Verum ad illam iam veniamus praeclaram praeturam, 2.1.103.1
criminaque ea quae notiora sunt his qui adsunt quam
nobis qui meditati ad dicendum paratique venimus; in
quibus non dubito quin offensionem neglegentiae vitare
atque effugere non possim. Multi enim ita dicent, 'De illo 5
nihil dixit in quo ego interfui; illam iniuriam non attigit
quae mihi aut quae amico meo facta est, quibus ego in
rebus interfui'. His omnibus qui istius iniurias norunt, hoc
est populo Romano universo, me vehementer excusatum
volo non neglegentia mea fore ut multa praeteream, sed 10
quod alia testibus integra reservari velim, multa autem
propter rationem brevitatis ac temporis praetermittenda
existimem. Fatebor etiam illud invitus, me prorsus, cum
iste punctum temporis nullum vacuum peccato praeterire
passus sit, omnia quae ab isto commissa sint non potuisse 15
cognoscere. Quapropter ita me de praeturae criminibus
auditote ut ex utroque genere, et iuris dicendi et sartorum
tectorum exigendorum, ea postuletis quae maxime digna
sint eo reo cui parvum ac mediocre obici nihil oporteat.
Nam ut praetor factus est, qui auspicato a Chelidone sur- 104.1
rexisset, sortem nactus est urbanae provinciae magis ex sua
Chelidonisque quam ex populi Romani voluntate. Qui
principio qualis in edicto constituendo fuerit cognoscite.
  P. Annius Asellus mortuus est C. Sacerdote praetore. 5
Is cum haberet unicam filiam neque census esset, quod
eum natura hortabatur, lex nulla prohibebat, fecit ut filiam
bonis suis heredem institueret. Heres erat filia. Facie-
bant omnia cum pupilla, legis aequitas, voluntas patris,
edicta praetorum, consuetudo iuris eius quod erat tum cum 10
Asellus est mortuus. Iste praetor designatus—utrum 105.1
admonitus an temptatus an, qua est ipse sagacitate in his
rebus, sine duce ullo, sine indice pervenerit ad hanc impro-
bitatem, nescio: vos tantum hominis audaciam amentiamque
cognoscite—appellat heredem L. Annium, qui erat institutus 5
secundum filiam (non enim mihi persuadetur istum ab illo
prius appellatum); dicit se posse ei condonare edicto here-
ditatem; docet hominem quid possit fieri. Illi bona res,
huic vendibilis videbatur. Iste, tametsi singulari est audacia,
tamen ad pupillae matrem submittebat; malebat pecuniam 10
accipere, ne quid novi ediceret, quam ut hoc edictum tam
improbum et tam inhumanum interponeret. Tutores pe- 106.1
cuniam praetori si pupillae nomine dedissent, grandem
praesertim, quem ad modum in rationem inducerent, quem
ad modum sine periculo suo dare possent, non videbant;
simul et istum fore tam improbum non arbitrabantur; 5
saepe appellati pernegaverunt. Iste ad arbitrium eius cui
condonabat hereditatem ereptam a liberis quam aequum
edictum conscripserit, quaeso, cognoscite. Cvm intellegam
legem Voconiam—. Quis umquam crederet mulierum
adversarium Verrem futurum? an ideo aliquid contra 10
mulieres fecit ne totum edictum ad Chelidonis arbitrium
scriptum videretur? Cupiditati hominum ait se obviam ire.
Quis potius non modo his temporibus, sed etiam apud
maiores nostros? quis tam remotus fuit a cupiditate? Dic,
quaeso, cetera; delectat enim me hominis gravitas, scientia 15
iuris <praetorii>, auctoritas. Recita. Qvi ab A. Postvmio
Q. Fvlvio censoribvs postve ea — — fecit fecerit.
'Fecit fecerit'? quis umquam edixit isto modo? quis um- 107.1
quam eius rei fraudem aut periculum proposuit edicto, quae
neque post edictum reprehendi neque ante edictum provideri
potuit? Iure, legibus, auctoritate omnium qui consulebantur,
testamentum P. Annius fecerat non improbum, non in- 5
officiosum, non inhumanum: quodsi ita fecisset, tamen
post illius mortem nihil de testamento illius novi iuris
constitui oporteret. Voconia lex te videlicet delectabat.
Imitatus esses ipsum illum C. Voconium, qui lege sua here-
ditatem ademit nulli neque virgini neque mulieri: sanxit in 10
posterum, qui post eos censores census esset, ne quis
heredem virginem neve mulierem faceret. In lege Voconia 108.1
non est 'fecit fecerit', neque in ulla praeteritum tempus
reprehenditur nisi eius rei quae sua sponte tam scelerata et
nefaria est ut, etiamsi lex non esset, magnopere vitanda
fuerit. Atque in his ipsis rebus multa videmus ita sancta 5
esse legibus ut ante facta in iudicium non vocentur; Cornelia
testamentaria, nummaria, ceterae complures, in quibus non
ius aliquod novum populo constituitur, sed sancitur ut, quod
semper malum facinus fuerit, eius quaestio ad populum
pertineat ex certo tempore. De iure vero civili si quis novi 109.1
quid instituit, is non omnia quae ante acta sunt rata esse
patietur? Cedo mihi leges Atinias, Furias, Fusias, ipsam,
ut dixi, Voconiam, omnis praeterea de iure civili: hoc
reperies in omnibus statui ius quo post eam legem populus 5
utatur. Qui plurimum tribuunt edicto, praetoris edictum
legem annuam dicunt esse: tu edicto plus amplecteris quam
lege. Si finem edicto praetoris adferunt Kalendae Ianuariae,
cur non initium quoque edicti nascitur a Kalendis Ianuariis?
an in eum annum progredi nemo poterit edicto quo praetor 10
alius futurus est, in illum quo alius praetor fuit regredietur?
Ac si hoc iuris, non unius hominis causa edixisses, cautius 110.1
composuisses. Scribis, Qvi heredem fecit fecerit.
Quid, si plus legarit quam ad heredem heredesve perveniat?
quod per legem Voconiam ei qui census non sit licet; cur
hoc, cum in eodem genere sit, non caves? Quia non 5
generis, sed hominis causam verbis amplecteris, ut facile
appareat te pretio, non iure esse commotum. Atque hoc
si in posterum edixisses, etsi minus esset nefarium, tamen
esset improbum; sed tum vituperari posset, in discrimen
venire non posset; nemo enim committeret. Nunc est eius 10
modi edictum ut quivis intellegat non populo esse scriptum,
sed P. Anni secundis heredibus. Itaque cum abs te caput 111.1
illud tam multis verbis mercennarioque prooemio esset
ornatum, ecquis inventus est postea praetor qui idem illud
ediceret? Non modo nemo edixit, sed ne metuit quidem
quisquam ne quis ediceret. Nam post te praetorem multi 5
in isdem causis fuerunt; in his nuper Annaea de multorum
propinquorum sententia, pecuniosa mulier, quod censa non
erat, testamento fecit heredem filiam. Iam hoc magnum
iudicium hominum de istius singulari improbitate, quod
C. Verres sua sponte instituisset, id neminem metuisse ne 10
quis reperiretur qui istius institutum sequi vellet; solus
enim tu inventus es cui satis non fuerit corrigere testamenta
vivorum, nisi etiam rescinderes mortuorum. Tu ipse ex 112.1
Siciliensi edicto hoc sustulisti; voluisti, ex improviso si
quae res nata esset, ex urbano edicto decernere. Quam
postea tu tibi defensionem relinquebas, in ea maxime offen-
disti, cum tuam auctoritatem tute ipse edicto provinciali 5
repudiabas.