DION
  Dion, Hipparini filius, Syracusanus, nobili genere natus, utraque Di.1.1.1
implicatus tyrannide Dionysiorum. namque ille superior Aristoma-
chen, sororem Dionis, habuit in matrimonio, ex qua duos filios, Hippa-
rinum et Nisaeum, procreauit totidemque filias, nomine Sophrosynen
et Areten, quarum priorem Dionysio filio, eidem cui regnum reliquit, 5
nuptum dedit, alteram, Areten, Dioni. Dion autem praeter nobilem 2.1
propinquitatem generosamque maiorum famam multa alia ab natura
habuit bona, in his ingenium docile, come, aptum ad artes optimas,
magnam corporis dignitatem, quae non minimum commendat, magnas
praeterea diuitias a patre relictas, quas ipse tyranni muneribus auxe- 5
rat. erat intimus Dionysio priori, neque minus propter mores quam 3.1
affinitatem. namque etsi Dionysii crudelitas ei displicebat, tamen sal-
uum propter necessitudinem, magis etiam suorum causa studebat.
aderat in magnis rebus, eiusque consilio multum mouebatur tyrannus,
nisi qua in re maior ipsius cupiditas intercesserat. legationes uero 4.1
omnes, quae essent illustriores, per Dionem administrabantur: quas
quidem ille diligenter obeundo, fideliter administrando crudelissimum
nomen tyranni sua humanitate tegebat. hunc a Dionysio missum Kar- 5.1
thaginienses <sic> suspexerunt, ut neminem umquam Graeca lingua
loquentem magis sint admirati.
  Neque uero haec Dionysium fugiebant: nam quanto esset sibi orna- 2.1.1
mento, sentiebat. quo fiebat ut uni huic maxime indulgeret neque eum
secus diligeret ac filium: qui quidem, cum Platonem Tarentum uenisse 2.1
fama in Siciliam esset perlata, adulescenti negare non potuerit, quin
eum accerseret, cum Dion eius audiendi cupiditate flagraret. dedit
ergo huic ueniam magnaque eum ambitione Syracusas perduxit. quem 3.1
Dion adeo admiratus est atque adamauit, ut se ei totum traderet.
neque uero minus ipse Plato delectatus est Dione. itaque cum a Dio-
nysio crudeliter uiolatus esset, quippe qui eum uenumdari iussisset,
tamen eodem rediit eiusdem Dionis precibus adductus. interim in 4.1
morbum incidit Dionysius. quo cum graui conflictaretur, quaesiuit a
medicis Dion, quem ad modum se haberet, simulque ab iis petiit, si
forte maiori esset periculo, ut sibi faterentur: nam uelle se cum eo
colloqui de partiendo regno, quod sororis suae filios ex illo natos par- 5
tem regni putabat debere habere. id medici non tacuerunt et ad Dio- 5.1
nysium filium sermonem rettulerunt. quo ille commotus, ne agendi
esset Dioni potestas, patri soporem medicos dare coegit. hoc aeger
sumpto ut somno sopitus diem obiit supremum.
  Tale initium fuit Dionis et Dionysii simultatis, eaque multis rebus 3.1.1
aucta est. sed tamen primis temporibus aliquamdiu simulata inter
eos amicitia mansit. cum Dion non desisteret obsecrare Dionysium,
ut Platonem Athenis arcesseret et eius consiliis uteretur, ille, qui in
aliqua re uellet patrem imitari, morem ei gessit. eodemque tempore 2.1
Philistum historicum Syracusas reduxit, hominem amicum non magis
tyranno quam tyrannis. sed de hoc in eo libro plura sunt exposita,
qui de historicis Graecis conscriptus est. Plato autem tantum apud 3.1
Dionysium auctoritate potuit ualuitque eloquentia, ut ei persuaserit
tyrannidis facere finem libertatemque reddere Syracusanis. a qua
uoluntate Philisti consilio deterritus aliquanto crudelior esse coepit.
  Qui quidem cum a Dione se superari uideret ingenio, auctoritate, 4.1.1
amore populi, uerens ne, si eum secum haberet, aliquam occasionem
sui daret opprimendi, nauem ei triremem dedit, qua Corinthum
deueheretur, ostendens se id utriusque facere causa, ne, cum
inter se timerent, alteruter alterum praeoccuparet. id cum factum 2.1
multi indignarentur magnaeque esset inuidiae tyranno, Dionysius
omnia, quae moueri poterant Dionis, in nauis imposuit ad eumque
misit. sic enim existimari uolebat, id se non odio hominis, sed suae
salutis fecisse causa. postea uero quam audiuit eum in Peloponneso 3.1
manum comparare sibique bellum facere conari, Areten, Dionis uxo-
rem, alii nuptum dedit filiumque eius sic educari iussit, ut indulgendo
turpissimis imbueretur cupiditatibus. nam puero prius quam pubes 4.1
esset scorta adducebantur, uino epulisque obruebatur, neque ullum
tempus sobrio relinquebatur. is usque eo uitae statum commutatum 5.1
ferre non potuit, postquam in patriam rediit pater (namque appositi
erant custodes, qui eum a pristino uictu deducerent), ut se de supe-
riore parte aedium deiecerit atque ita interierit. sed illuc reuertor.
  Postquam Corinthum peruenit Dion et eodem perfugit Heraclides 5.1.1
ab eodem expulsus Dionysio, qui praefectus fuerat equitum, omni
ratione bellum comparare coeperunt. sed non multum proficiebant, 2.1
quod multorum annorum tyrannis magnarum opum putabatur: quam
ob causam pauci ad societatem periculi perducebantur. sed Dion, fre- 3.1
tus non tam suis copiis quam odio tyranni, maximo animo duabus
onerariis nauibus quinquaginta annorum imperium, munitum quin-
gentis longis nauibus, decem equitum centumque peditum milibus,
profectus oppugnatum, quod omnibus gentibus admirabile est uisum, 5
adeo facile perculit, ut post diem tertium, quam Siciliam attigerat,
Syracusas introierit. ex quo intellegi potest nullum esse imperium
tutum nisi beneuolentia munitum. eo tempore aberat Dionysius et in 4.1
Italia classem opperiebatur aduersariorum, ratus neminem sine magnis
copiis ad se uenturum. quae res eum fefellit. nam Dion iis ipsis, qui 5.1
sub aduersarii fuerant potestate, regios spiritus repressit totiusque
eius partis Siciliae potitus est, quae sub Dionysii fuerat potestate,
parique modo urbis Syracusarum praeter arcem et insulam adiunctam
oppido, eoque rem perduxit, ut talibus pactionibus pacem tyrannus 6.1
facere uellet: Siciliam Dion obtineret, Italiam Dionysius, Syracusas
Apollocrates, cui maximam fidem uni habebat Dion.
  Has tam prosperas tamque inopinatas res consecuta est subita 6.1.1
commutatio, quod fortuna sua mobilitate, quem paulo ante extulerat,
demergere est adorta. primum in filio, de quo commemoraui supra, 2.1
suam uim exercuit. nam cum uxorem reduxisset, quae alii fuerat
tradita, filiumque uellet reuocare ad uirtutem a perdita luxuria,
accepit grauissimum parens uulnus morte filii. deinde orta dissensio 3.1
est inter eum et Heraclidem, qui, quod ei principatum non concedebat,
factionem comparauit. neque is minus ualebat apud optimates, quo-
rum consensu praeerat classi, cum Dion exercitum pedestrem teneret.
non tulit hoc animo aequo Dion, et uersum illum Homeri rettulit ex 4.1
secunda rhapsodia, in quo haec sententia est: non posse bene geri rem
publicam multorum imperiis. quod dictum magna inuidia consecuta
est: namque aperuisse uidebatur omnia in sua potestate esse uelle.
hanc ille non lenire obsequio, sed acerbitate opprimere studuit, Hera- 5.1
clidemque, cum Syracusas uenisset, interficiundum curauit.
  Quod factum omnibus maximum timorem iniecit; nemo enim illo 7.1.1
interfecto se tutum putabat. ille autem aduersario remoto licentius
eorum bona, quos sciebat aduersus se sensisse, militibus dispertiuit.
quibus diuisis, cum cotidiani maximi fierent sumptus, celeriter pecu- 2.1
nia deesse coepit, neque, quo manus porrigeret, suppetebat nisi in
amicorum possessiones. id eius modi erat, ut, cum milites reconcilias-
set, amitteret optimates. quarum rerum cura frangebatur et insuetus 3.1
male audiendi non animo aequo ferebat, de se ab iis male existimari,
quorum paulo ante in caelum fuerat elatus laudibus. uulgus autem
offensa in eum militum uoluntate liberius loquebatur et tyrannum
non ferendum dictitabat. 5
  Haec ille intuens cum quem ad modum sedaret nesciret et quorsum 8.1.1
euaderent timeret, Callicrates quidam, ciuis Atheniensis, qui simul
cum eo ex Peloponneso in Siciliam uenerat, homo et callidus et ad
fraudem acutus, sine ulla religione ac fide, adit ad Dionem et ait:
eum magno in periculo esse propter offensionem populi et odium mili- 2.1
tum, quod nullo modo euitare posset, nisi alicui suorum negotium
daret, qui se simularet illi inimicum. quem si inuenisset idoneum, facile
omnium animos cogniturum aduersariosque sublaturum, quod in-
imici eius dissidenti suos sensus aperturi forent. tali consilio probato 3.1
excepit has partes ipse Callicrates et se armat imprudentia Dionis.
ad eum interficiundum socios conquirit, aduersarios eius conuenit,
coniuratione confirmat. res, multis consciis quae gereretur, elata de- 4.1
fertur ad Aristomachen, sororem Dionis, uxoremque Areten. illae ti-
more perterritae conueniunt, cuius de periculo timebant. at ille negat
a Callicrate fieri sibi insidias, sed illa, quae agerentur, fieri praecepto
suo. mulieres nihilo setius Callicratem in aedem Proserpinae deducunt 5.1
ac iurare cogunt, nihil ab illo periculi fore Dioni. ille hac religione non
modo non est deterritus, sed ad maturandum concitatus est, uerens ne
prius consilium aperiretur suum, quam conata perfecisset.
  Hac mente proximo die festo, cum a conuentu se remotum Dion 9.1.1
domi teneret atque in conclaui edito recubuisset, consciis facinoris loca
munitiora oppidi tradit, domum custodiis saepit, a foribus qui non
discedant, certos praeficit, nauem triremem armatis ornat Philostrato- 2.1
que, fratri suo, tradit eamque in portu agitari iubet, ut si exercere re-
miges uellet, cogitans, si forte consiliis obstitisset fortuna, ut haberet,
qua fugeret ad salutem. suorum autem e numero Zacynthios adules- 3.1
centes quosdam eligit cum audacissimos tum uiribus maximis, hisque
dat negotium, ad Dionem eant inermes, sic ut conueniendi eius gratia
uiderentur uenire. hi propter notitiam sunt intromissi. at illi ut limen 4.1
eius intrarant, foribus obseratis in lecto cubantem inuadunt, colli-
gant: fit strepitus, adeo ut exaudiri possit foris. hic, sicut ante saepe 5.1
dictum est, quam inuisa sit singularis potentia et miseranda uita,
qui se metui quam amari malunt, cuiuis facile intellectu fuit. namque 6.1
illi ipsi custodes, si propria fuissent uoluntate, foribus effractis seruare
eum potuissent, quod illi inermes telum foris flagitantes uiuum tene-
bant. cui cum succurreret nemo, Lyco quidam Syracusanus per fene-
stras gladium dedit, quo Dion interfectus est. 5
  Confecta caede, cum multitudo uisendi gratia introisset, nonnulli ab 10.1.1
insciis pro noxiis conciduntur. nam celeri rumore dilato, Dioni uim
allatam, multi concurrerant, quibus tale facinus displicebat. hi falsa
suspicione ducti immerentes ut sceleratos occidunt. huius de morte ut 2.1
palam factum est, mirabiliter uulgi mutata est uoluntas. nam qui
uiuum eum tyrannum uocitarant, eidem liberatorem patriae tyranni-
que expulsorem praedicabant. sic subito misericordia odio successerat,
ut eum suo sanguine ab Acherunte, si possent, cuperent redimere. 5
itaque in urbe celeberrimo loco, elatus publice, sepulcri monumento 3.1
donatus est. diem obiit circiter annos quinquaginta quinque natus,
quartum post annum, quam ex Peloponneso in Siciliam redierat.