THEMISTOCLES
  Themistocles, Neocli filius, Atheniensis. huius uitia ineuntis adules- Them.1.1.1
centiae magnis sunt emendata uirtutibus, adeo ut anteferatur huic
nemo, pauci pares putentur. sed ab initio est ordiendus. pater eius 2.1
Neocles generosus fuit. is uxorem Acarnanam ciuem duxit, ex qua
natus est Themistocles. qui cum minus esset probatus parentibus,
quod et liberius uiuebat et rem familiarem neglegebat, a patre ex-
heredatus est. quae contumelia non fregit eum, sed erexit. nam cum 3.1
iudicasset sine summa industria non posse eam exstingui, totum se
dedidit rei publicae, diligentius amicis famaeque seruiens. multum in
iudiciis priuatis uersabatur, saepe in contionem populi prodibat; nulla
res maior sine eo gerebatur; celeriter quae opus erant reperiebat, facile 4.1
eadem oratione explicabat, neque minus in rebus gerendis promptus
quam excogitandis erat, quod et de instantibus, ut ait Thucydides,
uerissime iudicabat et de futuris callidissime coniciebat. quo factum
est ut breui tempore illustraretur. 5
  Primus autem gradus fuit capessendae rei publicae bello Corcyraeo; 2.1.1
ad quod gerendum praetor a populo factus non solum praesenti bello,
sed etiam reliquo tempore ferociorem reddidit ciuitatem. nam cum 2.1
pecunia publica, quae ex metallis redibat, largitione magistratuum
quotannis interiret, ille persuasit populo ut ea pecunia classis centum
nauium aedificaretur. qua celeriter effecta primum Corcyraeos fregit, 3.1
deinde maritimos praedones consectando mare tutum reddidit. in
quo cum diuitiis ornauit, tum etiam peritissimos belli naualis fecit
Athenienses. id quantae saluti fuerit uniuersae Graeciae, bello cogni- 4.1
tum est Persico. nam cum Xerxes et mari et terra bellum uniuersae
inferret Europae cum tantis copiis, quantas neque ante nec postea
habuit quisquam (huius enim classis mille et ducentarum nauium 5.1
longarum fuit, quam duo milia onerariarum sequebantur, terrestris
autem exercitus septingenta peditum, equitum quadringenta milia
fuerunt), huius de aduentu cum fama in Graeciam esset perlata et 6.1
maxime Athenienses peti dicerentur propter pugnam Marathoniam,
miserunt Delphos consultum, quidnam facerent de rebus suis. deli-
berantibus Pythia respondit, ut moenibus ligneis se munirent. id 7.1
responsum quo ualeret cum intellegeret nemo, Themistocles persua-
sit consilium esse Apollinis, ut in naues se suaque conferrent: eum
enim a deo significari murum ligneum. tali consilio probato addunt ad 8.1
superiores totidem naues triremes suaque omnia, quae moueri pot-
erant, partim Salamina partim Troezena deportant: arcem sacerdoti-
bus paucisque maioribus natu ac sacra procuranda tradunt, reli-
quum oppidum relinquunt. 5
  Huius consilium plerisque ciuitatibus displicebat et in terra dimi- 3.1.1
cari magis placebat. itaque missi sunt delecti cum Leonida, Lacedae-
moniorum rege, qui Thermopylas occuparent longiusque barbaros pro-
gredi non paterentur. hi uim hostium non sustinuerunt eoque loco
omnes interierunt. at classis communis Graeciae trecentarum nauium, 2.1
in qua ducentae erant Atheniensium, primum apud Artemisium inter
Euboeam continentemque terram cum classiariis regiis conflixit. angu-
stias enim Themistocles quaerebat, ne multitudine circuiretur. hic etsi 3.1
pari proelio discesserant, tamen eodem loco non sunt ausi manere,
quod erat periculum, ne, si pars nauium aduersariorum Euboeam
superasset, ancipiti premerentur periculo. quo factum est ut ab Arte- 4.1
misio discederent et exaduersum Athenas apud Salamina classem suam
constituerent.
  At Xerxes Thermopylis expugnatis protinus accessit astu idque 4.1.1
nullis defendentibus interfectis sacerdotibus, quos in arce inuenerat,
incendio deleuit. cuius flamma perterriti classiarii cum manere non 2.1
auderent et plurimi hortarentur, ut domos suas discederent moeni-
busque se defenderent, Themistocles unus restitit et uniuersos pares
esse posse aiebat, dispersos testabatur perituros, idque Eurybiadi, regi
Lacedaemoniorum, qui tum summae imperii praeerat, fore affirma- 5
bat. quem cum minus quam uellet moueret, noctu de seruis suis quem 3.1
habuit fidelissimum ad regem misit, ut ei nuntiaret suis uerbis, aduer-
sarios eius in fuga esse: qui si discessissent, maiore cum labore et 4.1
longinquiore tempore bellum confecturum, cum singulos consectari
cogeretur: quos si statim aggrederetur, breui uniuersos oppressurum.
hoc eo ualebat, ut ingratis ad depugnandum omnes cogerentur. hac 5.1
re audita barbarus, nihil doli subesse credens, postridie alienissimo
sibi loco, contra opportunissimo hostibus adeo angusto mari conflixit,
ut eius multitudo nauium explicari non potuerit. uictus ergo est magis
etiam consilio Themistocli quam armis Graeciae. 5
  Hic etsi male rem gesserat, tamen tantas habebat reliquias copia- 5.1.1
rum, ut etiam tum iis opprimere posset hostes: iterum ab eodem gradu
depulsus est. nam Themistocles, uerens ne bellare perseueraret, certio-
rem eum fecit id agi, ut pons, quem ille in Hellesponto fecerat, dissol-
ueretur ac reditu in Asiam excluderetur, idque ei persuasit. itaque 2.1
qua sex mensibus iter fecerat, eadem minus diebus triginta in Asiam
reuersus est seque a Themistocle non superatum, sed conseruatum
iudicauit. sic unius uiri prudentia Graecia liberata est Europaeque 3.1
succubuit Asia. haec altera uictoria, quae cum Marathonio possit
comparari tropaeo. nam pari modo apud Salamina paruo numero
nauium maxima post hominum memoriam classis est deuicta.
  Magnus hoc bello Themistocles fuit neque minor in pace. cum enim 6.1.1
Phalerico portu neque magno neque bono Athenienses uterentur,
huius consilio triplex Piraei portus constitutus est isque moenibus
circumdatus, ut ipsam urbem dignitate aequiperaret, utilitate supe-
raret. idem muros Atheniensium restituit praecipuo suo periculo. 2.1
namque Lacedaemonii causam idoneam nacti propter barbarorum
excursiones, qua negarent oportere extra Peloponnesum ullam urbem
<moenia> habere, ne essent loca munita, quae hostes possiderent,
Athenienses aedificantes prohibere sunt conati. hoc longe alio specta- 3.1
bat atque uideri uolebant. Athenienses enim duabus uictoriis, Mara-
thonia et Salaminia, tantam gloriam apud omnes gentis erant conse-
cuti, ut intellegerent Lacedaemonii de principatu sibi cum iis certa-
men fore. quare eos quam infirmissimos esse uolebant. postquam 4.1
autem audierunt muros instrui, legatos Athenas miserunt, qui id fieri
uetarent. his praesentibus desierunt ac se de ea re legatos ad eos mis-
suros dixerunt. hanc legationem suscepit Themistocles et solus primo 5.1
profectus est: reliqui legati ut tum exirent, cum satis altitudo muri
exstructa uideretur, praecepit: interim omnes, serui atque liberi, opus
facerent neque ulli loco parcerent, siue sacer siue priuatus esset siue
publicus, et undique, quod idoneum ad muniendum putarent, conge- 5
rerent. quo factum est ut Atheniensium muri ex sacellis sepulcrisque
constarent.
  Themistocles autem, ut Lacedaemonem uenit, adire ad magistratus 7.1.1
noluit et dedit operam, ut quam longissime tempus duceret, causam
interponens se collegas exspectare. cum Lacedaemonii quererentur 2.1
opus nihilo minus fieri eumque in ea re conari fallere, interim reliqui
legati sunt consecuti. a quibus cum audisset non multum superesse
munitionis, ad ephoros Lacedaemoniorum accessit, penes quos sum-
mum erat imperium, atque apud eos contendit falsa iis esse delata: 5
quare aequum esse illos uiros bonos nobilesque mittere quibus fides
haberetur, qui rem explorarent: interea se obsidem retinerent. gestus 3.1
est ei mos, tresque legati functi summis honoribus Athenas missi sunt.
cum his collegas suos Themistocles iussit proficisci iisque praedixit,
ut ne prius Lacedaemoniorum legatos dimitterent quam ipse esset
remissus. hos postquam Athenas peruenisse ratus est, ad magistra- 4.1
tum senatumque Lacedaemoniorum adiit et apud eos liberrime pro-
fessus est: Atheniensis suo consilio, quod communi iure gentium facere
possent, deos publicos suosque patrios ac penates, quo facilius ab
hoste possent defendere, muris saepsisse neque in eo quod inutile esset 5
Graeciae fecisse. nam illorum urbem ut propugnaculum oppositum 5.1
esse barbaris, apud quam iam bis classes regias fecisse naufragium.
Lacedaemonios autem male et iniuste facere, qui id potius intueren- 6.1
tur, quod ipsorum dominationi quam quod uniuersae Graeciae utile
esset. quare, si suos legatos recipere uellent, quos Athenas miserant,
se remitterent, aliter illos numquam in patriam essent recepturi.
  Tamen non effugit ciuium suorum inuidiam. namque ob eundem 8.1.1
timorem, quo damnatus erat Miltiades, testularum suffragiis e ciuitate
eiectus Argos habitatum concessit. hic cum propter multas eius uir- 2.1
tutes magna cum dignitate uiueret, Lacedaemonii legatos Athenas
miserunt, qui eum absentem accusarent, quod societatem cum rege
Perse ad Graeciam opprimendam fecisset. hoc crimine absens prodi- 3.1
tionis damnatus est. id ut audiuit, quod non satis tutum se Argis uide-
bat, Corcyram demigrauit. ibi cum eius principes animaduertisset ti-
mere, ne propter se bellum iis Lacedaemonii et Athenienses indice-
rent, <ad> Admetum, Molossum regem, cum quo ei hospitium erat, con- 5
fugit. huc cum uenisset et in praesentia rex abesset, quo maiore reli- 4.1
gione se receptum tueretur, filiam eius paruulam arripuit et cum ea
se in sacrarium, quod summa colebatur caerimonia, coniecit. inde non
prius egressus est, quam rex eum data dextra in fidem reciperet, quam
praestitit. nam cum ab Atheniensibus et Lacedaemoniis exposceretur 5.1
publice, supplicem non prodidit monuitque ut consuleret sibi: difficile
enim esse in tam propinquo loco tuto eum uersari. itaque Pydnam
eum deduci iussit et quod satis esset praesidii dedit. hic in nauem 6.1
omnibus ignotus nautis escendit. quae cum tempestate maxima Naxum
ferretur, ubi tum Atheniensium erat exercitus, sensit Themistocles,
si eo peruenisset, sibi esse pereundum. hac necessitate coactus domino
nauis, qui sit, aperit, multa pollicens, si se conseruasset. at ille claris- 7.1
simi uiri captus misericordia diem noctemque procul ab insula in
salo nauem tenuit in ancoris neque quemquam ex ea exire passus est.
inde Ephesum peruenit ibique Themistoclen exponit. cui ille pro meri-
tis postea gratiam rettulit. 5
  Scio plerosque ita scripsisse, Themistoclen Xerxe regnante in Asiam 9.1.1
transisse. sed ego potissimum Thucydidi credo, quod aetate proximus
de iis, qui illorum temporum historiam reliquerunt, et eiusdem ciui-
tatis fuit. is autem ait ad Artaxerxen eum uenisse atque his uerbis
epistulam misisse: 'Themistocles ueni ad te, qui plurima mala omnium 2.1
Graiorum in domum tuam intuli, quamdiu mihi necesse fuit aduersum
patrem tuum bellare patriamque meam defendere. idem multo plura 3.1
bona feci, postquam in tuto ipse et ille in periculo esse coepit. nam
cum in Asiam reuerti uellet proelio apud Salamina facto, litteris eum
certiorem feci id agi ut pons, quem in Hellesponto fecerat, dissolueretur
atque ab hostibus circumiretur. quo nuntio ille periculo est liberatus. 5
nunc autem confugi ad te exagitatus a cuncta Graecia, tuam petens 4.1
amicitiam: quam si ero adeptus, non minus me bonum amicum habe-
bis, quam fortem inimicum ille expertus est. ea autem rogo, ut de iis
rebus, quas tecum colloqui uolo, annuum mihi tempus des eoque trans-
acto ad te uenire patiaris.' 5
  Huius rex animi magnitudinem admirans cupiensque talem uirum 10.1.1
sibi conciliari ueniam dedit. ille omne illud tempus litteris sermonique
Persarum se dedidit: quibus adeo eruditus est, ut multo commodius
dicatur apud regem uerba fecisse, quam ii poterant, qui in Perside
erant nati. hic cum multa regi esset pollicitus gratissimumque illud, 2.1
si suis uti consiliis uellet, illum Graeciam bello oppressurum, magnis
muneribus ab Artaxerxe donatus in Asiam rediit domiciliumque Magne-
siae sibi constituit. namque hanc urbem ei rex donarat, his quidem 3.1
uerbis, quae ei panem praeberet (ex qua regione quinquaginta talenta
quotannis redibant), Lampsacum autem, unde uinum sumeret,
Myunta, ex qua obsonium haberet.
  Huius ad nostram memoriam monumenta manserunt duo: sepul- 5
crum prope oppidum, in quo est sepultus, statua in foro Magnesiae.
de cuius morte multimodis apud plerosque scriptum est, sed nos eun- 4.1
dem potissimum Thucydidem auctorem probamus, qui illum ait
Magnesiae morbo mortuum neque negat fuisse famam, uenenum sua
sponte sumpsisse, cum se, quae regi de Graecia opprimenda pollicitus
esset, praestare posse desperaret. idem ossa eius clam in Attica ab 5.1
amicis sepulta, quoniam legibus non concederetur, quod proditionis
esset damnatus, memoriae prodidit.