De bubus domandis
  Talis notae uitulos oportet, cum adhuc teneri sunt, con- 6.2.1.1
suescere manu tractari, ad praesepia religari, ut exiguus in
domitura labor eorum et minus sit periculi. uerum neque
ante tertium nec post quintum annum iuuencos domari pla-
cet, quoniam illa aetas adhuc tenera est, haec iam praedura. 5
eos autem, qui de grege feri conprehenduntur, sic subigi
conuenit. primum omnium spatiosum stabulum praeparetur, 2.1
ubi domitor facile uersari et unde egredi sine periculo possit.
ante stabulum nullae angustiae sint, sed aut campus aut uia
late patens, ut cum producentur iuuenci, liberum habeant ex-
cursum, ne pauidi aut arboribus aut obiacenti cuilibet rei se 5
inplicent noxamque capiant. in stabulo sint ampla praesepia 3.1
superque transuersi asseres in modum iugorum a terra septem
pedibus elati configantur, ad quos religari possint iuuenci.
diem deinde, quo domituram auspiceris, bonum a tempestati-
bus et a religionibus matutinum eligito cannabinisque funibus 5
cornua iuuencorum ligato. sed laquei, quibus capulantur, 4.1
lanatis pellibus inuoluti sint, ne tenerae frontes sub cornua
laedantur. cum deinde buculos conprehenderis, perducito
stabulum et ad stipites religato, ita ut exiguum laxamenti
habeant distentque inter se aliquanto spatio, ne in conlucta- 5
tione alter alteri noceat. si nimis asperi erunt, patere unum
diem noctemque desaeuiant; simul atque iras contuderint,
mane producantur, ita ut et a tergo conplures, qui secuntur,
retinaculis eos contineant et unus cum claua salignea proce-
dens modicis ictibus subinde inpetus eorum coerceat. 10
  Sin autem placidi et quieti boues erunt, uel eodem die, quo 5.1
adligaueris, ante uesperum licebit producere et docere per
mille passus conposite ac sine pauore ambulare; cum domum
reduxeris, arte ad stipites religato, ita ne capite moueri possint,
tum demum ad alligatos boues neque a posteriore parte neque 5
a latere, sed aduersus placide et cum quadam uocis adulatione
uenito, ut adcedentem consuescant aspicere, deinde nares per-
fricato, ut hominem discant odorari. mox etiam conuenit 6.1
tota tergora et tractare et respergere mero, quo familiariores
bubulco fiant, uteris quoque et sub femina manum subicere,
et ne ad eius modi tactum post modum pauescant et ut ricini,
qui plerumque feminibus inhaerent, eximantur; idque cum 5
fit, a latere domitor stare debet, ne calce contingi possit. post 7.1
haec diductis malis educito linguam totumque os et palatum
sale defricato libralesque offas praesulsae adipis in gulam di-
mittito ac uini singulos sextarios per cornum faucibus infun-
dito. nam per haec blandimenta triduo fere mansuescunt iu- 5
gumque quarto die accipiunt, cui ramus inligatus temonis uice
traicitur; interdum et pondus aliquod iniungitur, ut maiore
nisu laboris exploretur patientia. post eius modi experimenta 8.1
uacuo plostro subiungendi et paulatim longius cum oneribus
producendi sunt. sic perdomiti mox ad aratrum instituantur,
sed in subacto agro, ne statim difficultatem operis reformi-
dent neue adhuc tenera colla dura proscissione terrae con- 5
tundant. quem ad modum autem bubulcus in arando bouem
instituat, primo praecepi uolumine. curandum, ne in domi-
tura bos calce aut cornu quemquam contingat, nam nisi haec
cauentur, numquam eius modi uitia quamuis subacta eximi
poterunt. 10
  Verum ista sic agenda praecipimus, si ueteranum pecus 9.1
non aderit; alioqui expeditior tutiorque ratio domandi est,
quam nos in nostris agris sequimur. nam ubi plaustro aut
aratro iuuencum consuescimus, ex domitis bubus ualentissi-
mum eundemque placidissimum cum indomito iungimus; is 5
et procurrentem retrahit et cunctantem producit. si uero non 10.1
pigeat iugum fabricare, quo tres iungantur, per hanc machina-
tionem consequemur, ut etiam contumaces boues grauissima
opera non recusent. nam ubi piger iuuencus medius inter duos
ueteranos iungitur aratroque iniecto terra molli cogitur, 5
nulla est imperium respuendi facultas; siue enim efferatus pro-
silit, duorum arbitrio inhibetur, seu consistit, duobus gradien-
tibus etiam inuitus obsequitur, seu conatur decumbere, a
ualentioribus subleuatus trahitur, propter quae undique ne-
cessitate contumaciam deponit et ad patientiam laboris pau- 10
cissimis uerberibus perducitur.
  Est etiam post domituram mollioris generis bos, qui de- 11.1
cumbit in sulco; eum non saeuitia, sed ratione censeo emen-
dandum. nam qui stimulis aut ignibus aliisque tormentis id
uitium eximi melius iudicant, uerae rationis ignari sunt, quo-
niam peruicax contumacia plerumque saeuientem fatigat; 5
propter quod utilius est citra corporis uexationem fame potius
et siti cubitorem bouem emendare, nam eum uehementius
adficiunt naturalia desideria quam plagae. itaque si bos de- 12.1
cubuit, utilissimum est pedes eius sic cingulis obligari, ne aut
insistere aut progredi et per hoc pasci possit; quo facto inedia
et siti conpulsus deponit ignauiam. quae tamen rarissima est
in pecore uernaculo, longeque omnis bos indigena melior est 5
quam peregrinus; nam neque aquae nec pabuli nec caeli mu-
tatione temptatur neque infestatur conditione regionis sicut
ille, qui ex planis et campestribus locis in montana et aspera
perductus est uel ex montanis in campestria. itaque etiam, 13.1
cum cogimur ex longinquo boues arcessere, curandum est, ut
in similia patriis locis traducantur. item custodiendum, ne in
corporatione uel statura uel uiribus inpar cum ualentiore iun-
gatur; nam utraque res inferiori celeriter adfert exitium. 5
  Mores huius pecudis probabiles habentur, qui sunt propi- 14.1
ores placidis quam concitatis, sed non inertes, qui sunt ueren-
tes plagarum et adclamationum, sed fiducia uirium nec auditu
nec uisu pauidi nec ad ingredienda flumina aut pontis formi-
dolosi, multi cibi edaces, uerum in eo conficiendo lenti. nam 5
hi melius concoquunt ideoque robora corporum citra maciem
conseruant, qui ex commodo quam qui festinanter mandant.
sed tam uitium est bubulci pinguem quam exilem bouem red- 15.1
dere; habilis enim et modica corporatura pecoris operarii
debet esse neruisque et musculis robusta, non adipibus obesa,
ut nec sui tergoris mole nec labore operis degrauetur. quo-
niam quae sequenda sunt in emendis domandisque bubus tra- 5
didimus, tutelam eorum praecipiemus.