Exposui quam brevissime potui somnii et furoris 1.70.1
oracla, quae carere arte dixeram. Quorum amborum
generum una ratio est, qua Cratippus noster uti solet,
animos hominum quadam ex parte extrinsecus esse
tractos et haustos (ex quo intellegitur esse extra di- 5
vinum animum, humanus unde ducatur), humani autem
animi eam partem, quae sensum, quae motum, quae
adpetitum habeat, non esse ab actione corporis seiu-
gatam; quae autem pars animi rationis atque intelle-
gentiae sit particeps, eam tum maxume vigere, cum 10
plurimum absit a corpore. Itaque expositis exemplis 71.1
verarum vaticinationum et somniorum Cratippus solet
rationem concludere hoc modo: 'Si sine oculis non
potest exstare officium et munus oculorum,
possunt autem aliquando oculi non fungi suo 5
munere, qui vel semel ita est usus oculis, ut
vera cerneret, is habet sensum oculorum vera
cernentium. Item igitur, si sine divinatione
non potest officium et munus divinationis ex-
stare, potest autem quis, cum divinationem 10
habeat, errare aliquando nec vera cernere,
satis est ad confirmandam divinationem semel
aliquid esse ita divinatum, ut nihil fortuito
cecidisse videatur. Sunt autem eius generis
innumerabilia; esse igitur divinationem con- 15
fitendum est.'
  Quae vero aut coniectura explicantur aut eventis 72.1
animadversa ac notata sunt, ea genera divinandi, ut
supra dixi, non naturalia, sed artificiosa dicuntur; in
quo haruspices, augures coniectoresque numerantur.
Haec inprobantur a Peripateticis, a Stoicis defendun- 5
tur. Quorum alia sunt posita in monumentis et disci-
plina, quod Etruscorum declarant et haruspicini et
fulgurales et rituales libri, vestri etiam augurales, alia
autem subito ex tempore coniectura explicantur, ut
apud Homerum Calchas, qui ex passerum numero 10
belli Troiani annos auguratus est, et ut in Sullae
scriptum historia videmus, quod te inspectante factum
est, ut, cum ille in agro Nolano inmolaret ante prae-
torium, ab infima ara subito anguis emergeret, cum
quidem C. Postumius haruspex oraret illum, ut in ex- 15
peditionem exercitum educeret; id cum Sulla fecisset,
tum ante oppidum Nolam florentissuma Samnitium
castra cepit. Facta coniectura etiam in Dionysio est, 73.1
paulo ante quam regnare coepit; qui cum per agrum
Leontinum iter faciens equum ipse demisisset in flu-
men, submersus equus voraginibus non exstitit; quem
cum maxima contentione non potuisset extrahere, dis- 5
cessit, ut ait Philistus, aegre ferens. Cum autem
aliquantum progressus esset, subito exaudivit hinni-
tum respexitque et equum alacrem laetus aspexit,
cuius in iuba examen apium consederat. Quod osten-
tum habuit hanc vim, ut Dionysius paucis post die- 10
bus regnare coeperit. Quid? Lacedaemoniis paulo ante 74.1
Leuctricam calamitatem quae significatio facta est,
cum in Herculis fano arma sonuerunt Herculisque si-
mulacrum multo sudore manavit! At eodem tempore
Thebis, ut ait Callisthenes, in templo Herculis valvae 5
clausae repagulis subito se ipsae aperuerunt, armaque,
quae fixa in parietibus fuerant, ea sunt humi inventa.
Cumque eodem tempore apud Lebadiam Trophonio
res divina fieret, gallos gallinaceos in eo loco sic ad-
sidue canere coepisse, ut nihil intermitterent; tum 10
augures dixisse Boeotios Thebanorum esse victoriam,
propterea quod avis illa victa silere soleret, canere,
si vicisset. Eademque tempestate multis signis Lace- 75.1
daemoniis Leuctricae pugnae calamitas denuntiabatur.
Namque et in Lysandri, qui Lacedaemoniorum claris-
simus fuerat, statua, quae Delphis stabat, in capite
corona subito exstitit ex asperis herbis et agrestibus, 5
stellaeque aureae, quae Delphis erant a Lacedaemoniis
positae post navalem illam victoriam Lysandri, qua
Athenienses conciderunt, qua in pugna quia Castor et
Pollux cum Lacedaemoniorum classe visi esse diceban-
tur, eorum insignia deorum, stellae aureae, quas dixi, 10
Delphis positae paulo ante Leuctricam pugnam deci-
derunt neque repertae sunt. Maximum vero illud por- 76.1
tentum isdem Spartiatis fuit, quod, cum oraclum ab
Iove Dodonaeo petivissent de victoria sciscitantes le-
gatique <vas> illud, in quo inerant sortes, collocavissent,
simia, quam rex Molossorum in deliciis habebat, et 5
sortes ipsas et cetera, quae erant ad sortem parata,
disturbavit et aliud alio dissupavit. Tum ea, quae
praeposita erat oraclo, sacerdos dixisse dicitur de sa-
lute Lacedaemoniis esse, non de victoria cogitandum.
Quid? bello Punico secundo nonne C. Flaminius con- 77.1
sul iterum neglexit signa rerum futurarum magna
cum clade rei publicae? Qui exercitu lustrato cum
Arretium versus castra movisset et contra Hannibalem
legiones duceret, et ipse et equus eius ante signum 5
Iovis Statoris sine causa repente concidit nec eam
rem habuit religioni obiecto signo, ut peritis videba-
tur, ne committeret proelium. Idem cum tripudio
auspicaretur, pullarius diem proelii committendi diffe-
rebat. Tum Flaminius ex eo quaesivit, si ne postea 10
quidem pulli pascerentur, quid faciendum censeret.
Cum ille quiescendum respondisset, Flaminius: 'Prae-
clara vero auspicia, si esurientibus pullis res
geri poterit, saturis nihil geretur!' itaque signa
convelli et se sequi iussit. Quo tempore cum signifer 15
primi hastati signum non posset movere loco nec quic-
quam proficeretur, plures cum accederent, Flaminius
re nuntiata suo more neglexit. Itaque tribus iis horis
concisus exercitus atque ipse interfectus est. Magnum 78.1
illud etiam, quod addidit Coelius, eo tempore ipso,
cum hoc calamitosum proelium fieret, tantos terrae
motus in Liguribus, Gallia compluribusque insulis to-
taque in Italia factos esse, ut multa oppida conrue- 5
rint, multis locis labes factae sint terraeque desederint
fluminaque in contrarias partes fluxerint atque in
amnes mare influxerit.