IN M. ANTONIVM
ORATIO PHILIPPICA DECIMA
  Maximas tibi, Pansa, gratias omnes et habere et agere 10.1.1
debemus qui, cum hodierno die senatum te habiturum non
arbitraremur, ut M. Bruti, praestantissimi civis, litteras
accepisti, ne minimam quidem moram interposuisti quin
quam primum maximo gaudio et gratulatione frueremur. 5
Cum factum tuum gratum omnibus debet esse, tum vero
oratio qua recitatis litteris usus es. Declarasti enim verum
esse id quod ego semper sensi, neminem alterius qui suae
confideret virtuti invidere. Itaque mihi qui plurimis officiis 2.1
sum cum Bruto et maxima familiaritate coniunctus minus
multa de illo dicenda sunt. Quas enim ipse mihi partis
sumpseram, eas praecepit oratio tua. Sed mihi, patres con-
scripti, necessitatem attulit paulo plura dicendi sententia 5
eius qui rogatus est ante me; a quo ita saepe dissentio ut
iam verear ne, id quod fieri minime debet, minuere amicitiam
nostram videatur perpetua dissensio.
  Quae est enim ista tua ratio, Calene, quae mens ut num- 3.1
quam post Kalendas Ianuarias idem senseris quod is qui
te sententiam primum rogat, numquam tam frequens senatus
fuerit cum unus aliquis sententiam tuam secutus sit? cur
semper tui dissimilis defendis? Cur cum te et vita et 5
fortuna tua ad otium, ad dignitatem invitet, ea probas, ea
decernis, ea sentis quae sint inimica et otio communi et
dignitati tuae? Nam ut superiora omittam, hoc certe quod 4.1
mihi maximam admirationem movet non tacebo. Quod
est tibi cum Brutis bellum? cur eos quos omnes paene
venerari debemus solus oppugnas? Alterum circumsederi
non moleste fers, alterum tua sententia spolias eis copiis 5
quas ipse suo labore et periculo ad rei publicae non ad
suum praesidium per se nullo adiuvante confecit. Qui est
iste tuus sensus, quae cogitatio, Brutos ut non probes,
Antonios probes; quos omnes carissimos habent, tu oderis,
quos acerbissime ceteri oderunt, tu constantissime diligas? 10
Amplissimae tibi fortunae sunt, summus honoris gradus,
filius, ut et audio et spero, natus ad laudem, cui cum rei
publicae causa faveo, tum etiam tua. Quaero igitur, eum 5.1
Brutine similem malis an Antoni, ac permitto ut de tribus
Antoniis eligas quem velis. 'Di meliora!' inquies. Cur
igitur non eis faves, eos laudas quorum similem tuum filium
esse vis? Simul enim et rei publicae consules et propones 5
illi exempla ad imitandum. Hoc vero, Q. Fufi, cupio sine
offensione nostrae amicitiae sic tecum ut a te dissentiens
senator queri. Ita enim dixisti et quidem de scripto, ne te
inopia verbi lapsum putarem, litteras Bruti recte et ordine
scriptas videri. Quid est aliud librarium Bruti laudare, non 10
Brutum? Vsum in re publica, Calene, magnum iam 6.1
habere et debes et potes. Quando ita decerni vidisti aut
quo senatus consulto huius generis—sunt enim innumer-
abilia—bene scriptas litteras decretum a senatu? Quod
verbum tibi non excidit, ut saepe fit, fortuito: scriptum, 5
meditatum, cogitatum attulisti. Hanc tibi consuetudinem
plerisque in rebus bonis obtrectandi si qui detraxerit, quid
tibi quod sibi quisque velit non relinquetur? Quam ob
rem conlige te placaque animum istum aliquando et mitiga:
audi viros bonos, quibus multis uteris; loquere cum sapien- 10
tissimo homine, genero tuo, saepius quam ipse tecum: tum
denique amplissimi honoris nomen obtinebis. An vero hoc
pro nihilo putas in quo quidem pro amicitia tuam vicem
dolere soleo, efferri hoc foras et ad populi Romani auris
pervenire, ei qui primus sententiam dixerit neminem ad- 15
sensum? quod etiam hodie futurum arbitror.
  Legiones abducis a Bruto. Quas? nempe eas quas ille
a C. Antoni scelere avertit et ad rem publicam sua auctori-
tate traduxit. Rursus igitur vis nudatum illum atque solum
a re publica relegatum videri. Vos autem, patres conscripti, 7.1
si M. Brutum deserueritis et prodideritis, quem tandem
civem umquam ornabitis, cui favebitis? nisi forte eos qui
diadema imposuerint conservandos, eos qui regni nomen
sustulerint deserendos putatis. Ac de hac quidem divina 5
atque immortali laude Bruti silebo quae gratissima memoria
omnium civium inclusa nondum publica auctoritate testata
est. Tantamne patientiam, di boni! tantam moderationem,
tantam in iniuria tranquillitatem et modestiam! qui cum
praetor urbanus esset, urbe caruit, ius non dixit, cum 10
omne ius rei publicae recuperavisset, cumque concursu
cotidiano bonorum omnium qui admirabilis ad eum fieri
solebat praesidioque Italiae cunctae saeptus posset esse,
absens iudicio bonorum defensus esse maluit quam praesens
manu: qui ne Apollinaris quidem ludos pro sua populique 15
Romani dignitate apparatos praesens fecit, ne quam viam
patefaceret sceleratissimorum hominum audaciae. Quam- 8.1
quam qui umquam aut ludi aut dies laetiores fuerunt quam
cum in singulis versibus populus Romanus maximo clamore
et plausu Bruti memoriam prosequebatur? Corpus aberat
liberatoris, libertatis memoria aderat: in qua Bruti imago 5
cerni videbatur. At hunc eis ipsis ludorum diebus videbam
in insula clarissimi adulescentis, <Cn.> Luculli, propinqui sui
nihil nisi de pace et concordia civium cogitantem. Eundem
vidi postea Veliae, cedentem Italia ne qua oreretur belli
civilis causa propter se. O spectaculum illud non modo 10
hominibus sed undis ipsis et litoribus luctuosum! cedere e
patria servatorem eius, manere in patria perditores! Cassi
classis paucis post diebus consequebatur, ut me puderet,
patres conscripti, in eam urbem redire ex qua illi abirent.
Sed quo consilio redierim initio audistis, post estis experti. 15
Exspectatum igitur tempus a Bruto est. Nam quoad vos 9.1
omnia pati vidit, usus est ipse incredibili patientia: postea
quam vos ad libertatem sensit erectos, praesidia vestrae
libertati paravit. At cui pesti quantaeque restitit! Si enim
C. Antonius quod animo intenderat perficere potuisset—at 5
potuisset nisi eius sceleri virtus M. Bruti obstitisset—Mace-
doniam, Illyricum, Graeciam perdidissemus; esset vel re-
ceptaculum pulso Antonio vel agger oppugnandae Italiae
Graecia: quae quidem nunc M. Bruti imperio, auctoritate,
copiis non instructa solum sed etiam ornata tendit dexteram 10
Italiae suumque ei praesidium pollicetur. Qui ab illo
abducit exercitum, et respectum pulcherrimum et praesidium
firmissimum adimit rei publicae. Equidem cupio haec 10.1
quam primum Antonium audire, ut intellegat non D. Bru-
tum quem vallo circumsedeat, sed se ipsum obsideri. Tria
tenet oppida toto in orbe terrarum; habet inimicissimam
Galliam; eos etiam quibus confidebat alienissimos, Trans- 5
padanos; Italia omnis infesta est; exterae nationes a prima
ora Graeciae usque ad Aegyptum optimorum et fortissi-
morum civium imperiis et praesidiis tenentur. Erat ei spes
una in C. Antonio qui duorum fratrum aetatibus medius
interiectus vitiis cum utroque certabat. Is tamquam extru- 10
deretur a senatu in Macedoniam et non contra prohiberetur
proficisci, ita cucurrit. Quae tempestas, di immortales, quae 11.1
flamma, quae vastitas, quae pestis Graeciae, nisi incredibilis
ac divina virtus furentis hominis conatum atque audaciam
compressisset! quae celeritas illa Bruti, quae cura, quae
virtus! Etsi ne C. quidem Antoni celeritas contemnenda 5
est, quam nisi in via caducae hereditates retardassent,
volasse eum, non iter fecisse diceres. Alios ad negotium
publicum ire cum cupimus, vix solemus extrudere: hunc
retinentes extrusimus. At quid ei cum Apollonia, quid cum
Dyrrachio, quid cum Illyrico, quid cum P. Vatini impera- 10
toris exercitu? Succedebat, ut ipse dicebat, Hortensio.
Certi fines Macedoniae, certa condicio, certus, si modo erat
ullus, exercitus: cum Illyrico vero et cum Vatini legionibus
quid erat Antonio? 'At ne Bruto quidem': id enim for- 12.1
tasse quispiam improbus dixerit. Omnes legiones, omnes
copiae quae ubique sunt rei publicae sunt: nec enim eae
legiones quae M. Antonium reliquerunt Antoni potius
quam rei publicae fuisse dicentur. Omne enim et exercitus 5
et imperi ius amittit is qui eo imperio et exercitu rem pub-
licam oppugnat. Quod si ipsa res publica iudicaret aut si
omne ius decretis eius statueretur, Antonione an Bruto
legiones populi Romani adiudicaret? Alter advolarat subito
ad direptionem pestemque sociorum ut, quacumque iret, 10
omnia vastaret, diriperet, auferret, exercitu populi Romani
contra ipsum populum Romanum uteretur; alter eam legem
sibi statuerat, ut, quocumque venisset, lux venisse quaedam
et spes salutis videretur. Denique alter ad evertendam rem
publicam praesidia quaerebat, alter ad conservandam. Nec 15
vero nos hoc magis videbamus quam ipsi milites a quibus
tanta in iudicando prudentia non erat postulanda. Cum vii 13.1
cohortibus esse Apolloniae scribit Antonium, qui iam aut
captus est—quod di duint!—aut certe homo verecundus in
Macedoniam non accedit ne contra senatus consultum
fecisse videatur. Dilectus habitus in Macedonia est summo 5
Q. Hortensi studio et industria; cuius animum egregium
dignumque ipso et maioribus eius ex Bruti litteris perspicere
potuistis. Legio quam L. Piso ducebat, legatus Antoni,
Ciceroni se filio meo tradidit. Equitatus qui in Syriam
ducebatur bipertito alter eum quaestorem a quo ducebatur 10
reliquit in Thessalia seseque ad Brutum contulit; alterum
in Macedonia Cn. Domitius adulescens summa virtute, gravi-
tate, constantia a legato Syriaco abduxit. P. autem Vatinius
qui et antea iure laudatus a vobis et hoc tempore merito
laudandus est aperuit Dyrrachi portas Bruto et exercitum 15
tradidit. Tenet igitur res publica Macedoniam, tenet Illyri- 14.1
cum, tuetur Graeciam: nostrae sunt legiones, nostra levis
armatura, noster equitatus, maximeque noster est Brutus
semperque noster, cum sua excellentissima virtute rei pub-
licae natus tum fato quodam paterni maternique generis et 5
nominis. Ab hoc igitur viro quisquam bellum timet qui,
ante quam nos id coacti suscepimus, in pace iacere quam in
bello vigere maluit? Quamquam ille quidem numquam
iacuit neque hoc cadere verbum in tantam virtutis prae-
stantiam potest. Erat enim in desiderio civitatis, in ore, in 10
sermone omnium; tantum autem aberat a bello ut, cum
cupiditate libertatis Italia arderet, defuerit civium studiis
potius quam eos in armorum discrimen adduceret. Itaque
illi ipsi si qui sunt qui tarditatem Bruti reprehendant tamen
idem moderationem patientiamque mirantur. 15
  Sed iam video quae loquantur; neque enim id occulte 15.1
faciunt. Timere se dicunt quo modo ferant veterani exer-
citum Brutum habere. Quasi vero quicquam intersit inter
A. Hirti, C. Pansae, D. Bruti, C. Caesaris et hunc exercitum
M. Bruti. Nam si quattuor exercitus ei de quibus dixi 5
propterea laudantur quod pro populi Romani libertate arma
ceperunt, quid est cur hic M. Bruti exercitus non in eadem
causa reponatur? At enim veteranis suspectum nomen est
M. Bruti. Magisne quam Decimi? Equidem non arbitror.
Etsi est enim Brutorum commune factum et laudis societas 10
aequa, Decimo tamen <eo> iratiores erant ei qui id factum
dolebant quo minus ab eo rem illam dicebant fieri debuisse.
Quid ergo agunt nunc tot exercitus nisi ut obsidione Brutus
liberetur? qui autem hos exercitus ducunt? Ei, credo, qui
C. Caesaris res actas everti, qui causam veteranorum prodi 15
volunt. Si ipse viveret C. Caesar, acrius, credo, acta sua 16.1
defenderet quam vir fortissimus defendit Hirtius, aut ami-
cior causae quisquam inveniri potest quam filius? At
horum alter nondum ex longinquitate gravissimi morbi re-
creatus quicquid habuit virium, id in eorum libertatem 5
defendendam contulit quorum votis iudicavit se a morte
revocatum; alter virtutis robore firmior quam aetatis cum
istis ipsis veteranis ad D. Brutum liberandum est profectus.
Ergo illi certissimi idemque acerrimi Caesaris actorum
patroni pro D. Bruti salute bellum gerunt, quos veterani 10
sequuntur; de libertate enim populi Romani, non de suis
commodis armis decernendum vident. Quid est igitur cur 17.1
eis qui D. Brutum omnibus opibus conservatum velint
M. Bruti sit suspectus exercitus? An vero, si quid esset
quod a M. Bruto timendum videretur, Pansa id non videret,
aut, si videret, non laboraret? Quis aut sapientior ad 5
coniecturam rerum futurarum aut ad propulsandum metum
diligentior? Atqui huius animum erga M. Brutum studi-
umque vidistis. Praecepit oratione sua quid decernere nos
de M. Bruto, quid sentire oporteret, tantumque afuit ut
periculosum rei publicae M. Bruti putaret exercitum ut in 10
eo firmissimum rei publicae praesidium et gravissimum
poneret. Scilicet hoc Pansa aut non videt—hebeti enim
ingenio est—aut neglegit: quae enim Caesar egit, ea rata
esse non curat: de quibus confirmandis et sanciendis legem
comitiis centuriatis ex auctoritate nostra laturus est. Desi- 15
nant igitur aut ei qui non timent simulare se timere et
prospicere rei publicae, aut ei qui omnia verentur nimium
esse timidi, ne illorum simulatio, horum obsit ignavia.
Quae, malum! est ista ratio semper optimis causis vetera- 18.1
norum nomen opponere? Quorum etiam si amplecterer
virtutem, ut facio, tamen, si essent adrogantes, non possem
ferre fastidium. At nos conantis servitutis vincla rumpere
impediet si quis veteranos nolle dixerit? Non sunt enim, 5
credo, innumerabiles qui pro communi libertate arma
capiant; nemo est praeter veteranos milites vir qui ad
servitutem propulsandam ingenuo dolore excitetur; potest
igitur stare res publica freta veteranis sine magno subsidio
iuventutis. Quos quidem vos libertatis adiutores complecti 10
debetis: servitutis auctores sequi non debetis. Postremo 19.1
—erumpat enim aliquando vera et me digna vox!—si vete-
ranorum nutu mentes huius ordinis gubernabuntur omnia-
que ad eorum voluntatem nostra dicta facta referentur,
optanda mors est, quae civibus Romanis semper fuit servi- 5
tute potior. Omnis est misera servitus; sed fuerit quaedam
necessaria: ecquodnam principium optatius libertatis capes-
sendae? An, cum illum necessarium et fatalem paene
casum non tulerimus, hunc feremus voluntarium? Tota
Italia desiderio libertatis exarsit; servire diutius non potest 10
civitas; serius populo Romano hunc vestitum atque arma
dedimus quam ab eo flagitati sumus.
  Magna quidem nos spe et prope explorata libertatis causam 20.1
suscepimus; sed ut concedam incertos exitus esse belli
Martemque communem, tamen pro libertate vitae periculo
decertandum est. Non enim in spiritu vita est, sed ea nulla
est omnino servienti. Omnes nationes servitutem ferre pos- 5
sunt: nostra civitas non potest, nec ullam aliam ob causam
nisi quod illae laborem doloremque fugiunt, quibus ut
careant omnia perpeti possunt, nos ita a maioribus instituti
atque imbuti sumus ut omnia consilia atque facta ad digni-
tatem et ad virtutem referremus. Ita praeclara est recupe- 10
ratio libertatis ut ne mors quidem sit in repetenda libertate
fugienda. Quod si immortalitas consequeretur praesentis
periculi fugam, tamen eo magis ea fugienda videretur quo
diuturnior servitus esset. Cum vero dies et noctes omnia nos
undique fata circumstent, non est viri minimeque Romani 15
dubitare eum spiritum quem naturae debeat patriae red-
dere. Concurritur undique ad commune incendium re- 21.1
stinguendum; veterani quidem primi Caesaris auctoritatem
secuti conatum Antoni reppulerunt; post eiusdem furorem
Martia legio fregit, quarta adflixit. Sic a suis legionibus
condemnatus inrupit in Galliam, quam sibi armis animis- 5
que infestam inimicamque cognovit. Hunc A. Hirti,
C. Caesaris exercitus insecuti sunt; post Pansae dilectus
urbem totamque Italiam erexit; unus omnium est hostis.
Quamquam habet secum L. fratrem, carissimum populo
Romano civem, cuius desiderium ferre diutius civitas non 10
potest. Quid illa taetrius belua, quid immanius? qui ob 22.1
eam causam natus videtur ne omnium mortalium turpissi-
mus esset M. Antonius. Est una Trebellius, qui iam cum
tabulis novis redit in gratiam; T. Plancus et ceteri pares:
qui id pugnant, id agunt ut contra rem publicam restituti 5
esse videantur. Et sollicitant homines imperitos Saxae et
Cafones, ipsi rustici atque agrestes, qui hanc rem publicam
nec viderunt umquam nec videre constitutam volunt, qui
non Caesaris, sed Antoni acta defendunt, quos avertit agri
Campani infinita possessio, cuius eos non pudere demiror, 10
cum videant se mimos et mimas habere vicinos. Ad has 23.1
pestis opprimendas cur moleste feramus quod M. Bruti ac-
cessit exercitus? immoderati, credo, hominis et turbulenti:
videte ne nimium paene patientis. Etsi in illius viri con-
siliis atque factis nihil nec nimium nec parum umquam fuit. 5
Omnis voluntas M. Bruti, patres conscripti, omnis cogitatio,
tota mens auctoritatem senatus, libertatem populi Romani
intuetur: haec habet proposita, haec tueri volt. Temptavit
quid patientia perficere posset: nihil cum proficeret, vi
contra vim experiendum putavit. Cui quidem, patres con- 10
scripti, vos idem hoc tempore tribuere debetis quod a. d.
xiii. Kalendas Ian. D. Bruto C. Caesari me auctore tri-
buistis: quorum privatum de re publica consilium et factum
auctoritate vestra est comprobatum atque laudatum. Quod 24.1
idem in M. Bruto facere debetis, a quo insperatum et re-
pentinum rei publicae praesidium legionum, equitatus, auxili-
orum magnae et firmae copiae comparatae sunt. Adiungendus
est Q. Hortensius qui, cum Macedoniam obtineret, adiu- 5
torem se Bruto ad comparandum exercitum fidissimum et
constantissimum praebuit. Nam de M. Apuleio separatim
censeo referendum, cui testis est per litteras M. Brutus,
eum principem fuisse ad conatum exercitus comparandi.
Quae cum ita sint, quod C. Pansa consul verba fecit de 25.1
litteris quae a Q. Caepione Bruto pro consule adlatae et
in hoc ordine recitatae sunt, de ea re ita censeo: 'cum
Q. Caepionis Bruti pro consule opera, consilio, industria,
virtute difficillimo rei publicae tempore provincia Macedonia 5
et Illyricum et cuncta Graecia et legiones, exercitus, equi-
tatus in consulum, senatus populique Romani potestate sint,
id Q. Caepionem Brutum pro consule bene et e re pu-
blica pro sua maiorumque suorum dignitate consuetudineque
rei publicae bene gerendae fecisse; eam rem senatui popu- 10
loque Romano gratam esse et fore; utique Q. Caepio 26.1
Brutus pro consule provinciam Macedoniam, Illyricum
cunctamque Graeciam tueatur, defendat, custodiat incolu-
memque conservet, eique exercitui quem ipse constituit,
comparavit, praesit, pecuniamque ad rem militarem, si qua 5
opus sit, quae publica sit et exigi possit, exigat, utatur, pecu-
niasque a quibus videatur ad rem militarem mutuas sumat,
frumentumque imperet operamque det ut cum suis copiis
quam proxime Italiam sit; cumque ex litteris Q. Caepionis
Bruti pro consule intellectum sit, Q. Hortensi pro consule 10
opera et virtute vehementer rem publicam adiutam omnia-
que eius consilia cum consiliis Q. Caepionis Bruti pro con-
sule coniuncta fuisse, eamque rem magno usui rei publicae
fuisse, Q. Hortensium pro consule recte et ordine exque
re publica fecisse, senatuique placere Q. Hortensium pro 15
consule cum quaestore prove quaestore et legatis suis pro-
vinciam Macedoniam obtinere quoad ei ex senatus consulto
successum sit.'