitur: simili modo nec camum nec ceruesia continebitur nec hydromeli. quid conditum? 5
nec hoc puto, nisi alia mens testantis fuit. oenomeli plane id est dulcissimum uinum con-
tinebitur: et passum, nisi contraria sit mens, continebitur: defrutum non continebitur,
quod potius conditurae loco fuit. acinaticium plane uino continebitur. cydoneum et si
qua alia sunt, quae non ex uinea fiunt, uini appellatione non continebuntur. item acetum
uini appellatione non continebitur. haec omnia ita demum uini nomine non continentur, 10
si modo uini numero a testatore non sunt habita: alioquin Sabinus scribit omnia uini ap-
pellatione contineri, quae uini numero pater familias habuit: igitur et acetum, quod uini
numero pater familias habuit, et zythum et camum et cetera, quae pro hominum affectione
atque usu uini numero habebuntur. quod si totum uinum, quod pater familias habuit,
coacuit, non exstinguitur legatum. Si acetum quis legauerit, non continebitur legato ace- 1.1
tum quod uini numero testator habuit: embamma autem continebitur, quia aceti numero
fuit. Item si quis uinum quod habuit legauit, deinde hoc coacuit, licet postea in aceti 2.1
locum translatum sit a patre familias, uino legato continebitur, quia id, quod testamenti
facti tempore uinum fuit, demonstratum est: et est hoc uerum, nisi uoluntas aduersetur.
Uino autem paterno legato id demum legatum uidetur, quod testator uini numero habuit, 3.1
non quod pater. item si peculiare uinum legatum sit, id continebitur, quod serui habue-
runt. cur tam diuerse? quod paternum uinum iam coepit usus ipsius testatoris esse, at
peculiare in usu seruorum remansit. Item si uinum uetus sit legatum, 4.1
  Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum. ex usu testatoris legatum aestima- 10.pr.1
bitur, id est quot annorum uino pro uetere utebatur. quod si non appareat,
  Ulpianus libro uicesimo tertio ad Sabinum. uetus accipietur, quod non est nouum: id 11.pr.1
est et anni prioris uinum appellatione ueteris continebitur:
  Paulus libro quarto ad Sabinum. nam aliter obseruantibus quis finis aut quod initium 12.pr.1
ueteris uini sumeretur?
  Ulpianus libro uicesimo tertio ad Sabinum. 'Ex eo uino quod in illo fundo 13.pr.1
nascetur, heres meus amphoras decem quotannis in annos singulos dato.' quo anno natum
non fuisset, ex superiore anno eius fundi eum numerum amphorarum heredem daturum
Sabinus existimat. quae sententia, si uoluntas non aduersetur, mihi quoque placet.
  Pomponius libro sexto ad Sabinum. Uino legato ea demum uasa sequun- 14.pr.1
tur, quae ita diffusa sunt, ut non ad perpetuum usum uasa reseruarentur, ueluti amphorae
et cadi.
  Proculus libro secundo epistularum. Uinum cum uasis legauit. negat 15.pr.1
Trebatius quod in doliis sit deberi et sensum testatoris alium putat esse, uerborum alium:
ceterum dolia in uasis uinariis non essent. ego et si dolia in uasis uinariis non sunt,
tamen non concederem Trebatio uinum quod in doliis esset, id est quod in uasis non
esset, non esse legatum. illud uerum esse puto, cui uinum cum uasis legatum erit, ei 5
amphoras cados, in quibus uina diffusa seruamus, legatos esse: uinum enim in amphoras
et cados hac mente diffundimus, ut in his sit, donec usus causa probetur, et scilicet id
uendimus cum his amphoris et cadis: in dolia autem alia mente coicimus, scilicet ut ex
his postea uel in amphoras et cados diffu<n>damus uel sine ipsis doliis ueneat.
  Idem libro tertio ex posterioribus Labeonis. Qui uinum Surrentinum in urnalibus ha- 16.pr.1
bebat diffusum, is tibi uinum legauerat in amphoris omne. illud quoque uinum, quod in
urnalibus fuisset, legatum esse Labeo et Trebatius responderunt. Cui dulcia 1.1
legata essent, si nihil aliud testamento significetur, omnia haec esse legata: mulsum pas-
sum defr<u>tum et similes potiones, item uuas ficos palmas caricas. Quod si ita esset lega- 2.1
tum: 'uinum amphorarium Aminaeum Graecum et dulcia omnia', nihil inter dulcia, nisi quod
potionis fuisset, legatum putat Labeo ex collatione uini amphorarii: quod non improbo.