LIBER IV
  Dareus, tanti modo exercitus rex, qui 4.1.1.1
triumphantis magis quam dimicantis more curru
sublimis inierat proelium, per loca, quae prope
immensis agminibus impleverat, iam inania et
ingenti solitudine vasta fugiebat. 5
Pauci regem 2.1
sequebantur: nam nec eodem omnes fugam in-
tenderant et deficientibus equis cursum eorum,
quos rex subinde mutabat, aequare non pote-
rant. 5
Onchas deinde pervenit, ubi excepere 3.1
eum Graecorum quattuor milia. Iam rectius
hinc ad Euphraten contendit, id demum credens
fore ipsius, quod celeritate praecipere potuisset.
  At Alexander Parmenionem, per quem apud 4.1
Damascum recepta erat praeda, iussum eam ip-
sam et captivos diligenti adservare custodia,
Syriae, quam Coelen vocant, praefecit.
No- 5.1
vum imperium Syri nondum belli cladibus sa-
tis domiti aspernabantur; sed celeriter subacti
obiedienter imperata fecerunt. Aradus quoque
insula deditur regi. 5
Maritimam tum oram et 6.1
pleraque longius etiam a mari recedentia rex
eius insulae Strato possidebat; quo in fidem ac-
cepto castra movit ad urbem Marathon.
Ibi illi 7.1
litterae a Dareo redduntur, quibus ut superbe
scriptis vehementer offensus est: praecipue eum
movit, quod Dareus sibi regis titulum nec eun-
dem Alexandri nomini adscripserat. 5
Postulabat 8.1
autem magis quam petebat, ut accepta pecunia,
quantamcumque tota Macedonia caperet, ma-
trem sibi et coniugem liberosque restitueret. De
regno aequo, si vellet, Marte contenderet. 5
Si 9.1
saniora consilia tandem pati potuisset, conten-
tus patrio cederet alieni imperii finibus, socius
amicusque esset. In ea se fidem et dare para-
tum et accipere. 5
Contra Alexander in hunc 10.1
maxime modum rescripsit: "Rex Alexander
Dareo S. Cuius nomen sumpsisti, Dareus Grae-
cos, qui oram Hellesponti tenent, coloniasque
Graecorum Ionias omni clade vastavit, cum 5
magno deinde exercitu mare traiecit inlato Ma-
cedoniae et Graeciae bello.
Rursus Xerxes 11.1
gentis eiusdem ad oppugnandos nos cum imma-
nium barbarorum copiis venit; qui navali proe-
lio victus Mardonium tamen reliquit in Grae-
cia, ut absens quoque popularetur urbes, agros 5
ureret.
Philippum vero parentem meum quis 12.1
ignorat ab iis interfectum esse, quos ingentis
pecuniae spe sollicitaverant vestri? Impia enim
bella suscipitis et, cum habeatis arma, licemini
hostium capita, sicut tu proxime talentis mille, 5
tanti exercitus rex, percussorem in me emere
voluisti.
Repello igitur bellum, non infero. Et 13.1
di quoque pro meliore stant causa: magnam
partem Asiae in dicionem redegi meam, te ip-
sum acie vici. Quem etsi nihil a me impetrare
oportebat, utpote qui ne belli quidem in me iura 5
servaveris, tamen, si veneris supplex, et matrem
et coniugem et liberos sine pretio recepturum
esse promitto.
Et vincere et consulere victis 14.1
scio. Quod si te committere nobis times, dabi-
mus fidem impune venturum. De cetero, cum
mihi scribes, memento non solum regi te, sed
etiam tuo scribere." Ad hanc perferendam 5
Thersippus est missus.
  In Phoenicen <deinde> descendit et oppidum 15.1
Byblon traditum recepit. Inde ad Sidona ven-
tum est, urbem vetustate famaque conditorum
inclitam.
Regnabat in ea Strato, Darei opibus 16.1
adiutus. Sed quia deditionem magis popularium
quam sua sponte fecerat, regno visus indignus,
Hephaestionique permissum, ut, quem eo fas-
tigio <e> Sidoniis dignissimum arbitraretur, con- 5
stitueret regem.
Erant Hephaestionis hospites 17.1
clari inter suos iuvenes; qui facta ipsis potestate
regnandi negaverunt quemquam patrio more in
id fastigium recipi nisi regia stirpe ortum.
Ad- 18.1
miratus Hephaestion magnitudinem animi sper-
nentis, quod alii per ignes ferrumque peterent,
"Vos quidem macte virtute" inquit "estote,
qui primi intellexistis, quanto maius esset reg- 5
num fastidire quam accipere. Ceterum date ali-
quem regiae stirpis, qui meminerit a vobis ac-
ceptum habere se regnum."
Atque illi, cum 19.1
multos imminere tantae spei cernerent singulis
amicorum Alexandri ob nimiam regni cupidi-
tatem adulantes, statuunt neminem esse potio-
rem quam Abdalonymum quendam, longa qui- 5
dem cognatione stirpi regiae adnexum, sed ob
inopiam suburbanum hortum exigua colentem
stipe.
Causa ei paupertatis sicut plerisque pro- 20.1
bitas erat, intentusque operi diurno strepitum
armorum, qui totam Asiam concusserat, non
exaudiebat.
Subito deinde, de quibus ante dic- 21.1
tum est, cum regiae vestis insignibus hortum in-
trant, quem forte steriles herbas eligens Abda-
lonymus repurgabat.
Tum rege eo salutato 22.1
alter ex his "Habitus" inquit "hic vestis, quem
cernis in meis manibus, cum isto squalore per-
mutandus tibi est. Ablue corpus inluvie terre-
nisque sordibus squalidum: cape regis animum 5
et in eam fortunam, qua dignus es, istam conti-
nentiam perfer. Et cum in regali solio residebis
vitae necisque omnium civium dominus, cave
obliviscaris huius <status>, in quo accipis regnum,
immo, hercule, propter quem." 10
Somnio simi- 23.1
lis res Abdalonymo videbatur; interdum, satis-
ne sani essent, qui tam proterve sibi inluderent,
percontabatur. Sed ut cunctanti squalor ablutus
est et iniecta vestis purpura auroque distincta 5
et fides a iurantibus facta, serio iam rex isdem
comitantibus in regiam pervenit.
Fama dein- 24.1
de, ut solet, strenue tota urbe discurrit. Aliorum
studium, aliorum indignatio eminebat; divitissi-
mus quisque humilitatem inopiamque eius apud
amicos Alexandri criminabatur. 5
Admitti eum 25.1
rex protinus iussit diuque contemplatus "Cor-
poris" inquit "habitus famae generis non re-
pugnat, sed libet scire, inopiam qua patientia
tuleris." Tum ille "Utinam" inquit "eodem 5
animo regnum pati possim! hae manus suffecere
desiderio meo: nihil habenti nihil defuit."
Mag- 26.1
nae indolis specimen ex hoc sermone Abdalony-
mi cepit. Itaque non Stratonis modo regiam su-
pellectilem attribui ei iussit, sed pleraque etiam
ex Persica praeda; regionem quoque urbi adpo- 5
sitam dicioni eius adiecit.
  Interea Amyntas, quem ad Persas ab Alex- 27.1
andro transfugisse diximus, cum quattuor mili-
bus Graecorum ipsius ex acie persecutis fugam
Tripolin pervenit. Inde in naves militibus im-
positis Cyprum transmisit et, cum in illo statu 5
rerum id quemque, quod occupasset, habiturum
arbitraretur velut certo iure possessum, Aegyp-
tum petere decrevit, utrique regi hostis et sem-
per ex ancipiti mutatione temporum pendens.
Hortatusque milites ad spem tantae rei docet 28.1
Sabacen, praetorem Aegypti, cecidisse in acie,
Persarum praesidium et sine duce esse et invali-
dum, Aegyptios semper praetoribus eorum in-
festos pro sociis ipsos, non pro hostibus aesti- 5
maturos.
Omnia experiri necessitas cogebat: 29.1
quippe cum primas spes fortuna destituit, futu-
ra praesentibus videntur esse potiora. Igitur
conclamant, duceret, quo videretur. Atque ille
utendum animis, dum spe calerent, ratus ad Pe- 5
lusii ostium penetrat, simulans a Dareo se esse
praemissum.
Potitus ergo Pelusii Memphim 30.1
copias promovit; ad cuius famam Aegyptii,
vana gens et novandis quam gerendis aptior re-
bus, ex suis quique vicis urbibusque [hoc ip-
sum] concurrunt ad delenda praesidia Persa- 5
rum. Qui territi tamen spem retinendi Aegyp-
tum non omiserunt.
Sed eos Amyntas proelio 31.1
superatos in urbem compellit, castrisque positis
victores ad populandos agros <discurrunt>. Velut
in medio positis bonis hostium cuncta ageban-
tur. 5
Itaque Mazaces, quamquam infelici proe- 32.1
lio suorum animos territos esse cognoverat, ta-
men palantes et victoriae fiducia incautos osten-
tans perpulit, ne dubitarent ex urbe erumpere
et res amissas reciperare. 5
Id consilium non ra- 33.1
tione prudentius quam eventu felicius fuit: ad
unum omnes cum ipso duce occisi sunt. Has
poenas Amyntas utrique regi dedit, nihilo ma-
gis ei, ad quem transfugerat, fidus quam illi, 5
quem deseruerat.
  Darei praetores, qui proelio apud Isson su- 34.1
perfuerant, cum omni manu, quae fugientes
secuta erat, adsumpta etiam Cappadocum et
Paphlagonum iuventute Lydiam reciperare
temptabant. 5
Antigonus, praetor Alexandri, 35.1
Lydiae praeerat: qui quamquam plerosque mi-
litum ex praesidiis ad regem dimiserat, tamen
barbaris spretis in aciem suos eduxit. Eadem
illic quoque fortuna partium fuit: tribus proe- 5
liis alia atque alia regione commissis Persae fun-
duntur.
Eodem tempore classis Macedonum 36.1
ex Graecia accita Aristomenen, qui ad Helles-
ponti oram reciperandam a Dareo erat missus,
captis eius aut eversis navibus superat.
A Mi- 37.1
lesiis deinde Pharnabazus, praefectus Persicae
classis, pecunia exacta et praesidio in urbem
Chium introducto centum navibus Andrum et
inde Siphnum petiit. Has quoque insulas prae- 5
sidiis occupat, pecunia multat.
  Magnitudo belli, quod ab opulentissimis 38.1
Europae Asiaeque regibus in spem totius orbis
occupandi gerebatur, Graeciae quoque et Cre-
tae arma commoverat.
Agis, Lacedaemonio- 39.1
rum rex, octo milibus Graecorum, qui ex Cili-
cia profugi domos repetierant, contractis bel-
lum Antipatro, Macedoniae praefecto, molie-
batur. 5
Cretenses has aut illas partes secuti 40.1
nunc Spartanorum nunc Macedonum praesidiis
occupabantur. Sed leviora inter illos fuere dis-
crimina, unum certamen, ex quo cetera pende-
bant, intuente fortuna. 5