De suppositione ouorum
  Subponendi autem consuetudo tradita est ab his qui religio- 8.5.11.5
sius haec administrant eiusmodi: primum quam secretissima
cubilia legunt, ne incubantes matrices ab aliis auibus inquie-
tentur; deinde antequam consternant ea, diligenter emundant,
paleasque, quas substraturi sunt, sulpure et bitumine atque
ardente teda perlustrant et expiatas cubilibus iniciunt, ita 10
factis concauatis nidis, ne aduolantibus aut etiam desilientibus
decidant oua. plurimi etiam infra cubilium stramenta graminis 12.1
aliquid et ramulos lauri nec minus alii capita cum clauis ferreis
subiciunt. quae cuncta remedio creduntur esse aduersus tonitrua,
quibus uitiantur oua pullique semiformes interimuntur, ante-
quam toti partibus suis consummentur. seruat autem qui 13.1
subicit ne singula in cubili manu conponat, sed totum ouorum
numerum in alueolum ligneum conferat. deinde uniuersum
leuiter in praeparatum nidum transfundat.
  Incubantibus autem gallinis iuxta ponendus est cibus, ut 14.1
saturae studiosius nidis inmorentur, neue longius euagatae
refrigerent oua. quae quamuis pedibus ipsae conuertant,
auiarius tamen, cum desilierint matres, circumire debet ac
manu uersare, ut aequaliter calore concepto facile animentur, 5
quin etiam, si qua unguibus laesa uel fracta sunt, ut remoueat,
idque cum fecerit duodeuiginti diebus, undeuicesimo animad-
uertat an pulli rostellis oua pertuderint, et auscultetur si
pipant. nam saepe propter crassitudinem putamina[rum]
rumpere non queunt. itaque haerentis pullos manu eximere 15.1
oportebit et matri fouendos subicere, idque non amplius triduo
facere. nam post unum et uicesimum diem silentia oua carent
animalibus, eaque remouenda sunt, ne incubans inani spe
diutius retineatur effeta. 5
  Pullos autem non oportet singulos, ut quisque natus sit,
tollere, sed uno die in cubili sinere cum matre et aqua ciboque
abstinere, dum omnes excudantur. postero die, cum grex
fuerit effectus, hoc modo deponatur: cribro uiciario uel etiam 16.1
loliario, qui iam fuerit in usu, pulli superponantur, deinde pulei
surculis fumigentur. ea res uideatur prohibere pituitam, quae
celerrime teneros interficit.
  Post hoc cauea cum matre cludendi sunt, et farre hordeaceo 17.1
cum aqua incocto uel adoreo farre uino resperso modice alendi.
nam maxime cruditas uitanda est. et ob hoc iam tertia die
cauea cum matre continendi sunt, priusque quam emittantur
ad recentem cibum, singuli temptandi ne quid hesterni habeant 5
in gutture. nam nisi uacua est ingluuies, cruditatem significat,
abstinerique debent dum concoquant.
  Longius autem non est permittendum teneris euagari, sed 18.1
circa caueam continendi sunt et farina hordeacea pascendi, dum
corroborentur; cauendumque ne a serpentibus adflentur, quarum
odor tam pestilens est ut interimat uniuersos. id uitatur
saepius incenso cornu ceruino uel galbano uel muliebri capillo, 5
quorum omnium fere nidoribus praedicta pestis summouetur.
sed et curandum erit ut tepide habeantur, nam nec calorem nec 19.1
frigus sustinent. optimumque est intra officinam clausos haberi
cum matre, et post quadragesimum diem potestatem uagandi
fieri. sed primis quasi infantiae diebus pertractandi sunt,
plumulaeque sub cauda clunibus detrahendae, ne stercore 5
conquinatae durescant et naturalia praecludant. quod quamuis 20.1
caueatur, saepe tamen euenit ut aluus exitum non habeat.
itaque pinna pertunditur, et iter digestis cibis praebetur.
  Saepe etiam ualidioribus factis atque ipsis matribus etiam
uitanda pituitae pernicies erit. quae ne fiat, mundissimis uasis 5
et quam purissimam praebebimus aquam. nec minus gallinaria
semper fumigabimus et emundata stercore liberabimus. quod si 21.1
tamen pestis permanserit, sunt qui micas alii tepido madefaciant
oleo et faucibus inferant. quidam hominis urina tepida rigant
ora, et tamdiu conprimunt dum eas amaritudo cogat per nares
emoliri pituitae nauseam. uua quoque, quam Graeci ἀγρίαν 5
σταφυλήν uocant, cum cibo mixta prodest, uel eadem pertrita
et cum aqua potui data.
  Atque haec remedia mediocriter laborantibus adhibentur. 22.1
nam si pituita circumuenit oculos et iam cibos auis respuit,
ferro rescinduntur genae, et coacta sub oculis sanies omnis
exprimitur. atque ita paulum triti salis uulneribus infria[n]tur.
id porro uitium maxime nascitur cum frigore et penuria cibi 23.1
laborant aues, item cum per aestatem consistens in cohortibus
fuit aqua, item cum ficus aut uua inmatura nec ad satietatem
permissa est, quibus scilicet cibis abstinendae sunt aues.
eosque ut fastidiant efficit uua labrusca de uepribus inmatura 5
lecta, quae cum hordeo triticeo minuto cocta obicitur esurienti-
bus, eiusque sapore offensae aues omnem spernantur uuam.
similis ratio est etiam caprifici, quae decocta cum cibo praebetur
auibus, et ita fici fastidium creat.
  Mos quoque, sicut in ceteris pecudibus, eligendi quamque 24.1
optimam et deteriorem uendendi seruetur etiam in hoc genere,
ut per autumni tempus omnibus annis, cum fructus earum
cessat, numerus quoque minuatur. summouebimus autem
ueteres, id est quae trimatum excesserunt, item quae aut 5
parum fecundae aut parum bonae nutrices sunt, praecipue quae
oua uel sua uel aliena consumunt, nec minus quae uelut mares
cantare coeperunt, item serotini pulli, qui a solstitio nati
capere iustum incrementum non potuerunt. in masculis non
eadem ratio seruabitur, sed tamdiu custodiemus generosos 10
quamdiu feminas inplere potuerunt. nam rarior est in his auibus
mariti bonitas.
  Eodem quoque tempore cum parere desinent aues, id est ab 25.1
Idibus Nouembribus, pretiosiores cibi subtrahendi sunt et
uinacea praebenda, quae satis commode pascunt, adiectis inter-
dum tritici excrementis.