De uilico
  Vilicum fundo familiaeque praeponi conuenit aetatis 11.1.3.1
nec primae nec ultimae. nam seruitia sic tirunculum con-
temnunt ut senem, quoniam alter nondum nouit opera
ruris, alter exsequi iam non potest, atque hunc adulescentia
neglegentem, senectus illum facit pigrum. media igitur 5
aetas huic officio est aptissima, poteritque ab anno quinto
et tricesimo usque in sexagesimum et quintum, si non
interueniant fortuita corporis uitia, satis ualidi fungi mune-
ribus agricolae. quisquis autem destinabitur huic negotio, 4.1
sit oportet idem scientissimus robustissimusque, ut et doceat
subiectos et ipse commode faciat, quae praecipit. siquidem
nihil recte sine exemplo docetur aut discitur praestatque
uilicum magistrum esse operariorum, non discipulum, cum 5
etiam de patre familiae prisci moris exemplum Cato dixerit:
Male agitur cum domino, quem uilicus docet. itaque in 5.1
Oeconomico Xenophontis, quem Marcus Cicero Latino ser-
moni tradidit, egregius ille Ischomachus Atheniensis, rogatus
a Socrate, utrumne, si res familiaris desiderasset, mercari
uilicum tamquam fabrum an a se instituere consueuerit: Ego 5
uero, inquit, ipse instituo. etenim qui me absente in
meum locum substituitur et uicarius meae diligen-
tiae succedit, is ea quae ego scire debet. sed et haec
nimium prisca et eius quidem temporis sunt, quo idem Ischo-
machus negabat quemquam rusticari nescire. nos autem 6.1
memores ignorantiae nostrae uigentis sensus adulescentulos
corporisque robusti peritissimis agricolis conmendemus,
quorum monitionibus uel unus ex multis (nam est difficile
erudire) non solum rusticationis, sed imperandi consequatur 5
scientiam. quidam enim quamuis operum probatissimi arti-
fices, imperitandi parum prudentes, aut saeuius aut etiam
lenius agendo rem dominorum corrumpunt. quare, sicut dixi, 7.1
docendus et a pueritia rusticis operibus edurandus multis-
que prius experimentis inspiciendus erit futurus uilicus, nec
solum an perdidicerit disciplinam ruris, sed an etiam do-
mino fidem ac beniuolentiam exhibeat, sine quibus nihil 5
prodest uilici summa scientia. potentissimum est autem in
eo magisterio scire et existimare, quale officium et qualis
labor sit cuique iniungendus. nam nec ualentissimus possit
exsequi, quod imperatur, si nesciat, quid agat, nec peritis-
simus, si sit inualidus. qualitas itaque cuiusque rei con- 10
sideranda est. quippe aliqua sunt opera tantummodo uirium 8.1
tamquam promouendi onera portandique, aliqua etiam so-
ciata uiribus et arti, ut fodiendi arandique, ut segetes et
prata desecandi; nonnullis minus uirium, plus artis adhi-
betur, sicut putationibus insitionibusque uineti; plurimum 5
etiam scientia pollet in aliquibus, ut in pastione pecoris
atque eiusdem medicina. quorum omnium officiorum uili- 9.1
cus, quod iam dixi prius, aestimator bonus esse non potest,
nisi fuerit etiam peritus, ut in unoquoque corrigere queat
perperam factum. neque enim satis est reprehendisse pec-
cantem, si non doceat recti uiam. libenter igitur eadem 5
loquor: tam docendus est futurus uilicus quam futurus
figulus aut faber. et haud facile dixerim, num illa tanto
expeditiora sint discentibus artificia, quanto minus ampla
sunt. rusticationis autem magna et diffusa materia est, 10.1
partesque si uelimus eius percensere, uix numero conpre-
hendamus. quare satis admirari nequeo, quod primo scrip-
torum meorum exordio iure conquestus sum, ceterarum
artium minus uitae necessariarum repertos antistites, agri- 5
culturae neque discipulos neque praeceptores inuentos; nisi
magnitudo rei fecerit reuerentiam uel discendi uel profi-
tendi pene inmensam scientiam, cum tamen non ideo turpi
desperatione oportuerit eam neglegi. nam nec oratoria 11.1
disciplina deseritur, quia perfectus orator nusquam repertus
est, nec philosophia, quia nullus consummatae sapientiae,
sed e contrario plurimi semet ipsos exhortantur uel aliquas
partes earum addiscere, quamuis uniuersas percipere non 5
possint. etenim quae probabilis ratio est obmutescendi,
quia nequeas orator esse perfectus, aut in socordiam con-
pelli, quia desponderis sapientiam? magnae rei, quantulum- 12.1
cumque possederis, fuisse participem, non minima est gloria.
quis ergo, inquis, docebit futurum uilicum, si nullus pro-
fessor est? et ego intellego, difficillimum esse ab uno uelut
auctore cuncta rusticationis consequi praecepta. uerum- 5
tamen ut uniuersae disciplinae uix aliquem consultum, sic
plurimos partium eius inuenias magistros, per quos efficere
queas perfectum uilicum. nam et arator reperiatur aliquis
bonus et optimus fossor aut foeni sector nec minus arbora-
tor et uinitor, tum etiam ueterinarius et probus pastor, qui 10
singuli rationem scientiae suae desideranti non subtrahant.
  Igitur conplurium agrestium formatus artibus, qui 13.1
susceperit officium uilicationis, in primis conuictum dome-
stici multoque magis exteri uitet. somni et uini sit absti-
nentissimus, quae utraque sunt inimicissima diligentiae.
nam et ebrioso cura officii pariter cum memoria subtrahi- 5
tur et somniculoso plurima effugiunt. quid enim possit aut
ipse agere aut cuiquam dormiens imperare? tum etiam sit 14.1
a uenereis amoribus auersus; quibus si se dediderit, non
aliud quicquam possit cogitare quam illud, quod diligit.
nam uitiis eiusmodi pellectus animus nec praemium iucun-
dius quam fructum libidinis nec supplicium grauius quam 5
frustrationem cupiditatis existimat. igitur primus omnium
uigilet familiamque semper ad opera cunctantem pro tem-
poribus anni festinanter producat et strenue ipse praecedat.
plurimum enim refert colonos a primo mane opus adgredi
nec lentos per otium pigre procedere. siquidem Ischomachus 15.1
idem ille, Malo, inquit, unius agilem atque industriam
quam decem hominum neglegentem et tardam ope-
ram. quippe plurimum adfert mali, si operario tricandi 16.1
potestas fiat. nam ut in itinere conficiendo saepe dimidio
maturius peruenit is, qui nauiter et sine ullis concessatio-
nibus permeauit, quam is, qui cum sit una profectus, um-
bras arborum fonticulorumque amoenitatem uel aurae refri- 5
gerationem captauit, sic in agresti negotio dici uix potest,
quid nauus operarius ignauo et cessatore praestet. hoc 17.1
igitur custodire oportet uilicum, ne statim a prima luce
familia cunctanter et languide procedat, sed uelut in ali-
quod proelium cum uigore et alacritate animi praecedentem
eum tamquam ducem strenue sequatur; uariisque exhorta- 5
tionibus in opere ipso exhilaret laborantes et interdum,
tamquam deficienti succursurus, ferramentum auferat pa-
rumper et ipse fungatur eius officio moneatque sic fieri
debere, ut ab ipso fortiter sit effectum. atque ubi crepus- 18.1
culum incesserit, neminem post se relinquat, sed omnes
subsequatur more optimi pastoris, qui e grege nullam pe-
cudem patitur in agro relinqui. tum uero, cum tectum
subierit, idem faciat, quod ille diligens opilio, nec in 5
domicilio suo statim delitiscat, sed agat cuiusque maxi-
mam curam. siue quis, quod accidit plerumque, sauciatus
in opere noxam ceperit, adhibeat fomenta, siue aliter
languidior est, in ualetudinarium confestim deducat et con-
uenientem ei ceteram curationem adhiberi iubeat. eorum uero, 19.1
qui recte ualebunt, non minor habenda erit ratio, ut cibus
et potio sine fraude a cellariis praebeatur, consuescatque
rusticos circa larem domini focumque familiarem semper
epulari atque ipse in conspectu eorum similiter epuletur 5
sitque frugalitatis exemplum; nec nisi sacris diebus accu-
bans cenet festosque sic agat, ut fortissimum quemque et
frugalissimum largitionibus prosequatur, nonnumquam etiam
mensae suae adhibeat et uelit aliis quoque honoribus dig-
nari. tum etiam per ferias instrumentum rusticum, sine 20.1
quo nullum opus effici potest, recognoscat et saepius
inspiciat ferramenta eaque semper duplicia conparet ac
subinde refecta custodiat, ne si quod in opere uitiatum
fuerit, a uicino petendum sit, quia plus in operis seruorum 5
auocandis quam in pretio rerum eiusmodi dependitur. cul- 21.1
tam uestitamque familiam utiliter magis habeat quam deli-
cate, id est munitam diligenter a frigoribus et imbribus,
quae utraque prohibentur optime pellibus manicatis et saga-
ceis cucullis; idque si fiat, omnis pene hiemalis dies in 5
opere tolerari possit. quare tam uestem seruitiorum quam,
ut dixi, ferramenta bis debebit omnibus mensibus recen-
sere. nam frequens recognitio nec inpunitatis spem nec
peccandi locum praebet. itaque mancipia uincta, quae sunt 22.1
ergastuli, per nomina cotidie citare debebit atque explo-
rare, ut sint diligenter conpedibus innexa, tum etiam custo-
diae sedes an tuta et recte munita sit; nec, si quem domi-
nus aut ipse uinxerit, sine iussu patrisfamiliae resoluat. 5
sacrificia nisi ex praecepto domini facere nesciat; haruspi-
cem sagamque sua sponte non nouerit, quae utraque genera
uana superstitione rudes animos infestant. non urbem, non 23.1
ullas nundinas, nisi uendendae aut emendae rei necessariae
causa, frequentauerit. neque enim coloniae suae terminos
egredi debet nec absentia sua familiae cessandi aut delin-
quendi spatium dare. semitas nouosque limites in agro fieri 5
prohibeat. hospitem, nisi ex amicitia domini, quam raris-
sime recipiat. ad ministeria sua conseruos non adhibeat
nec ulli terminos egredi, nisi magna coegerit necessitas,
permittat. pecuniam domini neque in pecore nec in aliis 24.1
rebus promercalibus occupet. haec enim res auocat uilici
curam et eum negotiatorem potius facit quam agricolam
nec umquam sinit eum cum rationibus domini paria facere,
sed ubi nummum est numeratio, res pro nummis ostenditur. 5
itaque tam istud uitandum habebit quam hercule fugien-
dum uenandi aut aucupandi studium, quibus rebus plurimae
operae auocantur. iam illa, quae etiam in maioribus im- 25.1
periis difficulter custodiuntur, considerare debebit, ne aut
crudelius aut remissius agat cum subiectis; semperque
foueat bonos et sedulos, parcat etiam minus probis, et ita
temperet, ut magis eius uereantur seueritatem, quam ut 5
saeuitiam detestentur, poteritque id custodire, si maluerit
cauere, ne peccet operarius, quam, cum peccauerit, sero
punire. nulla est autem uel nequissimi hominis amplior
custodia quam cotidiana operis exactio. nam illud uerum est 26.1
M. Catonis oraculum: Nihil agendo homines male agere
discunt. itaque curabit uilicus, ut iusta reddantur, idque
non aegre consequetur, si semper se repraesentauerit. sic 27.1
enim et magistri singulorum officiorum diligenter exequentur
sua munia et familia post operis exercitationem fatigata
cibo quietique potius ac somno quam maleficiis operam
dabit. in uniuersa porro uillicatione, sicut in caetera uita, 5
pretiosissimum est intellegere quemque, nescire se quod
nesciat, semperque cupere, quod ignoret, addiscere. nam 28.1
etsi multum prodest scientia, plus tamen obest inprudentia
uel neglegentia, maxime in rusticatione, cuius est disciplinae
caput semel fecisse, quicquid exegerit ratio culturae; nam
quamuis interdum emendata sit perperam facti uel inpru- 5
dentia uel neglegentia, res tamen ipsa iam domino decoxit
nec mox in tantum exuberat, ut et iacturam capitis amissi
restituat et quaestum resarciat. praelabentis uero temporis 29.1
fuga quam sit inreparabilis, quis dubitet? eius igitur memor
praecipue semper caueat, ne inprouidus ab opere uincatur.
res est agrestis insidiosissima cunctanti; quod ipsum expres-
sius uetustissimus auctor Hesiodus hoc uersu significauit: 5
    Αἰεὶ δ’ ἀμβολιεργὸς ἀνὴρ ἄταισι παλαίει.
quare uulgare illud de arborum positione rusticis usur-
patum Serere ne dubites, id uilicus ad agri totum
cultum referri iudicet credatque praetermissas non duodecim
horas, sed annum perisse, nisi sua quaque die, quod instat, 10
effecerit. nam cum propriis pene momentis fieri quidque 30.1
debeat, si unum opus tardius, quam oporteat, peractum sit,
ceterae quoque, quae sequuntur, culturae post iusta tem-
pora serius adhibentur, omnisque turbatus operis ordo spem
totius anni frustratur. quare necessaria est menstrui cuius- 5
que officii monitio ea, quae pendet ex ratione siderum caeli.
nam, ut ait Vergilius, 31.1
      tam sunt Arcturi sidera nobis
    Haedorumque dies seruandi et lucidus anguis,
    Quam quibus in patriam uentosa per aequora
       uectis 5
    Pontus et ostriferi fauces tentantur Abydi.
contra quam obseruationem multis argumentationibus dis-
seruisse me non infitior in iis libris, quos aduersus astro-
logos conposueram. sed illis disputationibus exigebatur id,
quod inprobissime Chaldaei pollicentur, ut certis quasi ter- 10
minis ita diebus statis aëris mutationes respondeant. in 32.1
hac autem ruris disciplina non desideratur eiusmodi scru-
pulositas, sed quod dicitur pingui Minerua quamuis utile
continget uilico tempestatis futurae praesagium, si persua-
sum habuerit, modo ante, modo post, interdum etiam stato 5
die orientis uel occidentis conpetere uim sideris. nam satis
prouidus erit, cui licebit ante multos dies cauere suspecta
tempora.
  Itaque praecipiemus, quid quoque mense faciendum 2.1.1
sit, sic temporibus accommodantes opera ruris, ut permi-
serit status caeli; cuius uarietatem mutationemque, si ex
hoc commentario fuerit praemonitus uilicus, aut numquam
decipietur aut certe non frequenter. 5
  Et ne desciscamus ab optimo uate, quod ait ille,
uere nouo terram proscindere incipiat. noui autem ueris 2.1
principium non sic obseruare rusticus debet, quemadmodum
astrologus, ut exspectet certum illum diem, qui ueris initium
facere dicitur, sed aliquid etiam sumat de parte hiemis,
quoniam consumpta bruma iam intepescit annus permittit- 5
que clementior dies opera moliri. possit igitur ab Idibus 3.1
Ianuariis, ut principem mensem Romani anni obseruet,
auspicari culturarum officia; quorum alia ex pristinis residua
consummabit atque alia futuri temporis inchoabit. satis
autem erit per dimidios menses exsequi quodque negotium, 5
quia neque praefestinatum opus nimium inmature uideri
possit ante quindecim dies factum nec rursus post totidem
nimium tarde.