DE NOUATIONIBUS ET DELEGATIONIBUS
  Ulpianus libro quadragensimo sexto ad Sabinum. Nouatio est prioris debiti 46.2.1.pr.1
in aliam obligationem uel ciuilem uel naturalem transfusio atque translatio, hoc est cum
ex praecedenti causa ita noua constituatur, ut prior perematur. nouatio enim a nouo
nomen accepit et a noua obligatione. Illud non interest, qualis processit obligatio, utrum 1.1
naturalis an ciuilis an honoraria, et utrum uerbis an re an consensu: qualiscumque igitur
obligatio sit, quae praecessit, nouari uerbis potest, dummodo sequens obli-
gatio aut ciuiliter teneat aut naturaliter: ut puta si pupillus sine tutoris auctoritate pro-
miserit. 5
  Idem libro quadragensimo octauo ad Sabinum. Omnes res transire in noua- 2.pr.1
tionem possunt: quodcumque enim siue uerbis contractum est siue non uerbis, nouari
potest et transire in uerborum obligationem ex quacumque obligatione, dummodo sciamus
nouationem ita demum fieri, si hoc agatur, ut nouetur obligatio: ceterum si non hoc aga-
tur, duae erunt obligationes. 5
  Pomponius libro primo ad Sabinum. Cui bonis interdictum est, nouare obli- 3.pr.1
gationem suam non potest, nisi meliorem suam condicionem fecerit.
  Ulpianus libro quinto ad Sabinum. Si usus fructus debitorem meum dele- 4.pr.1
gauero tibi, non nou<a>tur obligatio mea: quamuis exceptione doli uel in factum tutus de-
beat esse aduersus me is qui delegatus fuerit, et non solum donec manet ei usus fructus
cui delegaui, sed etiam post interitum eius: uidebimus quia etiam hoc incommodum sentit,
si post mortem meam maneat si usus fructus. et haec eadem dicenda sunt in qualibet 5
obligatione personae cohaerenti.
  Idem libro trigensimo quarto ad Sabinum. In diem obligatio nouari potest 5.pr.1
et prius quam dies aduenerit, et generaliter constat et stipulatione in diem facta noua-
tionem contingere, sed non statim ex ea stipulatione agi posse, antequam dies uenerit.
  Idem libro quadragensimo sexto ad Sabinum. Si ita fuero stipulatus: 'quanto 6.pr.1
minus a Titio debitore exegissem, tantum fideiubes?', non fit nouatio, quia non hoc agitur,
ut nouetur. Cum pecuniam mutuam dedit quis sine stipulatione et ex continenti fecit sti- 1.1
pulationem, unus contractus est. idem erit dicendum et si ante stipulatio facta est, mox
pecunia numerata sit.
  Pomponius libro uicensimo quarto ad Sabinum. Cum enim pecunia mutua 7.pr.1
data stipulamur, non puto obligationem numeratione nasci et deinde eam stipulatione
nouari, quia id agitur, ut sola stipulatio teneat, et magis implendae stipulationis gratia
numeratio intellegenda est fieri.
  Ulpianus libro quadragensimo sexto ad Sabinum. Si Stichum dari stipulatus 8.pr.1
fuerim et, cum in mora promissor esset, quo minus daret, rursus eundem stipulatus fuero,
desinit periculum ad promissorem pertinere quasi mora purgata. Legata uel fideicommissa 1.1
si in stipulationem fuerint deducta et hoc actum, ut nouetur, fiet nouatio, si quidem pure
uel in diem fuerint relicta, statim, si uero sub condicione, non statim, sed ubi condicio
extiterit. nam et alias qui in diem stipulatur, statim nouat, si hoc actum est, cum certum
sit diem quandoque uenturum: at qui sub condicione stipulatur, non statim nouat, nisi 5
condicio extiterit. Si quis ita stipulatus a Seio sit: 'quod a Titio stipulatus fuero, dare 2.1
spondes?', an, si postea a Titio stipulatus sim, fiat nouatio solusque teneatur Seius? et
ait Celsus nouationem fieri, si modo id actum sit, ut nouetur, id est ut Seius debeat quod
Titius promisit: nam eodem tempore et impleri prioris stipulationis condicionem et nouari
ait, eoque iure utimur. Idem Celsus ait iudicatum solui stipulatione actionem iudicati 3.1
non nouari, merito, quia hoc solum agitur ea stipulatione, ut fideiussoribus cautum sit,
non ut ab obligatione iudicati discedatur. Si decem, quae mihi Titius debet, aut decem, 4.1
quae Seius debet, a Tertio stipulatus fuero, putat Marcellus neutrum liberari, sed Tertium
eligere posse, pro quo decem soluere uelit. Si ab alio promissam sibi dotem maritus ab 5.1
uxore dotis nomine stipulatus sit, non duplari dotem, sed fieri nouationem placet, si hoc
actum est: quid enim interest, ipsa an alius quilibet promittat? quod enim ego debeo si
alius promittat, liberare me potest, si nouationis causa hoc fiat: si autem non nouandi
animo hoc interuenit, uterque quidem tenetur, sed altero soluente alter liberatur. non 5
tamen si quis stipuletur quod mihi debetur, aufert mihi actionem, nisi ex uoluntate mea
stipuletur: liberat autem me is qui quod debeo promittit, etiamsi nolim.
  Idem libro quadragensimo septimo ad Sabinum. Si pupillus sine tutoris 9.pr.1
auctoritate rem saluam fore stipulatus pubes factus ratam stipulationem habuerit nouandi
causa, tollitur tutelae actio. si non habuerit ratum, licet tutelae egisset, habet tamen ad-
huc ex stipulatu actionem: sed iudex tutelae non aliter condemnare debet, quam si ex
stipulatione liberatio fieret. Qui sub condicione stipulatur, quae omnimodo exstatura est 1.1
pure uidetur stipulari. Qui actum stipulatur, deinde iter, nihil agit: item usum fructum 2.1
stipulatus si usum stipuletur, nihil agit. sed qui iter stipulatus actum postea stipuletur,
aliud magis stipulatur: aliud est enim iter, aliud actus.
  Paulus libro undecimo ad Sabinum. Cui recte soluitur, is etiam nouare 10.pr.1
potest, excepto eo, si mihi aut Titio stipulatus sim: nam Titius nouare non potest, licet
recte ei soluitur.
  Ulpianus libro uicensimo septimo ad edictum. Delegare est uice sua alium 11.pr.1
reum dare creditori uel cui iusserit. Fit autem delegatio uel per stipulationem uel per 1.1
litis contestationem.
  Paulus libro trigensimo primo ad edictum. Si quis de- 12.pr.1
legauerit debitorem, qui doli mali exceptione tueri se posse sciebat, similis uidebitur ei
qui donat, quoniam remittere exceptionem uidetur. sed si per ignorantiam promiserit cre-
ditori, nulla quidem exceptione aduersus creditorem uti poterit, quia ille suum recepit:
sed is qui delegauit tenetur condic<t>ione uel incerti, si non pecunia soluta esset, uel certi, 5
si soluta esset, et ideo, cum ipse praestiterit pecuniam, aget mandati iudicio.
  Ulpianus libro trigensimo octauo ad edictum. Si non debitorem quasi de- 13.pr.1
bitorem delegauero creditori meo, exceptio locum non habebit, sed condictio aduersus eum
qui delegauit competit.
  Idem libro septimo disputationum. Quotiens quod pure debetur, nouandi 14.pr.1
causa sub condicione promittitur, non statim fit nouatio, sed tunc demum, cum condicio
extiterit. et ideo si forte Stichus fuerit in obligatione et pendente condicione decesserit,
nec nouatio continget, quia non subest res eo tempore, quo condicio impletur. unde Mar-
cellus et si post moram Stichus in condicionalem obligationem de- 5
ductus sit, purgari moram nec in sequentem deduci obligationem putat. Sed si quod sub 1.1
condicione debetur, pure quis nouandi causa stipuletur, nec nunc quidem statim nouat,
licet pura stipulatio aliquid egisse uideatur, sed tunc nouabit, cum exstiterit condicio:
etenim existens condicio primam stipulationem committit commissamque in secunda<m> trans-
fert. et ideo si forte persona promissoris pendente condicione fuerit deportata, Marcellus 5
scribit ne quidem existente condicione ullam contingere nouationem, quoniam nunc, cum
extitit condicio, non est persona quae obligetur.
  Iulianus libro tertio decimo digestorum. Si creditor poenam stipulatus 15.pr.1
fuerat, si ad diem pecunia soluta non esset, nouatione facta non committitur stipulatio.
  Florentinus libro octauo institutionum. Seruus nec peculiarem quidem 16.pr.1
obligationem citra uoluntatem domini nouare potest, sed adicit potius obligationem quam
pristinam nouat.
  Ulpianus libro octauo ad edictum. Delegare scriptura uel nutu, ubi fari 17.pr.1
non potest, debitorem suum quis potest.
  Paulus libro quinquagensimo septimo ad edictum. Nouatione legitime facta 18.pr.1
liberantur hypothecae et pignus, usurae non currunt.
  Idem libro sexagensimo nono ad edictum. Doli exceptio, quae poterat de- 19.pr.1
leganti opponi, cessat in persona creditoris, cui quis delegatus est. idemque est et in
ceteris similibus exceptionibus, immo et in ea, quae ex senatus consulto filio familias da-
tur: nam aduersus creditorem, cui delegatus est ab eo, qui mutuam pecuniam contra
senatus consultum dederat, non utetur exceptione, quia nihil in ea promissione contra se- 5
natus consultum fit: tanto magis, quod hic nec solutum repetere potest. diuersum est in
muliere, quae contra senatus consultum promisit: nam et in secunda promissione inter-
cessio est. idemque est in minore, qui circumscriptus delegatur, quia, si etiamnunc minor
est, rursum circumuenitur: diuersum, si iam excessit aetatem uiginti quinque annorum,
quamuis adhuc possit restitui aduersus priorem creditorem. ideo autem denegantur ex- 10
ceptiones aduersus secundum creditorem, quia in priuatis contractibus et pactionibus non
facile scire petitor potest, quid inter eum qui delegatus est et debitorem actum est aut,
etiamsi sciat, dissimulare debet, ne curiosus uideatur: et ideo merito denegandum est ad-
uersus eum exceptionem ex persona debitoris.
  Idem libro septuagensimo secundo ad edictum. Nouare possumus aut ipsi, 20.pr.1
si sui iuris sumus, aut per alios, qui uoluntate nostra stipulantur. Pupillus sine tutoris 1.1
auctoritate non potest nouare: tutor potest, si hoc pupillo expediat: item procurator
omnium bonorum.
  Pomponius libro primo ex Plautio. Si debitorem meum iussero tibi sol- 21.pr.1
uere, non statim tu etiam stipulando id nouare possis, quamuis debitor soluendo tibi
liberaretur.
  Paulus libro quarto decimo ad Plautium. Si quis absente me a debitore 22.pr.1
meo stipulatus est nouandi animo, ego postea ratum habuero, nouo obligationem.
  Pomponius libro tertio ex Plautio. Filius patris actionem ignorante eo 23.pr.1
nouare non potest.
  Idem libro quinto ex Plautio. Nouatio non potest contingere ea stipulatione, 24.pr.1
quae non committitur. nec huic contrarium est, quod, si stipulatus a Titio fuero nouandi
animo sub condicione, quod mihi Sempronius debet, et pendente condicione Titius deces-
serit, quamuis ante aditam hereditatem condicio exstiterit, nouatio fieret: hic enim morte
promissoris non extinguitur stipulatio, sed transit ad heredem cuius personam interim 5
hereditas sustinet.
  Celsus libro primo digestorum. Non ideo nouare ueterem obligationem 25.pr.1
quisquam recte potest, quod interdum recte ei soluitur: nam et his, qui in nostra potestate
sunt, quod ab his creditum est recte interdum soluitur, cum nemo eorum per se nouare
priorem obligationem iure possit.
  Idem libro tertio digestorum. Si is, cui decem Titius, quindecim Seius de- 26.pr.1
bebat, ab Attio stipulatus est quod ille aut quod ille debeat, dari sibi, nouatum utrumque
non est, sed in potestate Attii est, pro quo uelit soluere et eum liberare. fingamus autem
ita actum, ut alterutrum daret: nam alioquin utrumque stipulatus uidetur et utrumque no-
uatum, si nouandi animo hoc fiat. 5
  Papinianus libro tertio responsorum. Emptor cum delegante uenditore pe- 27.pr.1
cuniam ita promittit: 'quidquid ex uendito dare facere oportet', nouatione secuta usuras
neutri post insecuti temporis debet.
  Idem libro secundo definitionum. Fundum Cornelianum stipulatus quanti 28.pr.1
fundus est postea stipulor: si non nouandi animo secunda stipulatio facta est, cessat no-
uatio: secunda uero stipulatio tenet, ex qua non fundus, sed pecunia debetur. itaque si
reus promittendi fundum soluat, secunda stipulatio iure non tollitur, nec si litem actor ex
prima contestetur. denique meliore uel deteriore facto sine culpa debitoris postea fundo 5
praesens aestimatio fundo petito recte consideretur, in altera uero ea aestimatio uenit,
quae secundae stipulationis tempore fuit.
  Paulus libro uicesimo quarto quaestionum. Aliam causam esse nouationis 29.pr.1
uoluntariae, aliam iudicii accepti multa exempla ostendunt. perit priuilegium dotis et tu-
telae, si post diuortium dos in stipulationem deducatur uel post pubertatem tutelae actio
nouetur, si id specialiter actum est: quod nemo dixit lite contestata: neque enim dete-
riorem causam nostram facimus actionem exercentes, sed meliorem, ut solet dici in his 5
actionibus, quae tempore uel morte finiri possunt.
  Idem libro quinto responsorum. Paulus respondit, si creditor a Sempronio 30.pr.1
nouandi animo stipulatus esset ita, ut a prima obligatione in uniuersum discederetur, rur-
sum easdem res a posteriore debitore sine consensu prioris obligari non posse.
  Uenuleius libro tertio stipulationum. Si rem aliquam dari stipulatus sum, 31.pr.1
deinde eandem sub condicione nouandi animo ab eodem stipuler, manere oportet rem in
rebus humanis, ut nouationi locus sit, nisi si per promissorem steterit, quo minus daret.
ideoque si hominem mihi dare te oporteat et in mora fueris, quo minus dares, etiam de-
functo eo teneris: et si, priusquam decederet, cum iam mora facta sit, eundem a te sub 5
condicione stipulatus fuero et seruus postea decesserit, deinde condicio exstiterit, cum iam
ex stipulatu obligatus es mihi, nouatio quoque fiet. Si duo rei stipulandi sint, an alter 1.1
ius nouandi habeat, quaeritur et quid iuris unusquisque sibi adquisierit. fere autem con-
uenit et uni recte solui et unum iudicium petentem totam rem in litem deducere, item
unius acceptilatione peremi utrisque obligationem: ex quibus colligitur unumquemque per-
inde sibi adquisisse, ac si solus stipulatus esset, excepto eo quod etiam facto eius, cum 5
quo commune ius stipulantis est, amittere debitorem potest. secundum quae si unus ab
aliquo stipuletur, nouatione quoque liberare eum ab altero poterit, cum id specialiter agit,
eo magis cum eam stipulationem similem esse solutioni existimemus. alioquin quid dice-
mus, si unus delegauerit creditori suo communem debitorem isque ab eo stipulatus fuerit?
aut mulier fundum iusserit doti promittere uiro, uel nuptura ipsi doti eum promiserit? 10
nam debitor ab utroque liberabitur.
  Paulus libro primo ad Neratium. Te hominem et Seium decem mihi dare 32.pr.1
oportet: stipulor ab altero nouandi causa ita: 'quod te aut Seium dare oportet': utrumque
nouatur. Paulus: merito, quia utrumque in posteriorem deducitur stipulationem.
  Tryphoninus libro septimo disputationum. Si Titius donare mihi uolens 33.pr.1
delegatus a me creditori meo stipulanti spopondit, non habebit aduersus eum illam ex-
ceptionem, ut quatenus facere potest condemnetur: nam aduersus me tali defensione me-
rito utebatur, quia donatum ab eo petebam, creditor autem debitum persequitur.
  Gaius libro tertio de uerborum obligationibus. 34.pr.1
Dubitari non debet, quin filius seruusue, cui administratio peculii permissa est, nouandi
quoque peculiaria debita ius habeat, utique si ipsi stipulentur, maxime si etiam meliorem
suam condicionem eo modo faciunt. nam si alium iubeant stipulari, interest, utrum donandi
animo alium iubeant stipulari an ut ipsi filio seruoue negotium gerat: quo nomine etiam 5
mandati actio peculio adquiritur. Adgnatum furiosi aut prodigi curatorem no- 1.1
uandi ius habere minime dubitandum est, si hoc furioso uel prodigo expediat. In summa 2.1
admonendi sumus nihil uetare una stipulatione plures obligationes nouari, ueluti si ita
stipulemur: 'quod Titium et Seium mihi dare oportet, id dari spondes?' licet enim ex
diuersis causis singuli fuerant obligati, utrique tamen nouationis iure liberantur, cum utrius-
que obligatio in huius personam, a quo nunc stipulemur, confluat. 5