DE HIS QUAE UT INDIGNIS AUFERUNTUR
  Marcianus libro sexto institutionum. Diui Seuerus et Antoninus rescripse- 34.9.1.pr.1
runt quasi indignum carere legato seu fideicommisso libertum, quae ei testamento patroni
relicta erant, cum patronum suum post mortem eius quasi illicitae mercis negotiatorem de-
tulerat, quamuis et praemium meruit.
  Idem libro undecimo institutionum. Aufertur hereditas ex asse et ad fiscum 2.pr.1
pertinet, si emancipatus filius contra tabulas bonorum possessionem patris ut praeteritus
petierit et ex substitutione impuberis adierit hereditatem. Item si quis contra mandata 1.1
duxerit uxorem ex ea prouincia, in qua officium aliquid gerit, quod ei ex testamento
uxoris adquisitum est diui Seuerus et Antoninus rescripserunt retinere eum non posse, tam-
quam si tutor pupillam contra decretum amplissimi ordinis in domum suam duxisset. utro-
que ergo casu etsi ex asse heres institutus adierit hereditatem, fisco locus fit: nam quasi 5
indigno ei aufertur hereditas. Per contrarium autem ducta tam ab eo, qui officium in pro- 2.1
uincia gerebat, quam a tutore illicite magis est, ut dicatur capere illam ex testamento nec
quasi indignam esse repellendam. Idem erit, si quis uiui ignorantis bona uel partem 3.1
bonorum alicuius cognati donauerit: nam quasi indigno aufertur.
  Idem libro quinto regularum. Indignum esse diuus Pius illum decreuit, ut 3.pr.1
et Marcellus libro duodecimo digestorum refert, qui manifestissime comprobatus est id
egisse, ut per neglegentiam et culpam suam mulier, a qua heres institutus erat, moreretur.
  Ulpianus libro quarto decimo ad edictum. Papinianus libro quinto quaestio- 4.pr.1
num ait, si quis unum heredem, quasi per falsum adscriptum, accusauit, legatum ei non
auferri a coherede relictum, quem non inquietauit.
  Paulus libro primo de iure fisci. Post legatum acceptum non tantum licebit 5.pr.1
falsum arguere testamentum, sed et non iure factum contendere: inofficiosum autem dicere
non permittitur. Ille, qui non iure factum contendit nec optinuit, non repellitur ab eo 1.1
quod meruit: ergo qui legatum secutus postea falsum dixit, amittere debebit quod con-
secutus est. de eo uero qui legatum accepit, si neget iure factum esse testamentum, diuus
Pius ita rescripsit: 'cognat<i> Sophronis licet ab herede instituto acceperant legata, tamen,
si is eius condicionis fuerit uisus, ut optinere hereditatem non possit, et iure intestati ad 5
eos cognatos pertinet, petere hereditatem ipso iure poterunt. prohibendi autem
sint an non, ex cuiusque persona condicione aetate cognita causa a iudice constituendum
erit'. Amittere id quod testamento meruit et eum placuit, qui tutor datus excusauit se a 2.1
tutela: sed si consecutus fuerit, non admittitur ad excusationem. diuersum puto in eo, qui
legatum tantum meruit et a matre pupilli tutor petitus excusare se maluit: hic enim nihil
contra iudicium defuncti fecit. sed hoc legatum, quod tutori denegatur, non ad fiscum
transfertur, sed filio relinquitur, cuius utilitates desertae sunt. Si pater accusauerit testa- 3.1
mentum uel dominus, denegabitur ei actio etiam eius quod filio eius uel seruo legatum est,
si ad ipsos emolumentum rei peruenturum est: quod si personam illorum spectet, diuersum
dicendum est. Si seruum suum rogatus sit manumittere qui legatum meruit uel etiam 4.1
ipsi seruo utrumque datum sit, dicendum est non debere obesse seruo factum domini, sed
a fisco redimendum, ut manumittatur, si tamen uelit seruum uendere (quia non potest cogi)
qui iudicium spreuit defuncti. Si filius familias falsum accusauerit testamentum, uidendum 5.1
est, an denegari debeat actio patri: et puto, si inuito patre accusauit, non esse denegan-
dam patri actionem. Si is, cui rogatus sum legatum restituere, falsum dixerit, restituere 6.1
id fisco debebo. Qui accusauit falsum, heres legatario exstitit uel heredi scripto: nihil 7.1
huic nocere dicendum est.
Similis est ei et qui inofficiosum dicit. 8.1
Aetati eius qui accu- 9.1
sauit ignoscitur, et maxime si tutor uel curator dicere falsum uel inofficiosum uelit: et ita
imperatores Seuerus et Antoninus rescripserunt. His uero, qui testimonio suo intentionem 10.1
accusatoris adiuuauerunt, deneganda est actio: idque diuus Seuerus decreuit. Sunt qui 11.1
putant, et recte, et ei denegandam, qui accusatori adfuit uel fideiussor pro eo exstiterit.
Quidam et praesidem indignum putant, qui testamentum falsum pronuntiauit, si appellatione 12.1
intercedente heres scriptus optinuit. Aduocatum fisci, qui intentionem delatoris exsequitur, 13.1
in omnibus officii necessitas satis excusat. Qui principale testamentum arguit, et a se- 14.1
cundis tabulis repellendus est: item a codicillis ad testamentum factis licet non confirmatis.
non idem sequendum est, si secundas tabulas uel codicillos coarguit, quia non utrumque
hoc casu improbasse uidetur. An libertas ei seruo data, qui testimonio suo infringere uo- 15.1
luerit testamentum, auferri debeat, uidendum est. fideicommissum utique non est dignus
consequi: et de libertate diuus Pius iudicauit esse ea priuandum. Ei, qui tutor datus est, 16.1
non prodest ad excusationem, quod falsum dixit: sed a legato remouetur. Qui mortis causa 17.1
donationem accepit a testatore, non est similis in hac causa legatario. Alia causa est eius 18.1
qui propter testamentum a legatario uel a statulibero accipere iussus est: hic enim ut in-
dignus repelletur. Et Falcidiae beneficium heredi scripto auferri debere diuus Pius et diuus 19.1
Marcus putauerunt. Omnes, qui ut indigni repellentur, summouendi sunt a praemio, quod 20.1
secundum edictum diui Traiani datur his qui se deferunt.
  Marcellus libro uicesimo secundo digestorum. Rescriptum est a principe 6.pr.1
heredem rei quam amouisset quartam non retinere. et ideo si is qui quadringenta habebat
uniuersa quadringenta legauit et heres centum subtraxisset, trecentorum quartam retinebit,
septuaginta quinque scilicet, et ducenta uiginti quinque dabit legatariis: ex centum quae
subripuit, legatariis quidem dabit septuaginta quinque, reliqua, id est uiginti quinque, ad 5
fiscum uenient.
  Modestinus libro sexto differentiarum. Qui Titii testamentum falsum dixit 7.pr.1
nec optinuit, heredi eius heres exsistere prohibendus non est, quia non principaliter in Titii
hereditatem succedit.
  Idem libro nono regularum. Indigno herede pronuntiato adempta hereditate 8.pr.1
confusas actiones restitui non oportet.
  Ulpianus libro quarto decimo ad legem Iuliam et Papiam. Si inimicitiae 9.pr.1
capitales interuenerunt inter legatarium et testatorem et uerisimile esse coeperit testato-
rem noluisse legatum siue fideicommissum praestari ei, cui adscriptum relictum est, magis
est, ut legatum ab eo peti non possit. Sed et si palam et aperte testatori maledixerit et 1.1
infaustas uoces aduersus eum iactauerit, idem erit dicendum. si autem status eius contro-
uersiam mouit, denegatur eius quod testamento accepit persecutio: ex qua specie statim
fisco deferetur.
  Gaius libro quinto decimo ad legem Iuliam et Papiam. In fraudem iuris 10.pr.1
fidem accommodat, qui uel id quod relinquitur uel aliud tacite promittit restituturum se
personae quae legibus ex testamento capere prohibetur, siue chirographum eo nomine
dederit siue nuda pollicitatione repromiserit. Si quis ei qui capere possit rogatus fuerit 1.1
restituere et is mortis tempore prohibetur legibus hoc capere, non dubito quin, etsi deficit
fideicommissum, apud eum tamen, qui rogatus est restituere, manere debet, quia nulla fraus
eius interuenisse uidetur, nisi si in futurum casum fidem accommodauit, id est ut, licet
capere legibus prohiberi coeperit, restituat. Recte dictum est, si pater filii, quem in po- 2.1
testate habebat, tacitam fidem interposuerit, non debere id filio nocere, quia parendi ne-
cessitatem habuerit.
  Papinianus libro quinto decimo quaestionum. Heres, qui tacitam fidem 11.pr.1
contra leges accommodauit, in ea parte, quae fraudem adhibuit, Falcidia non utitur: et
ita senatus censuit. sed si maior modus institutionis quam fraudis fuerit, quod ad Falci-
diam attinet, de superfluo quarta retinebitur.
  Idem libro sexto decimo quaestionum. Cum quidam scripsisset heredes quos 12.pr.1
instituere non potuerat, quamuis institutio non ualeret neque superius testamentum ruptum
esset, heredibus tamen ut indignis, qui non habuerunt supremam uoluntatem, abstulit iam
pridem senatus hereditatem. quod diuus Marcus in eius persona iudicauit, cuius nomen
peracto testamento testator induxerat: causam enim ad praefectos aerarii misit: uerum ab 5
eo legata relicta salua manserunt. de praeceptionibus eidem datis uoluntatis erit quaestio:
et legatum ei non denegabitur, nisi hoc euidenter testatorem uoluisse appareat.
  Idem libro trigesimo secundo quaestionum. Claudius Seleucus 13.pr.1
Papiniano suo salutem. Maeuius in adulterio Semproniae damnatus eandem Semproniam
non damnatam duxit uxorem: qui moriens heredem eam reliquit: quaero, an iustum ma-
trimonium fuerit et an mulier ad hereditatem admittatur. respondi neque tale matrimonium
stare neque hereditatis lucrum ad mulierem pertinere, sed quod relictum est ad fiscum 5
peruenire. sed et si talis mulier uirum heredem instituerit, et ab eo quasi ab indigno he-
reditatem auferri dicimus.
  Idem libro trigesimo tertio quaestionum. Mulierem, quae stupro cognita in 14.pr.1
contubernio militis fuit, etsi sacramento miles solutus intra annum mortem obierit, non
admitti ad testamentum iure militiae factum et id quod relictum est ad fiscum pertinere
proxime tibi respondi.
  Idem libro sexto responsorum. Heredi, qui falsos codicillos esse dixit neque 15.pr.1
optinuit, hereditas non aufertur: si tamen aliquid a coherede codicillis acceperit, eius actio
denegabitur. itaque si bonorum inter heredes diuisionem defunctus codicillis fecerit, partes
quidem hereditarias, in quibus legatum consistere non potuit, tenebit, sed Falcidiae bene-
ficio non utetur, si tantum in amissis portionibus erit, quod Falcidiam aequitate compen- 5
sationis recusaret.
  Idem libro octauo responsorum. Cum tabulis secundis pater impuberi filio 16.pr.1
fratris filios coheredibus datis substituisset ac substituti fratris filii post mortem pueri ma-
trem eius partus subiecti ream postulassent, ut hereditatem patrui legitimam optinerent:
uictis auferendam esse partem hereditatis ex causa substitutionis respondi, quia ex testa-
mento sententiam secundum se dictam non haberent. Quoniam stuprum in 1.1
ea contrahi non placuit, quae se non patroni concubinam esse patitur, eius, qui concubi-
nam habuit, quo<d> testamento relictum est, actio non denegabitur. idque in testamento
Coccei Cassiani clarissimi uiri, qui Rufinam ingenuam honore pleno dilexerat, optimi maxi-
mique principes nostri iudicauerunt: cuius filiam quam alumnam testamento Cassianus nepti 5
coheredem datam appellauerat, uulgo quaesit<a>m apparuit. Cum heredis nomen 2.1
mutata uoluntate pater familias incisis tabulis induxisset atque ideo fisco portionis emo-
lumentum adiudicatum fuisset, eam rem legatariis non obesse, qui retinuerant uoluntatem,
diuo Marco placuit, et ideo cum suo onere fiscum succedere.
  Idem libro tertio decimo responsorum. Heredem, qui sciens defuncti uin- 17.pr.1
dictam insuper habuit, fructus omnes restituere cogendum existimaui nec probe desidera-
turum actionem confusam restitui: deceptum autem ignoratione facti bonae fidei posses-
soris defensionem habiturum ante motam scilicet controuersiam, si ratio fructuum sub-
ducatur, nec improbe confusam actionem reddi postulaturum. 5
  Idem libro quinto decimo responsorum. Eum, qui tacitum fideicommissum 18.pr.1
in fraudem legis suscepit, eos quoque fructus, quos ante litem motam percepit, restituere
cogendum respondi, quod bonae fidei possessor fuisse non uidetur exemplo bonorum fisco
uindicatorum. post motam de tacito fideicommisso controuersiam ante pretia fructuum per-
cepta cum usuris esse restituenda respondi, sed omnium fructuum, quorum pretia percepta 5
fuerant: quod si fructus in usu habuit, eorum pretia tantum restitui satis erit. sed diuus
Seuerus bonorum tacite relictorum citra distinctionem temporis fructus dumtaxat deberi,
non etiam usuras eorum benigne decreuit: quo iure utimur. Bonis uniuersis ex causa 1.1
taciti fideicommissi fisco restitutis heredem onus aeris alieni non spectare conuenit: nec
aliud seruatur morte non defensa. si quid tamen ob aditam hereditatem actionibus aut
seruitutibus confusis amiserit, auxilio restitutionis non merebitur. Pro parte heres insti- 2.1
tutus praedii legatum acceperat et in hereditate non capienti restituendi tacitum ministe-
rium susceperat. quamquam legatum pro ipsius parte non con<sti>tisset ideoque portionem
istam pro herede possideret, tamen ei praedium integrum esse relinquendum respondi:
neque enim rationem iuris ac possessionis uarietatem inducere diuisionem uoluntatis. 5
  Paulus libro sexto decimo responsorum. Respondit, si scriptis heredibus 19.pr.1
ideo hereditas ablata est, quod testator aliud testamentum mutata uoluntate facere uoluit
et impeditus ab ipsis est, ab uniuerso iudicio priore recessisse eum uideri.
  Hermogenianus libro tertio iuris epitomarum. Ei, qui mortem uxoris non 20.pr.1
defendit, ut indigno dos aufertur.
  Paulus libro quinto sententiarum. Portiones quoque eorum fisco uindi- 21.pr.1
cantur, qui mortem libertorum suspecto decedentium non defenderunt: omnes enim heredes
uel eos qui loco heredis sunt officiose agere circa defuncti uindictam conuenit.
  Tryphoninus libro quinto disputationum. Tutorem, qui pupilli sui nomine 22.pr.1
falsum uel inofficiosum testamentum dixit, non perdere sua legata, si non optinuerit,
optima ratione defenditur et, si libertum patris pupilli su<i> nomine capitis accusauerit, non
repelli a bonorum possessione contra tabulas, quia officii necessitas et tutoris fides excu-
sata esse debet. nec quisquam iudicum calumnia notabit tutorem, qui non suis simultatibus 5
accusationem sub nomine pupilli instituit, sed cogente forte matre pupilli uel libertis patris
instantibus. et si tutor reum aliquem postulauerit pupilli nomine et ideo non sit exse-
cutus, quod interim ad pubertatem pupillus peruenerit, non oportet dici in T<ur>pillianum
eum senatus consultum incidisse. discreta sunt enim iura, quamuis plura in eandem per-
sonam deuenerint, aliud tutoris, ali<ud> legatarii: et cum non suae personae iure, sed pu- 10
pilli accusauerit, propriam poenam mereri non debet. denique pupillo relicta in eo testa-
mento, nisi a principe conseruata sint, pereunt: adeo ille est accusator, is defensor et quasi
patronus. idem et Sabinus libris ad Uitellium scripsit.
  Gaius libro singulari de tacitis fideicommissis. Si quilibet heres ex cuius- 23.pr.1
cumque testamento tacite rogatus fuerit, ut quadrantem, quem legis Falcidiae beneficio
retinuit, non capienti restituat, aeque locus erit senatus consulto: neque enim multum in-
tererit inter tale fideicommissum et <c>um quis id, quod ad se ex hereditate peruenerit,
restituere rogatus sit. 5
  Papinianus libro octauo decimo quaestionum. Si testamentum patris iure 24.pr.1
factum fili<u>s negauit, quoniam de iure disputauit, non iudicium impugnauit aut accusauit,
retinet defuncti uoluntatem.
  Idem libro quarto decimo responsorum. Si gener socerum heredem reli- 25.pr.1
querit, taciti fideicommissi suspicionem sola ratio paternae affectionis non admittit.
  Apud Scaeuolam libro trigesimo digestorum Claudius notat: Si uiuo testatore de- 26.pr.1
cesserit is, cui illicite legatum relictum erat, non fisco hoc uindicatur, sed apud eum a
quo relictum est remanet.