De putatione uineae
  Placet ergo, si mitis ac temperata permittit in ea regione, quam 4.23.1.4
colimus, caeli clementia, facta uindemia secundum Idus Octobris 5
auspicari putationem, cum tamen aequinoctiales pluuiae praecesse-
rint et sarmenta iustam maturitatem ceperint; nam siccitas seriorem
putationem facit.
sin autem caeli status frigidus et pruinosus 2.1
hiemis uiolentiam denuntiat, in Idus Februarias hanc curam diffe-
remus. atque id licebit facere, si erit exiguus possessionis modus;
nam ubi ruris uastitas electionem nobis temporis negat, ualentissi-
mam quamque partem uineti frigoribus, macerrimam uere uel 5
autumno, quin etiam per brumam meridiano axi oppositas uitis,
Aquiloni per uer et autumnum deputare conueniet;
nec dubium, 3.1
quin sit horum uirgultorum natura talis, ut, quanto maturius
detonsa sint, plus materiae, quanto serius, plus fructus adferant.
  Quandoque igitur uinitor hoc opus obibit, tria praecipue custo- 24.1.1
diat: primum, ut quam maxime fructui consulat; deinde, ut in
annum sequentem quam laetissimas iam hinc eligat materias; tum
etiam, ut quam longissimam perennitatem stirpi adquirat. nam
quicquid ex his omittitur, magnum adfert domino dispendium. 5
  Vitis autem cum sit per quattuor diuisa partis, totidem caeli 2.1
regiones aspicit. quae declinationes, cum contrarias inter se quali-
tates habeant, uariam quoque postulant ordinationem pro condi-
tione suae positionis in partibus uitium. igitur ea brachia, quae
septentrionibus obiecta sunt, paucissimas plagas accipere debent, 5
et magis, si putabuntur ingruentibus iam frigoribus, quibus cica-
trices inuruntur.
itaque una tantummodo materia iugo proxima 3.1
et unus infra eam custos erit summittendus, qui uitem mox in
annum renouet. at e contrario per meridiem plures palmites sum-
mittantur, qui laborantem matrem feruoribus aestiuis opacent nec
patiantur ante maturitatem fructum inarescere. orientis atque occi- 5
dentis haud sane magna est in putatione differentia, quoniam solem
pari horarum numero sub utroque axi uitis accipit.
  Modus itaque materiarum is erit, quem dictabit humi atque 4.1
ipsius stirpis laetitia. haec in uniuersum, illa per partis custodienda
sunt. nam ut ab ima uite quasi a quibusdam fundamentis incipiam,
semper circa crus dolabella demouenda terra est; et si suboles, quam
rustici suffraginem uocant, radicibus adhaeret, diligenter explan- 5
tanda ferroque adleuanda est, ut hibernas aquas respuat: nam
praestat ex uulnere postea subolem repullescentem uellere quam
nodosam et scabram plagam relinquere. hoc enim modo celeriter
cicatricem ducit, illo cauatur atque putrescit.
  Percuratis deinde quasi pedibus crura ipsa truncique cir- 5.1
cumspiciendi sunt, ne aut pampinarius palmes innatus aut uerrucae
similis furunculus relinquatur, nisi si iugo[m] superiecta uitis desi-
derabit ab inferiore parte reuocari. si uero trunci pars senecta solis
adflatu peraruit aut aquis noxiisque animalibus, quae per medullas 5
inrepunt, cauata uitis est, dolabella conueniet expurgare quicquid
emortuum est, deinde falce eradi uiuo tenus, ut a uiridi cortice ducat
cicatricem.
neque est difficile mox adleuatas plagas terra, quam 6.1
prius amurga madefeceris, linere: nam et teredinem formicamque
prohibet, solem etiam et pluuias arcet eiusmodi litura, propter quae
celerius coalescit et fructum uiridem conseruat. cortex quoque
aridus fissusque per summa trunci dependens corpore tenus deli- 5
brandus est, quod et melius uitis quasi sordibus liberata conualescit
et minus uino faecis adfert. iam uero muscus, qui more compedis
crura uitium deuincta conprimit situque et ueterno macerat, ferro
destringendus et eradendus est.
  Atque haec in ima parte uitis. nec minus ea, quae in capite 7.1
seruanda sint, deinceps praecipiuntur. plagae, quas in duro uitis
accipit, obliquae rotundaeque fieri debent; nam citius coalescunt et,
quamdiu cicatricem non obduxerunt, commodius aquam fundunt;
transuersae plus umoris et recipiunt et continent. eam culpam 5
maxime uinitor fugito. sarmenta lata, uetera, male nata, contorta,
deorsum spectantia decidito, nouella et fructuaria, recta summittito;
brachia tenera et uiridia seruato, arida et uetera falce amputato;
ungues custodum annotinos resecato;
in quattuor ferme pedes 8.1
supra terram uitem elatam totidem brachiis conponito, quorum
singula spectant singulas decusati iugi partis; tum uel unum flagel-
lum, si macrior uitis erit, uel duo, si plenior, brachio cuique sum-
mittito, eaque iugo superposita praecipitato. 5
  Sed meminisse oportebit, ne in eadem linea unoque latere 9.1
brachi esse duas materias plurisue patiamur; namque id maxime
uitem infestat, ubi non omnis pars bracchii pari uice laborat neque
aequa portione sucum proli suae dispensat sed ab uno latere exugi-
tur, quo fit, ut ea uena, cuius omnis umor adsumitur, uelut icta 5
fulgure arescat.
  Vocatur etiam focaneus palmes, qui solet in bifurco medius 10.1
prorepere, et idcirco eum praedicto uocabulo rustici appellant, quod
inter duo brachia, qua se diuidit uitis, enatus uelut fauces obsidet
atque utriusque duramenti trahens alimenta praeripit. hunc ergo
tamquam aemulum diligenter idem amputant et adnodant, prius- 5
quam conroboretur. si tamen ita praeualuit, ut alterutrum brachium
adflixerit, id, quod inbecillius est, tollitur et ipse focaneus summit-
titur.
reciso enim brachio aequaliter utrique parti uires mater 11.1
sumministrat.
  Igitur caput uitis pede[s] infra iugum constituito, unde se pandant
quattuor, ut dixi, brachia, in quibus quotannis uitis renouetur
amputatis ueteribus et summissis nouis palmis, quarum dilectus 5
scite faciendus: nam ubi magna materiarum facultas est, putator
custodire debet, ne aut proximas duro, id est a trunco et capite uitis,
relinquat aut rursus extremas; nam illae minimum uindemiae con-
ferunt, quoniam exiguum fructum praebent, simile<s> scilicet
pampinariis, hae uitem exhauriunt, quia nimio fetu onerant et usque 10
in alterum ac tertium palum, quod uitiosum esse diximus, <ma-
teri>as tendunt.
quare mediae in bracchio commodissime 12.1
palmae summittentur, quae nec spem uindemiae destituant nec
emacient stirpem suam. nonnulli fructus auidius eliciunt extrema et
media flagella summittendo nec minus proximum duro sarmentum
in custodem resecando, quod faciendum, nisi permittentibus soli et 5
trunci uiribus, minime censeo: nam ita se induunt uuis, ut nequeant
maturitatem capere, si benignitas terrae atque ipsius trunci laetitia
non adsit.
  Subsidiarius idemque custos in pollicem resecari non debe[n]t, 13.1
cum palmae, ex quibus proximi fructus sperantur, idoneo loco
sitae sunt. nam ubi ligaueris eas et in terram spectantis deflexeris,
infra uinculum materias exprimes.
at si longius, quam ritus 14.1
agricolarum permittit, a capite uitis emicuerit et brachiis in aliena
iugorum compluuia perrepserint, custodem ualidum et quam
maxime iuxta truncum duorum articulorum uel trium relinquemus,
ex quo quasi pollice proximo anno citata materia formetur in 5
brachium et sic recisa uitis ac reuocata intra iugum contineatur.
  Sed in summittendo custode haec maxime sunt obseruanda: 15.1
primum ne resupina caelum sed prona potius plaga terram spectet
—sic enim et gelicidiis ipsa se protegit et ab sole obumbrabitur—,
deinde, ne sagittae sed ungulae similis fiat resectio—nam illa cele-
rius et latius emoritur, haec tardius et angustius reformidat—. 5
quodque etiam usurpari uitiosissime animaduerto, maxime uitan-
dum est: nam dum seruiunt decori, quo sit breuior custos et similis
pollici, iuxta ar<ti>culum sarmentum recidunt.
id autem plu- 16.1
rimum officit, quoniam secundum plagam posita gemma pruinis et
frigore, tum deinde aestu laborat. optimum est igitur medio fere
internodio subsidiarium tondere palmitem deuexamque resectionem
facere post gemmam, ne, ut ante iam diximus, superlacrimet et 5
gemmantem caecet oculum.
  Si resicis facultas non erit, circumspiciendus est furunculus, 17.1
qui, quamuis angustissime praecisus in modum uerrucae, proximo
uere materiam exigat, quam uel in bracchium uel in fructum remit-
tamus. si neque is reperitur, saucianda ferro est atque exulceranda
uitis in ea parte, qua pampinum studemus elicere. iam uero ipsos 5
palmites, quos uindemiae praeparamus, clauiculis ac nepotibus
liberandos magno opere censeo,
sed in is recidendis alia condi- 18.1
tio est atque alia in is, quae procedunt e trunco: nam quidquid est,
quod e duro prominet, uehementius adplicita falce adnodatur et
eraditur, quo celerius obducat cicatricem; rursus, quicquid e tenero
processit, sicut nepos, parcius detondetur, quoniam fere coniunc- 5
tam gerit ab latere gemmam, cui consulendum est, ne falce destrin-
gatur. pressius enim si annodes, adplicito ferro, aut tota tollitur aut
conuulneratur, propter quod palmes, quem mox in germinatione
citauerit, inbecillis ac minus fructuosus erit, tum etiam magis
obnoxius uentis, scilicet quia infirmus de cicatrice prorepserit. 10
  Ipsius autem materiae, quam summittimus, longitudini 19.1
modum difficile est inponere: plerique tamen in tantum prouocant,
ut curuata et praecipitata per iugum nequeat terram contingere. nos
suptilius dispicienda illa censemus, primum uitis habitum—nam
si robusta est, amplioris materias sustinet—, deinde soli quoque 5
pinguitudinem, quae nisi adest, quamuis ualidissimam uitem cele-
riter necabimus, procerioribus emaciatam flagellis
—sed longi 20.1
palmites non mensura uerum gemmarum numero aestimantur:
nam ubi maiora sunt spatia inter articulos, licet eo usque materiam
producere, dum paene terram contingat (nihilominus enim paucis
frondescet pampinis); at ubi spissa internodia frequentesque oculi 5
sunt, quamuis breue sarmentum multis palmitibus uirescit ac
numeroso fetu exuberat, quare modus talis generis necessarie
maxime est adhibendus, ne procerioribus fructuariis oneretur—et
ut consideret uinitor, proximi anni magna necne fuerit uindemia.
nam post largos fructus parcendum est uitibus et ideo anguste 21.1
putandum, post exiguos inperandum.
  Super cetera illud etiam censemus, ut duris tenuissimisque et
acutissimis ferramentis totum istud opus exequamur. optusa enim
et hebes et mollis falx putatorem moratur, eoque minus operis 5
efficit et plus laboris adfert uinitori; nam siue curuatur acies, quod
accidit molli, siue tardius penetrat, quod euenit in retuso et crasso
ferramento, maiore nisu est opus. tum etiam plagae asperae atque
inaequales uites lacerant; neque enim uno sed saepius repetito ictu
res transigitur. 10
quo plerumque fit, ut, quod praecidi debeat, 22.1
praefringatur, et sic uitis laniata scabrataque putrescat umoribus
nec plagae consanentur. quare magnopere monendus putator est, ut
prolixet aciem ferramenti et, quantum possit, nouaculae similem
reddat nec ignoret in quaque re, qua parte falcis utendum sit. nam 5
plurimos per hanc inscitiam uastare uineta comperi.
  Est autem sic disposita uinitoriae falcis figura, ut capulo pars 25.1.1
proxima, quae rectam gerit aciem, culter ob similitudinem nomine-
tur, quae flectitur, sinus, quae a flexu procurrit, scalprum; quae
deinde adunca est, rostrum appellatur; cui superposita semiformis
luna<e> species securis dicitur, eiusque uelut apex pronus inminens 5
mucro uocatur. harum partium quaeque suis muneribus fungitur,
si modo uinitor gnarus est iis utendi[s].
nam cum in aduersum 2.1
pressa manu desecare quid debet, cultro utitur, cum retrahere
autem, sinu, cum adleuare, scalpro, cum in<se>care, rostro, cum
ictu caedere, securi, cum in angusto aliquid expurgare, mucrone.
maior autem pars operis in uinea ductim potius quam caesim 5
facienda est, nam ea plaga, quae[que] sic efficitur, uno uestigio
adleuatur: prius enim putator adplicat ferrum atque ita, quae desti-
nauit, praecidit.
qui caesim uitem petit, si frustratus est, quod 3.1
saepe euenit, pluribus ictibus stirpem uulnerat. tutior igitur et
utilior putatio est, quae, ut rettuli, ductu falcis, non ictu conficitur.