Sed excitatus aliquando Cn. Pompei—dicam ipso au- 25.1
diente quod sensi et sentio, quoquo animo auditurus est—
excitatus, inquam, aliquando Cn. Pompei nimium diu re-
conditus et penitus abstrusus animi dolor subvenit subito rei
publicae, civitatemque fractam malis, imminutam ac debili- 5
tatam, abiectam metu ad aliquam spem libertatis et pristinae
dignitatis erexit. Hic vir extra ordinem rei frumentariae
praeficiendus non fuit? Scilicet tu helluoni spurcatissimo,
praegustatori libidinum tuarum, homini egentissimo et faci-
nerosissimo, Sex. Clodio, socio tui sanguinis, qui sua lingua 10
etiam sororem tuam a te abalienavit, omne frumentum pri-
vatum et publicum, omnis provincias frumentarias, omnis
mancipes, omnis horreorum clavis lege tua tradidisti; qua
ex lege primum caritas nata est, deinde inopia. Impendebat
fames, incendia, caedes, direptio: imminebat tuus furor om- 15
nium fortunis et bonis. Queritur etiam importuna pestis ex 26.1
ore impurissimo Sex. Clodi rem frumentariam esse ereptam,
summisque in periculis eius viri auxilium implorasse rem
publicam a quo saepe se et servatam et amplificatam esse
meminisset! Extra ordinem ferri nihil placet Clodio. Quid? 5
de me quod tulisse te dicis, patricida, fratricida, sororicida,
nonne extra ordinem tulisti? An de peste civis, quem ad
modum omnes iam di atque homines iudicarunt, conserva-
toris rei publicae, quem ad modum autem tute ipse con-
fiteris, non modo indemnati sed ne accusati quidem, licuit 10
tibi ferre non legem sed nefarium privilegium, lugente
senatu, maerentibus bonis omnibus, totius Italiae precibus
repudiatis, oppressa captaque re publica: mihi populo Ro-
mano implorante, senatu poscente, temporibus rei publi-
cae flagitantibus, non licuit de salute populi Romani sen- 15
tentiam dicere? Qua quidem in sententia si Cn. Pompei 27.1
dignitas aucta est coniuncta cum utilitate communi, certe
laudandus essem si eius dignitati suffragatus viderer qui
meae saluti opem et auxilium tulisset. Desinant, desinant
homines isdem machinis sperare me restitutum posse labe- 5
factari quibus antea stantem perculerunt. Quod enim par
amicitiae consularis fuit umquam in hac civitate coniunctius
quam fuimus inter nos ego et Cn. Pompeius? quis apud
populum Romanum de illius dignitate inlustrius, quis <in>
senatu saepius dixit? qui tantus fuit labor, quae simultas, 10
quae contentio, quam ego non pro illius dignitate susce-
perim? qui ab illo in me honos, quae praedicatio de mea
laude, quae remuneratio benivolentiae praetermissa est?
Hanc nostram coniunctionem, hanc conspirationem in re 28.1
publica bene gerenda, hanc iucundissimam vitae atque offi-
ciorum omnium societatem certi homines fictis sermoni-
bus et falsis criminibus diremerunt, cum idem illum ut me
metueret, me caveret, monerent, idem apud me mihi illum 5
uni esse inimicissimum dicerent, ut neque ego ab illo quae
mihi petenda essent satis audaciter petere possem, neque
ille, tot suspicionibus certorum hominum et scelere ex-
ulceratus, quae meum tempus postularet satis prolixe mihi
polliceretur. Data merces est erroris mei magna, pontifices, 29.1
ut me non solum pigeat stultitiae meae sed etiam pudeat,
qui, cum me non repentinum aliquod tempus meum, sed
veteres multo ante suscepti et provisi labores cum viro fortis-
simo et clarissimo coniunxissent, sim passus a tali amicitia 5
distrahi <me>, neque intellexerim quibus aut ut apertis inimicis
obsisterem aut ut insidiosis amicis non crederem. Proinde
desinant aliquando me isdem inflare verbis: 'Quid sibi iste
vult? nescit quantum auctoritate valeat, quas res gesserit,
qua dignitate sit restitutus? Cur ornat eum a quo desertus 10
est?' Ego vero neque me tum desertum puto sed paene 30.1
deditum, nec quae sint in illa rei publicae flamma gesta
contra me, neque quo modo, neque per quos, patefaciundum
mihi esse arbitror. Si utile rei publicae fuit haurire me
unum pro omnibus illam indignissimam calamitatem, etiam 5
hoc utile est, quorum id scelere conflatum sit, me occultare
et tacere. Illud vero est hominis ingrati tacere, itaque
libentissime praedicabo Cn. Pompeium studio et auctoritate
aeque <atque> unum quemque vestrum, opibus, contentione,
precibus, periculis denique praecipue pro salute mea la- 10
borasse. Hic tuis, P. Lentule, cum tu nihil aliud dies et
noctes nisi de salute mea cogitares, consiliis omnibus inter-
fuit; hic tibi gravissimus auctor ad instituendam, fidelis-
simus socius ad comparandam, fortissimus adiutor ad rem
perficiendam fuit; hic municipia coloniasque adiit; hic Ita- 15
liae totius auxilium cupientis imploravit, hic in senatu prin-
ceps sententiae fuit; idemque cum <sententiam> dixisset, tum
etiam pro salute mea populum Romanum obsecravit. Qua re 31.1
istam orationem qua es usus omittas licet, post illam sen-
tentiam quam dixeram de annona pontificum animos esse
mutatos; proinde quasi isti aut de Cn. Pompeio aliter
atque ego existimo sentiant, aut quid mihi pro exspectatione 5
populi Romani, pro Cn. Pompei meritis erga me, pro ra-
tione mei temporis faciendum fuerit ignorent, aut etiam, si
cuius forte pontificis animum, quod certo scio aliter esse,
mea sententia offendit, alio modo sit constituturus aut de
religione pontifex aut de re publica civis quam eum aut 10
caerimoniarum ius aut civitatis salus coegerit.