Atque ut hoc ita esse perspicere possitis exponam vobis 43.1
Oppianici facinus manifesto compertum atque deprensum;
ex quo simul utrumque, et huic accusare et illi condemnari,
necesse fuisse intellegetis. Martiales quidam Larini appel-
labantur, ministri publici Martis atque ei deo veteribus 5
institutis religionibusque Larinatium consecrati. Quorum
cum satis magnus numerus esset, cumque item ut in Sicilia
permulti Venerii sunt, sic illi Larini in Martis familia nu-
merarentur, repente Oppianicus eos omnis liberos esse
civisque Romanos coepit defendere. Graviter id decu- 10
riones Larinatium cunctique municipes tulerunt. Itaque
ab Habito petiverunt ut eam causam susciperet publiceque
defenderet. Habitus cum se ab omni eius modi negotio
removisset, tamen pro loco, pro antiquitate generis sui, pro
eo quod se non suis commodis sed etiam suorum munici- 15
pum ceterorumque necessariorum natum esse arbitrabatur,
tantae voluntati universorum Larinatium deesse noluit.
Suscepta causa Romamque delata magnae cotidie conten- 44.1
tiones inter Habitum et Oppianicum ex utriusque studio de-
fensionis excitabantur. Erat ipse immani acerbaque natura
Oppianicus; incendebat eius amentiam infesta atque inimica
filio mater Habiti. Magni autem illi sua interesse arbitra- 5
bantur hunc a causa Martialium demoveri. Suberat etiam
alia causa maior quae Oppianici, hominis avarissimi atque
audacissimi, mentem maxime commovebat. Nam Habitus 45.1
usque ad illius iudici tempus nullum testamentum umquam
fecerat; neque enim legare quicquam eius modi matri po-
terat in animum inducere neque testamento nomen omnino
praetermittere parentis. Id cum Oppianicus sciret—ne- 5
que enim erat obscurum—intellegebat Habito mortuo bona
eius omnia ad matrem esse ventura; quae ab sese postea
aucta pecunia maiore praemio, orbata filio minore periculo
necaretur. Itaque his rebus incensus qua ratione Habitum
veneno tollere conatus sit cognoscite. C. et L. Fabricii 46.1
fratres gemini fuerunt ex municipio Aletrinati, homines
inter se cum forma tum moribus similes, municipum autem
suorum dissimillimi; in quibus quantus splendor sit, quam
prope aequabilis, quam fere omnium constans et moderata 5
ratio vitae nemo vestrum, ut mea fert opinio, ignorat. His
Fabriciis semper est usus Oppianicus familiarissime. Iam
hoc fere scitis omnes quantam vim habeat ad coniungendas
amicitias studiorum ac naturae similitudo. Cum illi ita
viverent ut nullum quaestum esse turpem arbitrarentur, 10
cum omnis ab eis fraus, omnes insidiae circumscriptionesque
adulescentium nascerentur, cumque essent vitiis atque im-
probitate omnibus noti, studiose, ut dixi, ad eorum se fami-
liaritatem multis iam ante annis Oppianicus applicarat.
Itaque tum sic statuit, per C. Fabricium—nam L. erat mor- 47.1
tuus—insidias Habito comparare. Erat illo tempore infirma
valetudine Habitus. Vtebatur autem medico non ignobili
sed spectato homine, Cleophanto; cuius servum Diogenem
Fabricius ad venenum Habito dandum spe et pretio solli- 5
citare coepit. Servus non incallidus et, ut res ipsa declara-
vit, frugi atque integer sermonem Fabrici non est aspernatus;
rem ad dominum detulit; Cleophantus autem cum Habito
est conlocutus. Habitus statim cum M. Baebio senatore,
familiarissimo suo, communicavit; qui qua fide, qua pru- 10
dentia, qua diligentia fuerit meminisse vos arbitror. Ei
placuit ut Diogenem Habitus emeret a Cleophanto, quo
facilius aut comprehenderetur res eius indicio aut falsa esse
cognosceretur. Ne multa, Diogenes emitur, venenum die-
bus paucis comparatur; multi viri boni cum ex occulto 15
intervenissent, pecunia obsignata quae ob eam rem daba-
tur in manibus Scamandri, liberti Fabriciorum, deprehen-
ditur. Pro di immortales! Oppianicum quisquam his rebus 48.1
cognitis circumventum esse dicet? Quis umquam audacior,
quis nocentior, quis apertior in iudicium adductus est?
Quod ingenium, quae facultas dicendi, quae a quoquam ex-
cogitata defensio huic uni crimini potuit obsistere? Simul 5
et illud quis est qui dubitet quin hac re comperta manife-
stoque deprehensa aut obeunda mors Cluentio aut susci-
pienda accusatio fuerit?