PAVSANIAS
  Pausanias Lacedaemonius magnus homo, sed uarius in omni genere Paus.1.1.1
uitae fuit: nam ut uirtutibus eluxit, sic uitiis est obrutus. huius illu- 2.1
strissimum est proelium apud Plataeas. namque illo duce Mardonius,
satrapes regius, natione Medus, regis gener, in primis omnium Per-
sarum et manu fortis et consilii plenus, cum ducentis milibus peditum,
quos uiritim legerat, et uiginti milibus equitum haud ita magna manu 5
Graeciae fugatus est, eoque ipse dux cecidit proelio. qua uictoria 3.1
elatus plurima miscere coepit et maiora concupiscere. sed primum in
eo est reprehensus, quod ex praeda tripodem aureum Delphis posuisset
epigrammate inscripto, in quo haec erat sententia: suo ductu bar-
baros apud Plataeas esse deletos eiusque uictoriae ergo Apollini donum 5
dedisse. hos uersus Lacedaemonii exsculpserunt neque aliud scripse- 4.1
runt quam nomina earum ciuitatum, quarum auxilio Persae erant uicti.
  Post id proelium eundem Pausaniam cum classe communi Cyprum 2.1.1
atque Hellespontum miserunt, ut ex iis regionibus barbarorum praesi-
dia depelleret. pari felicitate in ea re usus elatius se gerere coepit ma- 2.1
ioresque appetere res. nam cum Byzantio expugnato cepisset com-
plures Persarum nobiles atque in his nonnullos regis propinquos, hos
clam Xerxi remisit, simulans ex uinclis publicis effugisse, et cum his
Gongylum Eretriensem, qui litteras regi redderet, in quibus haec fuisse 5
scripta Thucydides memoriae prodidit: 'Pausanias, dux Spartae, quos 3.1
Byzanti ceperat, postquam propinquos tuos cognouit, tibi muneri
misit seque tecum affinitate coniungi cupit: quare, si tibi uidetur,
des ei filiam tuam nuptum. id si feceris, et Spartam et ceteram Grae- 4.1
ciam sub tuam potestatem se adiuuante <te> redacturum pollicetur.
his de rebus si quid geri uolueris, certum hominem ad eum mittas
face, cum quo colloquatur.' rex tot hominum salute tam sibi necessa- 5.1
riorum magnopere gauisus confestim cum epistula Artabazum ad
Pausaniam mittit, in qua eum collaudat; petit, ne cui rei parcat ad
ea efficienda, quae pollicetur: si perfecerit, nullius rei a se repulsam
laturum. huius Pausanias uoluntate cognita alacrior ad rem gerendam 6.1
factus in suspicionem cecidit Lacedaemoniorum. in quo facto domum
reuocatus, accusatus capitis absoluitur, multatur tamen pecunia,
quam ob causam ad classem remissus non est.
  At ille post non multo sua sponte ad exercitum rediit et ibi non 3.1.1
callida, sed dementi ratione cogitata patefecit: non enim mores pa-
trios solum, sed etiam cultum uestitumque mutauit. apparatu regio 2.1
utebatur, ueste Medica; satellites Medi et Aegyptii sequebantur; epu-
labatur more Persarum luxuriosius, quam qui aderant perpeti pos-
sent; aditum petentibus conueniundi non dabat, superbe respondebat, 3.1
crudeliter imperabat. Spartam redire nolebat; Colonas, qui locus in
agro Troade est, se contulerat; ibi consilia cum patriae tum sibi in-
imica capiebat. id postquam Lacedaemonii rescierunt, legatos cum 4.1
claua ad eum miserunt, in qua more illorum erat scriptum: nisi do-
mum reuerteretur, se capitis eum damnaturos. hoc nuntio commotus, 5.1
sperans se etiam tum pecunia et potentia instans periculum posse
depellere, domum rediit. huc ut uenit, ab ephoris in uincla publica
est coniectus: licet enim legibus eorum cuiuis ephoro hoc facere regi.
hinc tamen se expediuit, neque eo magis carebat suspicione: nam 5
opinio manebat eum cum rege habere societatem. est genus quoddam 6.1
hominum, quod Hilotae uocatur, quorum magna multitudo agros
Lacedaemoniorum colit seruorumque munere fungitur. hos quoque
sollicitare spe libertatis existimabatur. sed quod harum rerum nullum 7.1
erat apertum crimen, quo argui posset, non putabant de tali tamque
claro uiro suspicionibus oportere iudicari et exspectandum, dum se
ipsa res aperiret.
  Interim Argilius quidam adulescentulus, quem puerum Pausanias 4.1.1
amore uenerio dilexerat, cum epistulam ab eo ad Artabazum acce-
pisset eique in suspicionem uenisset aliquid in ea de se esse scriptum,
quod nemo eorum redisset, qui super tali causa eodem missi erant,
uincla epistulae laxauit signoque detracto cognouit, si pertulisset, sibi 5
esse pereundum. erant in eadem epistula quae ad ea pertinebant, quae 2.1
inter regem Pausaniamque conuenerant. has ille litteras ephoris tra-
didit. non est praetereunda grauitas Lacedaemoniorum hoc loco. nam 3.1
ne huius quidem indicio impulsi sunt ut Pausaniam comprehenderent,
neque prius uim adhibendam putauerunt, quam se ipse indicasset.
itaque huic indici, quid fieri uellent, praeceperunt. fanum Neptuni 4.1
est Taenari, quod uiolari nefas putant Graeci. eo ille index confugit
in araque consedit. hanc iuxta locum fecerunt sub terra, ex quo posset
audiri, si quis quid loqueretur cum Argilio. huc ex ephoris quidam
descenderunt. Pausanias, ut audiuit Argilium confugisse in aram, per- 5.1
turbatus uenit eo. quem cum supplicem dei uideret in ara sedentem,
quaerit, causae quid sit tam repentini consilii. huic ille, quid ex litte-
ris comperisset, aperit. modo magis Pausanias perturbatus orare coe- 6.1
pit, ne enuntiaret nec se meritum de illo optime proderet: quod si eam
ueniam sibi dedisset tantisque implicatum rebus subleuasset, magno
ei praemio futurum.
  His rebus ephori cognitis satius putarunt in urbe eum comprehendi. 5.1.1
quo cum essent profecti et Pausanias placato Argilio, ut putabat,
Lacedaemonem reuerteretur, in itinere, cum iam in eo esset ut com-
prehenderetur, ex uultu cuiusdam ephori, qui eum admoneri cupiebat,
insidias sibi fieri intellexit. itaque paucis ante gradibus, quam qui eum 2.1
sequebantur, in aedem Mineruae, quae Chalcioicos uocatur, confugit.
hinc ne exire posset, statim ephori ualuas eius aedis obstruxerunt
tectumque sunt demoliti, quo celerius sub diuo interiret. dicitur eo 3.1
tempore matrem Pausaniae uixisse eamque iam magno natu, post-
quam de scelere filii comperit, in primis ad filium claudendum lapidem
ad introitum aedis attulisse. sic Pausanias magnam belli gloriam turpi 4.1
morte maculauit. hic cum semianimis de templo elatus esset, confestim
animam efflauit. cuius mortui corpus cum eodem nonnulli dicerent 5.1
inferri oportere, quo ii qui ad supplicium essent dati, displicuit plu-
ribus, et procul ab eo loco infoderunt, quo erat mortuus. inde poste-
rius Delphici responso erutus atque eodem loco sepultus, ubi uitam
posuerat. 5