viii Kal Nov-iv Id Dec 59 Romae
MARCUS QUINTO FRATRI SALUTEM
Statius ad me venit a. d. viii Kal. Nov. eius adventus, quod 1.2.1.1
ita scripsisti, direptum iri te a tuis dum is abesset, molestus
mihi fuit; quod autem exspectationem sui concursumque
eum qui erat futurus si una tecum decederet neque antea
visus esset sustulit, id mihi non incommode visum est 5
accidisse. exhaustus est enim sermo hominum et multae
emissae iam eius modi voces, 'ἀλλ’ αἰεί τινα φῶτα μέγαν';
quae te absente confecta esse laetor.
  Quod autem idcirco a te missus est mihi ut se purgaret, id 2.1
necesse minime fuit. primum enim numquam ille mihi fuit
suspectus, neque ego quae ad te de illo scripsi scripsi meo
iudicio; sed cum ratio salusque omnium nostrum qui ad rem
publicam accedimus non veritate solum sed etiam fama 5
niteretur, sermones ad te aliorum semper, non mea iudicia
perscripsi. qui quidem quam frequentes essent et quam
graves adventu suo Statius ipse cognovit. etenim intervenit
non nullorum querelis quae apud me de illo ipso habebantur
et sentire potuit sermones iniquorum in suum potissimum 10
nomen erumpere.
  Quod autem me maxime movere solebat, cum audiebam 3.1
illum plus apud te posse quam gravitas istius aetatis, imperi,
prudentiae postularet—quam multos enim mecum egisse
putas ut se Statio commendarem, quam multa autem ipsum
ἀφελῶς mecum in sermone ita posuisse, 'id mihi non placuit', 5
'monui', 'suasi', 'deterrui'? quibus in rebus etiam si fidelitas
summa est (quod prorsus credo, quoniam tu ita iudicas),
tamen species ipsa tam gratiosi liberti aut servi dignitatem
habere nullam potest. atque hoc sic habeto (nihil enim nec
temere dicere nec astute reticere debeo), materiam omnem 10
sermonum eorum qui de te detrahere velint Statium dedisse;
antea tantum intellegi potuisse iratos tuae <se>veritati esse
non nullos, hoc manumisso iratis quod loquerentur non
defuisse.
  Nunc respondebo ad eas epistulas quas mihi reddidit L. 4.1
Caesius, cui, quoniam ita te velle intellego, nullo loco deero;
quarum altera est de Blaundeno Zeuxide, quem scribis
certissimum matricidam tibi a me intime commendari. qua
de re et de hoc genere toto, ne forte me in Graecos tam 5
ambitiosum factum esse mirere, pauca cognosce. ego cum
Graecorum querelas nimium valere sentirem propter homi-
num ingenia ad fallendum parata, quoscumque de te queri
audivi quacumque potui ratione placavi. primum Dionys-
<opol>itas, qui erant inimicissimi, lenivi; quorum principem 10
Hermippum non solum sermone meo sed etiam familiaritate
devinxi. ego Apamensem Hephaestium, ego levissimum
hominem, Megaristum Antandrium, ego Niciam Smyrnaeum,
ego nugas maximas omni mea comitate sum complexus,
Nymphonem etiam Colophonium. quae feci omnia, 15
non quo me aut hi homines aut tota natio delectaret.
pertaesum est levitatis, adsentationis, animorum non officiis
sed temporibus servientium.
  Sed ut ad Zeuxim revertar, cum is de M. Cascelli sermone 5.1
secum habito, quae tu scribis, ea ipsa loqueretur, obstiti eius
sermoni et hominem in familiaritatem recepi. tua autem quae
fuerit cupiditas tanta nescio, quod scribis cupisse te, quoniam
Smyrnae duos Mysos insuisses in culleum, simile in superiore 5
parte provinciae edere exemplum severitatis tuae et idcirco
Zeuxim elicere omni ratione voluisse. quem adductum in
iudicium fortasse an dimitti non oportuerit, conquiri vero et
elici blanditiis, ut tu scribis, ad iudicium necesse non fuit,
eum praesertim hominem quem ego et ex suis civibus et ex 10
multis aliis cottidie magis cognosco nobiliorem esse prope
quam civitatem suam.
  At enim Graecis solis indulgeo. quid? L. Caecilium nonne 6.1
omni ratione placavi? quem hominem! qua ira, quo spiritu!
quem denique praeter Tuscenium, cuius causa sanari non
potest, non mitigavi? ecce supra caput homo levis ac
sordidus sed tamen equestri censu, Catienus! etiam is 5
lenietur. cuius tu in patrem quod fuisti asperior non repre-
hendo. certo scio te enim fecisse cum causa. sed quid opus
fuit eius modi litteris quas ad ipsum misisti? illum crucem
sibi ipsum constituere, ex qua tu eum ante detraxisses; te
curaturum fumo ut combureretur plaudente tota provincia. 10
quid vero ad C. Fabium nescio quem (nam eam quoque
epistulam T. Catienus circumgestat), renuntiari tibi
Licinium plagiarium cum suo pullo miluino tributa exigere?
deinde rogas Fabium ut et patrem et filium vivos comburat,
si possit; si minus, ad te mittat uti iudicio comburantur. hae 15
litterae abs te per iocum missae ad C. Fabium, si modo sunt
tuae, cum leguntur, invidiosam atrocitatem verborum habent.
  Ac si omnium mearum litterarum praecepta repetes, 7.1
intelleges esse nihil a me nisi orationis acerbitatem et
iracundiam et, si forte, raro litterarum missarum indiligen-
tiam reprehensam. quibus quidem in rebus si apud te plus
auctoritas mea quam tua sive natura paulo acrior sive 5
quaedam dulcedo iracundiae sive dicendi sal facetiaeque
valuissent, nihil sane esset quod nos paeniteret. et mediocri
me dolore putas adfici cum audiam qua sit existimatione
Vergilius, qua tuus vicinus, C. Octavius? nam si te interiori-
bus vicinis tuis, Ciliciensi et Syriaco, anteponis, valde 10
magnum facis! atque is dolor est quod, cum ii quos nominavi
te innocentia non vincant, vincunt tamen artificio benevo-
lentiae colligendae, qui neque Cyrum Xenophontis neque
Agesilaum noverint, quorum regum summo imperio nemo
umquam verbum ullum asperius audivit. 15
  Sed haec a principio tibi praecipiens quantum profecerim 8.1
non ignoro. nunc tamen decedens, id quod mihi iam facere
videris, relinque, quaeso, quam iucundissimam memoriam
tui. successorem habes perblandum; cetera valde illius
adventu tua requirentur. in litteris mittendis (saepe ad te 5
scripsi) nimium te exorabilem praebuisti. tolle omnis, si
potes, iniquas, tolle inusitatas, tolle contrarias. Statius mihi
narravit scriptas ad te solere adferri, a se legi, et si iniquae
sint fieri te certiorem; ante quam vero ipse ad te venisset,
nullum delectum litterarum fuisse, ex eo esse volumina 10
selectarum epistularum quae reprehendi solerent. hoc de 9.1
genere nihil te nunc quidem moneo (sero est enim, ac scire
potes multa me varie diligenterque monuisse); illud tamen
quod Theopompo mandavi cum essem admonitus ab ipso,
vide per homines amantis tui, quod est facile, ut haec genera 5
tollantur epistularum: primum iniquarum, deinde contra-
riarum, tum absurde et inusitate scriptarum, postremo in
aliquem contumeliosarum. atque ego haec tam esse quam
audio non puto; et si sunt occupationibus tuis minus
animadversa, nunc perspice et purga. legi epistulam quam 10
ipse scripsisse Sulla nomenclator dictus est, non probandam;
legi non nullas iracundas.
  Sed tempore ipso de epistulis. nam cum hanc paginam 10.1
tenerem, L. Flavius, praetor designatus, ad me venit, homo
mihi valde familiaris. is mihi te ad procuratores suos litteras
misisse, quae mihi visae sunt iniquissimae, ne quid de bonis
quae L. Octavi Nasonis fuissent, cui L. Flavius heres est, 5
deminuerent ante quam C. Fundanio pecuniam solvissent,
itemque misisse ad Apollonidensis ne de bonis quae Octavi
fuissent deminui paterentur prius quam Fundanio debitum
solutum esset. haec mihi veri similia non videntur. sunt enim
a prudentia tua remotissima. ne deminuat heres? quid si 10
infitiatur? quid si omnino non debet? quid? praetor solet
iudicare deberi? quid? ego Fundanio non cupio, non amicus
sum, non misericordia moveor? nemo magis. sed vis iuris
eius modi est quibusdam in rebus ut nihil sit loci gratiae.
atque ita mihi dicebat Flavius scriptum in ea epistula quam 15
tuam esse dicebat, te aut quasi amicis tuis gratias acturum
aut quasi inimicis incommodaturum. quid multa? ferebat id 11.1
graviter, vehementer mecum querebatur orabatque ut ad te
quam diligentissime scriberem. quod facio et te prorsus
vehementer etiam atque etiam rogo ut et procuratoribus
Flavi remittas de deminuendo et Apollonidensibus ne quid 5
praescribas, quod contra Flavium sit, amplius. et Flavi causa
et scilicet Pompei facies omnia. nolo me dius fidius ex tua
iniuria in illum tibi liberalem me videri; sed et te oro ut tu
ipse auctoritatem et monumentum aliquod decreti aut
litterarum tuarum relinquas quod sit ad Flavi rem et ad 10
causam accommodatum. fert enim graviter homo et mei
observantissimus et sui iuris dignitatisque retinens se apud
te neque amicitia nec iure valuisse. et, ut opinor, Flavi
aliquando rem et Pompeius et Caesar tibi commendarunt et
ipse ad te scripserat Flavius et ego certe. qua re si ulla res est 15
quam tibi me petente faciendam putes, haec ea sit. si me
amas, cura, elabora, perfice ut Flavius et tibi et mihi quam
maximas gratias agat. hoc te ita rogo ut maiore studio rogare
non possim.
  Quod ad me de Hermia scribis mihi mehercule valde 12.1
molestum fuit. litteras ad te parum fraterne scripseram, quas
oratione Diodoti, Luculli liberti, commotus, de pactione
statim quod audieram, iracundius scripseram et revocare
cupiebam. huic tu epistulae non fraterne scriptae fraterne 5
debes ignoscere.
  De Censorino, Antonio, Cassiis, Scaevola, te ab iis diligi, 13.1
ut scribis, vehementer gaudeo. cetera fuerunt in eadem
epistula graviora quam vellem, 'ὀρθὰν τὰν ναῦν' et 'ἅπαξ
θανεῖν'. maiora ista erunt. meae obiurgationes fuerunt
amoris plenissimae. †quae† sunt non nulla, sed tamen 5
mediocria et parva potius. ego te numquam ulla in re
dignum minima reprehensione putassem, cum te sanctissime
gereres, nisi inimicos multos haberemus. quae ad te aliqua
<cum ad>monitione aut obiurgatione scripsi, scripsi propter
diligentiam cautionis meae, in qua et maneo et manebo et 10
idem ut facias non desistam rogare.
  Attalus Hypaepenus mecum egit ut se ne impedires quo 14.1
minus quod ad Q. Publici statuam decretum est erogaretur.
quod ego te et rogo et admoneo ne talis viri tamque nostri
necessari honorem minui per te aut impediri velis. praeterea
Aesopi, nostri [tragoedi] familiaris, Licinus servus tibi notus 5
aufugit. is Athenis apud Patronem Epicureum pro libero
fuit, inde in Asiam venit. postea Plato quidam Sardianus,
Epicureus, qui Athenis solet esse multum et qui tum Athenis
fuerat cum Licinus eo venisset [et], cum eum fugitivum esse
postea ex Aesopi litteris cognosset, hominem comprehendit 10
et in custodiam Ephesi tradidit; sed in publicamne an in
pistrinum, non satis ex litteris eius intellegere potuimus. tu,
quoque modo est, quoniam Ephesi est, hominem investiges
velim summaque diligentia vel <Romam mittas vel> tecum
deducas. noli spectare quanti homo sit. parvi enim preti est 15
qui tam nihili sit. sed tanto dolore Aesopus est adfectus
propter servi scelus et audaciam ut nihil ei gratius facere
possis quam si illum per te reciperarit.
  Nunc ea cognosce quae maxime exoptas. rem publicam 15.1
funditus amisimus, adeo ut <C.> Cato, adulescens nullius
consili sed tamen civis Romanus et Cato, vix vivus effugerit
quod, cum Gabinium de ambitu vellet postulare neque
praetores diebus aliquot adiri possent vel potestatem sui 5
facerent, in contionem ascendit et Pompeium 'privatum
dictatorem' appellavit. propius nihil est factum quam ut
occideretur. ex hoc qui sit status totius rei publicae videre
potes.
  Nostrae tamen causae non videntur homines defuturi. 16.1
mirandum in modum profitentur, offerunt se, pollicentur.
equidem cum spe sum maxima tum maiore etiam animo:
spe, ut superiores fore nos confidam; animo, ut in hac re
publica ne casum quidem ullum pertimescam. sed tamen se 5
res sic habet: si diem nobis dixerit, tota Italia concurret, ut
multiplicata gloria discedamus; sin autem vi agere conabitur,
spero fore studiis non solum amicorum sed etiam alienorum
ut vi resistamus. omnes et se et suos amicos, clientis, libertos,
servos, pecunias denique suas pollicentur. nostra antiqua 10
manus bonorum ardet [et] studio nostri atque amore. si qui
antea aut alieniores fuerant aut languidiores, nunc horum
regum odio se cum bonis coniungunt. Pompeius omnia
pollicetur et Caesar; quibus ego ita credo ut nihil de mea
comparatione deminuam. tribuni pl. designati sunt nobis 15
amici, consules se optime ostendunt, praetores habemus
amicissimos et acerrimos civis, Domitium, Nigidium,
Memmium, Lentulum; bonos etiam alios, sed hos singularis.
qua re magnum animum fac habeas et spem bonam. de
singulis tamen rebus quae cottidie gerentur faciam te crebro 20
certiorem.