Nunc homo audacissimus atque amentissimus hoc cogitat. 1.1.7.1
Intellegit me ita paratum atque instructum in iudicium
venire ut non modo in auribus vestris, sed in oculis omnium
sua furta atque flagitia defixurus sim; videt senatores
multos esse testis audaciae suae, videt multos equites 5
Romanos, frequentis praeterea civis atque socios, quibus
ipse insignis iniurias fecerit, videt etiam tot tam gravis ab
amicissimis civitatibus legationes cum publicis auctori-
tatibus convenisse. Quae cum ita sint, usque eo de 8.1
omnibus bonis male existimat, usque eo senatoria iudicia
perdita profligataque esse arbitratur, ut hoc palam dictitet,
non sine causa se cupidum pecuniae fuisse, quoniam in
pecunia tantum praesidium experiatur esse; sese, id quod 5
difficillimum fuerit, tempus ipsum emisse iudici sui, quo
cetera facilius emere postea posset; ut, quoniam criminum
vim subterfugere nullo modo poterat, procellam temporis
devitaret. Quodsi non modo in causa, verum in aliquo 9.1
honesto praesidio aut in alicuius eloquentia aut gratia spem
aliquam conlocasset, profecto non haec omnia colligeret
atque aucuparetur; non usque eo despiceret contemneret-
que ordinem senatorium ut arbitratu eius deligeretur ex 5
senatu qui reus fieret, qui, dum hic quae opus essent com-
pararet, causam interea ante eum diceret.
  Quibus ego rebus quid iste speret et quo animum 10.1
intendat facile perspicio; quam ob rem vero se confidat
aliquid proficere posse hoc praetore et hoc consilio intelle-
gere non possum. Vnum illud intellego, quod populus
Romanus in reiectione iudicum iudicavit, ea spe istum 5
fuisse praeditum ut omnem rationem salutis in pecunia
constitueret, hoc erepto praesidio ut nullam sibi rem
adiumento fore arbitraretur. Etenim quod est ingenium
tantum, quae tanta facultas dicendi aut copia, quae istius
vitam tot vitiis flagitiisque convictam, iam pridem omnium 10
voluntate iudicioque damnatam, aliqua ex parte possit
defendere? Cuius ut adulescentiae maculas ignominiasque 11.1
praeteream, quaestura, primus gradus honoris, quid aliud
habet in se nisi Cn. Carbonem spoliatum a quaestore suo
pecunia publica, nudatum et proditum consulem, desertum
exercitum, relictam provinciam, sortis necessitudinem reli- 5
gionemque violatam? cuius legatio exitium fuit Asiae totius
et Pamphyliae, quibus in provinciis multas domos, plurimas
urbis, omnia fana depeculatus est, tum cum in Cn. Dola-
bellam suum scelus illud pristinum renovavit et instauravit
quaestorium, cum eum, cui et legatus et pro quaestore 10
fuisset, et in invidiam suis maleficiis adduxit, et in ipsis
periculis non solum deseruit, sed etiam oppugnavit ac
prodidit; cuius praetura urbana aedium sacrarum fuit 12.1
publicorumque operum depopulatio, simul in iure di-
cundo bonorum possessionumque contra omnium instituta
addictio et condonatio. Iam vero omnium vitiorum suorum
plurima et maxima constituit monumenta et indicia in pro- 5
vincia Sicilia, quam iste per triennium ita vexavit ac per-
didit ut ea restitui in antiquum statum nullo modo possit,
vix autem per multos annos innocentisque praetores aliqua
ex parte recreari aliquando posse videatur. Hoc praetore 13.1
Siculi neque suas leges neque nostra senatus consulta
neque communia iura tenuerunt: tantum quisque habet
in Sicilia quantum hominis avarissimi et libidinosissimi aut
imprudentiam subterfugit aut satietati superfuit. Nulla res 5
per triennium nisi ad nutum istius iudicata est, nulla res
tam patria cuiusquam atque avita fuit quae non ab eo
imperio istius abiudicaretur. Innumerabiles pecuniae ex
aratorum bonis novo nefarioque instituto coactae, socii
fidelissimi in hostium numero existimati, cives Romani 10
servilem in modum cruciati et necati, homines nocentissimi
propter pecunias iudicio liberati, honestissimi atque inte-
gerrimi absentes rei facti indicta causa damnati et eiecti,
portus munitissimi, maximae tutissimaeque urbes piratis
praedonibusque patefactae, nautae militesque Siculorum, 15
socii nostri atque amici, fame necati, classes optimae atque
opportunissimae cum magna ignominia populi Romani
amissae et perditae. Idem iste praetor monumenta anti- 14.1
quissima partim regum locupletissimorum, quae illi orna-
mento urbibus esse voluerunt, partim etiam nostrorum
imperatorum, quae victores civitatibus Siculis aut dederunt
aut reddiderunt, spoliavit nudavitque omnia. Neque hoc 5
solum in statuis ornamentisque publicis fecit, sed etiam
delubra omnia sanctissimis religionibus consecrata depecu-
latus est, deum denique nullum Siculis, qui ei paulo magis
adfabre atque antiquo artificio factus videretur, reliquit.
In stupris vero et flagitiis nefarias eius libidines commemo- 10
rare pudore deterreor; simul illorum calamitatem com-
memorando augere nolo quibus liberos coniugesque suas
integras ab istius petulantia conservare non licitum est.
'At enim haec ita commissa sunt ab isto ut non cognita 15.1
sint ab omnibus.' Hominem esse arbitror neminem, qui
nomen istius audierit, quin facta quoque eius nefaria com-
memorare possit, ut mihi magis timendum sit ne multa
crimina praetermittere quam ne qua in istum fingere existi- 5
mer. Neque enim mihi videtur haec multitudo, quae ad
audiendum convenit, cognoscere ex me causam voluisse,
sed ea quae scit mecum recognoscere.